ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення досудового розслiдування окремих категорiй кримiнальних правопорушень

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 3 грудня 2019 року N 321-IX

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi третiй статтi 21 слова та цифри "частинами першою i другою статтi 130" виключити;

     2) у частинi шостiй статтi 116 слова та цифри "частинi п'ятiй статтi 130" замiнити словами та цифрами "частинах першiй та другiй статтi 130";

     3) у частинi восьмiй статтi 121 слова та цифри "частинах першiй - четвертiй статтi 130" виключити;

     4) статтю 130 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 130. Керування суднами особами, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї

     Керування рiчковими, морськими або маломiрними суднами судноводiями в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а так само передача керування судном особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а також вiдмова осiб, якi керують рiчковими, морськими або маломiрними суднами вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин, з позбавленням права керування всiма видами плавучих засобiв на строк вiд одного до трьох рокiв.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особами, якi не мають права керування рiчковими, морськими або маломiрними суднами, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин.

     Уживання судноводiєм пiсля аварiйної подiї за його участю алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як судно було зупинено на вимогу полiцейського або iншої уповноваженої законом посадової особи до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого огляду, -

     тягне за собою накладення штрафу на судноводiїв у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування всiма видами плавучих засобiв на строк три роки";

     5) в абзацi першому частини першої статтi 17216 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     6) в абзацi першому частини четвертої статтi 184 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     7) у статтi 225:

     у частинi першiй слова "передачу керування судном особi, яка перебуває у станi сп'янiння, керування рiчковими або маломiрними суднами судноводiями у станi сп'янiння, у тому числi вчинене особами, якi не мають права керування плавучими засобами, ухилення вiд проходження огляду на стан сп'янiння" i слова та цифри "частини п'ята i шоста статтi 130" виключити;

     у пунктi 3 частини другої слова та цифри "частинами п'ятою i шостою статтi 130" виключити;

     8) у статтi 255:

     пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змiсту:

     "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi (стаття 130)";

     у частинi другiй:

     у пунктi 3 слова "iнспектор з безпеки на морському та рiчковому транспортi" замiнити словами "посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки на морському та рiчковому транспортi", а слова та цифри "частини третя i четверта статтi 130" виключити;

     у пунктi 11 слова та цифри "частини перша i друга статтi 130" виключити;

     9) у частинi першiй статтi 2652 слова та цифри "частинами першою, другою, третьою i четвертою статтi 130" виключити;

     10) у частинi другiй статтi 276 слова та цифри "частинами першою, другою, третьою i четвертою статтi 130" виключити.

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

     1) у статтi 1:

     у частинi першiй слова "злочинних", "злочинам" замiнити вiдповiдно словами "кримiнально-протиправних", "кримiнальним правопорушенням";

     у частинi другiй слово "злочинами" замiнити словами "кримiнальними правопорушеннями";

     2) у статтi 2:

     у частинах першiй та другiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у частинi третiй слова "той самий злочин" замiнити словами "те саме кримiнальне правопорушення";

     3) у частинi третiй статтi 3 слово "Злочиннiсть" замiнити словами "Кримiнальна протиправнiсть";

     4) у статтi 4:

     у частинi другiй слово "Злочиннiсть" замiнити словами "Кримiнальна протиправнiсть";

     у частинi третiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     5) у частинах першiй, другiй i четвертiй статтi 5 слово "злочиннiсть" замiнити словами "кримiнальну протиправнiсть";

     6) у статтi 6:

     у назвi слова "злочинiв, вчинених" замiнити словами "кримiнального правопорушення, вчиненого";

     у частинi першiй слово "злочини" замiнити словами "кримiнальнi правопорушення";

     у частинах другiй i третiй слово "Злочин" замiнити словами "Кримiнальне правопорушення";

     у частинi четвертiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     7) у назвi та текстi статтi 7 слово "злочин" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     8) у статтi 8:

     у назвi слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     у частинi першiй слова "вчинили злочини" замiнити словами "вчинили кримiнальнi правопорушення";

     у частинi другiй слова "будь-який iз злочинiв, передбачених" замiнити словами "будь-яке кримiнальне правопорушення, передбачене";

     9) у статтi 9 слова "злочин, вчинений", "злочин" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "кримiнальне правопорушення, вчинене", "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     10) у частинi четвертiй статтi 10 слово "злочином" замiнити словами "кримiнальним правопорушенням";

     11) у назвi роздiлу III Загальної частини слово "Злочин" замiнити словами "Кримiнальне правопорушення";

     12) статтi 11 i 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Поняття кримiнального правопорушення

     1. Кримiнальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспiльно небезпечне винне дiяння (дiя або бездiяльнiсть), вчинене суб'єктом кримiнального правопорушення.

     2. Не є кримiнальним правопорушенням дiя або бездiяльнiсть, яка хоча формально i мiстить ознаки будь-якого дiяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначнiсть не становить суспiльної небезпеки, тобто не заподiяла i не могла заподiяти iстотної шкоди фiзичнiй чи юридичнiй особi, суспiльству або державi.

     Стаття 12. Класифiкацiя кримiнальних правопорушень

     1. Кримiнальнi правопорушення подiляються на кримiнальнi проступки i злочини.

     2. Кримiнальним проступком є передбачене цим Кодексом дiяння (дiя чи бездiяльнiсть), за вчинення якого передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або iнше покарання, не пов'язане з позбавленням волi.

     3. Злочини подiляються на нетяжкi, тяжкi та особливо тяжкi.

     4. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом дiяння (дiя чи бездiяльнiсть), за вчинення якого передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення волi на строк не бiльше п'яти рокiв.

     5. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом дiяння (дiя чи бездiяльнiсть), за вчинення якого передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi не бiльше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавлення волi на строк не бiльше десяти рокiв.

     6. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом дiяння (дiя чи бездiяльнiсть), за вчинення якого передбачене основне покарання у видi штрафу в розмiрi понад двадцять п'ять тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, позбавлення волi на строк понад десять рокiв або довiчного позбавлення волi.

     7. Ступiнь тяжкостi злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у видi штрафу та позбавлення волi, визначається виходячи зi строку покарання у видi позбавлення волi, передбаченого за вiдповiдний злочин";

     13) у статтi 13:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Закiнчене та незакiнчене кримiнальне правопорушення";

     у текстi слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     14) у статтi 14:

     у назвi та частинi першiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у частинi другiй слова "злочину невеликої тяжкостi" замiнити словами "кримiнального проступку або злочину, за який статтею Особливої частини цього Кодексу передбачене покарання у видi позбавлення волi на строк до двох рокiв або iнше, бiльш м'яке покарання";

     15) у назвi та текстi статтi 15 слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     16) у назвi та текстi статтi 16 слова "незакiнчений злочин", "до злочину", "на злочин", "закiнчений злочин" замiнити вiдповiдно словами "незакiнчене кримiнальне правопорушення", "до кримiнального правопорушення", "на кримiнальне правопорушення" та "закiнчене кримiнальне правопорушення";

     17) у назвi та текстi статтi 17 слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     18) у назвi роздiлу IV Загальної частини слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     19) у назвi та частинах першiй i другiй статтi 18 слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     20) у частинах першiй i третiй статтi 19 слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     21) у частинi першiй статтi 20 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     22) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за кримiнальнi правопорушення, вчиненi у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї

     Особа, яка вчинила кримiнальне правопорушення у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi";

     23) у статтi 22 слова "злочину", "злочини" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення", "кримiнальнi правопорушення";

     24) у статтi 25 слово "злочинна" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнально протиправна" у вiдповiдному вiдмiнку;

     25) у назвi роздiлу VI Загальної частини слово "злочинi" замiнити словами "кримiнальному правопорушеннi";

     26) у статтi 26 слова "злочинi" i "злочину" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальному правопорушеннi" i "кримiнального правопорушення";

     27) у статтi 27:

     у частинi першiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у частинi другiй слова "злочину", "злочин, передбачений" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення", "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     у частинi третiй слова "злочину (злочинiв)", "злочинної дiяльностi" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення (кримiнальних правопорушень)", "кримiнально протиправної дiяльностi";

     у частинi четвертiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     частини п'яту, шосту та сьому викласти в такiй редакцiї:

     "5. Пособником є особа, яка порадами, вказiвками, наданням засобiв чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримiнального правопорушення iншими спiвучасниками, а також особа, яка заздалегiдь обiцяла переховати особу, яка вчинила кримiнальне правопорушення, знаряддя чи засоби вчинення кримiнального правопорушення, слiди кримiнального правопорушення чи предмети, здобутi кримiнально протиправним шляхом, придбати чи збути такi предмети або iншим чином сприяти приховуванню кримiнального правопорушення.

     6. Не є спiвучастю не обiцяне заздалегiдь переховування особи, яка вчинила кримiнальне правопорушення, знарядь i засобiв учинення кримiнального правопорушення, слiдiв кримiнального правопорушення чи предметiв, здобутих кримiнально протиправним шляхом, або придбання чи збут таких предметiв. Особи, якi вчинили такi дiяння, пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi лише у випадках, передбачених статтями 198 та 396 цього Кодексу.

