КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 жовтня 2016 р. N 762


Про затвердження Порядку ввезення на територiю України та вивезення за її межi насiння i садивного матерiалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi, але внесеного до Перелiку сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 року N 960

     Вiдповiдно до частини другої статтi 20 Закону України "Про насiння i садивний матерiал" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок ввезення на територiю України та вивезення за її межi насiння i садивного матерiалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi, але внесеного до Перелiку сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна, що додається.

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування, крiм пункту 2 цiєї постанови, який набирає чинностi через п'ять днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 жовтня 2016 р. N 762

ПОРЯДОК
ввезення на територiю України та вивезення за її межi насiння i садивного матерiалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi, але внесеного до Перелiку сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна

     1. Цей Порядок визначає процедуру ввезення на територiю України та вивезення за її межi насiння i садивного матерiалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортiв рослин, придатних для поширення в Українi, але внесеного до Перелiку сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна (далi - насiння сортiв рослин ОЕСР).

     2. Термiни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про насiння i садивний матерiал" i "Про охорону прав на сорти рослин".

     3. Ввезення на територiю України насiння сортiв рослин ОЕСР здiйснюється виключно для цiлей розмноження та подальшого вивезення за межi України.

     4. Суб'єкт господарювання, який планує ввезення та вивезення насiння i садивного матерiалу, надсилає Держпродспоживслужбi повiдомлення за формою згiдно з додатком 1.

     Повiдомлення подається в одному примiрнику. Достовiрнiсть даних, наведених у повiдомленнi, забезпечує суб'єкт господарювання, який здiйснює ввезення та вивезення насiння i садивного матерiалу.

     5. Держпродспоживслужба протягом п'яти робочих днiв з дати отримання повiдомлення письмово звертається до спецiально уповноваженого органу країни реєстрацiї сорту рослин для надання ним:

     1) вiдповiдної письмової згоди (угоди) на розмноження насiння за межами країни реєстрацiї, в якiй зазначається:

     найменування та мiсцезнаходження суб'єкта господарювання, який надсилає насiння;

     найменування та мiсцезнаходження суб'єкта господарювання, який здiйснює розмноження;

     найменування ботанiчного таксона;

     найменування сорту рослини;

     вага партiї насiння;

     категорiя насiння та/або садивного матерiалу майбутнього врожаю, кiлькiсть поколiнь, дозволених для розмноження;

     2) офiцiйно засвiдченого стандартного зразка сорту або погодженого стандартного зразка сорту, що повинен бути розмножений, а в разi розмноження гiбридiв - офiцiйно засвiдченого зразка або погодженого стандартного зразка батькiвських компонентiв;

     3) офiцiйного опису сорту, що повинен бути розмножений, в разi розмноження гiбридного сорту - опису батькiвських компонентiв.

     6. У разi повторного ввезення насiння сортiв рослин ОЕСР (сортiв, що вже ввозилися на митну територiю України) Держпродспоживслужба надсилає звернення до спецiально уповноваженого органу країни реєстрацiї сорту рослин для надання письмової згоди (угоди), зазначеної в пiдпунктi 1 пункту 5 цього Порядку.

     7. Держпродспоживслужба не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надсилання звернення надсилає у письмовiй формi (подає) суб'єктовi господарювання:

     iнформацiю про дату та номер звернення, надiсланого спецiально уповноваженому органовi країни реєстрацiї сорту рослин;

     завiрену в установленому законодавством порядку Держпродспоживслужбою копiю такого звернення.

     8. Держпродспоживслужба протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання матерiалiв, зазначених у пунктi 5 цього Порядку, надає на безоплатнiй основi суб'єкту господарювання погодження за формою згiдно з додатком 2.

     9. У разi розбiжностей в обсягах ввезення насiння i садивного матерiалу та/або найменуваннях сортiв рослин, гiбридiв, батькiвських компонентiв, зазначених у повiдомленнi про ввезення та письмовiй згодi (угодi), наданiй згiдно з пiдпунктом 1 пункту 5 цього Порядку, Держпродспоживслужба надає погодження на пiдставi зазначеної письмової згоди (угоди).

     10. У разi неподання уповноваженим органом країни реєстрацiї сорту рослин протягом 30 робочих днiв документiв, запитуваних згiдно з пунктом 5 цього Порядку, Держпродспоживслужба протягом п'яти робочих днiв письмово iнформує суб'єкта господарювання про вiдмову у ввезеннi насiння та/або садивного матерiалу.

 

Додаток 1
до Порядку
Держпродспоживслужба

ПОВIДОМЛЕННЯ
про ввезення на територiю України (вивезення за межi територiї України) насiння та/або садивного матерiалу

Повiдомляю про ввезення на територiю України (вивезення за межi територiї України) насiння та/або садивного матерiалу

 
 
(найменування сортiв рослин українською мовою)
  ,
(найменування ботанiчних таксонiв українською мовою)

внесених до Перелiку сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна, якi ввозяться (вивозяться)

 
(прiзвище, iм'я та по батьковi /найменування, мiсце проживання/
 
мiсцезнаходження суб'єкта господарювання)
 
з (до)  
(країна походження)

вагою _______________ кiлограмiв (______ штук) i призначене для розмноження з наступною сертифiкацiєю та вивезенням за межi територiї України.

 
(мiсце розташування насiннєвого посiву (насадження)
 
   
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали суб'єкта господарювання)
М. П.
___ ____________ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку

ПОГОДЖЕННЯ

Держпродспоживслужба погоджує, що насiння сорту, внесеного до Перелiку сортiв рослин Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку, тих сiльськогосподарських рослин, до схем сортової сертифiкацiї яких приєдналася Україна, яке ввозиться в Україну (вивозиться за межi територiї України),

 
(найменування сортiв рослин українською мовою)
ботанiчного таксона   ,
(найменування ботанiчних таксонiв українською мовою)
ввозиться в Україну (вивозиться за межi територiї України)  
(прiзвище, iм'я та
 
по батьковi /найменування, мiсце проживання/мiсцезнаходження суб'єкта господарювання)

вагою __________________ кiлограмiв (______ штук) i призначене для розмноження з наступною сертифiкацiєю та вивезенням за межi територiї України.

   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище уповноваженої особи Держпродспоживслужби)
М. П.
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.