ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо уточнення деяких положень

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552; 2014 р., N 34, ст. 1174) такi змiни:

     1) пункт 18 частини першої статтi 370 викласти в такiй редакцiї:

     "18) одне крiсло колiсне для осiб з iнвалiднiстю на кожну особу з iнвалiднiстю, яка перетинає митний кордон України, а в разi вiдсутностi такої особи - у кiлькостi не бiльше однiєї штуки";

     2) у пунктi 41 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     абзац перший пiсля слiв "На перiод проведення антитерористичної операцiї" доповнити словами "та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     абзац другий пiсля слiв "що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону" доповнити словами "та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)";

     в абзацах третьому i четвертому слова "що призначенi для використання закладами охорони здоров'я та учасниками антитерористичної операцiї для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або запровадження воєнного стану" замiнити словами "що призначенi для використання закладами охорони здоров'я, учасниками антитерористичної операцiї, особами, якi беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), для надання медичної допомоги фiзичним особам, якi у перiод проведення антитерористичної операцiї та/або здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     3. Положення пiдпункту 2 пункту 1 цього Закону щодо внесення змiн до пункту 41 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України застосовуються з 1 травня 2018 року.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 червня 2018 року
N 2464-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.