КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 квiтня 2017 р. N 262


Деякi питання видачi (вiдмови у видачi, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 року N 960

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 281 Закону України "Про видавничу справу" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок видачi (вiдмови у видачi, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України, що додається.

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)

     3. Державнiй фiскальнiй службi розробити спецiальний програмно-iнформацiйний комплекс для забезпечення взаємодiї Державного комiтету телебачення i радiомовлення та Державної фiскальної служби пiд час здiйснення контролю за ввезенням видавничої продукцiї вiдповiдно до Порядку, затвердженого цiєю постановою.

     4. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 квiтня 2017 р. N 262

ПОРЯДОК
видачi (вiдмови у видачi, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України

     1. Цей Порядок визначає процедуру видачi (вiдмови у видачi, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України (далi - дозвiл), крiм видавничої продукцiї, що ввозиться громадянами в ручнiй поклажi або супроводжуваному багажi загальною кiлькiстю не бiльше 10 примiрникiв.

     2. Ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України (далi - видавнича продукцiя), здiйснюється на дозвiльнiй основi.

     Видача (вiдмова у видачi, анулювання) дозволу здiйснюється Держкомтелерадiо.

     3. Заява про видачу дозволу за формою згiдно з додатком 1 подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

     у паперовiй формi особисто або поштовим вiдправленням адмiнiстратору центру надання адмiнiстративних послуг;

     в електроннiй формi Держкомтелерадiо через Єдиний державний портал адмiнiстративних послуг, оформлена згiдно з вимогами законiв у сферi електронних документiв.

     Якщо документи подаються особисто, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвiдчення громадянина України або паспортний документ iноземця. У разi подання документiв представником додатково подається документ, що засвiдчує його повноваження.

     Суб'єкт господарювання подає заяву про видачу дозволу та документи центру надання адмiнiстративних послуг за своїм мiсцезнаходженням або мiсцем провадження дiяльностi.

     Заява про видачу дозволу реєструється Держкомтелерадiо в день її надходження.

     Пiсля отримання заяви та iнших документiв, необхiдних для видачi дозволу, Держкомтелерадiо перевiряє повноту та правильнiсть їх оформлення, а також вiдповiднiсть змiсту видавничої продукцiї критерiям оцiнки видавничої продукцiї, що дозволена до розповсюдження на територiї України, якi затверджуються наказом Держкомтелерадiо, та в разi вiдсутностi зауважень видає суб'єкту господарювання дозвiл за формою згiдно з додатком 2.

     4. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання подає такi документи:

     заяву про видачу дозволу, в якiй зазначаються повна назва видання мовою оригiналу та українською мовою, країна-виробник, рiк виходу у свiт, кiлькiсть примiрникiв, що ввозяться на митну територiю України;

     один примiрник оригiналу видання, що ввозиться, або його електронний вiдповiдник у форматi PDF;

     оригiнал або нотарiально засвiдчену в установленому порядку копiю угоди, укладеної з власником прав на видання, що пiдтверджує надання права на розповсюдження видавничої продукцiї на територiї України, разом з перекладом на українську мову, засвiдченим нотарiально;

     рецензiю, складену державною мовою фахiвцем (експертом), щодо оцiнки та характеристики змiсту видання, засвiдчену пiдписом власника прав на видання.

     Зазначений перелiк документiв, що подаються суб'єктом господарювання, є вичерпним.

     5. У разi виявлення ознак невiдповiдностi видавничої продукцiї критерiям оцiнки видавничої продукцiї, що дозволена до розповсюдження на територiї України, документи, необхiднi для видачi дозволу на ввезення, передаються на розгляд експертної ради Держкомтелерадiо з питань аналiзу та оцiнки видавничої продукцiї щодо вiднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на територiї України (далi - експертна рада).

     За результатами аналiзу та оцiнки поданого видання експертна рада надає Держкомтелерадiо висновок про вiднесення видавничої продукцiї до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на територiї України.

     Висновок про вiднесення видавничої продукцiї до такої, яка дозволена або не дозволена до розповсюдження на територiї України, є пiдставою для видачi (вiдмови у видачi) дозволу.

     6. Видача (надання вiдмови у видачi) дозволу здiйснюється безоплатно протягом 10 календарних днiв з дня надходження заяви та документiв, необхiдних для видачi дозволу, до Держкомтелерадiо.

     7. Пiдставою для вiдмови у видачi дозволу є:

     подання суб'єктом господарювання не в повному обсязi пакета документiв, необхiдних для одержання дозволу, згiдно з перелiком, визначеним у пунктi 4 цього Порядку;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     негативний висновок експертної ради.

     Вiдмова у видачi дозволу з пiдстав, не передбачених цим пунктом, не допускається.

     Держкомтелерадiо повiдомляє суб'єкту господарювання у паперовiй формi через центр надання адмiнiстративних послуг про вiдмову у видачi дозволу за формою згiдно з додатком 3.

     8. У день прийняття рiшення про видачу (вiдмову у видачi) дозволу вноситься вiдповiдний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та реєстру видавничої продукцiї держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на територiї України.

     Вiдомостi з реєстру видавничої продукцiї держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на територiї України, Держкомтелерадiо з використанням спецiального програмно-iнформацiйного комплексу передає до iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи органiв доходiв i зборiв у режимi реального часу.

