Документ скасований: Постанова КМУ № 884 від 17.10.2018

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 18 липня 2007 р. N 939


Про затвердження Технiчного регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв i плану заходiв з його застосування

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 вересня 2011 року N 969

     Вiдповiдно до статтi 14 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Технiчний регламент щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв i план заходiв з його застосування, що додаються.

     2. Призначити Державну iнспекцiю ядерного регулювання вiдповiдальною за застосування пiдприємствами Технiчного регламенту, затвердженого цiєю постановою, та здiйснення контролю за дотриманням його вимог.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.09.2011р. N 969)
 
Прем'єр-мiнiстр України
В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2007 р. N 939

ТЕХНIЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв

Загальнi положення

     1. Цей Технiчний регламент визначає загальнi технiчнi вимоги до контейнерiв для зберiгання та/або захоронення радiоактивних вiдходiв, що утворюються в результатi цивiльної дiяльностi, для проведення процедури оцiнки вiдповiдностi таких контейнерiв технiчним вимогам, дотримання яких обов'язкове у разi введення контейнерiв в експлуатацiю, а також вимоги до їх пакування та маркування.

     2. Дотримання вимог Технiчного регламенту обов'язкове для:

     суб'єктiв господарської дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї незалежно вiд форми власностi;

     призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, вимоги до яких передбаченi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 сiчня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здiйснення процедури призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 6, ст. 223);

     центральних органiв виконавчої влади, що здiйснюють ринковий нагляд;

     центрального органу виконавчої влади, на який покладено функцiї з технiчного регулювання у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки.

     3. Основнi термiни вживаються у Технiчному регламентi у значеннi, наведеному в Законах України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi", "Про стандартизацiю", "Про пiдтвердження вiдповiдностi", "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi", "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку", "Про поводження з радiоактивними вiдходами", "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" та нормах, правилах i стандартах з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Наведенi нижче термiни вживаються у Технiчному регламентi у такому значеннi:

     контейнер - ємкiсть, в яку вмiщуються радiоактивнi вiдходи у формi, отриманiй пiсля переробки та/або кондицiонування, для безпечного поводження з ними, у тому числi зберiгання та/або захоронення. Контейнер є компонентом упаковки радiоактивних вiдходiв, який виконує функцiю зовнiшнього бар'єра для локалiзацiї та захисту зазначених вiдходiв;

     упаковка радiоактивних вiдходiв - продукт кондицiонування вiдходiв, отриманий у певнiй формi, який включає будь-яку герметичну оболонку (наприклад контейнер) i в разi необхiдностi внутрiшнi бар'єри (наприклад сорбуючий матерiал чи облямування), пiдготовлений з урахуванням вимог безпеки щодо перевезення, переробки, зберiгання та захоронення таких вiдходiв.

     4. Забороняється введення в обiг контейнерiв без декларацiї про вiдповiднiсть та нацiонального знака вiдповiдностi, нанесеного згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування нацiонального знака вiдповiдностi" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 49, ст. 2188; 2006 р., N 20, ст. 1451).

     5. У разi виявлення фактiв порушення вимог Технiчного регламенту щодо застосування декларацiї про вiдповiднiсть та маркування нацiональним знаком вiдповiдностi постачальник контейнерiв повинен вжити заходiв для усунення таких фактiв вiдповiдно до законодавства.

Загальнi вимоги до контейнерiв

     6. Пiд дiю цього Технiчного регламенту пiдпадають такi контейнери вiтчизняного та iноземного походження:

     контейнери для твердих та рiдких радiоактивних вiдходiв для зберiгання (у виглядi упаковок радiоактивних вiдходiв) у вiдповiдних сховищах (пiсля завершення етапу обов'язкового застосування цього Технiчного регламенту);

     збiрники-контейнери для радiоактивних вiдходiв;

     контейнери для твердих радiоактивних вiдходiв, що пiдлягають захороненню (у виглядi упаковок радiоактивних вiдходiв) у сховищах поверхневих, приповерхневих або геологiчних вiдповiдно до критерiїв допустимостi (недопустимостi) їх захоронення у сховищах рiзних типiв згiдно з Нормами радiацiйної безпеки України.

