МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення перегляду спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) 3 квiтня 2019 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула заяву "Про продовження строку застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту" (далi - заява), подану вiд iменi ТОВ "IНТЕРФОМ", ТОВ "IНТЕРФОМ-ДНIПРО", ТОВ "IНТЕРФОМ-ЗАХIД" i ТОВ "IНТЕРФОМ-М" (далi - заявники) та iнформацiйнi матерiали Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку).

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     заява мiстить достатньо iнформацiї, яка свiдчить про те, що застосування спецiальних заходiв позитивно вплинуло на дiяльнiсть заявникiв, проте не повнiстю усунуло наслiдки заподiяної їм шкоди;

     у заявi наведено достатньо iнформацiї, яка свiдчить про те, що заявники можуть перебувати у процесi адаптацiї до умов конкуренцiї.

     У зв'язку з зазначеним та вiдповiдно до статей 9 i 18 Закону Комiсiя прийняла рiшення N СП-409/2019/4411-03, згiдно з яким порушила перегляд спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     гнучкi пористi плити, блоки та листи з пiнополiуретанiв, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 3921 13 10 19, незалежно вiд країни походження та експорту.

     Проведення перегляду спецiальних заходiв доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо перегляд стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку у разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Протягом 10 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною перегляду наведена в додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 20 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення перегляду. У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономрозвитку її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 03.04.2019 N СП-409/2019/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-68-04;
     Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;
     Адреса Мiнекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94;
     e-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною перегляду

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною перегляду спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту, пiдприємство (компанiю/органiзацiю) на пiдставi такого:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках перегляду {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках перегляду:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках перегляду:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

Обсяг виробництва (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом перегляду у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом перегляду:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом перегляду:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.