НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ЗВ'ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ

РIШЕННЯ
м. Київ

13.02.2018 N 78


Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 березня 2018 р. за N 282/31734


     Вiдповiдно до статей 1, 14, 25, 26, 29 та 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вирiшила:

     1. Затвердити Порядок ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що додається.

     2. Затвердити Змiни до деяких рiшень Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України, що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, рiшення Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України:

     вiд 05 лютого 2009 року N 1338 "Про затвердження Положення про надання дозволiв на ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв", зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 17 березня 2009 року за N 242/16258;

     вiд 03 грудня 2009 року N 1773 "Про затвердження Змiн до Положення про надання дозволiв на ввезення з-за кордону в Україну радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв", зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 11 сiчня 2010 року за N 2/17297.

     4. Департаменту лiцензування подати в установленому порядку це рiшення на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     5. Це рiшення набирає чинностi через 120 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

Голова НКРЗI О. Животовський
ПОГОДЖЕНО:
Мiнiстр фiнансiв України О. Данилюк
Тимчасово виконуючий обов'язки Мiнiстра оборони України I. С. Руснак
Голова Антимонопольного комiтету України Ю. Терентьєв
Голова Державної регуляторної служби України К. М. Ляпiна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї
13 лютого 2018 року N 78
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 березня 2018 р. за N 282/31734

ПОРЯДОК
ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв

I. Загальнi положення

     1. Цей Порядок встановлює процедуру ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв (далi - РЕЗ) i випромiнювальних пристроїв (далi - ВП), у тому числi продукцiї, до складу якої входять РЕЗ (ВП), для їх вiльного обiгу в Українi.

     Будь-який товар (продукцiя), що за своїми характеристиками призначений(а) для випромiнювання та/або приймання радiохвиль або до складу (комплекту постачання) якого (якої) входять призначенi для цього пристрої, розглядається як РЕЗ (ВП). Наявнiсть РЕЗ у продукцiї позначається: Bluetooth, WiFi (або 802.11хх, де хх - лiтери латинського алфавiту, або їх комбiнацiя), GSM, 3G (або CDMA, UMTS, WCDMA та iн.), 4G (LTE, LTE-U та iн.), RFID (NFC), Wireless, Radio Frequency (RF, RF Transmitter), Transciever.

     2. Цей Порядок поширюється на вiдносини, що виникають пiд час ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi РЕЗ та ВП, крiм визначених пунктом 5 цього роздiлу.

     Перелiк товарiв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з вимогами технiчних регламентiв iз зазначенням кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД для радiообладнання та товарiв, що мiстять радiообладнання у своєму складi, наведено у додатку 12 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України" (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02 березня 2016 року N 142).

     3. Дiя цього Порядку обмежується виключно нормами Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (далi - Закон) i не стосується загального порядку та правил митного оформлення, прав власностi, захисту здоров'я, контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання тощо, якi регулюються iншими законами України.

     4. У цьому Порядку термiни вживаються в таких значеннях:

     загальнi користувачi радiочастотного ресурсу України (далi - загальнi користувачi РЧР) - користувачi радiочастотного ресурсу України, якi не внесенi до перелiку, визначеного частиною другою статтi 5 Закону;

     реалiзацiя РЕЗ та ВП - передача, обмiн, поставка за договором та вiдчуження iншим шляхом РЕЗ (ВП) вiд однiєї особи до iншої безвiдносно вiд того, чи вiдбулася реалiзацiя платно та/або в iншiй формi;

     РЕЗ та ВП спецiального призначення - РЕЗ (ВП), призначений для здiйснення дiяльностi спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України вiдповiдно до їх функцiональних обов'язкiв;

     спецiальнi користувачi радiочастотного ресурсу України (далi - спецiальнi користувачi РЧР) - користувачi радiочастотного ресурсу України, якi визначенi частиною другою статтi 5 Закону.

