Документ скасований: Постанова КМУ № 960 від 24.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 21 травня 2012 р. N 436


Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2012 року N 1099,
вiд 2 березня 2016 року N 142,
вiд 26 жовтня 2016 року N 762,
вiд 5 квiтня 2017 року N 262

(Змiни до цiєї постанови, передбаченi пунктом 2 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1062, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням додатка 12 з 24 березня 2016 року у новiй редакцiї постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2016 року N 142)

(Змiни до цiєї постанови, передбаченi пунктом 2 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1077, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням додатка 12 з 24 березня 2016 року у новiй редакцiї постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2016 року N 142)

(Змiни до цiєї постанови, передбаченi пунктом 2 Змiн, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 року N 1067, внесенi не будуть у зв'язку з викладенням додатка 12 з 24 березня 2016 року у новiй редакцiї постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2016 року N 142)

     Вiдповiдно до статтi 197 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити:

     1) перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 1;

     2) перелiк товарiв, зовнiшньоекономiчнi операцiї з якими пiдлягають лiцензуванню, згiдно з додатком 2;

     3) перелiк лiсоматерiалiв та пиломатерiалiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 3;

     4) перелiк товарiв, якi є об'єктами застосування заходiв нагляду або регiонального нагляду за iмпортом в Україну, згiдно з додатком 4;

     5) перелiк культурних цiнностей, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 5;

     6) перелiк дослiдних сортiв рослин, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 6;

     7) перелiк товарiв, якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї пiд час перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 7;

     8) перелiк продуктiв лову та харчової продукцiї з них iноземного виробництва, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 8;

(пiдпункт 8 пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

     9) перелiк товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 9;

     10) перелiк валютних цiнностей, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 10;

     11) перелiк товарiв, на якi встановлено обмеження пiд час проведення зовнiшньоекономiчних операцiй з реекспорту, згiдно з додатком 11;

     12) перелiк товарiв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з вимогами технiчних регламентiв, згiдно з додатком 12;

     13) перелiк насiння i садивного матерiалу, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 13;

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 13 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

     14) перелiк радiоактивних матерiалiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 14;

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 14 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

     15) перелiк радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 15;

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 15 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

     16) перелiк видавничої продукцiї, на яку встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України, згiдно з додатком 16.

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 16 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2017р. N 262)

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Дозвiл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв наркотичних засобiв i психотропних речовин 1211
1301
1302
2707 20
2806
2807
2841
2902
2905
2909
2914
2915
2916
2921
2922
2925
2926
2932
2933
2934
2939
3208
3215
3304
3506
3814
3824
Наркотичнi засоби, психотропнi речовини та прекурсори, перелiк яких визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770
3003
3004
Лiкарськi засоби, що мiстять наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори, якi визначено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 травня 2000 р. N 770

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
товарiв, зовнiшньоекономiчнi операцiї з якими пiдлягають лiцензуванню*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Лiцензiя на експорт товарiв
Лiцензiя на iмпорт товарiв
0101 - 9706 Товари, експорт (iмпорт) яких пiдлягає лiцензуванню, за перелiками, затвердженими Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"
Позицiю виключено    
Спецiальна лiцензiя на iмпорт товарiв 0101 - 9706 Товари, якi є об'єктами застосування спецiальних заходiв, визначаються рiшеннями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi
Позицiю виключено    
 
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
лiсоматерiалiв та пиломатерiалiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Сертифiкат про походження лiсоматерiалiв та виготовлених з них пиломатерiалiв для здiйснення експортних операцiй 4401 10 00 00 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок тощо**
4401 21 00 00 Трiска або стружка деревна хвойних порiд**
4401 22 00 00 Трiска або стружка деревна листяних порiд**
4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi**
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна**
4406 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй**
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм**

____________
     ** Крiм порiд, зазначених у статтi 2 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв".

 

Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
товарiв, якi є об'єктами застосування заходiв нагляду або регiонального нагляду за iмпортом в Україну*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Дозвiл на iмпорт в Україну товарiв, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регiонального нагляду 0101 - 9706 Товари, якi є об'єктами застосування заходiв нагляду або регiонального нагляду за iмпортом в Україну, визначаються рiшеннями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi

 

Додаток 5
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
культурних цiнностей, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Свiдоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цiнностей 9701 Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi та аналогiчнi декоративнi зображення**
9702 00 00 00 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй**
9703 00 00 00 Оригiнали скульптур i статуеток з будь-якого матерiалу**
9704 00 00 00 Марки поштовi або гербовi, знаки поштової оплати гашенi, у тому числi першого дня гашення, поштовi канцелярськi предмети (гербовий папiр) та подiбнi предмети, використанi або невикористанi, за винятком товарiв товарної позицiї 4907**
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування iз зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї або такi, що становлять iсторичний, археологiчний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес**
9706 00 00 00 Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв**

____________
     ** Крiм сувенiрних виробiв, предметiв культурного i ужиткового призначення серiйного i масового виробництва, перелiк яких встановлюється Мiнкультури.

