ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходiв нерезидентiв - iнвесторiв у цiннi папери

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) у пiдпунктi 14.1.441 пункту 14.1 статтi 14 слова "емiтованi центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику" замiнити словами "розмiщенi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     2) пiдпункт 141.4.10 пункту 141.4 статтi 141 викласти в такiй редакцiї:

     "141.4.10. Не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами у виглядi процентiв або доходу (дисконту) на державнi цiннi папери або облiгацiї мiсцевих позик, або борговi цiннi папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або мiсцевими гарантiями, або у виглядi iнших доходiв за державними цiнними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, або у виглядi процентiв, сплачених нерезидентам за отриманi державою або до бюджету Автономної Республiки Крим чи мiського бюджету позики (кредити або зовнiшнi запозичення), якi вiдображаються в Державному бюджетi України або мiсцевих бюджетах чи кошторисi Нацiонального банку України, або за кредити (позики), якi отриманi суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або мiсцевими гарантiями".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 вересня 2017 року
N 2146-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.