     Iншi термiни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених Митним кодексом України (далi - Митний кодекс), Законами України "Про радiочастотний ресурс України", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", "Про електронну комерцiю" та Технiчним регламентом радiообладнання, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355 (далi - Технiчний регламент радiообладнання).

     5. Цей Порядок не поширюється на ввезення та/або реалiзацiю:

     1) РЕЗ та ВП спецiального призначення, що ввозяться з-за кордону та призначенi для експлуатацiї згiдно з Порядком ввезення з-за кордону, придбання, встановлення та експлуатацiї радiоелектронних засобiв i випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 квiтня 2015 року N 184 (далi - Порядок ввезення та експлуатацiї РЕЗ спецiального призначення);

     2) РЕЗ (ВП), якi перемiщуються як особистi речi громадян, перелiк яких визначено частиною першою статтi 370 Митного кодексу.

     6. Пiдтвердження належностi (iдентифiкацiя) РЕЗ (ВП) до таких, що можуть застосовуватися на територiї України в смугах радiочастот загального та/або спецiального користування, здiйснюється залежно вiд категорiй користувачiв радiочастотного ресурсу України (загальнi або спецiальнi), якi здiйснюватимуть їх експлуатацiю в Українi згiдно з цiльовим призначенням (користуватимуться радiочастотним ресурсом України iз застосуванням цих типiв РЕЗ (ВП) у вiдповiднiй радiотехнологiї), з урахуванням такого:

     1) для РЕЗ (ВП), що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування загальними користувачами РЧР, - шляхом перевiрки наявностi iнформацiї про такий тип РЕЗ (ВП) у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України в смугах радiочастот загального користування (далi - Загальний реєстр РЕЗ), який ведеться вiдповiдно до Положення про порядок i форму ведення реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України в смугах радiочастот загального користування, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України вiд 03 листопада 2005 року N 117, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 грудня 2005 року за N 1574/11854 (у редакцiї рiшення Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України вiд 10 листопада 2011 року N 637);

     2) для РЕЗ (ВП), що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального та спецiального користування спецiальними користувачами РЧР, - шляхом документального пiдтвердження згiдно з пунктом 4 Порядку ввезення та експлуатацiї РЕЗ (ВП) спецiального призначення.

     7. РЕЗ (ВП), що може застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування загальними користувачами РЧР, має вiдповiдати сукупностi таких вимог:

     1) бути призначеним для застосування в однiй або декiлькох радiотехнологiях, якi застосовуються загальними користувачами та визначенi у роздiлi I Плану використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 червня 2006 року N 815 (далi - План використання РЧР). До таких РЕЗ належить також абонентське обладнання системи стiльникового зв'язку (радiотелефони, радiотермiнали, що вбудовано в продукцiю), яке має модулi для радiомереж радiотехнологiї стандартiв GSM та/або Мiжнародного мобiльного зв'язку IMT (IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020), що працюють у iнших смугах радiочастот, нiж визначенi у Планi використання РЧР, але розподiленi у Регламентi радiозв'язку Мiжнародного союзу електрозв'язку для Мiжнародного мобiльного електрозв'язку (IMT);

     2) вiдповiдати Технiчному регламенту радiообладнання;

     3) вiдповiдати роздiлу II Перелiку радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, на експлуатацiю яких потрiбен дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї вiд 23 грудня 2014 року N 844, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19 лютого 2015 року за N 201/26646 (далi - Перелiк).

     Якщо РЕЗ (ВП) передбачається застосовувати згiдно з нормами, що регулюють використання деяких типiв РЕЗ або ВП для їх експлуатацiї вiдповiдно до вимог частин другої та восьмої статтi 30 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (на бездозвiльнiй та безоплатнiй основi), наведеними у додатку до Перелiку (далi - Норми використання на бездозвiльнiй основi), користувач не повинен мати можливостi самостiйно змiнювати технiчнi характеристики.