Додаток 6
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
дослiдних сортiв рослин, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Повiдомлення про ввезення дослiдних зразкiв сортiв рослин для експертизи на придатнiсть на поширення сорту 0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю, крiм коренiв товарної позицiї 1212
0602 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи
0701 10 00 00 Картопля насiннєва
0703 10 11 00 Цибуля рiпчаста насiннєва
0713 Овочi бобовi для сiвби
1001 10 00 10
1001 90 10 00
1001 90 91 00
Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин) насiннєвi
1002 00 00 00 Жито насiннєве
1003 00 10 00 Ячмiнь насiннєвий
1004 00 00 00 Овес насiннєвий
1005 10 Кукурудза насiннєва
1006 10 10 00 Рис для сiвби
1007 00 10 00 Сорго зернове для сiвби
1008 Гречка, просо насiннєвi; насiння канаркової трави; iншi зерновi культури насiннєвi
1201 00 10 00 Соєвi боби для сiвби
1202 10 10 Арахiс для сiвби
1203 00 00 00 Копра
1204 00 10 00 Насiння льону для сiвби
1205 Насiння свирiпи або рiпаку для сiвби
1206 00 10 00 Насiння соняшнику для сiвби
1207 Насiння iнших олiйних культур для сiвби
1209 Насiння, плоди та спори для сiвби

 

Додаток 7
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 березня 2016 р. N 142)

товарiв, якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї пiд час перемiщення через митний кордон України*

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Сертифiкат вiдповiдностi Коди товарiв, зазначених у перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi Товари, зазначенi в перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi
Свiдоцтво про визнання вiдповiдностi Коди товарiв, зазначених у перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi Товари, зазначенi в перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї в Українi

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

(додаток 7 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

 

Додаток 8
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛIК
продуктiв лову та харчової продукцiї з них iноземного виробництва, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Ветеринарне свiдоцтво 0301 Прiсноводнi, морськi, анадромнi та катадромнi риби на всiх стадiях розвитку
0302 Прiсноводнi, морськi, анадромнi та катадромнi риби на всiх стадiях розвитку, тiльки цiлi, свiжi
0306 Ракоподiбнi, тiльки цiлi, живi або свiжi
0307 Молюски, тiльки цiлi, живi або свiжi
0308 Водянi безхребетнi, тiльки цiлi, живi або свiжi
0511 99 31 00 Губки натуральнi тваринного походження, необробленi

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

(додаток 8 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

 

Додаток 9
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Дозвiл на здiйснення мiжнародних передач товарiв Коди товарiв, зазначенi у додатках до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 Товари, зазначенi у додатках до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86
Коди товарiв, зазначених у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 Товари, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807
Висновок на здiйснення мiжнародних передач товарiв Коди товарiв, зазначених у додатках до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86 Товари, зазначенi у додатках до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 сiчня 2004 р. N 86
Коди товарiв, зазначених у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 Товари, зазначенi у додатку до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807

 

