МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 27 грудня 2016 року вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула звiт, матерiали та висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) про результати проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї та за результатами розгляду:

     зробила позитивний висновок стосовно наявностi протягом 2014 року демпiнгового iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї;

     зробила позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     зробила позитивний висновок щодо наявностi iстотної шкоди, заподiяної нацiональному товаровиробниковi, що пiдтверджується погiршенням соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника протягом 2012 - 2014 рокiв, зокрема: скоротилися обсяги виробництва та рiвень використання виробничих потужностей, вiдбулося значне погiршення фiнансових результатiв вiд продажу на внутрiшньому ринку України, погiршилися показники рентабельностi, продуктивностi працi, лiквiдностi, зросли залишки на складах;

     установила, що протягом 2012 - 2014 рокiв демпiнговий iмпорт в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за цiнами, нижчими за цiни та собiвартiсть нацiонального товаровиробника, призвiв до значного зниження цiн на подiбний товар, а також перешкоджав зростанню цiн на подiбний товар, яке мало б мiсце за умови вiдсутностi демпiнгового iмпорту;

     установила, що iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     установила, що нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Крiм цього, Комiсiя розглянула та прийняла до уваги iнформацiю Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України щодо необхiдностi додаткового вивчення питання забезпечення мiнеральними добривами українських споживачiв товару з урахуванням поточних економiчних умов на ринку України щодо забезпечення продовольчої безпеки України.

     Резюме фактiв та основнi висновки Мiнекономрозвитку, зробленi в ходi проведення розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     У встановленi строки до Мiнекономрозвитку надiйшли коментарi вiд Мiнiстерства промисловостi i торгiвлi Росiйської Федерацiї, Мiнiстерства економiчного розвитку Росiйської Федерацiї, ПАТ "Азот", ПАТ "Концерн Стирол", ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", ВАТ "ОХК "Уралхiм", ПАТ "КуйбишевАзот", ПАТ "Акрон".

     Вiдповiдно до статтi 6 Закону вiдомостi, письмовi докази та iнша iнформацiя, поданi пiсля закiнчення строкiв встановлених Законом чи Мiнекономрозвитку, - залишено без розгляду.

     У зв'язку iз зазначеним та керуючись положеннями статтi 16 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-363/2016/4411-05, згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     сечовина (карбамiд), у тому числi у водному розчинi, та сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi походженням з Росiйської Федерацiї, що iмпортується в Україну та класифiкується згiдно УКТЗЕД за кодами 3102 10 та 3102 80 00 00 вiдповiдно.

     Iнформацiя щодо класифiкацiї товару згiдно з УКТЗЕД надається в порядку iнформування.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище:

     виробництва вiдкритого акцiонерного товариства "Новомосковська акцiонерна компанiя "Азот" (Росiйська Федерацiя, Тульська обл., м. Новомосковськ, вул. Зв'язку, 10) - 18,78 %;

     виробництва вiдкритого акцiонерного товариства "Невинномизький Азот" (Росiйська Федерацiя, Ставропiльский край, м. Невинномизьк, вул. Нiзяєва, 1) - 18,78 %;

     виробництва публiчного акцiонерного товариства "КуйбишевАзот" (Росiйська Федерацiя, Самарська обл., м. Тольяттi, вул. Новозаводська, 6) - 4,19 %;

     виробництва iнших виробникiв у Росiйськiй Федерацiї - 31,84 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, опис якого зазначено вище.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення.

     Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 31,84 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 60 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.