II. Ввезення з-за кордону РЕЗ (ВП)

     1. Ввезення з-за кордону РЕЗ (ВП) здiйснюється вiдповiдно до вимог Митного кодексу та статей 29 та 291 Закону. НКРЗI вiдповiдно до статтi 26 Закону визначає можливiсть застосування РЕЗ (ВП) на територiї України в смугах радiочастот загального користування. Обов'язки виробникiв, їх уповноважених представникiв в Українi та iмпортерiв, а також вимоги щодо введення в обiг та надання на ринок РЕЗ (ВП) визначено у Технiчному регламентi радiообладнання.

     РЕЗ (ВП), призначенi для застосування загальними користувачами радiочастотного ресурсу, ввозяться суб'єктами господарювання за умови:

     наявностi в Загальному реєстрi РЕЗ;

     вiдсутностi в перелiку типiв (видiв) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України (далi - Спецiальний реєстр РЕЗ);

     наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання.

     Вiдсутнiсть рiшення НКРЗI про внесення радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою до Загального реєстру РЕЗ не може бути пiдставою для вiдмови у митному оформленнi.

     Для iнших РЕЗ (ВП) застосовується спецiальний порядок оформлення або заборона до застосування та ввезення на територiю України згiдно зi Спецiальним реєстром РЕЗ.

     2. НКРЗI передає Державнiй фiскальнiй службi України в електроннiй формi та в узгодженому форматi:

     Загальний реєстр РЕЗ;

     Спецiальний реєстр РЕЗ.

     3. Громадяни для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних зi здiйсненням пiдприємницької дiяльностi, ввозять з-за кордону РЕЗ (ВП) вiдповiдно до роздiлу XII Митного кодексу за умови, якщо такi РЕЗ (ВП) вiдсутнi у перелiку типiв (видiв) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Спецiального реєстру РЕЗ, що ведеться згiдно з роздiлом IV цього Порядку.

     4. Державна фiскальна служба України згiдно з частиною другою статтi 29 Закону протягом п'яти днiв з дня завершення митного оформлення РЕЗ (ВП) передає до державного пiдприємства "Український державний центр радiочастот" (далi - УДЦР) виписки з вiдповiдних митних декларацiй у формi електронного документа згiдно з укладеною мiж Державною фiскальною службою України та НКРЗI угодою про iнформацiйне спiвробiтництво.

     Iмпортери, у тому числi громадяни, мають право пiсля завершення митних процедур звернутися до УДЦР iз вiдповiдною заявою (повiдомленням) для облiку мiжнародних iдентифiкаторiв кiнцевого обладнання (IMEI), якi вони ввезли в Україну вiдповiдно до вимог Митного кодексу. УДЦР порiвнює надану iнформацiю з iнформацiєю з виписки з вiдповiдних митних декларацiй (iнформацiєю про виконання митних формальностей) та у разi її вiдповiдностi здiйснює облiк цих iдентифiкаторiв.

     УДЦР забезпечує безоплатний вiдкритий доступ до даних облiку зi свого веб-сайту в мережi Iнтернет.

III. Реалiзацiя в Українi РЕЗ (ВП)

     1. Обов'язки розповсюджувачiв та вимоги, якi вони мають виконати пiд час надання на ринок РЕЗ (ВП), визначено у Технiчному регламентi радiообладнання.

     2. Реалiзацiя РЕЗ (ВП) через комiсiйну торгiвлю здiйснюється вiдповiдно до чинних в Українi правил комiсiйної торгiвлi непродовольчими товарами, з урахуванням такого:

     1) РЕЗ (ВП), що призначений для застосовування на територiї України в смугах радiочастот загального користування загальними користувачами РЧР, має бути включений до Загального реєстру РЕЗ. Розповсюджувач РЕЗ (ВП) зобов'язаний ознайомити покупця iз зазначеними у Загальному реєстрi РЕЗ умовами використання цього РЕЗ (ВП);

     2) морське радiообладнання, призначене для встановлення (комплектування) суден, що плавають пiд прапором України, повинно мати свiдоцтво про схвалення типу суднового обладнання, форма якого наведена у додатку 2 до Iнструкцiї про схвалення типу суднового радiо i навiгацiйного обладнання, затвердженої наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 14 липня 2003 року N 531, зареєстрованої у Мiнiстерствi юстицiї України 29 липня 2003 року за N 653/7974 (зi змiнами) (далi - Свiдоцтво про схвалення типу суднового обладнання).

