ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо захисту прав вiтчизняного сiльськогосподарського товаровиробника

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пiдроздiл 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 60 такого змiсту:

     "60. Установити, що до 31 грудня 2017 року значення суми, на яку платник податку має право зареєструвати податковi накладнi / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрi податкових накладних, визначеної пунктом 2001.3 статтi 2001 цього Кодексу, збiльшується на суму коштiв, що були перерахованi з 1 по 30 сiчня 2017 року з поточних на спецiальнi рахунки, вiдкритi сiльськогосподарським пiдприємствам, що до 1 сiчня 2017 року застосовували спецiальний режим оподаткування вiдповiдно до статтi 209 цього Кодексу, в установах банкiв, але не бiльше суми, що мала спрямовуватися на спецiальний рахунок суб'єкта спецiального режиму оподаткування згiдно з податковою звiтнiстю за грудень 2016 року, крiм уточнюючих розрахункiв.

     Таке збiльшення здiйснюється одноразово за заявою платника податку, поданою в довiльнiй формi до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, разом з копiями платiжних доручень платника, завiреними в установленому порядку банком, якi пiдтверджують таке перерахування.

     У межах суми такого збiльшення платник податку має право подати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову та митну полiтику, заяву, вiдповiдно до якої такi кошти пiдлягають перерахуванню з рахунка в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть такого платника податку на його поточний рахунок вiдповiдно до пункту 2001.6 статтi 2001 цього Кодексу, для тих платникiв податку, у яких такi кошти облiковуються на рахунках у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 березня 2017 року
N 1988-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.