МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:

     скаргу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська сiрникова фабрика" (далi - заявник) про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї (далi - скарга);

     звiт i висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про результати проведення антидемпiнгової процедури щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що iмпорт в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї мiг здiйснюватися за демпiнговими цiнами, причому рiвень демпiнгової маржi не може вважатися мiнiмальним, а обсяги iмпорту незначними вiдповiдно до положень Закону;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв стосовно того, що iмпорт в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї здiйснювався в таких обсягах i на таких умовах, що мiг заподiяти iстотну шкоду нацiональному товаровиробнику.

     Вiдповiдно до матерiалiв скарги протягом перiоду дослiдження (2016 - 2018 роки):

     цiни iмпорту сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї були нижчими за цiни заявника (крiм 2017 року), а в 2018 роцi нижчими за собiвартiсть сiрникiв виробництва заявника;

     обсяг iмпорту сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї зрiс в абсолютних показниках на 1,19 %, частка такого iмпорту вiдносно споживання та виробництва сiрникiв в Українi зросла на 9,41 % та 3,42 % вiдповiдно.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 12 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-422/2019/4411-03, згiдно з яким порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604, що класифiкуються за кодом 3605 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, походженням з Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь.

     Проведення антидемпiнгового розслiдування доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку у разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо), прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною розслiдування наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономрозвитку її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 17.07.2019 N АД-422/2019/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;
     E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
     Адреса Мiнекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94,
     E-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом розслiдування, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню розслiдування}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом розслiдування:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом розслiдування:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.