     9. У разi усунення суб'єктом господарювання причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi дозволу, повторний розгляд документiв здiйснюється Держкомтелерадiо у строк, що не перевищує п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдної заяви суб'єкта господарювання, документiв, необхiдних для видачi дозволу, i документiв, якi засвiдчують усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi дозволу.

     У разi повторного розгляду документiв не допускається вiдмова у видачi дозволу з причин, ранiше не зазначених у письмовому повiдомленнi заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязi заявником причин, що стали пiдставою для попередньої вiдмови).

     10. Держкомтелерадiо анулює дозвiл з таких пiдстав:

     звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання дозволу за формою згiдно з додатком 4;

     наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення та лiквiдацiї;

     наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     негативний висновок експертної ради.

     Рiшення Держкомтелерадiо про анулювання дозволу повинно мiстити перелiк та опис пiдстав (обґрунтування) анулювання дозволу.

     Держкомтелерадiо надсилає копiю рiшення про анулювання дозволу не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня його прийняття.

     Дiя дозволу припиняється через 10 робочих днiв з дня прийняття Держкомтелерадiо рiшення про його анулювання.

     Про анулювання дозволу вносяться вiдповiднi записи до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та реєстру видавничої продукцiї держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на територiї України.

     11. Держкомтелерадiо може звернутися до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виглядi анулювання дозволу за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     встановлення факту подання в заявi про видачу дозволу та документах, що додаються до неї, недостовiрних вiдомостей;

     здiйснення суб'єктом господарювання певних дiй щодо провадження господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, на якi отримано дозвiл, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвiльний орган видавав припис про їх усунення з наданням достатнього часу для їх усунення.

     12. Рiшення про анулювання дозволу може бути оскаржено в адмiнiстративному судi.

     Днем поновлення безпiдставно анульованого дозволу є день внесення вiдповiдних записiв до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та реєстру видавничої продукцiї держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на територiї України, якi повиннi бути виконанi не пiзнiше наступного дня пiсля отримання судового рiшення про скасування рiшення Держкомтелерадiо про анулювання дозволу.

     Строк дiї безпiдставно анульованого дозволу продовжується на строк, протягом якого вiн вважався анульованим.

     13. Днем видачi (вiдмови у видачi) дозволу вважається останнiй день передбаченого законом строку розгляду заяви Держкомтелерадiо.

     14. Дозвiл видається на кожну назву видання, що ввозиться на митну територiю України, на строк дiї угоди, укладеної з власником прав на видання, що пiдтверджує право на розповсюдження видавничої продукцiї на територiї України, але не бiльше п'яти рокiв.

     У разi завершення зазначеного строку суб'єкт господарювання у разi потреби повторно подає Держкомтелерадiо документи згiдно з перелiком, визначеним у пунктi 4 цього Порядку.

     15. Документи, необхiднi для видачi дозволу, зберiгаються в Держкомтелерадiо вiдповiдно до встановленого законодавством строку.

 

Додаток 1
до Порядку
 
(найменування органу видачi дозволу)
 
(найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або
 
прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця)
 
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про видачу дозволу

Прошу видати  
(найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi
 
фiзичної особи - пiдприємця)
дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України:
 
(повна назва видання мовою оригiналу та українською мовою,
  .
країна-виробник, рiк виходу у свiт, кiлькiсть примiрникiв)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище керiвника юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця)

М. П. (за наявностi)

 

Додаток 2
до Порядку

ДОЗВIЛ
на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України

вiд ___ ____________ 20__ р. N _____

Державний комiтет телебачення i радiомовлення дозволяє
 
(найменування та мiсцезнаходження юридичної особи
 
або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, мiсце проживання)
ввезти на митну територiю України таку видавничу продукцiю:
 
(повна назва видання мовою оригiналу та українською мовою, країна-виробник, рiк виходу у свiт,
  .
кiлькiсть примiрникiв)
Дозвiл дiйсний до ___ ____________ 20__ р.
     
(найменування посади особи, що видала дозвiл) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

М. П.

 

Додаток 3
до Порядку

ВIДМОВА
у видачi дозволу на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України

вiд ___ ____________ 20__ р. N _____

Державний комiтет телебачення i радiомовлення вiдмовляє у видачi дозволу
 
(найменування та мiсцезнаходження юридичної особи
 
або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, мiсце проживання)
на ввезення на митну територiю України такої видавничої продукцiї:
 
(повна назва видання мовою оригiналу та українською мовою, країна-виробник, рiк виходу у свiт,
 
кiлькiсть примiрникiв)
  .
(пiдстава для вiдмови)
___ ____________ 20__ р.
     
(найменування посади особи, що вiдмовила у видачi дозволу) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

М. П.

 

Додаток 4
до Порядку
 
(найменування органу видачi дозволу)
 
(найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або
 
прiзвище, iм'я, по батьковi та мiсце проживання фiзичної особи - пiдприємця)
 
(контактний номер телефону)

ЗАЯВА
про анулювання дозволу

Прошу анулювати дозвiл вiд ___ _____________ 20__ р. N ________
на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України:
 
(повна назва видання мовою оригiналу та українською мовою, країна-виробник,
  ,
рiк виходу у свiт, кiлькiсть примiрникiв)
виданий  
(найменування та мiсцезнаходження юридичної особи
 
або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, мiсце проживання)
   
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище керiвника юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця)

М. П. (за наявностi)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 квiтня 2017 р. N 262

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 р. N 436

Змiни втратили чиннiсть
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2018 року N 960)

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.