     7. Дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на транспортнi контейнери (пакувальнi комплекти) для перевезення радiоактивних матерiалiв.

     8. Контейнер повинен забезпечувати локалiзацiю (розмiщення i утримання) радiоактивних вiдходiв i обмежувати їх вплив на персонал, населення та навколишнє природне середовище, знижувати ймовiрнiсть виникнення аварiйної ситуацiї.

     9. Для забезпечення ефективного використання контейнера споживачем повиннi бути зокрема узгодженi:

     конструкцiя i вибiр конструктивних матерiалiв - з характеристиками радiоактивних вiдходiв, що у них вмiщуються;

     конфiгурацiя i розмiри контейнера - з транспортними та технологiчними системами, якi використовуються пiд час зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв, а також з конструктивними елементами сховища, у якому передбачається розмiщення упаковок з радiоактивними вiдходами.

     10. Строк служби контейнерiв для зберiгання радiоактивних вiдходiв у сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як iнженерного бар'єра, встановлюється згiдно з нормативним документом на конкретний вид контейнера.

     Строк служби контейнерiв для захоронення радiоактивних вiдходiв у поверхневих та приповерхневих сховищах, протягом якого забезпечується їх використання як iнженерного бар'єра, встановлюється згiдно з нормативним документом на конкретний вид контейнера.

     Строк служби контейнерiв для захоронення довгоiснуючих радiоактивних вiдходiв у сховищах, розташованих у стабiльних глибоких геологiчних формацiях, встановлюється з урахуванням комплексу iнженерних та природних бар'єрiв.

     Строк служби збiрникiв-контейнерiв встановлюється згiдно з нормативним документом на конкретний вид збiрника-контейнера.

     11. Контейнер повинен бути придатним до застосування за призначенням та таким, щоб пiд час виготовлення та експлуатацiї (включаючи обслуговування) згiдно з умовами, визначеними виробником, вiн не створював небезпеки для життя i здоров'я персоналу, що бере участь у виготовленнi i обслуговуваннi контейнерiв, населення та навколишнього природного середовища. Метою вжитих заходiв має бути недопущення за передбачений строк служби контейнера, з урахуванням етапу його виготовлення, ризику завдати шкоду внаслiдок певних подiй, зокрема опромiнення, що можуть виникнути пiд впливом аварiйної ситуацiї, обмеження впливу радiоактивних вiдходiв на персонал, що бере участь у виготовленнi i обслуговуваннi контейнерiв, населення та навколишнє природне середовище, а також зниження ймовiрностi проектних аварiй.

     12. У конструкцiї контейнера може бути передбачено спецiальне оснащення для його безпечної експлуатацiї за призначенням (з урахуванням фiзико-хiмiчних характеристик радiоактивних вiдходiв, дозволеної максимальної маси завантаженого контейнера тощо), а саме:

     арматура та трубопроводи для повного випорожнення рiдких радiоактивних вiдходiв;

     засоби контролю технологiчних параметрiв (температури, тиску, рiвня тощо) i радiацiйного контролю;

     пробовiдбiрнi пристрої;

     пристрої для визначення висоти шламiв (осадiв) та iнше необхiдне обладнання.

     13. Конструкцiя контейнера забезпечує можливiсть його дезактивацiї.

     14. Контейнер повинен вiдповiдати вимогам щодо пожежо- та вибухобезпеки.

     15. Конструкцiя i надiйнiсть контейнера, технiчна документацiя на нього та експлуатацiя за призначенням повиннi вiдповiдати супровiднiй програмi забезпечення якостi та вимогам норм, правил i стандартiв ядерної та радiацiйної безпеки.

