МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї

     28 грудня 2017 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України матерiали про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї. За результатами такого розгляду Комiсiя:

     1) зробила позитивний висновок:

     стосовно наявностi в перiод розслiдування (2016 р.) демпiнгового iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї;

     щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     зробила позитивний висновок щодо наявностi iстотної шкоди, заподiяної нацiональному товаровиробниковi, що пiдтверджується погiршенням соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника протягом 2014 - 2016 рр., зокрема: скоротилися обсяги виробництва (8,55 %) та обсяги використання виробничих потужностей (10,85 %), зменшилися обсяги продажу товару на внутрiшньому ринку України (1,75 %) та частка нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України (7,20 %), скоротився персонал (15,37 %), зменшився обсяг iнвестицiй (8,01 %) тощо;

     2) установила, що:

     протягом перiоду дослiдження демпiнговий iмпорт в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї призвiв до значного зниження цiн на подiбний товар, а в перiод розслiдування цiни демпiнгового iмпорту були нижче цiн подiбного товару нацiонального товаровиробника;

     iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Остаточна iнформацiя щодо фактiв i висновкiв, на пiдставi яких Мiнекономрозвитку рекомендувало Комiсiї застосувати антидемпiнговi заходи, надiслана всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн, отриманi за результатами розгляду iнформацiї, не мiстили достатньо суттєвих i обґрунтованих аргументiв та фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi та причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом та нанесеною шкодою.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 16 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-382/2017/4411-05, згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     Арматурний прокат (арматура) дiаметром вiд 6 до 40 мм (включно) та катанка дiаметром вiд 5,5 до 14 мм (включно), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00, 7214 99 10 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00, 7228 20 91 00, 7228 20 99 00, 7228 30 20 00, 7228 30 69 00, 7228 30 89 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Росiйської Федерацiї у розмiрi 15,21 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, опис якого зазначено вище.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення.

     Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 15,21 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 60 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.