МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) 20 квiтня 2018 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула скаргу ТОВ "Київгума" (далi - заявник) "Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням iз Польщi та КНР" (далi - скарга), а також звiт i висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) про результати проведення антидемпiнгової процедури щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у скарзi наведено достатньо iнформацiї, на пiдставi якої можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     у скарзi наведено достатньо iнформацiї, згiдно з якою iмпорт в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки мiг здiйснюватися за демпiнговими цiнами, оскiльки експортнi цiни були нижчими за цiни продажу товару на внутрiшньому ринку Республiки Польща та Китайської Народної Республiки, при цьому рiвень демпiнгової маржi не може вважатися мiнiмальним, а обсяги iмпорту незначними вiдповiдно до положень Закону;

     у скарзi мiститься достатньо iнформацiї стосовно того, що iмпорт в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки здiйснювався в таких обсягах i на таких умовах, що мiг призвести до заподiяння шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Зокрема, у перiод 2014 - 2016 роки та друге пiврiччя 2016 р. - перше пiврiччя 2017 р. порiвняно з 2014 р.:

     частка iмпорту з Республiки Польща вiдносно споживання зросла на 64 %, 165 % та 140 % вiдповiдно;

     частка iмпорту з Китайської Народної Республiки вiдносно споживання зросла на 3 % у 2015 р., та скоротилась у наступнi перiоди на 46 % i 69 % вiдповiдно;

     частка сукупного iмпорту з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки вiдносно споживання зросла на 42 %, 90 % та 66 % вiдповiдно;

     частка iмпорту з Республiки Польща вiдносно виробництва заявника зросла на 76 %, 283 % та на 179 % вiдповiдно;

     частка iмпорту з Китайської Народної Республiки вiдносно виробництва заявника зросла на 12 % у 2015 р. та протягом наступних перiодiв зменшилась на 23 % i 64 % вiдповiдно;

     частка сукупного iмпорту з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки вiдносно виробництва заявника зросла на 53 %, 175 % та 93 % вiдповiдно;

     обсяги виробництва заявника скоротилися на 14 %, 27 % та 10 % вiдповiдно;

     виробничi потужностi заявника скоротилися на 5 %, 13 % та 9 % вiдповiдно;

     використання виробничих потужностей заявником скоротилося на 10 %, 17 % та 2 % вiдповiдно;

     обсяги продажу заявника на внутрiшньому ринку скоротилися на 24 %, 32 % та 29 % вiдповiдно;

     цiна продажу заявника на внутрiшньому ринку (дол. США/тонну) скоротилася на 9 %, 14 % та 16 % вiдповiдно;

     собiвартiсть заявника (дол. США/тонну) скоротилася на 7 %, 11 % та 13 % вiдповiдно;

     обсяги експорту заявника зросли на 11 %, 11 % та 33 % вiдповiдно;

     зайнятiсть заявника зросла у 2015 р. на 5 %, скоротилася у 2016 р. на 3 %, однак зросла в останньому перiодi на 4 %;

     заробiтна плата заявника скоротилася на 1 % у 2015 р., однак зросла у наступнi перiоди на 51 % та 84 % вiдповiдно;

     коефiцiєнт лiквiдностi заявника протягом перiоду дослiдження не змiнювався i становив менше 1;

     iнвестицiї заявника скоротились на 60 %, 31 % та 47 % вiдповiдно;

     продуктивнiсть (фондовiддача основних фондiв) заявника зросла на 18 % у 2015 р. та на 41 % у 2016 р.

     рентабельнiсть заявника була вiд'ємною, а виробництво збитковим.

     У зв'язку з вищезазначеним та вiдповiдно до статтi 12 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-386/2018/4411-05, згiдно з яким порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: пробки гумовi медичного призначення, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 4016 99 97 90, походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки.

     Проведення антидемпiнгового розслiдування доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi коли розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку в разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо).

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Iнформацiя повинна надаватись українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватись українським перекладом. У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономрозвитку її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 20 квiтня 2018 року N АД-386/2018/4411-05 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
     e-mail: tradedefence@me.gov.ua.

     Адреса Мiнекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94, факс (044) 253-63-71,
     e-mail: meconomy@me.gov.ua.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.