КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 лютого 2019 р. N 101


Питання митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. На часткову змiну пiдпункту 1 пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 2011 р. N 738 "Деякi питання сертифiкацiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 55, ст. 2180; 2017 р., N 27, ст. 778) та пункту 6 Тимчасового порядку виконання митних формальностей пiд час здiйснення митного оформлення транспортних засобiв для їх вiльного обiгу на митнiй територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2018 р. N 1077 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 2, ст. 36), у частинi наявностi документа, що вказує, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб, установити, що на перiод дiї зазначеного Тимчасового порядку митне оформлення транспортного засобу, який пiдпадає пiд його дiю, здiйснюється за наявностi сертифiката вiдповiдностi, виданого згiдно з порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, або реєстрацiйного документа на транспортний засiб, виданого реєстрацiйним органом країни реєстрацiї такого засобу, в якому визначено рiвень екологiчних норм, якому вiдповiдає транспортний засiб.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування та втрачає чиннiсть одночасно з Тимчасовим порядком виконання митних формальностей пiд час здiйснення митного оформлення транспортних засобiв для їх вiльного обiгу на митнiй територiї України, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2018 р. N 1077.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.