Додаток 10
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
валютних цiнностей, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Спецiальний дозвiл Нацiонального банку України на ввезення уповноваженим банком в Україну валюти України 4907 00 30 00
7118 90 00 00
Валюта України - грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет i в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї України, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу
Спецiальний дозвiл Нацiонального банку України на вивезення уповноваженим банком за межi України валюти України 4907 00 30 00
7118 90 00 00
Валюта України - грошовi знаки у виглядi банкнотiв, казначейських бiлетiв, монет i в iнших формах, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї України, а також вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для вивезення за межi України та ввезення в Україну готiвкової iноземної валюти) 4907 00 30 00
7118 90 00 00
Готiвкова iноземна валюта - iноземнi грошовi знаки у виглядi банкнот i монет, що перебувають в обiгу та є законним платiжним засобом на територiї вiдповiдної держави, банкноти та монети, вилученi з обiгу або такi, що вилучаються з нього, але пiдлягають обмiновi на грошовi знаки, якi перебувають в обiгу (крiм монет, що належать до банкiвських металiв), i дорожнi чеки
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (для ввезення в Україну та вивезення за межi України банкiвських металiв) 7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00
Банкiвськi метали - золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у зливках та порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв з пробами для вiтчизняних монет не нижче нiж для золота - 995, для срiбла - 999, для платини i паладiю - 999,5 i в iноземних монетах з дорогоцiнних металiв з пробами не нижче нiж для золота - 900, для срiбла - 925, для платини та паладiю - 999
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй (на ввезення уповноваженими банками бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем та вивезення нереалiзованих бланкiв дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем) 4907 00 90 00 Бланк дорожнього чеку - незаповнений паперовий розрахунковий документ, що виражений в iноземнiй валютi та використовується як засiб мiжнародних розрахункiв неторговельного характеру i є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекодержателю (власнику), пiдпис якого проставляється в зазначеному мiсцi пiд час продажу
Дозвiл на ввезення в Україну уповноваженим банком бланкiв чекiв (окрiм дорожнiх чекiв мiжнародних платiжних систем) та вивезення їх у разi нереалiзацiї (на пiдставi окремого нормативно-правового акта Нацiонального банку України) 4907 00 90 00 Бланк чеку - незаповнений паперовий розрахунковий документ установленої форми, що мiстить нiчим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця платнику про сплату чекодержателю зазначеної в ньому суми коштiв протягом установленого строку
Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення фiзичною особою за межi України банкiвських металiв 7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00
Банкiвськi метали - золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у зливках та порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв з пробами для вiтчизняних монет не нижче нiж для золота - 995, для срiбла - 999, для платини i паладiю -999,5 i в iноземних монетах з дорогоцiнних металiв з пробами не нижче нiж для золота - 900, для срiбла - 925, для платини та паладiю - 999
Спецiальний дозвiл Нацiонального банку України на ввезення юридичною особою (крiм уповноважених банкiв) в Україну банкiвських металiв 7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00
Банкiвськi метали - золото, срiбло, платина, метали платинової групи, доведенi (афiнованi) до найвищих проб вiдповiдно до свiтових стандартiв, у зливках та порошках, що мають сертифiкат якостi, а також монети, виробленi з дорогоцiнних металiв з пробами для вiтчизняних монет не нижче нiж для золота - 995, для срiбла - 999, для платини i паладiю - 999,5 i в iноземних монетах з дорогоцiнних металiв з пробами не нижче нiж для золота - 900, для срiбла - 925, для платини та паладiю - 999
Iндивiдуальна лiцензiя на вивезення (пересилання) за межi України цiнних паперiв (крiм випадкiв з вивезення (пересилання) за межi України фiзичною особою виражених в iноземнiй валютi цiнних паперiв, якi були ранiше ввезенi цiєю особою в Україну, що пiдтверджується митною декларацiєю) 4907 00 90 00 Цiннi папери - документи встановленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчують грошовi або iншi майновi права, визначають взаємовiдносини особи, яка їх розмiстила (видала), i власника та передбачають виконання зобов'язань згiдно iз проспектом їх емiсiї (за емiсiйними цiнними паперами), а також можливiсть передачi прав, що випливають iз таких документiв, iншим особам
Iндивiдуальна лiцензiя на ввезення (пересилання) в Україну цiнних паперiв, виражених у гривнях (крiм випадкiв увезення (пересилання) в Україну фiзичною та юридичною особами цiнних паперiв, виражених у гривнях, якi були ранiше вивезенi (пересланi) такою особою за межi України, що пiдтверджується митною декларацiєю) 4907 00 90 00 Цiннi папери - документи встановленої форми з вiдповiдними реквiзитами, що посвiдчують грошовi або iншi майновi права, визначають взаємовiдносини особи, яка їх розмiстила (видала), i власника, та передбачають виконання зобов'язань згiдно з проспектом їх емiсiї (за емiсiйними цiнними паперами), а також можливiсть передачi прав, що випливають iз таких документiв, iншим особам
 
(додаток 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

 

Додаток 11
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
товарiв, на якi встановлено обмеження пiд час проведення зовнiшньоекономiчних операцiй з реекспорту*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Дозвiл на проведення зовнiшньоекономiчної операцiї з реекспорту товарiв 0101 - 9706 Товари, перелiки яких визначаються Мiнекономрозвитку в установленому законодавством порядку

 

Додаток 12
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012р. N 436
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 березня 2016р. N 142)

ПЕРЕЛIК
товарiв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з вимогами технiчних регламентiв*

