Документ скасований: Постанова КМУ № 884 від 17.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 24 жовтня 2012 р. N 1099


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 грудня 2016 року N 1069,
вiд 24 жовтня 2018 року N 960

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2012 р. N 1099

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 939 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв i плану заходiв з його застосування" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 53, ст. 2162; 2011 р., N 71, ст. 2685):

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слово "контейнерiв" замiнити словами "пакувальних комплектiв";

     2) Технiчний регламент щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв i план заходiв з його застосування, затвердженi зазначеною постановою, викласти у такiй редакцiї:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2007 р. N 939
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2012 р. N 1099)

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо пакувальних комплектiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв

Загальнi питання

     1. Цей Технiчний регламент визначає загальнi технiчнi вимоги до пакувальних комплектiв для зберiгання та/або захоронення радiоактивних вiдходiв, що утворюються в результатi дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, та встановлює процедуру проведення оцiнки їх вiдповiдностi зазначеним технiчним вимогам.

     2. Дотримання вимог цього Технiчного регламенту обов'язкове для:

     суб'єктiв господарювання незалежно вiд їх форми власностi, якi провадять дiяльнiсть з проектування та/або вироблення або використання продукцiї, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту;

     призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, вимоги до яких визначенi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223) (далi - призначенi органи);

     центрального органу виконавчої влади, що здiйснює ринковий нагляд за продукцiєю, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi згiдно з цим Технiчним регламентом;

     центрального органу виконавчої влади, на який покладено функцiї з технiчного регулювання у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки.

     3. Термiни, що вживаються у цьому Технiчному регламентi, мають таке значення:

     експлуатацiя - стадiя життєвого циклу продукцiї, на якiй реалiзується, пiдтримується i вiдновлюється її якiсть;

     введення в експлуатацiю - подiя, що фiксує готовнiсть продукцiї до використання за призначенням i документально оформлена в установленому порядку;

     заявник - виробник (уповноважений представник) або особа, що вiдповiдає за введення пакувальних комплектiв в обiг, або розробник, що подали заявку на проведення оцiнки вiдповiдностi пакувальних комплектiв вимогам цього Технiчного регламенту;

     збiрник-контейнер - ємнiсть, яка розмiщується в мiсцях утворення радiоактивних вiдходiв, призначена для збирання радiоактивних вiдходiв з метою їх подальшої переробки та/або кондицiонування;

     пакувальний комплект для зберiгання та/або захоронення твердих i рiдких радiоактивних вiдходiв - сукупнiсть елементiв для розмiщення та утримання радiоактивного вмiсту, якi виконують функцiю зовнiшнього бар'єра для його локалiзацiї та захисту. Вiн може включати одну або кiлька приймальних ємностей, матерiали-поглиначi, конструкцiї, що забезпечують дистанцiю, засоби захисту вiд випромiнювання i сервiсне обладнання для заповнення, спостереження, вентилювання та скиду тиску, пристрої для охолодження, амортизацiї механiчних ударiв, обробки вантажу i крiплення, теплової iзоляцiї, а також сервiснi пристрої, що становлять одне цiле з пакувальним комплектом. Пакувальний комплект може бути контейнером, ящиком, коробкою, бочкою чи аналогiчною приймальною ємнiстю, але може бути i вантажним контейнером, резервуаром або контейнером середньої вантажопiдйомностi для масових вантажiв.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi", "Про стандартизацiю", "Про пiдтвердження вiдповiдностi", "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку", "Про поводження з радiоактивними вiдходами", "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї", "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" та нормах, правилах i стандартах з ядерної та радiацiйної безпеки.

     4. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на таку продукцiю вiтчизняного та iноземного виробництва:

     збiрники-контейнери для збирання твердих та рiдких радiоактивних вiдходiв;

     пакувальнi комплекти для твердих та рiдких радiоактивних вiдходiв для зберiгання у вiдповiдних сховищах;

     пакувальнi комплекти для твердих радiоактивних вiдходiв, що пiдлягають захороненню у поверхневих, приповерхневих або геологiчних сховищах вiдповiдно до критерiїв допустимостi (недопустимостi) їх захоронення у сховищах рiзних типiв згiдно з Нормами радiацiйної безпеки України, затвердженими МОЗ;

     транспортнi пакувальнi комплекти, що пiсля етапу транспортування призначенi для зберiгання та/чи захоронення радiоактивних вiдходiв у сховищах рiзних типiв згiдно з Нормами радiацiйної безпеки України, затвердженими МОЗ.

     У цьому Технiчному регламентi пiд термiном "пакувальний комплект" розумiється продукцiя, на яку поширюється дiя цього Технiчного регламенту.

