МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну кругiв шлiфувальних на керамiчнiй зв'язцi походженням з Росiйської Федерацiї

     13 квiтня 2017 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) матерiали про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну кругiв шлiфувальних на керамiчнiй зв'язцi походженням з Росiйської Федерацiї. За результатами такого розгляду Комiсiя:

     1) зробила позитивний висновок:

     стосовно наявностi в перiод розслiдування (IV квартал 2014 - III квартал 2015 рокiв) демпiнгового iмпорту в Україну кругiв шлiфувальних на керамiчнiй зв'язцi походженням з Росiйської Федерацiї;

     щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     щодо наявностi iстотної шкоди, заподiяної нацiональному товаровиробнику, що пiдтверджується погiршенням соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника протягом перiоду дослiдження (2012 - III квартал 2015 рокiв), зокрема скоротилися обсяги виробництва (на 50,77 %), продажу на внутрiшньому ринку (43,42 %), використання виробничих потужностей (на 51,54 %), вiдбулося значне погiршення фiнансових результатiв вiд продажу на внутрiшньому ринку України (зрiс збиток на 102,38 %), погiршилися показники рентабельностi (на 119,79 %), лiквiдностi (на 11,95 %), зросли залишки на складах (на 15,95 %), скоротилась кiлькiсть працюючих (на 51,91 %);

     2) установила, що:

     протягом перiоду дослiдження (2012 - III квартал 2015 рокiв) демпiнговий iмпорт в Україну кругiв шлiфувальних на керамiчнiй зв'язцi походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за цiнами, що перешкоджали значному зростанню цiн на подiбний товар, яке мало б мiсце за умови вiдсутностi демпiнгового iмпорту;

     iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом в Україну кругiв шлiфувальних на керамiчнiй зв'язцi походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Резюме фактiв та основнi висновки Мiнекономрозвитку, зробленi в ходi проведення розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн, отриманi за результатами розгляду iнформацiї, не мiстили достатньо суттєвих i обґрунтованих аргументiв та фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом та нанесеною шкодою.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 16 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-370/2017/4411-05, згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     круги шлiфувальнi на керамiчнiй зв'язцi, виробленi з нормального та бiлого електрокорунду (А), чорного та зеленого карбiду кремнiя (С) походженням з Росiйської Федерацiї, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 6804 22 30 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, опис якого зазначеного вище:

     1) для експортера-виробника вiдкритого акцiонерного товариства "Волзький абразивний завод" (ВАТ "ВАЗ"), що розташоване за адресою: 404130, Росiйська Федерацiя, Волгоградська обл., м. Волзький, Автодорога 6, 18, - 6,54 %;

     2) для iнших експортерiв та загалом для Росiйської Федерацiї - 33,83 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, опис якого зазначено вище.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення.

     Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 33,83 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.