     16. Матерiали, що використовуються для виготовлення контейнерiв, i технологiчнi процеси їх виготовлення не повиннi становити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, що бере участь у виготовленнi i обслуговуваннi контейнерiв, населення та навколишнього природного середовища. У разi необхiдностi використання небезпечних матерiалiв вживаються всi можливi заходи стосовно забезпечення безпеки персоналу, що бере участь у виготовленнi i обслуговуваннi контейнерiв, населення та навколишнього природного середовища як у нормальних, так i в аварiйних умовах.

     17. Матерiали, що використовуються для виготовлення контейнерiв, повиннi характеризуватися властивостями, вимоги до яких зазначаються в технiчних умовах на конкретний контейнер, а саме:

     радiацiйною стiйкiстю;

     мiцнiстю;

     корозiйною стiйкiстю до радiоактивного вмiсту, дезактивуючих розчинiв, впливу навколишнього природного середовища;

     хiмiчною стiйкiстю (до вилуження);

     морозостiйкiстю;

     фiзичною та хiмiчною сумiснiстю один з одним та з радiоактивними вiдходами;

     водо- та газонепроникнiстю;

     дифузiйною проникнiстю;

     стiйкiстю до мiкроорганiзмiв, плiсенi тощо.

     Зазначенi властивостi матерiали повиннi зберiгати протягом строку експлуатацiї контейнера.

     18. Виробник контейнерiв або уповноважена ним особа - резидент України (далi - виробник) постачає їх споживачам у зiбраному або частково зiбраному виглядi у комплектацiї та упаковцi, що визначенi у технiчнiй документацiї на конкретний контейнер.

     19. У технiчнiй документацiї на конкретний контейнер зазначається мiсце нанесення нацiонального знака вiдповiдностi та iдентифiкацiйного номера призначеного органу оцiнки вiдповiдностi.

     20. На зовнiшнiй поверхнi кожного контейнера наноситься чiтке маркування, що не змивається протягом усього строку експлуатацiї, яке мiстить такi вiдомостi:

     умовне позначення контейнера (скорочена назва, корисний об'єм, маса брутто, заводський номер, рiк виготовлення тощо);

     товарний знак або стисле найменування пiдприємства-виробника;

     штамп вiддiлу технiчного контролю;

     дата виготовлення контейнера;

     маса порожнього контейнера.

     Згiдно з вимогами технiчної документацiї передбачено також мiсце для маркування упаковки радiоактивних вiдходiв.

     21. Умови транспортування та зберiгання контейнерiв встановлюються в технiчнiй документацiї.

     Контейнер подвiйного призначення (додатково виконує функцiї елемента транспортного пакувального комплекта) повинен також вiдповiдати вимогам Правил ядерної та радiацiйної безпеки при перевезеннi радiоактивних матерiалiв.

     22. Вимоги щодо безпеки контейнерiв з урахуванням їх призначення визначаються органом державного регулювання у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки.

     23. Персонал, що бере участь у виготовленнi i обслуговуваннi контейнерiв, повинен мати вiдповiдну квалiфiкацiю, достатню для високоякiсного виконання запланованого обсягу робiт. Навчання та перевiрка знань персоналу проводиться в установленому порядку.

Процедура оцiнки вiдповiдностi

     24. Виробник вибирає призначений орган з оцiнки вiдповiдностi (далi - призначений орган) для проведення оцiнки вiдповiдностi контейнерiв вимогам цього Технiчного регламенту.

     25. Вибiр виробником необхiдного модуля процедури оцiнки вiдповiдностi залежить вiд ступеня небезпеки контейнера та стадiї його виготовлення (проектування, виробництво).

     26. Виробник готує та подає призначеному органу заявку на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi контейнерiв згiдно з обґрунтовано обраним модулем оцiнки вiдповiдностi та узгоджує iз зазначеним органом всi необхiднi документи.