     5. Забороняється введення в обiг та експлуатацiя пакувальних комплектiв без декларацiї про вiдповiднiсть та нацiонального знака вiдповiдностi, нанесеного згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     6. Виробник (уповноважений представник) чи особа, що вiдповiдає за введення пакувальних комплектiв в обiг, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за вiдповiднiсть пакувальних комплектiв вимогам цього Технiчного регламенту.

     У разi виявлення фактiв порушення встановлених законодавством вимог щодо застосування декларацiї про вiдповiднiсть та маркування нацiональним знаком вiдповiдностi виробник (уповноважений представник) чи особа, що вiдповiдає за введення пакувальних комплектiв в обiг, вживають заходiв для усунення таких фактiв.

     7. Розробники та виробники пакувальних комплектiв:

     визначають методи випробувань пакувальних комплектiв залежно вiд їх призначення;

     перевiряють вiдповiднiсть характеристик виготовленого пакувального комплекту вимогам технiчної документацiї шляхом проведення випробувань.

     При цьому:

     дослiднi зразки пакувальних комплектiв пiддаються попереднiм та приймальним випробуванням;

     пакувальнi комплекти, що виготовляються серiйно, пiддаються приймально-здавальним, перiодичним та типовим випробуванням;

     процедура приймання в експлуатацiю дослiдних та серiйних зразкiв пакувальних комплектiв проводиться в установленому порядку.

Загальнi вимоги до пакувальних комплектiв

     8. Для забезпечення ефективного використання пакувального комплекту споживачем враховується сумiснiсть його:

     конструкцiї i конструктивних матерiалiв - з характеристиками радiоактивних вiдходiв, що у них вмiщуються;

     конфiгурацiї i розмiрiв - з транспортними та технологiчними системами, якi використовуються пiд час зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв, а також з конструктивними елементами сховища, у якому передбачається розмiщення упаковок з радiоактивними вiдходами.

     9. Строк служби пакувальних комплектiв, протягом якого забезпечується їх експлуатацiя, встановлюється у технiчнiй документацiї.

     Строк служби пакувальних комплектiв для захоронення радiоактивних вiдходiв у поверхневих та приповерхневих сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як iнженерного бар'єра, встановлюється згiдно з технiчною документацiєю на конкретний вид пакувального комплекту з урахуванням проектних рiшень сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв.

     Строк служби пакувальних комплектiв для захоронення високоактивних та довгоiснуючих радiоактивних вiдходiв у сховищах, розташованих у стабiльних глибоких геологiчних формацiях, встановлюється з урахуванням комплексу iнженерних та природних бар'єрiв.

     10. У конструкцiї пакувального комплекту передбачене спецiальне оснащення, яке повинно забезпечувати безпечну його експлуатацiю за призначенням (з урахуванням фiзико-хiмiчних характеристик радiоактивних вiдходiв, дозволеної максимальної маси завантаженого пакувального комплекту тощо), а саме:

     арматура та трубопроводи для повного випорожнення рiдких радiоактивних вiдходiв;

     засоби контролю технологiчних параметрiв (температури, тиску, рiвня тощо) i радiацiйного контролю;

     пробовiдбiрнi пристрої;

     пристрої для визначення висоти шламiв (осадiв) та iнше необхiдне обладнання.

     11. Конструкцiя та покриття пакувального комплекту повиннi забезпечувати можливiсть його дезактивацiї.

     У разi коли поверхня пакувального комплекту має покриття, в технiчнiй документацiї встановлюються вимоги стiйкостi до дiї дезактивуючих розчинiв та значення коефiцiєнта дезактивацiї.

     12. Пакувальний комплект повинен вiдповiдати вимогам щодо пожежо- та вибухобезпеки. Вимоги щодо пожежо- та вибухобезпеки визначаються в технiчнiй документацiї (залежно вiд призначення пакувального комплекту).

     13. Пакувальний комплект повинен бути придатним до застосування за призначенням та таким, щоб пiд час експлуатацiї (включаючи обслуговування) згiдно з умовами, визначеними в технiчнiй документацiї, вiн не створював небезпеки та обмежував вплив радiоактивних вiдходiв на персонал, населення та навколишнє природне середовище.

     14. Матерiали, що використовуються для виготовлення пакувальних комплектiв, не повиннi становити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу пiд час експлуатацiї. За необхiдностi використання небезпечних матерiалiв вживаються всi можливi заходи до забезпечення безпеки пiд час експлуатацiї.

     15. Вимоги до матерiалiв, що використовуються для виготовлення пакувальних комплектiв, визначаються в технiчнiй документацiї на пакувальний комплект.

