КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 квiтня 2018 р. N 312


Про затвердження Порядку проведення еколого-експертної оцiнки матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 жовтня 2019 року N 1076,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     Вiдповiдно до абзацу третього частини першої статтi 164 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Порядок проведення еколого-експертної оцiнки матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 квiтня 2018 р. N 312

ПОРЯДОК
проведення еколого-експертної оцiнки матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв

     1. Цей Порядок визначає механiзм проведення еколого-експертної оцiнки матерiалiв, поданих для реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв (далi - еколого-експертна оцiнка матерiалiв).

     Еколого-експертна оцiнка матерiалiв є обов'язковою умовою державної реєстрацiї пестицидiв i агрохiмiкатiв (далi - препарати).

     2. Еколого-експертна оцiнка матерiалiв проводиться Мiндовкiллям на пiдставi документiв, поданих заявниками для державної реєстрацiї пестицидiв та агрохiмiкатiв згiдно з Порядком проведення державних випробувань, державної реєстрацiї та перереєстрацiї, видання перелiкiв пестицидiв i агрохiмiкатiв, дозволених до використання в Українi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 1996 р. N 295 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253) (далi - реєстрацiйнi матерiали).

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 826)

     3. Еколого-експертна оцiнка матерiалiв проводиться вiдповiдним структурним пiдроздiлом Мiндовкiлля з метою перевiрки реєстрацiйних матерiалiв на вiдповiднiсть вимогам щодо бiологiчної ефективностi препарату, його безпечностi для навколишнього природного середовища, зокрема впливу препарату певної групи на нецiльовi об'єкти природної екосистеми згiдно з перелiком (додаток 1), пiдготовки рекомендацiй щодо умов та обмежень у застосуваннi препарату та можливостi його реєстрацiї чи перереєстрацiї.

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 826)

     4. Для пiдготовки пропозицiй i рекомендацiй з еколого-експертної оцiнки матерiалiв утворюється робоча група як консультативно-дорадчий орган. Склад робочої групи та положення про неї затверджуються Мiнiстром захисту довкiлля та природних ресурсiв.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 826)

     5. Строк проведення еколого-експертної оцiнки матерiалiв становить не бiльш як 30 днiв з дня надходження реєстрацiйних матерiалiв. У разi потреби зазначений строк може бути продовжено до 45 днiв. Строк проведення еколого-експертної оцiнки матерiалiв для азотних добрив, якi мiстять дiючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення i для тiєї ж групи культур, становить не бiльш як 15 днiв з дня надходження реєстрацiйних матерiалiв. У разi потреби зазначений строк може бути продовжено до 25 днiв.

     6. Результати еколого-експертної оцiнки матерiалiв оформляються згiдно з додатком 2.

(пункт 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.10.2019р. N 1076)

     7. Еколого-експертна оцiнка матерiалiв вважається позитивною, якщо за її результатами препарат рекомендовано до постiйної або експериментальної реєстрацiї.

     Еколого-експертна оцiнка матерiалiв вважається негативною, якщо за її результатами препарат не рекомендовано до реєстрацiї.

     8. У разi коли за результатами еколого-експертної оцiнки матерiалiв препарат рекомендовано до експериментальної реєстрацiї, визначається необхiднiсть проведення додаткових дослiджень препарату протягом часу дiї такої реєстрацiї.

     9. Результати еколого-експертної оцiнки матерiалiв затверджуються заступником Мiнiстра захисту довкiлля та природних ресурсiв.

(пункт 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 826)

     10. Результати еколого-експертної оцiнки матерiалiв можуть бути оскарженi в судовому порядку.

 

Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛIК
нецiльових об'єктiв для перевiрки безпечностi препарату певної групи

Група препаратiв Нецiльовi об'єкти впливу препаратiв
риби дафнiї водоростi черв'яки ґрунтовi мiкроорганiзми ґрунтовi птахи бджоли
Гербiциди + + + + + + +
Фунгiциди + + + + + + +
Iнсектициди, акарациди + + + + + + +
Протруйники для посiвного i садивного матерiалу       + + +  
Дефолiанти, десиканти + + + + + + +
Регулятори росту (обробка насiння)       + +    
Регулятори росту (обробка рослин)       + +   +
Родентициди       + + +  
Фумiганти              
Феромони             +
Бiологiчнi препарати, в тому числi бактерiальнi (обробка насiння)       +      
Бiологiчнi препарати, в тому числi бактерiальнi (обробка рослин)       + +   +
Добрива       + +    

"+" - дослiдження обов'язковi.

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 жовтня 2019 р. N 1076)

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦIНКА МАТЕРIАЛIВ

Препарат  
(назва, форма, вмiст дiючої речовини)
Заявник  
Виробник  
Тип препарату  
Цiльовий об'єкт  
(згiдно iз заявкою)
Культура i норма витрати  
Рекомендацiї, пропозицiї та обмеження щодо реєстрацiї препарату  
 
     
(найменування посади)
 
(пункт 6 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.10.2019р. N 1076)

 

Додаток 3
до Порядку

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦIНКА МАТЕРIАЛIВ

Додаток 3 виключено
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2019 року N 1076)

 

Додаток 4
до Порядку

ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНА ОЦIНКА МАТЕРIАЛIВ

Додаток 4 виключено
(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 жовтня 2019 року N 1076)

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.