IV. Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

     1. Спецiальний реєстр РЕЗ мiстить вiдомостi про:

     1) перелiк типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України;

     2) перелiк типiв (видiв) РЕЗ (ВП), що потребують спецiального порядку оформлення.

     2. Спецiальний реєстр РЕЗ ведеться НКРЗI у виглядi набору даних, перелiк яких наведено у додатках 1 та 2 до цього Порядку.

     3. Адмiнiстратором Спецiального реєстру РЕЗ є самостiйний структурний пiдроздiл НКРЗI, до функцiй якого належить упровадження сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, технiчних засобiв та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту iнформацiї, який забезпечує технiчну пiдтримку, захист i збереження вiдомостей, що мiстяться в реєстрi, та обслуговування програмного забезпечення реєстру.

     Розпорядником Спецiального реєстру РЕЗ є НКРЗI, що накопичує та узагальнює iнформацiю, визначає органiзацiйнi засади ведення реєстру. Функцiонування та iнформацiйне наповнення Спецiального реєстру РЕЗ забезпечує визначений Головою НКРЗI самостiйний структурний пiдроздiл НКРЗI на пiдставi вiдповiдних рiшень НКРЗI.

     4. НКРЗI забезпечує вiльний та безоплатний доступ до Спецiального реєстру РЕЗ шляхом оприлюднення i регулярного оновлення цього реєстру на єдиному державному веб-порталi вiдкритих даних та на офiцiйнiй сторiнцi НКРЗI в мережi Iнтернет.

     5. Критерiями для прийняття рiшення про внесення iнформацiї до перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Спецiального реєстру РЕЗ, є:

     1) одна або сукупнiсть таких ознак:

     РЕЗ (ВП) призначений для несанкцiонованого втручання в роботу та/або несанкцiонованого використання телекомунiкацiйних мереж (їх ресурсiв), пристроїв облiку електричної енергiї та iнших електронних пристроїв, у тому числi шляхом навмисного створення перешкод, навмисного впливу на канали управлiння та/або синхронiзацiї, викривлення даних, передачi пiдроблених повiдомлень тощо (наприклад, станцiї активних перешкод, "jammer", "IMSI-catcher" тощо), за винятком РЕЗ (ВП) спецiальних користувачiв РЧР або пристроїв технiчного захисту iнформацiї, якi призначенi для захисту iнформацiї вiдповiдно до Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах";

     РЕЗ (ВП) не забезпечує електромагнiтну сумiснiсть вiдповiдно до умов, визначених у Планi використання РЧР;

     РЕЗ (ВП) призначений для випромiнювання на частотах (у смугах радiочастот), на яких забороняється випромiнювання або введено вiдповiднi обмеження, що передбачено Нацiональною таблицею розподiлу смуг радiочастот України, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 грудня 2005 року N 1208;

     РЕЗ (ВП) призначений для використання загальними користувачами РЧР спецiальної радiотехнологiї, яка застосовується спецiальними користувачами РЧР, або в радiотехнологiях (смугах радiочастот), якi не визначенi у Планi використання РЧР для загальних користувачiв РЧР;

     2) iнформацiю про РЕЗ (ВП) не включено до Загального реєстру РЕЗ, за винятком тих РЕЗ (ВП), для яких застосовується спецiальний порядок оформлення;

     3) письмова заборона виробника щодо надання на ринок певного типу (моделi) РЕЗ (ВП), яка прийнята ним через невiдповiднiсть умовам застосування цього РЕЗ (ВП) на територiї України в смугах радiочастот загального користування, визначених частиною першою статтi 25 Закону;

     4) вилучення РЕЗ (ВП) з обiгу, вiдкликання з ринку України усiх типiв РЕЗ (ВП) за письмовою iнiцiативою виробника;

     5) рiшення, прийнятi органами ринкового нагляду вiдповiдно до Законiв України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" та "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" про заборону надання РЕЗ (ВП) на ринок України;

     6) обґрунтоване звернення радiочастотного органу спецiальних користувачiв РЧР (для абзацiв другого, четвертого, п'ятого пiдпункту 1 цього пункту).