     Залежно вiд призначення та умов експлуатацiї пакувального комплекту характеристики таких матерiалiв включають (не обмежуючись цим перелiком):

     радiацiйну стiйкiсть;

     мiцнiсть;

     корозiйну стiйкiсть до радiоактивного вмiсту, дезактивуючих розчинiв, впливу навколишнього природного середовища;

     хiмiчну стiйкiсть (до вилуговування);

     морозостiйкiсть;

     фiзичну та хiмiчну сумiснiсть один з одним та з радiоактивними вiдходами;

     водо- та газонепроникнiсть;

     стiйкiсть до мiкроорганiзмiв, плiсенi.

     16. Мiсце нанесення нацiонального знака вiдповiдностi зазначається у технiчнiй документацiї на конкретний пакувальний комплект.

     17. На зовнiшнiй поверхнi кожного пакувального комплекту наноситься чiтке маркування, що не змивається протягом усього строку служби, яке мiстить такi вiдомостi:

     умовне позначення пакувального комплекту (скорочена назва, корисний об'єм, максимально допустима маса брутто, заводський номер, рiк виготовлення тощо);

     знак радiацiйної небезпеки;

     товарний знак або стисле найменування пiдприємства-виробника;

     дата виготовлення пакувального комплекту;

     маса порожнього пакувального комплекту.

     Виробник проводить маркування пакувального комплекту нацiональним знаком вiдповiдностi пiсля отримання позитивних результатiв виробничого контролю до введення пакувального комплекту в обiг.

     Маркування пакувального комплекту нацiональним знаком вiдповiдностi здiйснюється згiдно з правилами застосування нацiонального знака вiдповiдностi, затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

     18. Вимоги до умов транспортування та зберiгання пакувальних комплектiв встановлюються в технiчнiй документацiї.

     19. Пакувальнi комплекти, якi використовуються для перевезення радiоактивних вiдходiв, також повиннi вiдповiдати вимогам правил ядерної та радiацiйної безпеки пiд час перевезення радiоактивних матерiалiв.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     20. Вибiр процедури оцiнки вiдповiдностi пакувальних комплектiв здiйснюється згiдно з вимогами Технiчного регламенту модулiв оцiнки вiдповiдностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31; 2011 р., N 67, ст. 2581).

     21. Перелiк модулiв оцiнки вiдповiдностi залежно вiд класифiкацiї радiоактивних вiдходiв, для зберiгання та захоронення яких призначенi пакувальнi комплекти, наведено у додатку 1. Крiм того, виробник не обмежений у виборi бiльш складних модулiв з метою проведення оцiнки вiдповiдностi.

     22. Заявник готує та подає призначеному органу заявку на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi пакувальних комплектiв згiдно з обґрунтовано обраним модулем оцiнки вiдповiдностi та узгоджує iз зазначеним органом всi необхiднi документи (програми та методики випробувань тощо).

     23. Документацiя, що надається заявником призначеному органу, повинна бути достатньою для проведення оцiнки вiдповiдностi. Надана документацiя вважається конфiденцiйною.

     Технiчна документацiя на пакувальний комплект повинна охоплювати всi стадiї проектування, виробництва i застосування пакувального комплекту та мiстити:

     загальний опис продукцiї;

     технiчний проект i виробничi креслення, схеми елементiв, складальних вузлiв, принциповi електричнi схеми;

     описи та пояснення щодо креслень i схем та такi, що стосуються застосування продукцiї;

     технiчнi умови (технiчне завдання, технiчну специфiкацiю тощо) на пакувальний комплект;

     розрахунки, результати випробувань тощо, якi необхiднi для перевiрки вiдповiдностi пакувального комплекту вимогам цього Технiчного регламенту;

     iнструкцiю з експлуатацiї пакувального комплекту;

     перелiк вимог цього Технiчного регламенту, якi стосуються пакувального комплекту;

     офiцiйно опублiкований центральним органом виконавчої влади з питань стандартизацiї перелiк нацiональних стандартiв, якi у разi добровiльного застосування є доказом вiдповiдностi пакувального комплекту вимогам цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв), i опис рiшень, прийнятих на виконання вимог цього Технiчного регламенту, якщо такi стандарти не були застосованi;

     будь-якi технiчнi звiти або висновки, отриманi вiд компетентних органiв чи лабораторiй, в галузi акредитацiї яких є вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв (тiльки за бажанням виробника);

     будь-який технiчний звiт з результатами випробувань щодо вiдповiдностi вимогам стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, проведених за власним вибором виробником чи компетентним органом або лабораторiєю, в галузi акредитацiї яких є вiдповiднi стандарти (тiльки у разi декларування вiдповiдностi вимогам стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв).

     24. Спiрнi питання, що виникають у процесi проведення оцiнки вiдповiдностi, вирiшуються у порядку, встановленому законодавством.

     25. Результати оцiнки вiдповiдностi (сертифiкати вiдповiдностi, знаки вiдповiдностi, сертифiкати про затвердження конструкцiї пакувального комплекту, протоколи випробувань тощо), проведеної за межами України, визнаються вiдповiдно до Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi".