     7. Не є спiвучастю обiцяне до закiнчення вчинення кримiнального правопорушення неповiдомлення про достовiрно вiдоме пiдготовлюване або вчинюване кримiнальне правопорушення. Такi особи пiдлягають кримiнальнiй вiдповiдальностi лише у випадках, коли вчинене ними дiяння мiстить ознаки iншого кримiнального правопорушення";

     28) у статтi 28:

     у назвi слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у частинi першiй слова "Злочин визнається таким, що вчинений" замiнити словами "Кримiнальне правопорушення визнається таким, що вчинене";

     у частинах другiй та третiй слова "Злочин", "злочину" i "злочинiв" замiнити вiдповiдно словами "Кримiнальне правопорушення", "кримiнального правопорушення" i "кримiнальних правопорушень";

     у частинi четвертiй слова "Злочин", "злочинної дiяльностi", "злочинних груп" замiнити вiдповiдно словами "Кримiнальне правопорушення", "кримiнально протиправної дiяльностi", "кримiнально протиправних груп";

     29) у статтi 29:

     у частинi першiй слова "вчинений ним злочин" замiнити словами "вчинене ним кримiнальне правопорушення";

     у частинi другiй слова "злочин, вчинений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, вчинене";

     у частинах третiй та четвертiй слова "злочину", "злочинi" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення", "кримiнальному правопорушеннi";

     30) у текстi статтi 30 слова "злочини", "злочинi" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальнi правопорушення", "кримiнальному правопорушеннi";

     31) у статтi 31:

     у частинi першiй:

     у першому реченнi слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у другому реченнi слова "злочину або замах на той злочин" замiнити словами "кримiнального правопорушення або замах на те кримiнальне правопорушення";

     у частинах другiй та третiй слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     32) у назвi роздiлу VII Загальної частини слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     33) у статтi 32:

     у назвi та частинi першiй слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     у частинi другiй слова "злочину, який" та "злочинним намiром" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення, яке" та "кримiнально протиправним намiром";

     у частинi третiй слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Повторнiсть вiдсутня, якщо за ранiше вчинене кримiнальне правопорушення особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi на пiдставах, установлених законом, або якщо судимiсть за це кримiнальне правопорушення було погашено або знято, а також пiсля вiдбуття покарання за вчинення кримiнального проступку";

     34) у статтi 33:

     у назвi слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     у частинi першiй слова "злочинiв", "жоден", "злочини" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальних правопорушень", "жодне", "кримiнальнi правопорушення";

     у частинi другiй слова "злочинiв кожен" замiнити словами "кримiнальних правопорушень кожне";

     35) у назвi та текстi статтi 34 слово "злочин" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку та числi, а слово "умисний" замiнити словом "умисне";

     36) у назвi та текстi статтi 35 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     37) у назвi роздiлу VIII Загальної частини слово "злочиннiсть" замiнити словами "кримiнальну протиправнiсть", а у назвах роздiлiв II - XX Особливої частини слово "Злочини" замiнити словами "Кримiнальнi правопорушення";

     38) у назвi та текстi статтi 38 слово "злочин" замiнити словами "кримiнальне правопорушення", слово "злочинця" - словами "особи, яка вчинила кримiнальне правопорушення", а слово "злочинними" - словами "кримiнально протиправними";

     39) у частинi першiй статей 39 та 40 слово "злочином" замiнити словами "кримiнальним правопорушенням";

     40) у частинах третiй - п'ятiй статтi 41 слова "злочинний", "злочинного" замiнити вiдповiдно словами "кримiнально протиправний", "кримiнально протиправного";

     41) у частинi першiй статтi 42 слово "злочином" замiнити словами "кримiнальним правопорушенням";

     42) у назвi та частинi першiй статтi 43 слова "злочинної дiяльностi", "злочином" замiнити вiдповiдно словами "кримiнально протиправної дiяльностi", "кримiнальним правопорушенням";

     43) у частинi першiй статтi 44 слово "злочин" замiнити словами "кримiнальне правопорушення";

     44) статтю 45 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 45. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з дiйовим каяттям

     Особа, яка вперше вчинила кримiнальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона пiсля вчинення кримiнального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримiнального правопорушення i повнiстю вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.

     Примiтка. Корупцiйними кримiнальними правопорушеннями вiдповiдно до цього Кодексу вважаються кримiнальнi правопорушення, передбаченi статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримiнальнi правопорушення, передбаченi статтями 210, 354, 364, 3641, 3652, 368 - 3692 цього Кодексу";

     45) у статтi 46 слова "злочин невеликої тяжкостi або необережний злочин середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв" замiнити словами "кримiнальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень";

     46) у статтi 47:

     у частинi першiй слова "злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв" замiнити словами "кримiнальний проступок або нетяжкий злочин, крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень";

     у частинi другiй слова "за вчинений нею злочин" замiнити словами "за вчинене нею кримiнальне правопорушення";

     47) у статтi 48 слова "злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв" замiнити словами "кримiнальний проступок або нетяжкий злочин, крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень";

     48) у статтi 49:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особа звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо з дня вчинення нею кримiнального правопорушення i до дня набрання вироком законної сили минули такi строки:

     1) два роки - у разi вчинення кримiнального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, нiж обмеження волi;

     2) три роки - у разi вчинення кримiнального проступку, за який передбачено покарання у видi обмеження волi, чи у разi вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у видi позбавлення волi на строк не бiльше двох рокiв;

     3) п'ять рокiв - у разi вчинення нетяжкого злочину, крiм випадку, передбаченого у пунктi 2 цiєї частини;

     4) десять рокiв - у разi вчинення тяжкого злочину;

     5) п'ятнадцять рокiв - у разi вчинення особливо тяжкого злочину";

     у частинi другiй:

     у першому реченнi слова "вчинила злочин", "досудового слiдства" замiнити вiдповiдно словами "вчинила кримiнальне правопорушення", "досудового розслiдування";

     друге речення доповнити словами "а з часу вчинення кримiнального проступку - п'ять рокiв";

     у третьому реченнi слова "вчинення злочину" замiнити словами "вчинення кримiнального правопорушення";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Перебiг давностi переривається, якщо до закiнчення зазначених у частинах першiй та другiй цiєї статтi строкiв особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виглядi позбавлення волi на строк не бiльше двох рокiв";

     49) у статтi 50:

     у частинi першiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у частинi другiй слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     50) в абзацi першому статтi 51 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     51) у частинi четвертiй статтi 52 слова "один злочин" замiнити словами "одне кримiнальне правопорушення";

     52) у статтi 53:

     у частинi другiй слова "вчиненого злочину", "вчинення злочину, за який передбачене", "завданої злочином", "вчинення злочину доходу", "такий злочин вчинено" замiнити вiдповiдно словами "вчиненого кримiнального правопорушення", "вчинення кримiнального правопорушення, за яке передбачене", "завданої кримiнальним правопорушенням", "вчинення кримiнального правопорушення доходу", "таке кримiнальне правопорушення вчинено";

     в абзацi третьому частини п'ятої слова "злочину середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкого злочину";

     53) у частинi другiй статтi 55 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     54) у статтi 65 слова "вчинений злочин", "злочин" в усiх вiдмiнках i числах замiнити вiдповiдно словами "вчинене кримiнальне правопорушення", "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     55) у статтi 66 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     56) у пунктах 2 - 4, 6 - 9, 13 частини першої, у частинах другiй i четвертiй статтi 67 слово "злочин" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     57) у статтi 68:

     у назвi слова "незакiнчений злочин та за злочин, вчинений" замiнити словами "незакiнчене кримiнальне правопорушення та за кримiнальне правопорушення, вчинене";

     у частинi першiй слова "незакiнчений злочин", "злочинного", "злочин" замiнити вiдповiдно словами "незакiнчене кримiнальне правопорушення", "кримiнально протиправного", "кримiнальне правопорушення";

     у частинах третiй та п'ятiй слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     58) у статтi 69 слово "злочин" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "корупцiйний злочин" - словами "корупцiйне кримiнальне правопорушення";

     59) у статтi 70:

     у назвi слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     у частинi першiй слова "злочинiв", "кожний злочин" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальних правопорушень", "кожне кримiнальне правопорушення";

     у частинi другiй слова "сукупнiстю злочинiв", "хоча б один iз злочинiв є умисним тяжким або особливо тяжким", "вчинених злочинiв" замiнити вiдповiдно словами "сукупнiстю кримiнальних правопорушень", "хоча б одне iз кримiнальних правопорушень є умисним тяжким або особливо тяжким злочином", "вчинених кримiнальних правопорушень";

     у частинi третiй слова "сукупнiстю злочинiв", "злочини" замiнити вiдповiдно словами "сукупнiстю кримiнальних правопорушень", "кримiнальнi правопорушення";

     у частинi четвертiй слова "злочинi", "сукупнiстю злочинiв" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальному правопорушеннi", "сукупнiстю кримiнальних правопорушень";