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Перелiк продукцiї, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi вимогам Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679
I. Радiообладнання**
Декларацiя про вiдповiднiсть 8512 30 10 Пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8512 90 10 Частини пристроїв товарної категорiї 8512 30 10 згiдно з УКТЗЕД, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8517 Телефоннi апарати, включаючи телефоннi апарати для стiльникових мереж зв'язку або iнших бездротових мереж зв'язку, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), що мiстить передавач або передавач та приймач
8518 Мiкрофони та пiдставки для них, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Пiдсилювачi звукових частот електричнi, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Електричнi звукопiдсилювальнi комплекти, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8519 81 Апаратура, що використовує оптичнi або напiвпровiдниковi носiї, якi призначенi для приєднання до акустичних пристроїв, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що мiстить передавач або передавач та приймач
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна, телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, що мiстять передавач або передавач та приймач
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування
8529 90 20 00 Частини апаратури товарних пiдкатегорiй 8525 60 00 00, 8525 80 30 00 згiдно з УКТЗЕД, що мiстять передавач або передавач та приймач
8530 Електричне устаткування сигналiзацiйне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що мiстить передавач або передавач та приймач
8608 00 00 00 Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй, що мiстять передавач або передавач та приймач
Механiчне (включаючи електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що мiстять передавач або передавач та приймач
8802 60 10 00 Космiчнi апарати (включаючи супутники)
II. Товари, що мiстять радiообладнання у своєму складi**
  8301
8302
Замки висячi i врiзнi (електричнi), з недорогоцiнних металiв, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Ключi до зазначених виробiв з недорогоцiнних металiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8426 Судновi дерик-крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом, iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8443 Принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8450 Машини пральнi, побутовi або для пралень, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8470 Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, апарати касовi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8471 Персональнi обчислювальнi машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки), у тому числi так званi notebook, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8476 Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, яке записує або вiдтворює звук чи зображення, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8531 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8535
8536
Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8537 10 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 згiдно з УКТЗЕД, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 згiдно з УКТЗЕД, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 згiдно з УКТЗЕД (для напруги не бiльш як 1000 В), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8542 Електроннi iнтегрованi схеми, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8701
8702
8703
8704
8705
8711
Трактори, автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, мотоцикли, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8903 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9004 3D-окуляри, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач
9006 Фотокамери (крiм кiнокамер), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 згiдно з УКТЗЕД, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9017 Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9021 40 00 00
9021 50 00 00
Слуховi апарати, серцевi стимулятори, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач
9023 00 Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 згiдно з УКТЗЕД, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9101
9102
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9405 Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00
Набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"), iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, iграшки та моделi з умонтованим двигуном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9504 30
9504 50 00 00
Вiдеоiгри, в якi можна грати за допомогою телевiзора, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Iгри, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знакiв), жетонiв або аналогiчних засобiв оплати, за винятком устаткування кегельбанiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9610 00 00 00 Дошки грифельнi для писання чи малювання, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
III. Телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання**
  8517 Телефоннi апарати, апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 згiдно з УКТЗЕД
8443 Факсимiльнi апарати
8531 10 30 00
8531 10 95 90
Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої, крiм тих, що призначенi для цивiльної авiацiї
8531 20 Панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах
8531 90 20 00 Частини до панелей iндикаторних, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах, товарної пiдпозицiї 8531 20 згiдно з УКТЗЕД

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.
     ** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя зазначеного Технiчного регламенту.

(додаток 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2012р. N 1099, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

 

Додаток 13
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛIК
насiння i садивного матерiалу, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