     27. Пiсля проведення оцiнки вiдповiдностi контейнерiв призначений орган видає виробнику за її результатами документи (сертифiкат вiдповiдностi, протоколи випробувань тощо).

     28. Спiрнi питання, що виникають у процесi проведення оцiнки вiдповiдностi, вирiшуються у порядку, встановленому законодавством.

     29. Результати оцiнки вiдповiдностi (сертифiкати вiдповiдностi, знаки вiдповiдностi, протоколи випробувань тощо), проведеної за межами України, визнаються на пiдставi мiжнародних договорiв України.

     30. Документацiя надається виробником призначеному органу виключно така, що необхiдна для проведення оцiнки вiдповiдностi, i є конфiденцiйною.

     31. Процедура оцiнки вiдповiдностi вибирається з восьми модулiв - комплексiв унiфiкованих процедур оцiнки вiдповiдностi, опис i принципи вибору та застосування яких регулюються Технiчним регламентом модулiв оцiнки вiдповiдностi та вимог щодо маркування нацiональним знаком вiдповiдностi, якi застосовуються в технiчних регламентах, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 жовтня 2003 р. N 1585 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

     32. Вибiр модуля та оцiнка вiдповiдностi контейнера проводяться за участю виробника i/або уповноваженої ним особи та у разi застосування визначеного модуля - за участю призначеного органу.

     Модулi A, C i H можуть використовуватися з додатковими умовами.

     Модулi C, D, E i F обов'язково використовуються у комбiнацiї з модулем B.

     В окремих випадках (наприклад, у разi виробництва контейнера простої конструкцiї) модулi D, E i F можуть використовуватися окремо.

     33. Конкретний модуль для проведення оцiнки вiдповiдностi вибирається з можливих модулiв за такими загальними принципами:

     за умови забезпечення ним високого рiвня безпеки, встановленого для контейнера чи групи однорiдних контейнерiв;

     у разi коли виробнику необхiдно використовувати модулi, що передбачають застосування методiв забезпечення належної якостi, йому надається можливiсть використовувати альтернативнi модулi без застосування методiв забезпечення належної якостi (крiм випадкiв, коли для забезпечення вiдповiдностi вимогам, установленим цим Технiчним регламентом, застосовується конкретна процедура);

     пiд час вибору можливих модулiв ураховуються, зокрема, такi фактори, як вiдповiднiсть модулiв виду контейнера, характер пов'язаного з ним ризику, економiчна iнфраструктура окремої галузi (наявнiсть чи вiдсутнiсть третьої сторони), тип i важливiсть виробництва тощо.

     34. Виробник здiйснює вибiр процедури оцiнки вiдповiдностi з урахуванням рiвня ризику, який залежить вiд потенцiйної небезпеки контейнера, обумовленої його радiоактивним вмiстом, тобто з урахуванням виключення можливостi нанести шкоду персоналу, що бере участь у виготовленнi i обслуговуваннi контейнерiв, населенню та навколишньому природному середовищу.

     35. Процедура оцiнки вiдповiдностi контейнерiв визначається з урахуванням рiвня ризику, що створюють контейнери пiд час їх застосування за призначенням, але не повинна обмежувати торгiвлю бiльше, нiж це потрiбно для досягнення мети, з якою вони розробляються i застосовуються.

     36. Вибiр процедури оцiнки вiдповiдностi контейнерiв здiйснюється виробником з перелiку дозволених процедур залежно вiд призначення контейнера з урахуванням його радiоактивного вмiсту.

     Перелiк модулiв оцiнки вiдповiдностi залежно вiд класифiкацiї радiоактивного вмiсту контейнерiв наведено у додатку 1.