     60) у статтi 71 слова "новий злочин", "один iз злочинiв є особливо тяжким", "злочинiв", "новi злочини", "сукупнiстю злочинiв" замiнити вiдповiдно словами "нове кримiнальне правопорушення", "одне iз кримiнальних правопорушень є особливо тяжким злочином", "кримiнальних правопорушень", "новi кримiнальнi правопорушення", "сукупнiстю кримiнальних правопорушень";

     61) у статтi 72:

     у частинi першiй слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     у частинах другiй та третiй слова "сукупнiстю злочинiв" замiнити словами "сукупнiстю кримiнальних правопорушень";

     62) у частинi четвертiй статтi 74 слова "злочин невеликої або середньої тяжкостi, крiм корупцiйних злочинiв" замiнити словами "кримiнальний проступок або нетяжкий злочин, крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень";

     63) у частинах першiй та третiй статтi 75 слова "корупцiйний злочин", "злочину" замiнити вiдповiдно словами "корупцiйне кримiнальне правопорушення", "кримiнального правопорушення";

     64) у частинах першiй та третiй статтi 78 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     65) у статтi 79:

     у частинi першiй слова "корупцiйнi злочини" замiнити словами "корупцiйнi кримiнальнi правопорушення";

     у частинi шостiй слова "новий злочин" замiнити словами "нове кримiнальне правопорушення";

     66) у статтi 80:

     у частинi першiй:

     у пунктi 2 слова "або позбавлення волi за злочин невеликої тяжкостi" виключити;

     у пунктi 3 слова "злочин середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкий злочин";

     у частинi четвертiй слова "середньої тяжкостi, тяжкий або особливо тяжкий" виключити;

     67) у статтi 81:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Умовно-дострокове звiльнення вiд вiдбування покарання може бути застосоване пiсля фактичного вiдбуття засудженим:

     1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за кримiнальний проступок або нетяжкий злочин, крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень, а також за необережний тяжкий злочин;

     2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за корупцiйний нетяжкий злочин, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, якщо особа ранiше вiдбувала покарання у видi позбавлення волi за умисне кримiнальне правопорушення i до погашення або зняття судимостi знову вчинила умисне кримiнальне правопорушення, за яке вона засуджена до позбавлення волi;

     3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особi, яка ранiше звiльнялася умовно-достроково i знову вчинила умисне кримiнальне правопорушення протягом невiдбутої частини покарання";

     у частинi четвертiй слова "нового злочину" замiнити словами "нового кримiнального правопорушення";

     68) у статтi 82:

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Замiна невiдбутої частини покарання бiльш м'яким можлива пiсля фактичного вiдбуття засудженим:

     1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за кримiнальний проступок або нетяжкий злочин, крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень, а також за необережний тяжкий злочин;

     2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за корупцiйний нетяжкий злочин, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, якщо особа ранiше вiдбувала покарання у видi позбавлення волi за умисне кримiнальне правопорушення i до погашення або зняття судимостi знову вчинила умисне кримiнальне правопорушення, за яке вона була засуджена до позбавлення волi;

     3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особi, яка ранiше звiльнялася умовно-достроково i вчинила нове умисне кримiнальне правопорушення протягом невiдбутої частини покарання";

     у частинi шостiй слова "новий злочин", "вчинений злочин" замiнити вiдповiдно словами "нове кримiнальне правопорушення", "вчинене кримiнальне правопорушення";

     69) у частинi шостiй статтi 83 слова "новий злочин" замiнити словами "нове кримiнальне правопорушення";

     70) у частинi другiй статтi 84 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     71) у статтi 86:

     у частинi другiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у частинi четвертiй слова "корупцiйних злочинiв" замiнити словами "корупцiйних кримiнальних правопорушень";

     72) у частинi третiй статтi 87 слова "корупцiйних злочинiв" замiнити словами "корупцiйних кримiнальних правопорушень";

     73) у статтi 88:

     у частинi другiй слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     у частинi третiй слово "злочиннiсть" замiнити словами "кримiнальна протиправнiсть";

     74) у статтi 89:

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21) особи, засудженi за вчинення кримiнального проступку, пiсля вiдбуття покарання";

     пункт 5 пiсля слiв "особи, засудженi" доповнити словами "за вчинення злочину";

     у пунктi 6:

     пiсля слiв "особи, засудженi" доповнити словами "за вчинення злочину";

     слова "а також засудженi за злочин невеликої тяжкостi до позбавлення волi" виключити;

     у текстi слова "нового злочину", "злочин середньої тяжкостi" замiнити вiдповiдно словами "нового кримiнального правопорушення", "нетяжкий злочин";

     75) у частинi п'ятiй статтi 90 слова "злочин", "кожний злочин", "останнiй злочин" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальне правопорушення", "кожне кримiнальне правопорушення", "останнє кримiнальне правопорушення";

     76) у частинi другiй статтi 91 слова "корупцiйнi злочини" замiнити словами "корупцiйнi кримiнальнi правопорушення";

     77) у пунктах 2 i 3 статтi 93 слова "злочин" i "злочини" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальне правопорушення" i "кримiнальнi правопорушення";

     78) у частинi четвертiй статтi 95 та частинi першiй статтi 96 слово "злочини" замiнити словами "кримiнальнi правопорушення";

     79) у частинi першiй статтi 961, частинах першiй i п'ятiй статтi 962, статтi 963 слово "злочин" в усiх вiдмiнках та числах замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку та числi;

     80) в абзацi другому частини другої статтi 964 слова "злочином, що вчинений" замiнити словами "кримiнальним правопорушенням, що вчинене";

     81) у статтi 965:

     у частинi першiй слова "будь-якого злочину", "злочину невеликої тяжкостi", "злочину середньої тяжкостi" замiнити вiдповiдно словами "будь-якого кримiнального правопорушення", "кримiнального проступку", "нетяжкого злочину";

     у частинах другiй - четвертiй слова "будь-який злочин, зазначений", "злочину, зазначеного", "кожний злочин" замiнити вiдповiдно словами "будь-яке кримiнальне правопорушення, зазначене", "кримiнального правопорушення, зазначеного", "кожне кримiнальне правопорушення";

     82) у частинi другiй статтi 967 слова "злочину", "злочин невеликої тяжкостi", "злочин середньої тяжкостi" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення", "кримiнальний проступок", "нетяжкий злочин";

     83) у частинi першiй статтi 969 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     84) у частинi першiй статтi 9610 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення", а слово "злочинного" - словами "кримiнально протиправного";

     85) у назвi та частинi першiй статтi 9611 слова "злочинiв", "кожен злочин" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальних правопорушень", "кожне кримiнальне правопорушення";

     86) у статтi 97:

     у частинi першiй слова "злочин невеликої тяжкостi або необережний злочин середньої тяжкостi" замiнити словами "кримiнальний проступок або необережний нетяжкий злочин";

     у частинi третiй слово "злочин" замiнити словами "кримiнальне правопорушення";

     87) в абзацi першому частини першої статтi 98 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     88) у частинах другiй та третiй статтi 99 слова "злочину, за який", "злочину" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення, за яке", "кримiнального правопорушення";

     89) у статтi 102:

     частину другу виключити;

     у частинi третiй:

     пункт 1 виключити;

     у пунктi 2 слова "злочин середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкий злочин";

     90) у частинi другiй статтi 103 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     91) у частинi першiй статтi 105 слова "злочин невеликої або середньої тяжкостi" замiнити словами "кримiнальний проступок або нетяжкий злочин";

     92) у статтi 106:

     у частинi першiй слово "злочин" замiнити словами "кримiнальне правопорушення";

     у частинi другiй:

     у пунктi 1 слова "злочину невеликої тяжкостi" замiнити словами "кримiнального проступку";

     у пунктi 2 слова "злочину середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкого злочину";

     у частинi третiй:

     у пунктi 1 слова "у видi позбавлення волi за злочин невеликої тяжкостi" замiнити словами "за кримiнальний проступок";

     у пунктi 2 слова "злочин середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкий злочин";

     93) у статтi 107:

     у частинi першiй слова "злочин, вчинений", "злочину" замiнити вiдповiдно словами "кримiнальне правопорушення, вчинене", "кримiнального правопорушення";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "злочин, вчинений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, вчинене";

     у пунктi 1 слова "злочин невеликої або середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкий злочин";

     у пунктi 2 слова "умисний злочин", "новий умисний злочин, за який" замiнити вiдповiдно словами "умисне кримiнальне правопорушення", "нове умисне кримiнальне правопорушення, за яке";

     у пунктi 3 слова "вчинила умисний злочин, за який" замiнити словами "вчинила умисне кримiнальне правопорушення, за яке";

     у частинi п'ятiй слова "нового злочину" замiнити словами "нового кримiнального правопорушення";

     94) у статтi 108:

     у частинi першiй слово "злочин" замiнити словами "кримiнальне правопорушення";

     у частинi другiй слова "злочин невеликої або середньої тяжкостi", "нового злочину" замiнити вiдповiдно словами "нетяжкий злочин", "нового кримiнального правопорушення";