     6. Пiдставою для прийняття НКРЗI рiшення про виключення РЕЗ (ВП) з перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Спецiального реєстру РЕЗ, є:

     1) документальне пiдтвердження усунення ознак, що стали пiдставою для прийняття рiшення про внесення iнформацiї до перелiку типiв (видiв) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Спецiального реєстру РЕЗ;

     2) рiшення суду, що набрало законної сили.

     7. Перелiк продукцiї, для якої застосовується спецiальний порядок оформлення, визначено у додатку 3 до цього Порядку.

     8. Пiдставою для прийняття рiшення про виключення iнформацiї про РЕЗ (ВП) з перелiку типiв (видiв) РЕЗ та ВП, що потребують спецiального порядку оформлення, Спецiального реєстру РЕЗ, є:

     1) документальне пiдтвердження порушення спецiального порядку оформлення;

     2) рiшення суду, що набрало законної сили.

V. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог Порядку

     1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням цього Порядку здiйснюється вiдповiдно до законiв України.

     2. Вiдповiдно до частини першої статтi 58 Закону юридичнi та фiзичнi особи, виннi в порушеннi законодавства про радiочастотний ресурс України, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, визначеному законами України.

Директор Департаменту лiцензування М. С. Сокирко

 

Додаток 1
до Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв
(пункт 2 роздiлу IV)

ПЕРЕЛIК НАБОРУ ДАНИХ,
що мiститься у перелiку типiв (видiв) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

     1. Номер за списком.

     2. Номер та дата рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про внесення iнформацiї.

     3. Назва РЕЗ або ВП (продукцiї, до складу якої або в комплектi постачання входить РЕЗ або ВП).

     4. Код продукцiї згiдно з ДКПП (для вiтчизняної продукцiї) (за наявностi).

     5. Код продукцiї згiдно з УКТЗЕД (для продукцiї iноземного походження) (за наявностi).

     6. Iнформацiя про характеристики та опис ознак (призначення, функцiй) продукцiї для заборони згiдно з пунктом 5 роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiд 13 лютого 2018 року N 78.

     7. Iнформацiя про походження та/або ланцюги постачання вiдповiдної продукцiї в Українi (у тому числi поштова адреса або адреса iнтернет-магазину) (за наявностi).

     8. Додаткова iнформацiя, яка дає змогу iдентифiкувати зазначену продукцiю (за наявностi, наприклад, смуги радiочастот, опис технологiї, технiчнi параметри, схожi типи, фотографiї або графiчне зображення, iдентифiкацiя, маркування тощо).

     9. Довiдкова необхiдна iнформацiя.

 

Додаток 2
до Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв
(пункт 2 роздiлу IV)

ПЕРЕЛIК НАБОРУ ДАНИХ,
що мiститься у перелiку типiв (видiв) РЕЗ та ВП, що потребують спецiального порядку оформлення, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

     1. Номер за списком.

     2. Номер та дата рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, про внесення iнформацiї.

     3. Назва РЕЗ або ВП (продукцiї, до складу якої або в комплектi постачання входить РЕЗ або ВП).

     4. Код продукцiї згiдно з ДКПП (для вiтчизняної продукцiї) (за наявностi).

     5. Код продукцiї згiдно з УКТЗЕД (для продукцiї iноземного походження) (за наявностi).

     6. Iнформацiя про характеристики та опис ознак (призначення, функцiй) продукцiї, визначення умов використання (експлуатацiї) в Українi.

