ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових органiзацiй

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 133.4 статтi 133:

     1) абзац третiй пiдпункту 133.4.1 доповнити реченням такого змiсту: "Для цiлей цього абзацу не вважається розподiлом отриманих доходiв (прибуткiв) фiнансування видаткiв, визначених пiдпунктом 133.4.2 цього пункту";

     2) пiдпункт 133.4.2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Доходи неприбуткових релiгiйних органiзацiй використовуються також для здiйснення неприбуткової (добродiйної) дiяльностi, передбаченої законом для релiгiйних органiзацiй, у тому числi надання гуманiтарної допомоги, здiйснення благодiйної дiяльностi, милосердя";

     3) у пiдпунктi 133.4.4 слова "установчими документами" замiнити словами i цифрами "пiдпунктом 133.4.2 цього пункту".

     2. Пункт 35 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Тимчасово, до 1 сiчня 2018 року, не може бути пiдставою для виключення неприбуткових релiгiйних органiзацiй з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй невиконання такими релiгiйними органiзацiями вимог до установчих документiв, визначених пiдпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 жовтня 2016 року
N 1667-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.