     95) у пунктi 9 частини другої статтi 115 слова "iнший злочин" замiнити словами "iнше кримiнальне правопорушення";

     96) у назвi та абзацi першому статтi 118 слово "злочинця" замiнити словами "особи, яка вчинила кримiнальне правопорушення";

     97) у статтi 124:

     у назвi та абзацi першому слово "злочинця" замiнити словами "особи, яка вчинила кримiнальне правопорушення";

     абзац другий доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     98) абзац другий статтi 128 доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     99) абзац другий частини першої статтi 134 доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     100) у статтi 136:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     абзац другий частини другої доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     101) в абзацi другому частини першої статтi 137 слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     102) абзац другий частини першої статтi 142 пiсля слiв "обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв" доповнити словами "або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     103) абзац другий частини першої статтi 143 пiсля слiв "обмеженням волi на строк до трьох рокiв" доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     104) в абзацi другому частини першої статтi 145 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     105) в абзацi першому частини другої статтi 1501 слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     106) у частинi другiй статтi 152 слова "будь-який iз злочинiв" замiнити словами "будь-яке iз кримiнальних правопорушень";

     107) в абзацi першому частини другої статтi 153 слова "будь-який iз злочинiв" замiнити словами "будь-яке iз кримiнальних правопорушень";

     108) абзац другий частини першої статтi 1581 доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     109) у статтi 1591:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд трьохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     110) абзац другий частини першої статтi 161 пiсля слiв "обмеженням волi на строк до п'яти рокiв" доповнити словами "або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     111) в абзацi першому частини другої статтi 164 слова "злочин, передбачений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     112) в абзацi першому частини другої статтi 165 слова "злочин, передбачений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     113) в абзацi другому статтi 167 слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     114) в абзацi другому частини другої статтi 168 слова "до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     115) в абзацi другому частини першої статтi 175 слова "або позбавленням волi на строк до двох рокiв" виключити;

     116) в абзацi другому статтi 178 слова "до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     117) в абзацi другому статтi 179 слова "до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     118) у статтi 180:

     в абзацi другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч" та доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк";

     119) у статтi 185:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч", а слова "або позбавленням волi на строк до трьох рокiв" - словами "або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв";

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. 1. У статтях 185, 186 та 189 - 191 повторним визнається кримiнальне правопорушення, вчинене особою, яка ранiше вчинила будь-яке iз кримiнальних правопорушень, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу.

     2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається iз врахуванням матерiального становища потерпiлого та якщо йому спричиненi збитки на суму вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. У статтях 185 - 191, 194 цього Кодексу у великих розмiрах визнається кримiнальне правопорушення, що вчинене однiєю особою чи групою осiб на суму, яка в двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення кримiнального правопорушення.

     4. У статтях 185 - 187 та 189 - 191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмiрах визнається кримiнальне правопорушення, що вчинене однiєю особою чи групою осiб на суму, яка в шiстсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення кримiнального правопорушення";

     120) в абзацi другому частини першої статтi 186 слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     121) у статтi 190:

     в абзацi другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двох тисяч до трьох тисяч", а пiсля слiв "громадськими роботами на строк" доповнити словами "вiд двохсот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд трьох тисяч до чотирьох тисяч";

     122) в абзацi другому частини першої статтi 191 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     123) в абзацi другому частини першої статтi 194 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     124) в абзацi другому частини першої статтi 1941 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     125) в абзацi другому статтi 197 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     126) у статтi 1971:

     в абзацi першому частини другої слова "за злочин, передбачений" замiнити словами "за кримiнальне правопорушення, передбачене";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд трьохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi першому частини четвертої слова "за такий саме злочин або злочин, передбачений" замiнити словами "за таке саме кримiнальне правопорушення або кримiнальне правопорушення, передбачене";

     127) в абзацi другому частини першої статтi 204 слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     128) в абзацi другому частини першої статтi 2091 слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     129) в абзацi другому частини першої статтi 210 слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     130) в абзацi другому частини першої статтi 211 слова "вiд ста до чотирьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     131) у статтi 212:

     в абзацi другому частини першої слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двох тисяч до трьох тисяч" замiнити словами "вiд чотирьох тисяч до шести тисяч";

     132) у статтi 2121:

     в абзацi другому частини першої слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двох тисяч до трьох тисяч" замiнити словами "вiд трьох тисяч до п'яти тисяч";

     133) в абзацi першому частини другої статтi 213 слова "злочин, передбачений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     134) в абзацi другому статтi 219 слова "до трьох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     135) у статтi 2201:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд восьмисот до тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двох тисяч до трьох тисяч" замiнити словами "вiд чотирьох тисяч до шести тисяч";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд восьмисот до тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     136) в абзацi другому частини першої статтi 2202 слова "вiд восьмисот до тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     137) у частинi першiй статтi 222:

     в абзацi першому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     в абзацi другому слова "до трьох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     138) в абзацi другому частини першої статтi 2231 слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     139) в абзацi другому частини першої статтi 224 слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     140) в абзацi другому статтi 227 слова "вiд п'ятисот до тисячi" замiнити словами "вiд трьох тисяч до восьми тисяч";

     141) в абзацi другому частини першої статтi 229 слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     142) в абзацi другому частини першої статтi 2321 слова "вiд семисот п'ятдесяти до двох тисяч" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     143) у статтi 2322:

     в абзацi другому частини першої слова "до двох тисяч" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд двох тисяч до трьох тисяч" замiнити словами "вiд трьох тисяч до шести тисяч";

     144) в абзацi другому частини першої статтi 238 слова "до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч" та доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     145) в абзацi другому частини першої статтi 239 слова "до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї до чотирьох тисяч";

     146) в абзацi другому частини першої статтi 2391 слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     147) в абзацi другому частини першої статтi 2392 слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     148) в абзацi другому частини другої статтi 240 слова "вiд чотирьохсот до семисот" замiнити словами "вiд трьох тисяч до п'яти тисяч";

     149) в абзацi другому частини першої статтi 241 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до п'яти тисяч";

     150) в абзацi другому частини першої статтi 242 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до п'яти тисяч";

     151) в абзацi другому частини третьої статтi 243 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до п'яти тисяч" та доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     152) у статтi 244:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     153) у статтi 248:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     в абзацi першому частини другої слова "злочин, передбачений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     154) у статтi 249:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому слова "злочин, передбачений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     в абзацi другому слова "вiд двохсот до чотирьохсот" замiнити словами "вiд трьох тисяч до п'яти тисяч";

     155) в абзацi другому статтi 250 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     156) в абзацi другому статтi 251 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     157) в абзацi другому частини першої статтi 252 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     158) абзац другий частини першої статтi 253 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв";

     159) в абзацi другому статтi 254 слова "до двохсот п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     160) в абзацi другому частини другої статтi 263 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     161) в абзацi другому частини першої статтi 267 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     162) в абзацi другому частини першої статтi 269 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     163) в абзацi другому частини першої статтi 270 слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч" та доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     164) в абзацi другому частини першої статтi 271 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     165) в абзацi другому частини першої статтi 272 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     166) в абзацi другому частини першої статтi 275 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     167) в абзацi другому частини першої статтi 281 слова "до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     168) в абзацi другому частини першої статтi 282 слова "до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     169) в абзацi другому частини першої статтi 283 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     170) у статтi 286:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд трьох тисяч до п'яти тисяч", а слова "або без такого" виключити;

     примiтку пiсля слова "статтях" доповнити цифрами "2861";

     171) доповнити статтею 2861 такого змiсту:

     "Стаття 2861. Керування транспортними засобами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї

     1. Керування транспортними засобами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, а також передача керування транспортним засобом особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, або вiдмова особи, яка керує транспортним засобом, вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку медичного освiдування на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, а так само вживання водiєм транспортного засобу пiсля дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотикiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як транспортний засiб був зупинений на вимогу полiцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освiдування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого медичного освiдування -

     караються штрафом вiд однiєї тисячi до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно, -

     караються штрафом у розмiрi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк вiд двох до трьох рокiв";

     172) в абзацi другому статтi 287 слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     173) в абзацi другому статтi 288 слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд двох тисяч до трьох тисяч";

     174) у пунктi 2 примiтки до статтi 289 слова "злочин, передбачений" замiнити словами "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     175) в абзацi другому статтi 291 слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     176) в абзацi другому частини першої статтi 292 слова "вiд ста до тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до п'яти тисяч";

     177) в абзацi другому статтi 293 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч";

     178) в абзацi другому частини першої статтi 296 слова "вiд п'ятисот до тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     179) в абзацi другому частини першої статтi 297 слова "до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     180) у статтi 298:

     в абзацi другому частини першої слова "до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч", а слова "або позбавленням волi на той самий строк" виключити;

     в абзацi другому частини другої слова "до ста п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     181) абзац другий частини першої статтi 299 пiсля слова "караються" доповнити словами "штрафом вiд однiєї тисячi до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або";

     182) у статтi 300:

     в абзацi другому частини першої слова "до ста п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     183) у статтi 301:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста до трьохсот" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     184) у статтi 302:

     в абзацi другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     в абзацi першому частини другої слова "цей злочин" замiнити словами "це кримiнальне правопорушення";

     185) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 304 слово "злочинну" замiнити словом "протиправну";

     186) у статтi 307:

     в абзацi першому частини другої слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     у частинi четвертiй слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     187) в абзацi першому частини другої статтi 308 слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     188) у статтi 309:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до трьох тисяч", а слова "трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк" замiнити словами "п'яти рокiв";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Тi самi дiї, вчиненi за попередньою змовою групою осiб чи протягом року пiсля засудження за цiєю статтею або якщо предметом таких дiй були наркотичнi засоби, психотропнi речовини або їх аналоги у великих розмiрах, -

     караються штрафом вiд двох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     189) в абзацi першому частини другої статтi 310 слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     190) у частинi четвертiй статтi 311 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     191) в абзацi другому частини першої статтi 313 слова "вiд п'ятдесяти до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     192) в абзацi першому частини другої статтi 314 слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     193) в абзацi першому частини другої статтi 315 слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     194) в абзацi першому частини другої статтi 316 слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     195) у статтi 318:

     в абзацi другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi першому частини другої слова "один iз злочинiв" замiнити словами "одне iз кримiнальних правопорушень";

     196) у статтi 321:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд п'ятдесяти до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     197) в абзацi другому частини першої статтi 325 слова "до ста" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч" та доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     198) в абзацi другому частини першої статтi 326 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч", а слова "або без такого" виключити;

     199) в абзацi другому частини першої статтi 327 слова "до сiмдесяти" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     200) в абзацi другому частини першої статтi 333 слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     201) в абзацi другому частин першої i другої статтi 338 слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     202) у статтi 342:

     в абзацi другому частини першої слова "до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд ста до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     203) в абзацi першому частини другої статтi 343 слово "злочину" замiнити словами "кримiнальному правопорушенню";

     204) в абзацi другому частини першої статтi 347 слова "вiд п'ятдесяти до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     205) в абзацi другому частини першої статтi 3471 слова "вiд п'ятдесяти до двохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     206) в абзацi другому частини першої статтi 350 слова "або позбавленням волi на строк до двох рокiв" виключити;

     207) у статтi 351:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста до однiєї тисячi" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до двох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд п'ятисот до двох тисяч" замiнити словами "вiд двох тисяч до трьох тисяч";

     208) в абзацi другому частини першої статтi 3611 слова "вiд п'ятисот до тисячi" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     209) в абзацi другому частини першої статтi 3612 слова "вiд п'ятисот до тисячi" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     210) в абзацi другому частини першої статтi 362 слова "вiд шестисот до тисячi" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     211) в абзацi другому статтi 363 слова "вiд п'ятисот до тисячi" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     212) в абзацi другому частини першої статтi 3631 слова "вiд п'ятисот до тисячi" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     213) у статтi 3641:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд чотирьохсот до дев'ятисот" замiнити словами "вiд чотирьох тисяч до шести тисяч";

     214) абзац другий частини першої статтi 3652 викласти в такiй редакцiї:

     "карається штрафом вiд двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до десяти рокiв";

     215) в абзацi другому частини першої статтi 366 слова "до двохсот п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     216) в абзацi другому частини першої статтi 367 слова "вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     217) в абзацi другому частини першої статтi 368 слова "до тисячi п'ятисот" замiнити словами "до чотирьох тисяч";

     218) у статтi 3683:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     219) у статтi 3684:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     в абзацi другому частини третьої слова "вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     220) в абзацi другому частини першої статтi 369 слова "вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     221) у статтi 3692:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi" замiнити словами "вiд двох тисяч до п'яти тисяч";

     222) в абзацi другому частини третьої статтi 3693 слова "вiд семисот до двох тисяч" замiнити словами "вiд двох тисяч до чотирьох тисяч";

     223) в абзацi другому частини першої статтi 374 слова "вiд трьохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     224) у статтi 376:

     в абзацi другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi першому частини другої слово "злочину" замiнити словами "кримiнальному правопорушенню";

     225) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 383 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     226) у статтi 388:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд двохсот до п'ятисот" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд трьохсот до шестисот" замiнити словами "вiд чотирьох тисяч до шести тисяч";

     227) у назвi та частинах першiй, третiй i четвертiй статтi 401 слова "злочину", "злочинами", "злочини", "злочинах", "злочин, передбачений" замiнити вiдповiдно словами "кримiнального правопорушення", "кримiнальними правопорушеннями", "кримiнальнi правопорушення", "кримiнальних правопорушеннях", "кримiнальне правопорушення, передбачене";

     228) в абзацi другому частини другої статтi 407 слова "до ста" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч";

     229) у частинi першiй статтi 426:

     в абзацi першому слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     в абзацi другому слова "вiд трьохсот двадцяти п'яти до трьохсот вiсiмдесяти п'яти" замiнити словами "вiд однiєї тисячi до чотирьох тисяч".

     3. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у частинi першiй статтi 3:

     доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41) дiзнавач - службова особа пiдроздiлу дiзнання органу Нацiональної полiцiї, органу безпеки, органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслiдувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа iншого пiдроздiлу зазначених органiв, якi уповноваженi в межах компетенцiї, передбаченої цим Кодексом, здiйснювати досудове розслiдування кримiнальних проступкiв";

     у пунктi 7 слова "(Кримiнальний кодекс України та закон України про кримiнальнi проступки)" виключити;

     доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) керiвник органу дiзнання - начальник пiдроздiлу дiзнання органу Нацiональної полiцiї, органу безпеки, органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслiдувань, а в разi вiдсутностi пiдроздiлу дiзнання - керiвник органу досудового розслiдування";

     у пунктi 8 слова "органу державного бюро розслiдувань" замiнити словами "перший заступник або заступник Директора Державного бюро розслiдувань, начальник слiдчого управлiння, вiддiлу органу Державного бюро розслiдувань";

     у пунктi 19 слова "слiдчий, керiвник органу досудового розслiдування" замiнити словами "слiдчий, дiзнавач, керiвник органу досудового розслiдування, керiвник органу дiзнання";

     2) статтю 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 38. Орган досудового розслiдування

     1. Органами досудового розслiдування є органи, що здiйснюють досудове слiдство i дiзнання.

     2. Досудове слiдство здiйснюють:

     1) слiдчi пiдроздiли:

     а) органiв Нацiональної полiцiї;

     б) органiв безпеки;

     в) органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

     г) органiв Державного бюро розслiдувань;

     2) пiдроздiл детективiв, пiдроздiл внутрiшнього контролю Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     3. Дiзнання здiйснюють пiдроздiли дiзнання або уповноваженi особи iнших пiдроздiлiв:

     а) органiв Нацiональної полiцiї;

     б) органiв безпеки;

     в) органiв, що здiйснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

     г) органiв Державного бюро розслiдувань;

     ґ) Нацiонального антикорупцiйного бюро України.

     4. Досудове слiдство здiйснюють слiдчi одноособово або слiдчою групою.

     5. Орган досудового розслiдування зобов'язаний застосовувати всi передбаченi законом заходи для забезпечення ефективностi досудового розслiдування";

     3) доповнити статтями 391 та 401 такого змiсту:

     "Стаття 391. Керiвник органу дiзнання

     1. Керiвник органу дiзнання органiзовує дiзнання.

     2. Керiвник органу дiзнання уповноважений:

     1) визначати дiзнавача, який здiйснюватиме дiзнання;

     2) вiдсторонювати дiзнавача вiд проведення дiзнання за iнiцiативою прокурора або з власної iнiцiативи та призначати iншого дiзнавача за наявностi пiдстав, передбачених цим Кодексом, для його вiдводу (самовiдводу) або неефективного дiзнання;

     3) ознайомлюватися з матерiалами дiзнання, давати дiзнавачу письмовi вказiвки, що не суперечать рiшенням та вказiвкам прокурора;

     4) вживати заходiв для усунення порушень вимог законодавства у разi їх допущення дiзнавачем;

     5) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Кодексом";

     "Стаття 401. Дiзнавач

     1. Дiзнавач при здiйсненнi дiзнання надiляється повноваженнями слiдчого. Дiзнавач несе вiдповiдальнiсть за законнiсть та своєчаснiсть здiйснення дiзнання.

     2. Дiзнавач уповноважений:

     1) починати дiзнання за наявностi пiдстав, передбачених цим Кодексом;

     2) проводити огляд мiсця подiї, обшук затриманої особи, опитувати осiб, вилучати знаряддя i засоби вчинення правопорушення, речi i документи, що є безпосереднiм предметом кримiнального проступку або виявленi пiд час затримання, а також проводити слiдчi (розшуковi) дiї та негласнi слiдчi (розшуковi) дiї у випадках, установлених цим Кодексом;

     3) доручати проведення слiдчих (розшукових) дiй та негласних слiдчих (розшукових) дiй у випадках, установлених цим Кодексом, вiдповiдним оперативним пiдроздiлам;

     4) звертатися за погодженням iз прокурором до слiдчого суддi з клопотаннями про застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження, проведення слiдчих (розшукових) дiй, негласних слiдчих (розшукових) дiй;

     5) повiдомляти за погодженням iз прокурором особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку;

     6) за результатами розслiдування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;

     7) приймати процесуальнi рiшення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числi щодо закриття кримiнального провадження за наявностi пiдстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;

     8) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi цим Кодексом.