     7. Опис суб'єктiв (найменування), яких стосується спецiальний порядок оформлення.

     8. Обмеження кiлькостi продукцiї.

     9. Додаткова iнформацiя, яка дає змогу iдентифiкувати зазначену продукцiю (за наявностi).

     10. Довiдкова необхiдна iнформацiя.

 

Додаток 3
до Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв
(пункт 7 роздiлу IV)

ПЕРЕЛIК ПРОДУКЦIЇ,
для якої застосовується спецiальний порядок оформлення

N з/п Назва продукцiї (РЕЗ або ВП) Спецiальний порядок оформлення
суб'єкт ввезення (отримувачi) мета ввезення та/або експлуатацiї обмеження щодо кiлькостi iншi особливi умови
1 2 3 4 5 6
1 РЕЗ (ВП), якi передбачається застосовувати в Українi згiдно з Нормами використання на бездозвiльнiй основi (пункти 4 та 7 роздiлу 1 та роздiл 2) Суб'єкти господарювання та iншi юридичнi особи Для поповнення основних фондiв Не бiльше нiж 2 шт. кожного типу (моделi) Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ
2 Персональнi обчислювальнi машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки) та iншi електропобутовi товари, iгровi консолi, що мiстять у своєму складi РЕЗ (у тому числi iнше обладнання та приладдя, необхiдне для тестування й розробки) Суб'єкти господарювання та iншi юридичнi особи Для проведення в Українi спецiальних дослiджень (медичних, наукових тестiв, розроблення програмного забезпечення тощо) або гуманiтарна допомога Не бiльше нiж 10 шт. кожного типу (моделi) Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ. Мета ввезення визначається (пiдтверджується) зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) з вiдправником продукцiї.
Визнання продукцiї як гуманiтарної допомоги пiдтверджується вiдповiдно до Закону України "Про гуманiтарну допомогу"
3 Продукцiя, включена до Загального реєстру РЕЗ, або комплектуючi до цiєї продукцiї (наприклад, картки безпроводового доступу iншого виробника) Суб'єкти господарювання, визначенi виробником для гарантiйного та/або сервiсного обслуговування З метою гарантiйного та/або сервiсного обслуговування продукцiї в Українi Без обмеження кiлькостi РЕЗ Без наявностi окремої декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про комплектуючi до продукцiї до Загального реєстру РЕЗ. Не передбачається подальше надання на ринок. Мету ввезення має бути зазначено у зовнiшньоекономiчному договорi (контрактi) з виробником товару або у господарському договорi з уповноваженою особою виробника в Українi, або iншим iноземним суб'єктом господарювання - вiдправником продукцiї
4 Аматорськi та аматорськi супутниковi радiостанцiї (передавачi та/або приймачi як промислового виробництва, так i виготовленi самостiйно) Громадяни України (iноземцi або особи без громадянства у випадках, визначених у Регламентi аматорського радiозв'язку України, затвердженому рiшенням Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України вiд 21 жовтня 2010 року N 475, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 18 лютого 2011 року за N 205/18943) Радiоспорт, з метою застосування в експериментальних дослiдженнях в аматорськiй та аматорськiй супутниковiй радiослужбах Не бiльше нiж 2 радiостанцiї та/або антени (комплекти антенно-щоглових споруд) Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ. Спецiальна пiдготовка у сферi аматорського радiозв'язку пiдтверджується дозволом на експлуатацiю аматорської радiостанцiї, оформленим згiдно з Регламентом, а iноземцiв - дозвiльним документом CEPT (екзаменацiйний сертифiкат радiоаматора-початкiвця (NOVICE), гармонiзований екзаменацiйний сертифiкат радiоаматора (HAREC)), визнаним в Українi вiдповiдно до зазначеного Регламенту)
5 Морське радiообладнання, на яке розповсюджуються вимоги Технiчного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 вересня 2007 року N 1103 Суб'єкти господарювання або власники судна З метою для встановлення (комплектування, ремонту) на морському або рiчковому суднi У кiлькостi для забезпечення вимоги комплектування судна Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ, але за наявностi на це обладнання Свiдоцтва про схвалення типу суднового обладнання. Вимоги щодо кiлькостi та найменування встановлено у Перелiку обов'язкового радiообладнання торговельних суден (за винятком риболовних суден та суден, для яких радiообладнання не передбачено вимогами класифiкацiйних товариств), якi не здiйснюють мiжнароднi рейси та не пiдпадають пiд вимоги Конвенцiї СОЛАС-74/78, затвердженому наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 30 серпня 2002 року N 605, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 19 вересня 2002 року за N 770/7058
