МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республiки Бiлорусь

     25 сiчня 2019 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) розглянула звiт та матерiали Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) про результати проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республiки Бiлорусь (далi - розслiдування).

     Розслiдування проводилось щодо товару, що має такий опис:

     лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльше 200 Вт i напругою бiльше 100 В, що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10 (далi - товар), походженням з Республiки Бiлорусь.

     Перiод дослiдження - 2015 р. - 2017 р.

     Перiод розслiдування - 2017 р.

     За результатами проведеного розслiдування, розглянувши матерiали Мiнекономрозвитку, Комiсiя встановила:

     ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     протягом перiоду розслiдування iмпорт в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався за демпiнговими цiнами;

     метод, на пiдставi якого визначено демпiнгову маржу, є обґрунтованим. Демпiнгова маржа розраховувалася шляхом порiвняння експортної цiни та нормальної вартостi прирiвняних до однакових торговельних умов. Демпiнгова маржа становила 17,73 %;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi. За перiод дослiдження вiдбулось погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема, скорочення обсягiв виробництва на 40,63 %, обсягiв виробничих потужностей на 10,31 %, обсягiв продажу нацiональним товаровиробником товару на внутрiшнiй ринок на 40,01 %, частки нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України на 10,56 %, рiвня зайнятостi на 35,61 %. У 2017 роцi рентабельнiсть нацiонального товаровиробника стала вiд'ємною, що i призвело до збиткiв;

     обсяги демпiнгового iмпорту товару походженням з Республiки Бiлорусь за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках на 63,56 %, вiдносно споживання товару на внутрiшньому ринку України на 143,85 % та вiдносно загальних обсягiв виробництва товару в Українi на 175,47 %. Частка iмпорту товару з Республiки Бiлорусь у загальному iмпортi в Україну товару становила бiльше 3% та не була незначною у розумiннi Закону;

     демпiнговий iмпорт в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався за цiнами, що були нижчими як за цiни продажу товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України, так i за його собiвартiсть, що призвело до зниження цiн нацiонального товаровиробника на подiбний товар на 8,25 %;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та заподiянням iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     запропонованi добровiльнi цiновi зобов'язання ВАТ "Брестський електроламповий завод" про перегляд цiн є неприйнятними вiдповiдно до статтi 15 Закону;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Основнi факти та висновки Мiнекономрозвитку, зробленi в ходi проведення розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарiв вiд заiнтересованих сторiн за результатами розгляду основних фактiв та висновкiв не надходило.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 25 сiчня 2019 N АД-405/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республiки Бiлорусь", згiдно з яким вирiшила вiдхилити добровiльнi письмовi зобов'язання ВАТ "Брестський електроламповий завод" та застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльше 200 Вт i напругою бiльше 100 В походженням з Республiки Бiлорусь, що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10, походженням з Республiки Бiлорусь.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 17,73 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 17,73 %.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.