МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за заявою ПрАТ "Дiкергофф Цемент Україна", ПрАТ "Хайдельбергцемент Україна", ПАТ "Подiльський цемент", яку пiдтримало ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент", рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 02.07.2018 N АД-394/2018/4411-05 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова.

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено:

     цемент, зокрема клiнкери цементнi та портландцемент (далi - Товар), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова.

     Перiодом дослiдження визначено чотири рiчнi перiоди:

     1-й рiчний перiод: 01.01.2015 - 31.12.2015;

     2-й рiчний перiод: 01.01.2016 - 31.12.2016;

     3-й рiчний перiод: 01.01.2017 - 31.12.2017;

     4-й рiчний перiод: 01.04.2017 - 31.03.2018.

     Перiод розслiдування - 01.04.2017 - 31.03.2018.

     За результатами проведеного розслiдування, розглянувши матерiали Мiнекономрозвитку, Комiсiя встановила:

     ПрАТ "Дiкергофф Цемент Україна", ПрАТ "Хайдельбергцемент Україна", ПАТ "Подiльський цемент" та ПрАТ "Iвано-Франкiвськцемент" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки їх частка в загальному виробництвi Товару в Українi становила понад 50 %;

     Товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до Товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу. Демпiнгова маржа становила:

     для виробника ЗАТ "Осколцемент" та експортера ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" (обидва Росiйська Федерацiя) - 114,95 %

     для iнших виробникiв/експортерiв Товару походженням з Росiйської Федерацiї - 114,95 %;

     для виробникiв/експортерiв Товару походженням з Республiки Бiлорусь - 57,03 %;

     для виробника/експортера ЗАТ "Рибницький цементний комбiнат" (Республiка Молдова) - 94,46 %;

     для iнших виробникiв/експортерiв Товару походженням з Республiки Молдова - 94,46 %;

     обсяги демпiнгового iмпорту Товару походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках на 286,14 %, вiдносно споживання Товару на внутрiшньому ринку України - на 229,47 % та вiдносно загальних обсягiв виробництва Товару в Українi - на 253,68 %. Вiдповiдно до частини четвертої статтi 10 Закону для оцiнки сукупного впливу iмпорту з декiлькох країн було встановлено, що в кожнiй країнi наявна демпiнгова маржа вище, нiж мiнiмальний рiвень, та обсяг демпiнгового iмпорту не є незначним;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi. За перiод дослiдження вiдбулося погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема скорочення частки нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України - на 10,41 %; зниження рiвня зайнятостi працiвникiв на 1,53 %, зростання обсягiв залишкiв Товару на складах - на 29,22 %. Пiдприємства нацiонального товаровиробника за перiод дослiдження були нелiквiдними, i вiдбулося суттєве погiршення рентабельностi та фiнансового результату вiд дiяльностi на внутрiшньому ринку в перiод розслiдування порiвняно з попереднiм перiодом;

     наявнiсть у країнах експорту значного експортного потенцiалу, що пiдтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, якi перевищують обсяги споживання Товару на внутрiшньому ринку України бiльше нiж у 5,5 раза;

     демпiнговий iмпорт в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова здiйснювався за цiнами, що були нижчими як за цiни продажу товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України, так i за його собiвартiсть. Рiзниця мiж цiною iмпорту з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова i цiною нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку за перiод дослiдження зросла на 116,57 %;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова та заподiянням iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Вiдповiдi Республiканського виробничо-торгового унiтарного пiдприємства "Керуюча компанiя холдингу "Бiлоруська цементна компанiя", ВАТ "Кричевцементношифер", ВАТ "Бiлоруський цементний завод" на запитальник для iноземного виробника i/або експортера не були врахованi в ходi проведення антидемпiнгового розслiдування, оскiльки зазначенi вiдповiдi на запитальники були визнанi неповними, що у свою чергу ускладнювало можливiсть зробити точнi висновки щодо нормальної вартостi, експортної цiни та здiйснити їх справедливе порiвняння. Вiдповiдно до вимог Закону вказанi заiнтересованi сторони були поiнформованi про причини вiдхилення зазначеної iнформацiї та їм надано можливiсть надати коментарi. Поданi додатковi коментарi були недостатнiми для змiни вiдповiдних висновкiв.

     Основнi факти та висновки Мiнекономрозвитку за результатами проведеного розслiдування надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Запропонованi АТ "Лафарж Цiмент Молдова" (Республiка Молдова), ЗАТ "Осколцемент" (Росiйська Федерацiя) i ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" (Росiйська Федерацiя) добровiльнi письмовi цiновi зобов'язання щодо перегляду їх цiн стосовно поставок Товару на митну територiю України є неприйнятними вiдповiдно до статтi 15 Закону.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 21 травня 2019 N АД-417/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова", згiдно з яким вирiшила вiдхилити добровiльнi письмовi цiновi зобов'язання АТ "Лафарж Цiмент Молдова", ЗАТ "Осколцемент" та ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" та застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     цемент, зокрема клiнкери цементнi та портландцемент, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 2523 10 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою:

     для виробника ЗАТ "Осколцемент" (309504, Росiйська Федерацiя, Бєлгородська обл., м. Старий Оскол, майданчик цемзаводу) та експортера ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" (107045, Росiйська Федерацiя, м. Москва, Малий Головiн провулок, будинок 3, будiвля 1) - 114,95 %;

     для iнших виробникiв/експортерiв Товару походженням з Росiйської Федерацiї - 114,95 %;

     для виробникiв/експортерiв Товару походженням з Республiки Бiлорусь - 57,03 %;

     для виробника/експортера ЗАТ "Рибницький цементний комбiнат" (5500, Республiка Молдова, м. Рибниця, вул. Запорожця, 1) - 94,46 %;

     для iнших виробникiв/експортерiв Товару походженням з Республiка Молдова - 94,46 %;

     остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.