ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо збереження українських лiсiв та запобiгання незаконному вивезенню необроблених лiсоматерiалiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 65 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лiсових культур i молодняка

     Незаконна порубка i пошкодження дерев або чагарникiв; перевезення, зберiгання незаконно зрубаних дерев або чагарникiв; знищення або пошкодження лiсових культур, сiянцiв або саджанцiв у лiсових розсадниках i на плантацiях, а також молодняка природного походження i самосiву на площах, призначених пiд лiсовiдновлення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд сiмдесяти п'яти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд тридцяти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб - вiд трьохсот до шестисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) в абзацi другому статтi 651 слова "вiд п'яти до десяти" замiнити словами "вiд п'ятнадцяти до тридцяти", а слова "вiд семи до дванадцяти" - словами "вiд тридцяти п'яти до шiстдесяти";

     3) в абзацi другому статтi 72 слова "вiд десяти до тридцяти" замiнити словами "вiд тридцяти до дев'яноста", а слова "вiд тридцяти до п'ятдесяти" - словами "вiд ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";

     4) статтю 153 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 153. Знищення або пошкодження зелених насаджень або iнших об'єктiв озеленення в межах населених пунктiв та за їх межами, що не вiднесенi до лiсового фонду

     Знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарникiв, газонiв, квiтникiв та iнших об'єктiв озеленення в межах населених пунктiв, невжиття заходiв для їх охорони, а також самовiльне перенесення в iншi мiсця пiд час забудови окремих дiлянок, зайнятих об'єктами озеленення; пошкодження дерев i чагарникiв за межами населених пунктiв, що не вiднесенi до лiсового фонду, або їх незаконна порубка -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб або фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) доповнити статтею 2011 такого змiсту:

     "Стаття 2011. Перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю лiсоматерiалiв або пиломатерiалiв цiнних та рiдкiсних порiд дерев, лiсоматерiалiв необроблених, а також iнших лiсоматерiалiв, заборонених до вивозу за межi митної територiї України

     1. Перемiщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням вiд митного контролю лiсоматерiалiв або пиломатерiалiв цiнних та рiдкiсних порiд дерев, лiсоматерiалiв необроблених, а також iнших лiсоматерiалiв, заборонених до вивозу за межi митної територiї України, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     2. Та сама дiя, вчинена особою, яка ранiше вчинила один iз злочинiв, передбачених статтями 201, 2011, 246 цього Кодексу, або за попередньою змовою групою осiб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмiрi, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою чи в особливо великому розмiрi, -

     караються позбавленням волi на строк вiд десяти до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. 1. Пiд цiнними та рiдкiсними породами дерев у цiй статтi слiд розумiти роди дерев, передбаченi статтею 1 Закону України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв".

     2. Пiд перемiщенням у великому розмiрi у цiй статтi слiд розумiти перемiщення лiсоматерiалiв або пиломатерiалiв цiнних та рiдкiсних порiд дерев, а також лiсоматерiалiв необроблених, вартiсть яких в одну тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, пiд перемiщенням в особливо великому розмiрi - вартiсть яких у двi тисячi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     2) статтю 246 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 246. Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберiгання, збут лiсу

     1. Незаконна порубка дерев або чагарникiв у лiсах, захисних та iнших лiсових насадженнях, перевезення, зберiгання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарникiв, що заподiяли iстотну шкоду, -

     караються штрафом вiд тисячi до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi у заповiдниках або на територiях чи об'єктах природно-заповiдного фонду, або в iнших особливо охоронюваних лiсах, -

     караються штрафом вiд тисячi п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     4. Дiї, передбаченi частинами першою, другою чи третьою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв.

     Примiтка. 1. У цiй статтi iстотною шкодою вважається така шкода, яка у двi тисячi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, або iнша iстотна шкода, завдана навколишньому природному середовищу в частинi забезпечення ефективної охорони, належного захисту, рацiонального використання та вiдтворення лiсiв.

     2. У цiй статтi тяжкими наслiдками вважаються такi наслiдки, якi у п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     3. Абзац перший частини другої статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88) пiсля цифр "1141, 201" доповнити цифрами "2011".

     4. Закон України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з реалiзацiєю та експортом лiсоматерiалiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 2 - 3, ст. 34; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80; 2015 р., N 31, ст. 291) доповнити статтею 4 такого змiсту:

     "Стаття 4. Обмеження внутрiшнього споживання лiсоматерiалiв необроблених

     Вiдповiдно до пункту "g" статтi XX "Загальнi винятки" Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi (ГАТТ 1947) на строк дiї заборони вивезення за межi митної територiї України в митному режимi експорту лiсоматерiалiв необроблених (товарна позицiя 4403 згiдно з УКТЗЕД), визначений статтею 21 цього Закону, встановлюється обмеження внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених у розмiрi 25 мiльйонiв кубiчних метрiв на рiк.

     Обсяг внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених не повинен перевищувати 25 мiльйонiв кубiчних метрiв на рiк незалежно вiд обсягу внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених у попередньому роцi.

     Монiторинг внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених, а також контроль за неперевищенням обсягу внутрiшнього споживання вiтчизняних лiсоматерiалiв необроблених, встановленого цiєю статтею, здiйснюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiсового господарства, в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2019 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня опублiкування цього Закону:

     розробити комплексну програму вiдновлення лiсового фонду України та визначити першочерговi обсяги робiт щодо вiдновлення лiсiв i лiсорозведення, охорони лiсiв вiд пожеж, захисту вiд шкiдникiв i хвороб, iнших лiсогосподарських заходiв, а також порядку i способiв їх проведення;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 вересня 2018 року
N 2531-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.