Фiтосанiтарний сертифiкат, сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат ОЕСР i сертифiкат ISTA Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Сертифiкат країни експортера 0601 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалуженi кореневища, у станi вегетативного спокою, у станi вегетацiї або цвiтiння; саджанцi, рослини та коренi цикорiю
0602 Живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та пiдщепи
0701 10 00 00 Картопля насiннєва
0703 10 11 00 Цибуля рiпчаста насiннєва
0703 10 90 00 Цибуля-шалот для сiвби
0703 20 00 00 Часник насiннєвий
0703 90 00 00 Цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi для сiвби
0712 90 11 00 Гiбрид цукрової кукурудзи (Zea mays var. saccharata) для сiвби
0712 90 19 00 Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) для сiвби
0713 10 10 00 Горох (Pisum sativum) для сiвби
0713 20 00 00 Турецький горох (нут) для сiвби
0713 33 10 00 Квасоля звичайна, включаючи бiлу дрiбну квасолю (Phaseolus vulgaris), для сiвби
0713 40 00 00 Сочевиця для сiвби
0713 50 00 00 Боби кормовi або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)
0713 35 00 00 Коров'ячий горох (Vigna unguiculata (L.), включаючи вигну китайську (Vigna var. sinensis (L.), вигну африканську (Vigna var. cylindricus sticrm), вигну спаржеву (Vigna var. sesquipedalis (U.)
1001 11 00 00 Пшениця тверда насiннєва
1001 91 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин), насiннєвi
1002 10 00 00 Жито насiннєве
1003 10 00 00 Ячмiнь насiннєвий
1004 10 00 00 Овес насiннєвий
1005 10 Кукурудза насiннєва
1006 10 10 00 Рис для сiвби
1007 10 Сорго зернове насiннєве
1008 10 00 00 Гречка для сiвби
1008 21 00 00 Просо насiннєве
1008 30 00 00 Насiння канаркової трави для сiвби
1008 40 00 00 Пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) для сiвби
1008 50 00 00 Киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) для сiвби
1008 60 00 00 Тритикале для сiвби
1008 90 00 Зерновi культури для сiвби
1201 10 00 00 Соєвi боби для сiвби
1202 30 00 Арахiс нелущений для сiвби
1204 00 10 00 Насiння льону для сiвби
1205 10 10 00 Насiння свирiпи або рiпаку з низьким вмiстом ерукової кислоти, для сiвби
1205 90 00 10 Насiння свирiпи або рiпаку з високим вмiстом ерукової кислоти, для сiвби
1206 00 10 00 Насiння соняшнику для сiвби
1207 10 00 00 Горiхи та ядра пальм для сiвби
1207 21 00 00 Насiння бавовнику для сiвби
1207 30 00 00 Насiння рицини для сiвби
1207 40 10 00 Насiння кунжуту для сiвби
1207 50 10 00 Насiння гiрчицi для сiвби
1207 60 00 00 Насiння сафлору (Carthamus tinctorius) для сiвби
1207 70 00 00 Насiння динi для сiвби
1207 91 10 00 Насiння маку для сiвби
1207 99 20 00 Насiння та плоди олiйних культур, для сiвби
1209 Насiння, плоди та спори, для сiвби

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

(постанову доповнено додатком 13 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142, додаток 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.10.2016р. N 762)

 

Додаток 14
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛIК
радiоактивних матерiалiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Дозвiл на перевезення радiоактивних матерiалiв 2844
2845
Радiоактивнi матерiали:
джерела iонiзуючого випромiнювання радiонуклiднi, ядернi матерiали, радiоактивнi вiдходи
  9022
9026
9027
9030
9031
9033 00 00 00
Радiоактивнi матерiали, що мiстяться у складi приладiв, апаратури, обладнання, пристроїв (гамма-дефектоскопи, апарати радiоiзотопнi терапевтичнi, радiацiйнi гамма-установки, апаратура свердловинна геофiзична, прилади для вимiрювання густини, рiвня та iнше)
Зазначенi вантажi в супровiдних документах на перевезення небезпечних вантажiв позначенi номерами ООН:
UN 2908, UN 2909, UN 2910, UN 2911, UN 2912, UN 2913, UN 2915, UN 2916, UN 2917, UN 2919, UN 2977, UN 2978, UN 3321, UN 3322, UN 3323, UN 3324, UN 3325, UN 3326, UN 3327, UN 3328, UN 3329, UN 3330, UN 3331, UN 3332, UN 3333

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

(постанову доповнено додатком 14 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

 

Додаток 15
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 березня 2016 р. N 142)

ПЕРЕЛIК
радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення Коди товарiв, зазначених у додатку до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2015 р. N 184 Товари, зазначенi у додатку до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2015 р. N 184
Пiдтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належностi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення до таких, що дозволенi до застосування на територiї України Коди товарiв, зазначених у додатку до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2015 р. N 184 Товари, зазначенi у додатку до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2015 р. N 184

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

(постанову доповнено додатком 15 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.03.2016р. N 142)

 

Додаток 16
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 21 травня 2012 р. N 436

ПЕРЕЛIК
видавничої продукцiї, на яку встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України*

Назва документа, який пiдтверджує дотримання встановлених обмежень Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
Дозвiл на ввезення видавничої продукцiї, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з територiї держави-агресора, тимчасово окупованої територiї України 4901 Друкованi книги, книжки, брошури та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi
4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi
4905 Карти географiчнi та гiдрографiчнi або аналогiчнi карти всiх видiв, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надрукованi

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

(постанову доповнено додатком 16 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.04.2017р. N 262)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.