     3. Дiзнавач зобов'язаний виконувати доручення та вказiвки прокурора, якi надаються в письмовiй формi.

     4. Дiзнавач, здiйснюючи свої повноваження вiдповiдно до вимог цього Кодексу, є самостiйним у своїй процесуальнiй дiяльностi, втручання в яку осiб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї, службовi особи, iншi фiзичнi особи зобов'язанi виконувати законнi вимоги та процесуальнi рiшення дiзнавача";

     4) у статтi 41:

     частину другу пiсля слiв "доручень слiдчого" доповнити словом "дiзнавача";

     частину третю пiсля слiв "Доручення слiдчого" доповнити словом "дiзнавача";

     5) у статтi 71:

     частину другу доповнити словами та цифрою "а також для надання висновкiв у випадках, передбачених пунктом 7 частини четвертої цiєї статтi";

     частину четверту доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) надавати висновки з питань, що належать до сфери його знань, пiд час досудового розслiдування кримiнальних проступкiв, у тому числi у випадках, передбачених частиною третьою статтi 214 цього Кодексу";

     пункт 1 частини п'ятої пiсля слова "слiдчого" доповнити словом "дiзнавача";

     6) у статтi 77:

     назву доповнити словом "дiзнавача";

     абзац перший частини першої пiсля слова "слiдчий" доповнити словом "дiзнавач";

     7) у частинi першiй статтi 80 слова "слiдчий, захисник" замiнити словами "слiдчий, дiзнавач, захисник";

     8) у статтi 83:

     назву пiсля слова "слiдчого" доповнити словом "дiзнавача";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi задоволення вiдводу слiдчого, дiзнавача, прокурора в кримiнальному провадженнi повиннi бути невiдкладно призначенi вiдповiдно iнший слiдчий - керiвником органу досудового розслiдування, iнший дiзнавач - керiвником органу дiзнання або iнший прокурор - керiвником органу прокуратури";

     9) частину восьму статтi 95 доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом";

     10) пункт 1 частини другої статтi 131 та частини третю i шосту статтi 132 пiсля слова "слiдчий" в усiх вiдмiнках доповнити словом "дiзнавач" у вiдповiдному вiдмiнку;

     11) у частинi першiй статтi 154 слова "середньої тяжкостi, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, i незалежно вiд тяжкостi злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу" виключити;

     12) частину першу статтi 167 доповнити словами "або його спецiальну конфiскацiю в порядку, встановленому законом";

     13) частину першу статтi 168 пiсля цифр "208" доповнити цифрами "2982";

     14) частину першу статтi 169 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) за вироком суду в кримiнальному провадженнi щодо кримiнального проступку";

     15) у пунктi 1 частини п'ятої статтi 182 слова "злочину невеликої або середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкого злочину";

     16) у пунктi 1 частини третьої статтi 197 слова "злочинiв невеликої або середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжкого злочину";

     17) у статтi 214:

     у частинi першiй:

     перше речення пiсля слова "Слiдчий" доповнити словом "дiзнавач";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "Слiдчий, який здiйснюватиме досудове розслiдування, визначається керiвником органу досудового розслiдування, а дiзнавач - керiвником органу дiзнання, а в разi вiдсутностi пiдроздiлу дiзнання - керiвником органу досудового розслiдування";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Здiйснення досудового розслiдування, крiм випадкiв, передбачених цiєю частиною, до внесення вiдомостей до реєстру або без такого внесення не допускається i тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом. У невiдкладних випадках до внесення вiдомостей до Єдиного реєстру досудових розслiдувань може бути проведений огляд мiсця подiї (вiдомостi вносяться невiдкладно пiсля завершення огляду). Для з'ясування обставин вчинення кримiнального проступку до внесення вiдомостей до Єдиного реєстру досудових розслiдувань може бути:

     1) вiдiбрано пояснення;

     2) проведено медичне освiдування;

     3) отримано висновок спецiалiста i знято показання технiчних приладiв та технiчних засобiв, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, чи засобiв фото- i кiнозйомки, вiдеозапису;

     4) вилучено знаряддя i засоби вчинення кримiнального проступку, речi i документи, що є безпосереднiм предметом кримiнального проступку, або якi виявленi пiд час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

     У разi виявлення ознак кримiнального правопорушення на морському чи рiчковому суднi, що перебуває за межами України, досудове розслiдування розпочинається негайно, вiдомостi про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за першої можливостi";

     частину шосту пiсля слова "Слiдчий" доповнити словом "дiзнавач";

     18) у статтi 216:

     у текстi слово "злочин" у всiх вiдмiнках та числах замiнити словами "кримiнальне правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     доповнити частиною одинадцятою такого змiсту:

     "11. При визначеннi органу, що здiйснюватиме досудове розслiдування у формi дiзнання, застосовуються правила пiдслiдностi, передбаченi цiєю статтею";

     19) у частинi другiй статтi 217:

     перше речення доповнити словами "крiм випадкiв, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розслiдування та судового розгляду";

     доповнити реченнями другим i третiм такого змiсту: "У таких випадках розслiдування злочину та кримiнального проступку здiйснюється за правилами досудового слiдства. Положення глави 25 цього Кодексу в такому разi не застосовуються";

     20) частину четверту статтi 218 доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Якщо пiд час досудового слiдства буде встановлено, що особа вчинила кримiнальний проступок за вiдсутностi в її дiях складу злочину, слiдчий за погодженням iз прокурором надсилає матерiали кримiнального провадження керiвнику органу дiзнання з урахуванням пiдслiдностi.

     Якщо при здiйсненнi дiзнання буде встановлено, що особа вчинила злочин, дiзнавач за погодженням iз прокурором надсилає матерiали кримiнального провадження керiвнику органу досудового розслiдування з урахуванням пiдслiдностi";

     21) частини першу i другу статтi 219 замiнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "1. Строк досудового розслiдування обчислюється з моменту внесення вiдомостей про кримiнальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслiдувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру, клопотанням про звiльнення особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi або до дня ухвалення рiшення про закриття кримiнального провадження.

     2. Строк досудового розслiдування з моменту внесення вiдомостей про кримiнальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслiдувань до дня повiдомлення особi про пiдозру становить:

     1) дванадцять мiсяцiв - у кримiнальному провадженнi щодо нетяжкого злочину;

     2) вiсiмнадцять мiсяцiв - у кримiнальному провадженнi щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

     3. З дня повiдомлення особi про пiдозру досудове розслiдування повинно бути закiнчене:

     1) протягом сiмдесяти двох годин - у разi повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу;

     2) протягом двадцяти дiб - у разi повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку у випадках, якщо пiдозрюваний не визнає вину або необхiдностi проведення додаткових слiдчих (розшукових) дiй, або вчинення кримiнального проступку неповнолiтнiм;

     3) протягом одного мiсяця - у разi повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статтi 2984 цього Кодексу;

     4) протягом двох мiсяцiв з дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi злочину.

     4. Строк досудового розслiдування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслiдування не може перевищувати:

     1) одного мiсяця з дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 i 2 частини третьої цiєї статтi;

     2) шести мiсяцiв iз дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi нетяжкого злочину;

     3) дванадцяти мiсяцiв iз дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi тяжкого або особливо тяжкого злочину".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     22) у статтi 284:

     частину першу доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) не встановлено особу, яка вчинила кримiнальне правопорушення, у разi закiнчення строкiв давностi притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, крiм випадкiв вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згiдно iз законом може бути призначено покарання у видi довiчного позбавлення волi";

     частину другу доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) з пiдстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цiєї статтi";

     у частинi четвертiй:

     абзац третiй доповнити словами "крiм випадку, передбаченого абзацом четвертим цiєї частини";

     доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Закриття кримiнального провадження з пiдстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цiєї статтi, здiйснюється судом за клопотанням прокурора";

     23) статтю 290 доповнити частиною тринадцятою такого змiсту:

     "13. Вiдкриття матерiалiв дiзнання сторонами кримiнального провадження здiйснюється в порядку, передбаченому статтями 301 i 314 цього Кодексу";

     24) частини першу - третю статтi 294 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Якщо досудове розслiдування злочину до моменту повiдомлення особi про пiдозру неможливо закiнчити у строк, зазначений у частинi другiй статтi 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слiдчим суддею за клопотанням прокурора або слiдчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 i 3 частини четвертої статтi 219 цього Кодексу.

     2. Якщо внаслiдок складностi провадження неможливо закiнчити досудове розслiдування з дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку (дiзнання) у строк, зазначений у пунктах 1 i 2 частини третьої статтi 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статтi 219 цього Кодексу.