     37. Технiчна документацiя на контейнер, яка обов'язково повинна бути у виробника (постачальника) та надавати можливiсть контролюючим органам оцiнити його вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту, охоплює всi стадiї проектування, виробництва i застосування контейнера та мiстить:

     технiчнi умови на контейнер;

     розрахунки, результати випробувань тощо, якi необхiднi для перевiрки вiдповiдностi контейнера вимогам безпеки для персоналу, що бере участь у виготовленнi i обслуговуваннi контейнерiв, населення та навколишнього природного середовища;

     iнструкцiю з експлуатацiї контейнера;

     перелiк вимог цього Технiчного регламенту, якi стосуються контейнера;

     офiцiйно опублiкований центральним органом виконавчої влади з питань стандартизацiї перелiк нацiональних стандартiв, якi у разi добровiльного застосування є доказом вiдповiдностi контейнера вимогам цього Технiчного регламенту (далi - перелiк нацiональних стандартiв), i опис рiшень, прийнятих на виконання вимог Технiчного регламенту, якщо такi стандарти не були застосованi;

     будь-який технiчний звiт або висновок, отриманий вiд компетентного органу чи лабораторiї, в галузi акредитацiї яких є вiдповiднi стандарти з перелiку нацiональних стандартiв (тiльки за бажанням виробника);

     будь-який технiчний звiт з результатами випробувань щодо вiдповiдностi вимогам стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв, проведених за власним вибором виробником чи компетентним органом або лабораторiєю, в галузi акредитацiї яких є вiдповiднi стандарти (тiльки у разi декларування вiдповiдностi вимогам стандартiв з перелiку нацiональних стандартiв).

     38. Технiчна документацiя на контейнер зберiгається протягом строку, який на 50 рокiв перевищує перiод використання контейнера. У разi виготовлення контейнера за межами України зобов'язання щодо збереження технiчної документацiї покладаються на особу, яка ввела контейнер в експлуатацiю.

     39. Якщо виробник гарантує i декларує, що введенi в експлуатацiю контейнери вiдповiдають вимогам стандартiв з офiцiйно опублiкованого уповноваженим органом виконавчої влади у сферi оцiнки вiдповiдностi перелiку нацiональних стандартiв та вимогам цього Технiчного регламенту, якi їх стосуються, вiн проставляє на кожному контейнерi нацiональний знак вiдповiдностi та складає декларацiю про вiдповiднiсть.

     40. Декларацiя про вiдповiднiсть (додаток 2) складається виробником за результатами проведених випробувань (у разi вiдповiдностi контейнерiв вимогам технiчної документацiї) i повинна вiдповiдати вимогам статтi 32 Закону України "Про стандарти, технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi".

     41. Декларацiя про вiдповiднiсть пiдлягає реєстрацiї у триденний строк центральним органом виконавчої влади, на який покладено функцiї з технiчного регулювання у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки.

     42. Зберiгання декларацiї про вiдповiднiсть, iншої технiчної документацiї, що пiдтверджує вiдповiднiсть контейнера Технiчному регламенту, здiйснюється протягом 10 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка або протягом передбачуваного перiоду використання контейнерiв, введених в експлуатацiю, та надається за запитом органiв ринкового нагляду.

     43. Виробник повинен вжити заходiв для того, щоб виробничий процес забезпечував вiдповiднiсть виготовлених контейнерiв технiчнiй документацiї i вимогам цього Технiчного регламенту.

     44. Контейнери у разi пiдтвердження їх вiдповiдностi вимогам цього Технiчного регламенту пiдлягають маркуванню нацiональним знаком вiдповiдностi та iдентифiкацiйним кодом призначеного органу.

     45. Виробник проводить маркування продукцiї нацiональним знаком вiдповiдностi пiсля отримання позитивних результатiв виробничого контролю. У разi потреби маркування може здiйснюватися особою, яка вiдповiдає за введення продукцiї в експлуатацiю.

     Дозволяється проведення маркування нацiональним знаком вiдповiдностi не самого виробу, а його упаковки та/або супровiдної документацiї.