6 Компоненти та обладнання, що є засобами зв'язку, навiгацiї та спостереження (радiолокацiйнi, навiгацiйнi системи та авiацiйна радiоелектронiка) цивiльного повiтряного судна (за винятком оснащення державного повiтряного судна) Сертифiкованi суб'єкти авiацiйної дiяльностi авiацiї загального призначення, експлуатанти цивiльного повiтряного судна (або за їх дорученнями iншi суб'єкти господарювання) З метою виробництва, ремонту, вiдновлювальних робiт цивiльного повiтряного судна або створення обмiнного фонду запасних частин, їх експорту, iмпорту, в обмеженiй обґрунтованiй кiлькостi компонентiв та обладнання У кiлькостi, необхiднiй для виконання вiдповiдних робiт Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ. Пiдтвердження статусу суб'єкта господарювання як сертифiкованого суб'єкта авiацiйної дiяльностi авiацiї загального призначення, експлуатанта цивiльного повiтряного судна згiдно з вимогами Повiтряного кодексу України
7 Будь-якi РЕЗ (ВП) Суб'єкти господарювання З метою сертифiкацiї, проведення оцiнки вiдповiдностi або випробувань (з можливiстю надання на ринок пiсля пiдтвердження вiдповiдностi у сферi користування радiочастотним ресурсом України) Не бiльше нiж 3 шт. кожного типу (моделi) Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ. Мета ввезення зазначається у договорi з призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi та/або їх випробувальною лабораторiєю, що включенi до перелiку, погодженого НКРЗI згiдно з частиною другою статтi 25 Закону
8 Окремi види (типи) РЕЗ (ВП) Суб'єкти господарювання Для демонстрацiї на виставках, ярмарках та iнших заходах, органiзованих для показу (рекламування) товару або з iншою аналогiчною метою (наприклад, для вивчення попиту, проведення дослiджень чи випробувань, чи побудови тестового сегмента мережi), що не пов'язана з подальшим розповсюдженням Не бiльше нiж 20 шт. кожного типу (моделi) Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ. Мета ввезення пiдтверджується зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) iз виробником або його уповноваженим представником в Українi
9 Частини для виробництва в Українi РЕЗ (ВП) як комплектуючi засоби Суб'єкти господарювання Призначенi для виробництва (монтажу) продукцiї (кiнцевого виробу або напiвфабрикату) в Українi, у тому числi для подальшого його реекспорту, iмпорту або реалiзацiї готової продукцiї в Українi - Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання для радiомодулiв та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ.
Пiдтвердження належностi частин до тих, що не є функцiонально закiнченими РЕЗ або ВП, здiйснюється призначеними органами з оцiнки вiдповiдностi, перелiк яких погоджено НКРЗI вiдповiдно до частини другої статтi 25 Закону
10 Окремi види (типи) РЕЗ (ВП) Суб'єкти, визначенi у перелiку пункту 1 Порядку надання спецiальних дозволiв на експлуатацiю радiоелектронних засобiв дипломатичними представництвами, консульськими установами iноземних держав, представництвами мiжнародних органiзацiй в Українi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2001 року N 818 Для застосування згiдно зi статтею 52 Закону - Без наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання та/або внесення вiдповiдної iнформацiї про РЕЗ (продукцiю) до Загального реєстру РЕЗ
11 Окремi види (типи) РЕЗ, якi не потребують включення до Загального реєстру РЕЗ згiдно з окремими рiшеннями НКРЗI Суб'єкти господарювання Вiльний обiг на територiї України - За наявностi декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї
13 лютого 2018 року N 78
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
12 березня 2018 р. за N 283/31735