     26. Якщо виробник гарантує i декларує, що введенi в обiг пакувальнi комплекти вiдповiдають вимогам стандартiв з офiцiйно опублiкованого уповноваженим органом виконавчої влади у сферi оцiнки вiдповiдностi перелiку нацiональних стандартiв та вимогам цього Технiчного регламенту, якi їх стосуються, вiн проставляє на кожному пакувальному комплектi нацiональний знак вiдповiдностi та складає декларацiю про вiдповiднiсть.

     27. Декларацiя про вiдповiднiсть (додаток 2) складається виробником вiдповiдно до статтi 32 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi".

     28. Зберiгання декларацiї про вiдповiднiсть, iншої технiчної документацiї, що пiдтверджує вiдповiднiсть пакувального комплекту вимогам цього Технiчного регламенту, здiйснюється виробником протягом 10 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка та/або особою, що ввела пакувальний комплект в обiг протягом передбачуваного перiоду його використання, та надається за запитом органiв ринкового нагляду.

     29. Забороняється маркування пакувальних комплектiв будь-яким iншим знаком, подiбним до нацiонального знака вiдповiдностi.

     Пакувальний комплект може мати маркування кiлькома знаками, наприклад такими, що вказують на вiдповiднiсть нацiональним чи мiжнародним (європейським) стандартам тощо, за умови, що нацiональний знак вiдповiдностi залишається добре видимим i зрозумiлим.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
модулiв оцiнки вiдповiдностi пакувальних комплектiв вимогам Технiчного регламенту щодо пакувальних комплектiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв

Класифiкацiя за типом радiоактивних вiдходiв, що ґрунтується на критерiях допустимостi (недопустимостi) їх захоронення у сховищах рiзних типiв Категорiя радiоактивних вiдходiв Позначення модуля оцiнки вiдповiдностi
1. Короткоiснуючi низькоактивнi A*, A1**, A2**, B + C, B + C1, B + E, B + D, B + F, H
середньоактивнi A*, A1**, A2**, B + C1, B + C2, B + E, B + D, B + F, H
високоактивнi B + D, B + F, G, H
2. Довгоiснуючi низькоактивнi A*, B + C1, B + C2, B + E, B + D, B + F, H
середньоактивнi A*, B + C1, B + C2, B + D, B + F, H
високоактивнi B + D, B + F, G, H

____________
     * Для збiрникiв-контейнерiв.
     ** Для пакувальних комплектiв, виготовлених малою партiєю.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ

 
(повне найменування виробника або постачальника;
 
їх мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (за наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що   ,
(повна назва пакувального комплекту, тип, марка, модель)
який виготовляється згiдно з   ,
(назва та позначення документацiї)
вiдповiдає Технiчному регламенту щодо пакувальних комплектiв для зберiгання та захоронення
радiоактивних вiдходiв, а також  
 
(назва та позначення нормативних документiв,
 
якi в разi їх добровiльного застосування є доказом
 
вiдповiдностi пакувальних комплектiв вимогам Технiчного регламенту)
i процедура оцiнки вiдповiдностi проведена згiдно з Технiчним регламентом.
Сертифiкат вiдповiдностi*  
(номер сертифiката, дата його реєстрацiї,
 
строк дiї та назва, мiсцезнаходження
 
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника /уповноваженої особи/ постачальника.
(непотрiбне викреслити)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

М. П. ____________ (дата)

____________
* За умови використання виробником модуля, в якому процедура оцiнки декларацiї вiдповiдностi пакувального комплекту здiйснюється призначеним органом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2007 р. N 939
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 24 жовтня 2012 р. N 1099)

ПЛАН ЗАХОДIВ
iз застосування Технiчного регламенту щодо пакувальних комплектiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв

Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання, роки
1. Утворення у разi потреби консультацiйно-методичного центру з питань застосування Технiчного регламенту щодо пакувальних комплектiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв (далi - Технiчний регламент) Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
ДАЗВ
2012
2. Формування та публiкування в офiцiйному виданнi перелiку нацiональних стандартiв, якi в разi добровiльного застосування є доказом вiдповiдностi обладнання вимогам Технiчного регламенту Мiнекономрозвитку
Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
ДАЗВ
постiйно
3. Розроблення та перегляд нацiональних стандартiв, гармонiзованих з європейськими, на обладнання, на яке поширюються вимоги Технiчного регламенту Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
ДАЗВ
Мiнекономрозвитку
- " -
4. Приведення у разi потреби власних нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з положеннями Технiчного регламенту - " - 2012 - 2017
5. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам Технiчного регламенту Мiнекономрозвитку
Держатомрегулювання
постiйно

".

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1069)

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2018р. N 960)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.