     46. У разi коли до процедури оцiнки вiдповiдностi залучається призначений орган, до нацiонального знака вiдповiдностi додається iдентифiкацiйний код органу з оцiнки вiдповiдностi. Iдентифiкацiйний код призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi проставляється таким органом або за його дорученням виробником. Поряд з нацiональним знаком вiдповiдностi та iдентифiкацiйним кодом уповноваженого органу може проставлятися пiктограма чи будь-який iнший знак, який позначає, наприклад, категорiю використання.

     47. Забороняється маркування контейнерiв будь-яким iншим знаком, подiбним до нацiонального знака вiдповiдностi.

     Контейнер може мати маркування кiлькома знаками, наприклад такими, якi вказують на вiдповiднiсть нацiональним чи мiжнародним (європейським) стандартам тощо, за умови, що нацiональний знак вiдповiдностi залишається добре видимим i зрозумiлим.

     48. Якщо контейнери стосовно iнших аспектiв пiдпадають пiд дiю iнших технiчних регламентiв, за якими також передбачено нанесення нацiонального знака вiдповiдностi, наявнiсть його означає, що контейнери вiдповiдають також вимогам i цих технiчних регламентiв.

     49. Виробник чи особа, що вiдповiдає за маркування нацiональним знаком вiдповiдностi та введення контейнерiв в експлуатацiю, несуть згiдно iз законодавством вiдповiдальнiсть за виконання всiх установлених цим Технiчним регламентом процедур оцiнки вiдповiдностi та за вiдповiднiсть конкретних контейнерiв суттєвим вимогам, що її стосуються, з числа зазначених у роздiлi "Загальнi вимоги до контейнерiв" цього Технiчного регламенту.

     50. На контейнери, що не вiдповiдають цьому Технiчному регламенту, та на тi, що не придатнi для застосування нацiонального знака вiдповiдностi, а також на пакувальнi або рекламнi матерiали знаки або позначення, подiбнi до визначеного нацiонального знака вiдповiдностi, чи iншi позначення не наносяться.

     Забороняється застосування нацiонального знака вiдповiдностi до контейнерiв, на якi не поширюється дiя цього Технiчного регламенту.

     51. Виробник i постачальник повиннi вводити в експлуатацiю лише контейнери, безпечнiсть яких обумовлюється їх конструкцiєю вiдповiдно до вимог цього Технiчного регламенту, за умови дотримання норм, правил та стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки пiд час застосування контейнерiв за призначенням.

     52. Виробник повинен:

     виконувати програми забезпечення належної якостi продукцiї вiдповiдно до створених систем якостi та систем управлiння якiстю на основi норм, правил, регламентiв, стандартiв, iнструкцiй тощо;

     перевiряти вiдповiднiсть характеристик виготовленого контейнера вимогам технiчної документацiї, що визначенi проектом, шляхом проведення випробувань. При цьому:

     - дослiднi зразки контейнерiв повиннi пiддаватися попереднiм та приймально-здавальним випробуванням;

     - контейнери, що виготовляються серiйно, повиннi пiддаватися приймально-здавальним, перiодичним та типовим випробуванням;

     - процедура приймання в експлуатацiю дослiдних та серiйних зразкiв контейнерiв повинна проводитися в установленому порядку;

     визначати методи випробувань контейнерiв залежно вiд їх призначення. Методики випробувань повиннi бути атестованi та узгодженi в установленому порядку;

     вживати пiд час проектування заходiв до оцiнки та запобiгання ризикам, пов'язаним з експлуатацiєю контейнерiв, якщо такi ризики не є очевидними, та комплектувати контейнери експлуатацiйною документацiєю, у якiй зазначаються всi вимоги безпеки.

     53. Введення в експлуатацiю контейнерiв, якi пiдпадають пiд дiю цього Технiчного регламенту, дозволяється за умови наявностi оцiнки їх вiдповiдностi, декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiката вiдповiдностi, а також маркування контейнерiв нацiональним знаком вiдповiдностi.