     3. Якщо з дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi злочину досудове розслiдування (досудове слiдство) неможливо закiнчити у строк, зазначений у пунктi 4 частини третьої статтi 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строкiв, встановлених пунктами 2 i 3 частини четвертої статтi 219 цього Кодексу:

     1) до трьох мiсяцiв - керiвником мiсцевої прокуратури, керiвником регiональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

     2) до шести мiсяцiв - слiдчим суддею за клопотанням слiдчого, погодженим з керiвником регiональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

     3) до дванадцяти мiсяцiв - слiдчим суддею за клопотанням слiдчого, погодженим iз Генеральним прокурором чи його заступниками";

     25) у частинi другiй статтi 2971 цифри "445" виключити;

     26) статтю 298 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 298. Особливостi початку досудового розслiдування у формi дiзнання

     1. Керiвник органу дiзнання визначає дiзнавача, який здiйснюватиме досудове розслiдування у формi дiзнання.

     2. Досудове розслiдування кримiнальних проступкiв (дiзнання) здiйснюється згiдно iз загальними правилами досудового розслiдування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цiєї глави.

     3. До внесення вiдомостей про кримiнальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслiдувань допускається проведення окремих дiй, передбачених частиною третьою статтi 214 цього Кодексу";

     27) доповнити статтями 2981 - 2985 такого змiсту:

     "Стаття 2981. Процесуальнi джерела доказiв у кримiнальних провадженнях про кримiнальнi проступки

     1. Процесуальними джерелами доказiв у кримiнальному провадженнi про кримiнальнi проступки, крiм визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осiб, результати медичного освiдування, висновок спецiалiста, показання технiчних приладiв i технiчних засобiв, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, чи засобiв фото- i кiнозйомки, вiдеозапису.

     Такi процесуальнi джерела доказiв не можуть бути використанi у кримiнальному провадженнi щодо злочину, окрiм як на пiдставi ухвали слiдчого суддi, яка постановляється за клопотанням прокурора.

     Стаття 2982. Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримiнальний проступок

     1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слiдчого суддi, суду затримати особу, пiдозрювану у вчиненнi кримiнального проступку, у випадках, передбачених пунктами 1 i 2 частини першої статтi 208 цього Кодексу, та лише за умови, що ця особа:

     1) вiдмовляється виконувати законну вимогу уповноваженої службової особи щодо припинення кримiнального проступку або чинить опiр;

     2) намагається залишити мiсце вчинення кримiнального проступку;

     3) пiд час безпосереднього переслiдування пiсля вчинення кримiнального проступку не виконує законних вимог уповноваженої службової особи;

     4) перебуває у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння та може завдати шкоди собi або оточуючим.

     2. Затримання особи, яка вчинила кримiнальний проступок, здiйснюється не бiльш як на три години з моменту фактичного затримання.

     Затримання особи, яка вчинила кримiнальний проступок, передбачений статтею 2861 Кримiнального кодексу України, з ознаками перебування у станi алкогольного чи наркотичного сп'янiння або перебування пiд впливом лiкарських засобiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї, здiйснюється не бiльш як на три години з обов'язковим доставленням такої особи до медичного закладу для забезпечення проходження вiдповiдного медичного освiдування.

     3. Уповноважена службова особа, яка здiйснила затримання, та дiзнавач повиннi негайно повiдомити особi зрозумiлою для неї мовою пiдстави затримання та у вчиненнi якого кримiнального правопорушення вона пiдозрюється, а також роз'яснити її право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нiчого з приводу пiдозри проти неї, негайно повiдомити iнших осiб про своє затримання i мiсце перебування вiдповiдно до положень статтi 213 цього Кодексу, вимагати перевiрку обґрунтованостi затримання та iншi процесуальнi права, передбаченi цим Кодексом.

     4. Особу може бути затримано:

     1) до сiмдесяти двох годин - за умов, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої цiєї статтi, та з дотриманням вимог статтi 211 цього Кодексу;

     2) до двадцяти чотирьох годин - за умови, передбаченої пунктом 4 частини першої цiєї статтi.

     Копiя протоколу затримання особи невiдкладно надсилається прокурору.

     5. Затриманому надається можливiсть повiдомити iнших осiб про затримання i мiсце перебування вiдповiдно до положень статтi 213 цього Кодексу.

     6. Уповноважена службова особа, яка здiйснила затримання, здiйснює особистий обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статтi 223 цього Кодексу.

     7. Службова особа, вiдповiдальна за перебування затриманих за вчинення кримiнального проступку, зобов'язана вчинити дiї, передбаченi частиною третьою статтi 212 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею.

     Стаття 2983. Вилучення речей i документiв

     1. Речi i документи, що є знаряддям та/або засобом вчинення кримiнального проступку чи безпосереднiм предметом посягання, виявленi пiд час затримання, особистого обшуку затриманої особи або огляду речей, вилучаються уповноваженою службовою особою Нацiональної полiцiї, органу безпеки, органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслiдувань.

     Вилученi речi i документи зберiгаються органом, що їх вилучив, до розгляду провадження про кримiнальний проступок по сутi в судi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У виняткових випадках вилученi речi i документи можуть бути повернутi володiльцевi до розгляду провадження про кримiнальний проступок по сутi в судi. Залежно вiд результатiв розгляду вилученi речi та документи у встановленому порядку конфiскують або повертають володiльцевi, або знищують.

     Про вилучення речей i документiв складається протокол або робиться вiдповiдний запис у протоколi про затримання.

     2. Вилученi пiд час обшуку затриманої особи речi i документи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, визнаються речовими доказами, про що дiзнавачем виноситься вiдповiдна постанова, та приєднуються до матерiалiв дiзнання.

     3. Уповноважена службова особа за наявностi достатнiх пiдстав вважати, що особою вчинено порушення, за яке вiдповiдно до цього Кодексу може бути застосовано покарання у виглядi позбавлення права керування транспортними засобами, тимчасово вилучає посвiдчення водiя до набрання вироком законної сили, але не бiльш як на три мiсяцi з моменту такого вилучення, i видає тимчасовий дозвiл на право керування транспортними засобами.

     Стаття 2984. Особливостi повiдомлення про пiдозру

     1. Письмове повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку складається дiзнавачем за погодженням iз прокурором у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.

     2. Одночасно iз врученням повiдомлення про пiдозру особа iнформується про результати медичного освiдування та висновку спецiалiста за їх наявностi. У разi незгоди з результатами медичного освiдування або висновком спецiалiста особа протягом сорока восьми годин має право звернутися до дiзнавача або прокурора з клопотанням про проведення експертизи. У такому разi дiзнавач або прокурор має право звернутися до експерта для проведення експертизи iз дотриманням правил, передбачених цим Кодексом.

     У разi якщо протягом встановленого строку особа не звернеться з клопотанням про проведення експертизи, вiдповiдне клопотання може бути заявлено лише пiд час судового розгляду.

     Стаття 2985. Порядок продовження, зупинення строкiв дiзнання

     1. У разi необхiдностi проведення додаткових слiдчих i розшукових дiй строк дiзнання може бути продовжений прокурором до тридцяти днiв. Про продовження строку дiзнання прокурор виносить постанову.

     2. У разi неможливостi закiнчити дiзнання у строк, визначений статтею 219 цього Кодексу, дiзнавач або прокурор звiльняє затриману особу не пiзнiше сiмдесяти двох годин з моменту затримання.

     3. Перебiг строку дiзнання зупиняється у випадку, передбаченому статтею 280 цього Кодексу.

     4. Строк iз дня винесення постанови про зупинення кримiнального провадження до дня її скасування слiдчим суддею або винесення постанови про вiдновлення кримiнального провадження не включається до строкiв, передбачених цiєю статтею";

     28) текст статтi 299 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiд час досудового розслiдування кримiнальних проступкiв як тимчасовий запобiжний захiд застосовується затримання особи на пiдставах та в порядку, визначених цим Кодексом, а також такi запобiжнi заходи, як особисте зобов'язання та особиста порука.

     Пiдозрюваному роз'яснюється його обов'язок з'явитися за першим викликом до дiзнавача, прокурора або суду";

     29) статтi 300 i 301 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 300. Слiдчi (розшуковi) дiї, негласнi слiдчi (розшуковi) дiї та iншi дiї пiд час досудового розслiдування кримiнальних проступкiв

     1. Для досудового розслiдування кримiнальних проступкiв дозволяється виконувати всi слiдчi (розшуковi) дiї, передбаченi цим Кодексом, та негласнi слiдчi (розшуковi) дiї, передбаченi частиною другою статтi 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також вiдбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримiнального проступку, проводити медичне освiдування, отримувати висновок спецiалiста, що має вiдповiдати вимогам до висновку експерта, знiмати показання технiчних приладiв i технiчних засобiв у провадженнях щодо вчинення кримiнальних проступкiв, що мають функцiї фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, чи засобiв фото- i кiнозйомки, вiдеозапису, вилучати знаряддя i засоби вчинення кримiнального проступку, речi i документи, що є безпосереднiм предметом кримiнального проступку, або якi виявленi пiд час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення вiдомостей про кримiнальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслiдувань.