ЗМIНИ
до деяких рiшень Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України

     1. У Регламентi аматорського радiозв'язку України, затвердженому рiшенням Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку України вiд 21 жовтня 2010 року N 475, зареєстрованому в Мiнiстерствi юстицiї України 18 лютого 2011 року за N 205/18943 (iз змiнами):

     1) пункт 1.7 роздiлу I викласти в такiй редакцiї:

     "1.7. Тарифи на роботи (послуги) державного пiдприємства "Український державний центр радiочастот", пов'язанi з користуванням радiочастотним ресурсом України та вимiрюванням параметрiв телекомунiкацiйних мереж, затверджено рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiд 01 листопада 2016 року N 578, зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї України 25 листопада 2016 року за N 1530/29660.";

     2) у роздiлi IV:

     у пунктi 4.2:

     у пiдпунктi 4.2.5 слова "представникiв Державної iнспекцiї зв'язку (далi - ДIЗ)" замiнити словами "уповноважених Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї (далi - НКРЗI) посадових осiб";

     у пiдпунктi 4.2.6 слова "посадових осiб ДIЗ" замiнити словами "уповноважених НКРЗI посадових осiб";

     у пiдпунктi 4.2.8 слово "ДIЗ" замiнити словами "уповноважених НКРЗI посадових осiб";

     3) у пунктi 7.17 роздiлу VII слова "уповноваженими особами ДIЗ" замiнити словами "уповноваженими НКРЗI посадовими особами";

     4) роздiл VIII викласти у такiй редакцiї:

"VIII. Порядок ввезення аматорських радiостанцiй в Україну

     8.1. Ввезення в Україну АРС здiйснюється вiдповiдно до пункту 1 роздiлу II Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням НКРЗI вiд 13 лютого 2018 року N 78. При цьому технiчнi характеристики РЕЗ, якi входять до складу АРС, мають вiдповiдати наведеним у додатку 2 (таблицi 1 - 6) до цього Регламенту та не залежати вiд складу АРС, наведеного у дозволi на експлуатацiю.

     8.2. Iноземцi-радiоаматори можуть ввозити (зi зворотним вивезенням) передавальнi (приймально-передавальнi) АРС за наявностi дозвiльного документа CEPT або дозволу на експлуатацiю АРС на територiї України. Експлуатацiя iноземцями-радiоаматорами в Українi цих РЕЗ здiйснюється вiдповiдно до пiдпунктiв 6.5.1 - 6.5.4 роздiлу VI цього Регламенту).";

     5) у роздiлi XI:

     у пунктах 11.1, 11.5, 11.6 слово "ДIЗ" замiнити словом "НКРЗI";

     у пунктi 11.3 слова "представникам ДIЗ" замiнити словами "уповноваженим НКРЗI посадовим особам";

     у пунктi 11.4 слово "ДIЗ" замiнити словами "уповноважена НКРЗI посадова особа".

     2. У роздiлi I Перелiку радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, на експлуатацiю яких потрiбен дозвiл на експлуатацiю радiоелектронного засобу або випромiнювального пристрою, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiд 23 грудня 2014 року N 844, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 19 лютого 2015 року за N 201/26646:

     1) в абзацi чотирнадцятому пункту 1.4 слова та цифри "пунктом 1.10 цього роздiлу" замiнити словами та цифрами "пунктом 1.10 роздiлу I Порядку";

     2) в абзацi четвертому пункту 1.5 слова "або вiдповiдно до цього пункту" замiнити словами та цифрою "або без визначення, якщо параметри РЕЗ вiдповiдають визначеним у додатку 1 до Порядку".

Директор Департаменту лiцензування М. С. Сокирко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.