     54. Для введення контейнерiв в експлуатацiю виробник зобов'язаний:

     пiдтверджувати вiдповiднiсть контейнерiв технiчним вимогам, у тому числi вимогам безпеки, згiдно з положеннями цього Технiчного регламенту;

     зберiгати копiю декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiкат вiдповiдностi, iншу технiчну документацiю, що пiдтверджує вiдповiднiсть контейнерiв вимогам цього Технiчного регламенту, протягом 10 рокiв пiсля виготовлення останнього зразка контейнерiв, що введенi в експлуатацiю, та надавати таку iнформацiю за запитом органiв ринкового нагляду.

     55. Виробник повинен:

     вилучати з обiгу контейнери, якщо вони не вiдповiдають вимогам цього Технiчного регламенту;

     вiдшкодовувати збитки споживачам у разi, якщо встановлена невiдповiднiсть контейнерiв вимогам цього Технiчного регламенту, вказаним у декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiкатi вiдповiдностi.

     56. Якщо виробник не є резидентом України та не має уповноваженого представника в Українi, постачальник контейнерiв, введених в експлуатацiю, зобов'язаний:

     забезпечити органи ринкового нагляду на їх запит необхiдною iнформацiєю стосовно контейнерiв, зокрема копiєю декларацiї про вiдповiднiсть та/або сертифiкатом вiдповiдностi i технiчною документацiєю щодо оцiнки вiдповiдностi вимогам Технiчного регламенту;

     припиняти або зупиняти продаж контейнерiв у разi встановлення, що вони не вiдповiдають вимогам Технiчного регламенту.

 

Додаток 1
до Технiчного регламенту

ПЕРЕЛIК
модулiв оцiнки вiдповiдностi контейнерiв вимогам Технiчного регламенту

Класифiкацiя за типом радiоактивних вiдходiв, що ґрунтується на критерiях допустимостi (недопустимостi) їх захоронення у сховищах рiзних типiв Категорiї радiоактивних вiдходiв за критерiєм питомої активностi Категорiя радiоактивних вiдходiв з невiдомим радiонуклiдним складом та невiдомою питомою активнiстю за критерiєм потужностi поглиненої дози на вiдстанi 0,1 м вiд поверхнi контейнера Позначення модуля оцiнки вiдповiдностi
1. Короткоiснуючi* 1 низькоактивнi A або Aa, або B**, або C + B, або D + B, або E**, або E + B, або F, або F + B, або G, або H
2. Короткоiснуючi 1 - " - B** або C + B, або D + B, або E**, або E + B, або F, або F + B, або H
2 середньоактивнi B** або C + B, або D + B, або E**, або E + B, або F, або F + B, або H
3 високоактивнi B** або C + B, або D + B, або E**, або E + B, або F, або F + B, або G, або H
3. Довгоiснуючi 1 низькоактивнi B** або C + B, або D + B, або E**, або E + B, або F, або F + B, або G, або H
2 середньоактивнi B** або C + B, або D + B, або E**, або E + B, або F + B, або G, або H
3 високоактивнi B** або C + B, або D + B, або E**, або E + B, або F + B, або G, або H

____________
     * Для збiрникiв-контейнерiв.
     ** Для стадiї проектування контейнерiв як мiнiмально необхiдне застосування модулiв B та E для всiх радiоактивних вiдходiв.

 

Додаток 2
до Технiчного регламенту

ДЕКЛАРАЦIЯ
ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ

 
(повне найменування виробника або постачальника;
 
їх мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ (за наявностi)
в особi  
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi уповноваженої особи)
пiдтверджує, що   ,
(повна назва контейнера, тип, марка, модель)
який виготовляється згiдно з   ,
(назва та позначення документацiї)
вiдповiдає Технiчному регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв, а також
 
(назва та позначення нормативних
 
документiв, якi в разi їх добровiльного застосування є доказом вiдповiдностi контейнерiв
 
вимогам Технiчного регламенту)
i процедура оцiнки вiдповiдностi проведена згiдно з Технiчним регламентом.
Сертифiкат вiдповiдностi*  
(номер сертифiката, дата його реєстрацiї,
 
строк дiї та назва, мiсцезнаходження
 
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
Декларацiю складено пiд цiлковиту вiдповiдальнiсть виробника/уповноваженої особи /постачальника.
(непотрiбне викреслити)
     
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
М. П.  
 
