МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких видiв шоколаду та iнших готових харчових продуктiв з вмiстом какао походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 18 травня 2017 року розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) матерiали про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких видiв шоколаду та iнших готових харчових продуктiв з вмiстом какао походженням з Росiйської Федерацiї. За результатами такого розгляду Комiсiя:

     1) зробила позитивний висновок щодо:

     наявностi в перiод розслiдування (2015 рiк) демпiнгового iмпорту в Україну деяких видiв шоколаду та iнших готових харчових продуктiв з вмiстом какао походженням з Росiйської Федерацiї;

     обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     наявностi iстотної шкоди, заподiяної нацiональному товаровиробнику, що пiдтверджується погiршенням соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника протягом перiоду дослiдження (2013 - 2015 роки), зокрема скоротилися обсяги виробництва (на 7,63 %), зменшилися обсяги продажу на внутрiшньому ринку України (на 20,85 %), вiдбулося значне погiршення фiнансових результатiв вiд продажу товару на внутрiшньому ринку України (на 63,36 %), зменшилася рентабельнiсть реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку (на 26,42 %), скоротилося використання виробничих потужностей (на 6,07 %), зросли залишки на складах (на 23,77 %), вiдбулося скорочення кiлькостi працюючих, задiяних у виробництвi товару (на 11,06 %), тощо;

     2) установила, що:

     протягом перiоду дослiдження (2013 - 2015 роки) демпiнговий iмпорт в Україну деяких видiв шоколаду та iнших готових харчових продуктiв з вмiстом какао походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за цiнами, якi були нижчими за цiни нацiонального товаровиробника та перешкоджали значному зростанню цiн на подiбний товар, що мало б мiсце за умови вiдсутностi демпiнгового iмпорту;

     iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом в Україну деяких видiв шоколаду та iнших готових харчових продуктiв з вмiстом какао походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Остаточну iнформацiю щодо фактiв i висновкiв, на пiдставi яких Мiнекономрозвитку рекомендувало Комiсiї застосувати антидемпiнговi заходи, було надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування. Коментарi заiнтересованих сторiн до остаточної iнформацiї Мiнекономрозвитку були взятi до уваги Комiсiєю.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 16 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-373/2017/4411-05, згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     1806 31 00 00 - шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао у виглядi блокiв, плиток чи батонiв з начинкою, масою нетто до 2 кг;

     1806 90 11 00 - шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао, шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки, якi мiстять алкоголь;

     1806 90 19 00 - шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао, шоколаднi цукерки, з начинкою або без начинки, якi не мiстять алкоголь;

     1806 90 50 00 - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару з Росiйської Федерацiї, опис якого зазначено вище, у розмiрi 31,33 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, опис якого зазначено вище.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення.

     Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 31,33 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.