МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну солi кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республiки Бiлорусь

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 25 сiчня 2019 року вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула звiт та матерiали Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) про результати проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну солi кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республiки Бiлорусь (далi - розслiдування).

     Розслiдування проводилось щодо товару, що має такий опис:

     сiль кухонна виварна ґатунку екстра, що може класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 2501 00 91 00, походженням з Республiки Бiлорусь.

     Перiод дослiдження: 2013 р. - I пiврiччя 2017 р.

     Перiод розслiдування: II пiврiччя 2016 р. - I пiврiччя 2017 р.

     За результатами проведеного розслiдування, розглянувши матерiали Мiнекономрозвитку, Комiсiя встановила:

     ТОВ "РУССОЛЬ-Україна" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     протягом перiоду розслiдування iмпорт в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався за демпiнговими цiнами;

     метод, на пiдставi якого визначено демпiнгову маржу, є обґрунтованим.

     Демпiнгова маржа розраховувалася шляхом порiвняння експортної цiни та нормальної вартостi прирiвняних до однакових торговельних умов. Демпiнгова маржа становила 10,28 % для ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") та 12,92 % для iнших виробникiв/експортерiв товару Республiки Бiлорусь;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi, зокрема, скорочення обсягiв виробництва (на 23%), обсягiв виробничих потужностей (на 23%), частки нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України (на 3 %), обсягiв експорту (на 73%), рiвня зайнятостi працiвникiв, безпосередньо задiяних у виробництвi та продажi Товару (на 1%), продуктивностi працi (на 22%), середнього рiвня заробiтної плати працiвникiв у доларовому еквiвалентi (на 51 %), прибутку вiд продажу на внутрiшньому ринку (на 67%), коефiцiєнта поточної лiквiдностi (на 58%), рентабельностi реалiзацiї 1 тонни товару на внутрiшньому ринку (на 63%), зростання залишкiв товару (на 173%);

     обсяги демпiнгового iмпорту Товару походженням з Республiки Бiлорусь за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках (на 51%), вiдносно споживання товару на внутрiшньому ринку України (на 10%), та вiдносно загальних обсягiв виробництва товару в Українi (на 97%). Частка Республiки Бiлорусь у загальному iмпортi в Україну Товару становила бiльше 3% та не була незначною у розумiннi Закону;

     демпiнговий iмпорт в Україну Товару походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався за цiнами, якi скоротилися в абсолютних показниках (на 27%) та в перiод розслiдування були нижчими за цiни товару нацiонального товаровиробника, рiзниця мiж цiною товару нацiонального товаровиробника та цiною iмпорту товару з Республiки Бiлорусь скоротилася (на 97%), що призвело до зниження цiн нацiонального товаровиробника на подiбний товар на внутрiшньому ринку (на 42 %);

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та заподiянням iстотної шкоди заявнику;

     запропонованi добровiльнi цiновi зобов'язання ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") щодо припинення демпiнгового iмпорту є задовiльними у розумiннi статтi 15 Закону;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Резюме фактiв та основнi висновки Мiнекономрозвитку, зробленi в ходi проведення розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     У встановленi строки до Мiнекономрозвитку надiйшли коментарi вiд ТОВ "РУССОЛЬ-Україна" та ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль").

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом та заподiянням iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 25.01.2019 N АД-404/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну солi кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республiки Бiлорусь", згiдно з яким вирiшила прийняти добровiльнi цiновi зобов'язання ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") (м. Мозир, Гомельська обл. Республiка Бiлорусь, 247760) щодо припинення демпiнгового iмпорту та застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     сiль кухонна виварна ґатунку екстра (масова частка хлористого натрiю не менше 99,5 %), що класифiкується за кодом 2501 00 91 00 згiдно з УКТЗЕД, походженням з Республiки Бiлорусь.

     Для бiлоруського виробника/експортера ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") визначено iндивiдуальний розмiр ставки антидемпiнгового мита на рiвнi 10,28 %, однак, у зв'язку з прийняттям Комiсiєю добровiльних цiнових зобов'язань ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") щодо припинення демпiнгового iмпорту, остаточнi антидемпiнговi заходи до зазначеного виробника/експортера не застосовуються.

     Для iнших виробникiв/експортерiв товару з Республiки Бiлорусь остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою у розмiрi 11,85%

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосованi строком на п'ять рокiв.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 11,85 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.