ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцiй за несвоєчасну реєстрацiю податкових та акцизних накладних внаслiдок несанкцiонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платникiв податкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Пiдроздiл 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктами 42 - 45 такого змiсту:

     "42. Штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 1201.1 статтi 1201 цього Кодексу за порушення граничних строкiв для реєстрацiї податкових накладних та/або розрахункiв коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрi податкових накладних, встановлених пунктом 201.10 статтi 201 цього Кодексу, якi були складенi у перiод з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податкiв за умови реєстрацiї таких податкових накладних не пiзнiше 31 липня 2017 року.

     Податковi накладнi та/або розрахунки коригувань до податкових накладних, складенi у перiод з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 року та зареєстрованi у Єдиному реєстрi податкових накладних не пiзнiше 31 липня 2017 року, вважаються своєчасно зареєстрованими.

     43. Штрафнi санкцiї, передбаченi пунктом 1202.1 статтi 1202 цього Кодексу за порушення граничних термiнiв реєстрацiї акцизних накладних та/або розрахункiв коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрi акцизних накладних, встановлених статтею 231 цього Кодексу, якi були складенi у перiод з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, не застосовуються до платника податкiв за умови реєстрацiї таких акцизних накладних не пiзнiше 31 липня 2017 року.

     Акцизнi накладнi та/або розрахунки коригувань до акцизних накладних, складенi у перiод з 1 червня 2017 року по 30 червня 2017 року та зареєстрованi у Єдиному реєстрi акцизних накладних не пiзнiше 31 липня 2017 року, вважаються своєчасно зареєстрованими.

     44. Штрафнi санкцiї, передбаченi абзацом другим пункту 126.1 статтi 126 цього Кодексу, не застосовуються до узгоджених сум грошових зобов'язань iз граничним строком сплати 30 червня 2017 року.

     45. Тимчасово, до 31 грудня 2017 року:

     у разi втрати та/або пошкодження iнформацiї (у тому числi iнформацiї, що мiститься у базах даних облiку платника податкiв) внаслiдок несанкцiонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платника податкiв та за наявностi документiв, що пiдтверджують зазначенi подiї, платник податкiв протягом 10 календарних днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо незастосування штрафних санкцiй за несвоєчасну реєстрацiю податкових та акцизних накладних внаслiдок несанкцiонованого втручання в роботу комп'ютерних мереж платникiв податкiв" зобов'язаний письмово повiдомити контролюючий орган за мiсцем облiку в порядку, встановленому цим Кодексом для подання податкової звiтностi;

     платник податкiв зобов'язаний вiдновити втрачену та/або пошкоджену iнформацiю, визначену абзацом другим цього пункту;

     у разi неможливостi проведення перевiрки платника податкiв у випадках, передбачених цим пунктом, термiни проведення таких перевiрок переносяться контролюючим органом до дати вiдновлення такої iнформацiї, але не пiзнiше 31 грудня 2017 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
13 липня 2017 року
N 2143-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.