МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деякої карбамiдо-формальдегiдної продукцiї походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) рiшенням вiд 13.04.2017 N АД-372/2017/4411-05 порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну деякої карбамiдо-формальдегiдної продукцiї походженням з Росiйської Федерацiї (далi - розслiдування).

     Вiдповiдно до зазначеного рiшення Комiсiї об'єктом розслiдування визначено: карбамiдо-формальдегiдний концентрат (КФК) та карбамiдо-формальдегiдну смолу (КФС), що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.

     Дослiдження факту демпiнгу проводилось за 2016 р. (далi - перiод розслiдування), визначення наявностi факту шкоди - за 2014 - 2016 рр. (далi - перiод дослiдження).

     2 липня 2018 року Комiсiєю розглянуто поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) звiт, матерiали та висновки про результати проведення розслiдування. За результатами такого розгляду Комiсiєю:

     виключено з-пiд визначення товару, що є об'єктом розслiдування, КФК з огляду на таке: КФК та КФС не взаємозамiннi товари та є рiзними технiчними продуктами, у зв'язку з чим вiдрiзняються один вiд одного за своїми фiзичними, технiчними, хiмiчними характеристиками та сферами використання; КФС та КФК знаходяться на рiзних етапах одного виробничого процесу: КФК є сировиною (напiвфабрикатом) для виробництва КФС, а КФС - готовий для використання продукт; ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" не здiйснювало достатнiх продажiв КФК на внутрiшньому ринку України за релевантний перiод та iмпортувало значнi обсяги КФК з Росiйської Федерацiї протягом перiоду дослiдження, у зв'язку з чим неможливо провести коректне дослiдження нацiонального товаровиробника, його фiнансово-економiчного стану та впливу iмпорту з Росiйської Федерацiї;

     установлено, що ТОВ "Свиспан Лiмiтед", ПрАТ "Коростенський завод МДФ" та ТОВ "Полiком." пiдтримали скаргу ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" у частинi КФС та протягом 2014 - 2016 рр. становили основну частину виробництва в Українi (бiльше 50%) та є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 i статтi 11 Закону;

     зроблено позитивний висновок стосовно наявностi протягом 2016 р. демпiнгового iмпорту в Україну КФС походженням з Росiйської Федерацiї. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу. Демпiнгова маржа розраховувалась на пiдставi порiвняння експортної цiни та нормальної вартостi при однакових базисних умовах поставки (франко-завод). Порiвняння нормальної вартостi з експортною цiною здiйснювалось стосовно марки КФС, яка одночасно експортувалась в Україну та реалiзовувалась на внутрiшньому ринку Росiйської Федерацiї протягом 2016 р. Демпiнгова маржа склала 39,94%;

     установлено, що обсяги демпiнгового iмпорту КФС походженням з Росiйської Федерацiї за перiод дослiдження скоротились: в абсолютних показниках на 68,1%, вiдносно обсягiв видимого споживання на 64,5% та вiдносно загальних обсягiв виробництва КФС в Українi на 53,4%;

     на основi найбiльш релевантної та повної iнформацiї українських виробникiв КФС, ТОВ "КАРПАТСМОЛИ" та ТОВ "Свиспан Лiмiтед", за перiод дослiдження встановлено погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв, зокрема зменшення частки нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України (на 62,3%), обсягiв виробництва (на 43,3%), обсягiв продажу на внутрiшньому ринку України (на 66,2%), зайнятостi (на 2,4%), продуктивностi працi (на 41,9%), використання виробничих потужностей (на 43,3%), дiяльнiсть пiдприємств нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України була збитковою;

     установлено, що протягом перiоду дослiдження цiни демпiнгового iмпорту в Україну КФС походженням з Росiйської Федерацiї призвели до зниження цiн на подiбний товар та були нижче цiн та собiвартостi подiбного товару нацiонального товаровиробника;

     установлено наявнiсть значних темпiв зростання обсягiв демпiнгового iмпорту в Україну з Росiйської Федерацiї за сiчень-квiтень 2018 року у порiвняннi з сiчнем - квiтнем 2017 р. майже в 12 разiв;

     установлено наявнiсть у росiйських експортерiв значного експортного потенцiалу, що пiдтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей;

     установлено, що iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     визначено наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну КФС походженням з Росiйської Федерацiї та загрозою заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     визначено, що нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Резюме фактiв та основнi висновки Мiнекономрозвитку, зробленi в ходi проведення розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн, отриманi за результатами розгляду iнформацiї, не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi та причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом та загрозою заподiяння iстотної шкоди.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N АД-392/2018/4411-05, згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     Карбамiдо-формальдегiдна смола, що може класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 3909 10 00 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, опис якого зазначено вище, з Росiйської Федерацiї у розмiрi 39,94 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, опис якого зазначено вище.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення.

     Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого зазначено вище, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 39,94 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 45 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.