НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ЗВ'ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ

РIШЕННЯ

вiд 7 серпня 2018 року N 412


Про Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

     Вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України", роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї вiд 13.02.2018 N 78, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.03.2018 за N 282/31734, та враховуючи лист державного пiдприємства "Український державний центр радiочастот" вiд 27.04.2018 N 80/10.2/i-08/164/5196, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вирiшила:

     1. Внести iнформацiю до перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, згiдно з додатком.

     2. Департаменту лiцензування забезпечити направлення Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України до Державної фiскальної служби України.

     3. Департаменту забезпечення дiяльностi оприлюднити це рiшення шляхом його розмiщення на офiцiйнiй сторiнцi НКРЗI в мережi Iнтернет та опублiкування в офiцiйному друкованому бюлетенi.

Голова НКРЗI О. Животовський

 

Додаток
до рiшення НКРЗI
07.08.2018 N 412

Перелiк типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

Номер за списком Номер та дата рiшення НКРЗI, про внесення iнформацiї Назва РЕЗ або ВП (продукцiї, до складу якої або в комплектi постачання входить РЕЗ або ВП) Код продукцiї згiдно з ДКПП (для вiтчизняної продукцiї) (за наявностi) Код продукцiї згiдно з УКТЗЕД (для продукцiї iноземного походження) (за наявностi) Iнформацiя про характеристики та опис ознак (призначення, функцiй) продукцiї для заборони згiдно з пунктом 5 роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням НКРЗI вiд 13.02.2018 N 78 Iнформацiя про походження та/або ланцюги постачання вiдповiдної продукцiї в Українi (у тому числi поштова адреса або адреса iнтернет-магазину) (за наявностi) Додаткова iнформацiя, яка дає змогу iдентифiкувати зазначену продукцiю (за наявностi, наприклад, смуги радiочастот, опис технологiї, технiчнi параметри, схожi типи, фотографiї або графiчне зображення, iдентифiкацiя, маркування тощо) Довiдкова необхiдна iнформацiя
1 N 412 вiд 07.08.2018 Глушники радiозв'язку (станцiї завад), пристрої типу "jammer", "Wi-Fi jammer", "IMSI-catcher", "GSM/CDMA/UMTS/LTE Interceptor", "2G/3G/4G Interceptor", "Cellular Interceptor" - - Випромiнювальний пристрiй, спецiально призначений або модифiкований для умисного та/або вибiркового перешкоджання, недопущення використання, радiоелектронного придушення, погiршення якостi або блокування послуг мобiльного зв'язку чи iнших систем (наприклад: WiFi, RFID), навмисного створення перешкод, навмисного впливу на канали управлiння та/або синхронiзацiї радiомереж, викривлення даних, передачi пiдроблених повiдомлень несанкцiонованого втручання в роботу та/або несанкцiонованого використання телекомунiкацiйних мереж (їх ресурсiв), пристроїв облiку електричної енергiї та iнших електронних пристроїв, у тому числi шляхом навмисного створення перешкод, навмисного впливу на канали управлiння та/або синхронiзацiї, викривлення даних, передачi пiдроблених повiдомлень i тому подiбне - Випромiнювання спецiальних радiочастотних сигналiв та/або радiозавад системам радiозв'язку у будь-яких з перелiчених смугах радiочастот: 400 - 600 кГц, 13553 - 13567 кГц, 880 - 915 МГц, 925 - 960 МГц, 1710 - 1785 МГц, 1805 - 1880 МГц, 1920 - 1980 МГц, 2110 - 2170 МГц, 2400 - 2483,5 МГц, 2500 - 2690 МГц, 5150 - 5350 МГц, 5470 - 5725 МГц, 5725 - 5850 МГц До цих типiв випромiнювальних пристроїв не вiдносяться радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України, для яких оформлено дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення вiдповiдно до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2015 N 184, а також пристроїв технiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах"
2 N 412 вiд 07.08.2018 Стацiонарнi телефоннi апарати з безпроводовою трубкою стандарту DECT 6.0, безпроводовi абонентськi телефони стандарту DECT 6.0 (Handset Cordless Phone), радiотелефони стандарту DECT 6.0 (cordless phones), що мiстять передавач або передавач та приймач, який працює у смузi радiочастот 1920 - 1930 МГц - 8517 11 00 00
8517 18 00 00
Цей тип радiоелектронного засобу призначений для застосування в смузi радiочастот 1920 - 1930 МГц, якi не видiленi у Планi використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2006 N 815 (далi - План РЧР) для вiдповiдної радiотехнологiї (виду радiозв'язку "малопотужнi застосування") загальних користувачi радiочастотного ресурсу України.
Застосування в Українi зазначеного типу радiоелектронного засобу потенцiйно призведе до зниження обумовленої якостi радiозв'язку (створення шкiдливих радiозавад) РЕЗ радiотехнологiї "Цифровий стiльниковий радiозв'язок IMT-2000 (UMTS)" вiдповiдно до умов, визначених у Планi РЧР (позначення Л01)
Продукцiя призначена для введення в обiг та надання на ринку США i Канади.
Ланцюг постачання продукцiї - товар надається на ринку США i Канади, i постачається з цих країн в Україну (у тому числi шляхом дистанцiйного замовлення в iнтерент-магазинi i вiдправленням в Україну вантажним вiдправленням, мiжнародним поштовим вiдправленням або мiжнародним експрес-вiдправленням)
Смуга радiочастот 1920 - 1930 МГц та позначення стандарту радiозв'язку DECT 6.0 (або 47 CFR Part 15, Subpart D) До цього типу радiоелектронного засобу не вiдносяться радiотелефони, радiотермiнали або радiомодулi у складi iншої товару (продукцiї), що призначенi для застосування в радiотехнологiї "Цифровий стiльниковий радiозв'язок IMT-2000 (UMTS)" у смугах радiочастот 1920 - 1980 МГц i 2110 - 2170 МГц (для сотових мереж зв'язку)
 
В. о. директора Департаменту лiцензування
I. Чернявська
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.