     Стаття 301. Особливостi закiнчення дiзнання

     1. Дiзнавач зобов'язаний у найкоротший строк, але не пiзнiше сiмдесяти двох годин з моменту затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу, подати прокурору всi зiбранi матерiали дiзнання разом iз повiдомленням про пiдозру, про що невiдкладно письмово повiдомляє пiдозрюваного, його захисника, законного представника, потерпiлого.

     2. Прокурор зобов'язаний не пiзнiше трьох днiв пiсля отримання матерiалiв дiзнання разом з повiдомленням про пiдозру, а в разi затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу, протягом двадцяти чотирьох годин здiйснити одну iз зазначених дiй:

     1) прийняти рiшення про закриття кримiнального провадження, а в разi затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу, - про негайне звiльнення затриманої особи;

     2) повернути дiзнавачу кримiнальне провадження з письмовими вказiвками про проведення процесуальних дiй з одночасним продовженням строку дiзнання до одного мiсяця та звiльнити затриману особу (у разi затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу);

     3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру або про звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi;

     4) у разi встановлення ознак злочину направити кримiнальне провадження для проведення досудового слiдства.

     3. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цiєї статтi, строк затримання особи не повинен перевищувати сiмдесяти двох годин з моменту затримання до початку розгляду провадження про кримiнальний проступок в судi.

     4. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цiєї статтi, строк затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу, зараховується до строку тримання особи пiд вартою.

     5. У разi прийняття прокурором рiшення про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру прокурор зобов'язаний у межах строкiв, визначених частиною другою цiєї статтi, забезпечити надання особi, яка вчинила кримiнальний проступок, або її захиснику, потерпiлому чи його представнику копiй матерiалiв дiзнання шляхом їх вручення, а у разi неможливостi такого вручення - у спосiб, передбачений цим Кодексом для вручення повiдомлень, зокрема шляхом надсилання копiй матерiалiв дiзнання за останнiм вiдомим мiсцем проживання чи перебування таких осiб. У разi вiдмови вказаних осiб їх отримати чи зволiкання з отриманням вказанi особи вважаються такими, що отримали доступ до матерiалiв дiзнання.

     Про вiдмову вiд отримання копiй матерiалiв дiзнання чи неотримання таких копiй складається вiдповiдний протокол, який пiдписується прокурором та особою, яка вiдмовилася отримувати, або прокурором, якщо особа не з'явилася для отримання копiй матерiалiв дiзнання";

     30) частину другу статтi 314 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi встановлення об'єктивної неможливостi ознайомитися з матерiалами дiзнання у порядку, передбаченому частиною п'ятою статтi 301 цього Кодексу, суд за клопотанням сторони кримiнального провадження вирiшує питання про вiдкриття сторонами кримiнального провадження матерiалiв дiзнання, про що постановляє вiдповiдну ухвалу";

     31) у частинi другiй статтi 3141 слова "злочину невеликої або середньої тяжкостi" замiнити словом "нетяжкого";

     32) частину першу статтi 334 пiсля слiв "Матерiали кримiнального провадження" доповнити словами "у тому числi матерiали щодо кримiнального проступку та щодо злочину";

     33) у статтi 381:

     у назвi слово "спрощеного" виключити;

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пiсля отримання обвинувального акта щодо вчинення кримiнального проступку суд у п'ятиденний строк, а у разi затримання особи - у порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу, невiдкладно призначає судовий розгляд";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення кримiнального проступку без проведення судового розгляду в судовому засiданнi за вiдсутностi учасникiв судового провадження, якщо обвинувачений не оспорює встановленi пiд час дiзнання обставини i згоден з розглядом обвинувального акта".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     34) у статтi 382:

     назву пiсля слова "акта" доповнити словами "щодо вчинення кримiнального проступку";

     у частинi першiй слова "з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженнi вивчає його та доданi до нього матерiали i ухвалює вирок" замiнити словами та цифрами "щодо вчинення кримiнального проступку, а в разi затримання особи у порядку, передбаченому частиною четвертою статтi 2982 цього Кодексу, невiдкладно вивчає його та доданi до нього матерiали i ухвалює вирок";

     у частинi третiй слова "який надiйшов з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженнi" замiнити словами "щодо вчинення кримiнального проступку";

     у частинах четвертiй i п'ятiй слова "з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженнi" замiнити словами "щодо вчинення кримiнального проступку";

     35) у частинi третiй та пунктi 1 частини четвертої статтi 469 слова "злочинiв невеликої чи середньої тяжкостi" замiнити словами "нетяжких злочинiв";

     36) у частинi першiй статтi 497 слова "злочину невеликої тяжкостi або необережного злочину середньої тяжкостi" замiнити словами "необережного нетяжкого злочину";

     37) абзац другий пункту 1 роздiлу X "Прикiнцевi положення" виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 липня 2020 року, крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

(пункт 1 роздiлу II у редакцiї Закону України вiд 03.12.2019 р. N 321-IX)

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2020 року, крiм пункту 2 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення нормативно-правових актiв мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Рекомендувати Генеральнiй прокуратурi України, Верховному Суду, Службi безпеки України, Державному бюро розслiдувань привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Установити, що з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) у кримiнальних провадженнях про злочини, визначенi як кримiнальнi проступки, в яких до дня набрання чинностi цим Законом особам не повiдомлено про пiдозру у вчиненнi злочину, подальше досудове розслiдування здiйснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримiнального процесуального кодексу України.

     Такi провадження протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом передаються вiд органiв досудового слiдства прокуроровi для визначення органу, який буде здiйснювати подальше досудове розслiдування у формi дiзнання;

     2) у кримiнальних провадженнях про злочини, визначенi як кримiнальнi проступки, в яких до дня набрання чинностi цим Законом особам повiдомлено про пiдозру, але не прийнято процесуальне рiшення, передбачене частиною другою статтi 283 Кримiнального процесуального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється в порядку, встановленому главою 25 цього Кодексу, тим органом, що здiйснював досудове розслiдування.

     Таким особам протягом 72 годин слiдчим повiдомляється про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку. У цих випадках строки дiзнання обчислюються вiдповiдно до частини третьої статтi 219 Кримiнального процесуального кодексу України з моменту повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку. Обранi до дня набрання чинностi цим Законом запобiжнi заходи у виглядi домашнього арешту або тримання пiд вартою дiють до моменту їх змiни, скасування чи припинення. Клопотання про скасування таких запобiжних заходiв має бути внесено до суду слiдчим або прокурором невiдкладно, але не пiзнiше 72 годин з моменту повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку;

     3) у кримiнальних провадженнях за сукупнiстю злочинiв, один або декiлька з яких визначенi як кримiнальнi проступки, в яких до набрання чинностi цим Законом особам повiдомлено про пiдозру, але не прийнято процесуальне рiшення, передбачене частиною другою статтi 283 Кримiнального процесуального кодексу України, слiдчий за погодженням iз прокурором видiляє в окреме провадження матерiали щодо кримiнального проступку, якщо це можливо без шкоди для подальшого досудового розслiдування та судового розгляду, та здiйснює дiзнання в порядку, встановленому главою 25 Кримiнального процесуального кодексу України. Кримiнальне провадження щодо злочину продовжує здiйснюватися в порядку, визначеному цим Кодексом.

     У разi видiлення матерiалiв щодо кримiнального проступку в окреме провадження слiдчим протягом 72 годин повiдомляється особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку. У цих випадках строки дiзнання обчислюються вiдповiдно до частини третьої статтi 219 Кримiнального процесуального кодексу України з моменту повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального проступку.

     Якщо такiй особi обрано запобiжний захiд у виглядi домашнього арешту або тримання пiд вартою, слiдчий або прокурор за наявностi пiдстав для їх змiни чи скасування вирiшують питання щодо звернення до суду з вiдповiдним клопотанням щодо його змiни. Обранi до набрання чинностi цим Законом такi запобiжнi заходи продовжують свою дiю до моменту їх змiни, скасування чи припинення;

     4) у кримiнальних провадженнях про злочини, якi визначено як кримiнальнi проступки, та в яких до дня набрання чинностi цим Законом досудове слiдство зупинено на пiдставi статтi 280 Кримiнального процесуального кодексу України, подальше досудове розслiдування здiйснюється в порядку, передбаченому главою 25 Кримiнального процесуального кодексу України, а в разi закiнчення строкiв давностi притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi вирiшується питання про закриття кримiнального провадження в порядку, установленому Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     5) обвинувальнi акти, клопотання про застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру у кримiнальних провадженнях про злочини, що визначенi як кримiнальнi проступки, якi направленi до суду до набрання чинностi цим Законом i не призначенi на момент набрання ним чинностi до судового розгляду, повертаються прокурору для внесення з урахуванням вимог глави 25 Кримiнального процесуального кодексу України;

     6) у кримiнальних провадженнях про злочини, якi визначено як кримiнальнi проступки, що на день набрання чинностi цим Законом призначенi до судового розгляду чи перебувають на його розглядi, судовий розгляд здiйснюється судом на загальних пiдставах з урахуванням вимог статей 381, 382 Кримiнального процесуального кодексу України.

     5. До приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 листопада 2018 року
N 2617-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.