ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо вiдносин, пов'язаних iз здiйсненням заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 32 пiдроздiлу 2:

     1) абзац перший пiсля слiв "на перiод проведення антитерористичної операцiї" доповнити словами "та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     2) абзац другий пiсля слiв "що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону" доповнити словами "та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     3) в абзацах третьому i четвертому слова "що призначенi для використання закладами охорони здоров'я та учасниками антитерористичної операцiї для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї" замiнити словами "що призначенi для використання закладами охорони здоров'я, учасниками антитерористичної операцiї, особами, що беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)".

     2. Абзац другий пiдпункту 1.7 пункту 161 пiдроздiлу 10 пiсля слiв "на перiод проведення антитерористичної операцiї" доповнити словами "та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)" та доповнити словами "та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Положення роздiлу I цього Закону щодо внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України застосовуються до податкових перiодiв починаючи з 1 травня 2018 року.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 червня 2018 року
N 2463-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.