Мiсце для позначки
про реєстрацiю декларацiї
 
(дата)

____________
     * За умови використання виробником модуля, в якому процедура оцiнки вiдповiдностi контейнера здiйснюється призначеним органом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2007 р. N 939

ПЛАН ЗАХОДIВ
iз застосування Технiчного регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв на 2007 - 2011 роки

(У планi заходiв слова "Мiнекономрозвитку", "Мiненерговугiлля", "Агентство держмайна" замiнено вiдповiдно словами "Мiнекономрозвитку", "Мiненерговугiлля", "Агентство держмайна" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 вересня 2011 року N 969)

Найменування заходу Виконавцi Перiод виконання, роки
Пiдготовчий етап
1. Призначення органiзацiї, що вiдповiдає за застосування пiдприємствами Технiчного регламенту Держатомрегулювання 2007
2. Створення консультацiйно-методичного центру iз застосування Технiчного регламенту Держатомрегулювання
Мiнекономрозвитку
Мiненерговугiлля
МНС
Мiнприроди
- " -
3. Узгодження та публiкування перелiку нацiональних стандартiв, якi в разi добровiльного застосування є доказом вiдповiдностi контейнерiв вимогам Технiчного регламенту

Пiдготовка плану державної стандартизацiї щодо розроблення нацiональних стандартiв, гармонiзованих з мiжнародними, та їх актуалiзацiї i плану нормативного регулювання Держатомрегулювання

Мiнекономрозвитку
Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
МНС
Мiнприроди
щороку
4. Приведення у разi потреби нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть з положеннями Технiчного регламенту Держатомрегулювання
Мiнекономрозвитку
Мiненерговугiлля
МНС
Мiнприроди
2007 - 2009
5. Популяризацiя застосування Технiчного регламенту за допомогою засобiв масової iнформацiї, проведення семiнарiв, конференцiй Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
МНС
Мiнекономрозвитку
Мiнприроди
2007 - 2010
6. Пiдготовка вiтчизняних пiдприємств-виробникiв до виготовлення контейнерiв вiдповiдно до вимог Технiчного регламенту Мiненерговугiлля
МНС
Держатомрегулювання
Мiнприроди
Агентство держмайна
2011
Добровiльне застосування Технiчного регламенту
7. Добровiльне застосування пiдприємствами Технiчного регламенту з проведенням процедури оцiнки вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
МНС
Мiнекономрозвитку
Мiнприроди
- " -
8. Поетапне розроблення, актуалiзацiя та застосування норм, правил i нацiональних стандартiв, гармонiзованих iз європейськими, вiдповiдно до щорiчного плану державної стандартизацiї i плану нормативного регулювання Держатомрегулювання

доопрацювання та внесення змiн до чинних норм, правил та нацiональних стандартiв вiдповiдно до щорiчного плану державної стандартизацiї та плану нормативного регулювання Держатомрегулювання

Мiнекономрозвитку
Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
МНС
Мiнприроди
щороку
9. Призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi для проведення оцiнки вiдповiдностi контейнерiв вимогам Технiчного регламенту Мiнекономрозвитку
Держатомрегулювання
2007 - 2010
10. Органiзацiя ринкового нагляду за контейнерами Мiнекономрозвитку - " -
Обов'язкове застосування Технiчного регламенту
11. Внесення у разi потреби змiн до Технiчного регламенту за результатами його добровiльного застосування пiдприємствами Держатомрегулювання
Мiненерговугiлля
МНС
Мiнекономрозвитку
Мiнприроди
2011
12. Обов'язкове застосування пiдприємствами Технiчного регламенту - " - постiйно
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.