ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо створення доступу до iнфраструктури зарядних станцiй для електромобiлiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 122 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Зупинка чи стоянка транспортних засобiв на мiсцях, що позначенi вiдповiдними дорожнiми знаками та/або дорожньою розмiткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома), а так само створення перешкод водiям транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома), у зупинцi або стоянцi -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у статтi 1521:

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "Паркування транспортних засобiв на мiсцях, призначених для паркування транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома), -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у примiтцi:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Мiсцями, призначеними для паркування (у тому числi безоплатного паркування) транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома), на спецiально обладнаних чи вiдведених майданчиках для паркування транспортних засобiв, у тому числi бiля житлових будинкiв (крiм iндивiдуальних житлових будинкiв) та iнших будiвель, на тротуарах (iз числа мiсць для зупинки та стоянки транспортних засобiв), вважаються мiсця, позначенi вiдповiдними дорожнiми знаками або дорожньою розмiткою".

     У зв'язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим та п'ятим;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єктом правопорушення, передбаченого частинами першою, другою та восьмою цiєї статтi, є особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення (момент паркування), а в разi фiксацiї зазначеного правопорушення в режимi фотозйомки (вiдеозапису) - вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засiб на територiю України. У разi внесення змiн до постанови про накладання адмiнiстративного стягнення з пiдстав, встановлених абзацом третiм частини першої статтi 2793 цього Кодексу, суб'єктом правопорушення може бути особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, зафiксованого в режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     3) у статтi 219:

     у частинi першiй слова i цифри "частинами першою i третьою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобiв у межах вiдповiдного населеного пункту, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису)" замiнити словами i цифрами "частинами першою, третьою та шостою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобiв у межах вiдповiдного населеного пункту, зафiксованого в режимi фотозйомки (вiдеозапису)", а слова i цифри "частинами першою - п'ятою статтi 1521" замiнити словами i цифрами "частинами першою - п'ятою та восьмою статтi 1521";

     у частинi третiй слова i цифри "передбаченi частинами першою i третьою статтi 122, частинами першою i другою статтi 1521 цього Кодексу" замiнити словами i цифрами "передбаченi частинами першою, третьою i шостою статтi 122, частинами першою, другою та восьмою статтi 1521 цього Кодексу";

     4) у частинi першiй статтi 222 слова i цифри "частини перша, друга, третя i п'ята статтi 122" замiнити словами i цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята i шоста статтi 122", а слова i цифри - "частини шоста i сьома статтi 1521" замiнити словами i цифрами "частини шоста, сьома i восьма статтi 1521";

     5) в абзацi другому пункту 1 частини першої статтi 255 слова i цифри "частина четверта статтi 122" замiнити словами i цифрами "частини четверта i шоста статтi 122", а слово i цифри "статтi 148, 151, 152, 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 162, 1623" замiнити словами i цифрами "статтi 148, 151, 152, частина восьма статтi 1521, статтi 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 162, 1623";

     6) у статтi 2652:

     у першому реченнi частини першої слова та цифри "частинами третьою, четвертою i п'ятою статтi 122" замiнити словами та цифрами "частинами третьою, четвертою, п'ятою та шостою статтi 122", пiсля слiв "або загрозу безпецi руху, порушення правил зупинки чи стоянки на мiсцях, що позначенi вiдповiдними дорожнiми знаками або дорожньою розмiткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобiв, якими керують водiї з iнвалiднiстю або водiї, якi перевозять осiб з iнвалiднiстю)" доповнити словами "транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома)", а слова "або транспортний засiб розмiщений на мiсцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобiв, якими керують водiї з iнвалiднiстю або водiї, якi перевозять осiб з iнвалiднiстю" замiнити словами "або транспортний засiб розмiщений на мiсцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобiв, якими керують водiї з iнвалiднiстю або водiї, якi перевозять осiб з iнвалiднiстю, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома)";

     частину третю пiсля слiв "якими керують водiї з iнвалiднiстю або водiї, якi перевозять осiб з iнвалiднiстю" доповнити словами "транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома)";

     7) у статтi 2654:

     у частинi другiй слова та цифри "частиною третьою статтi 122 (порушення правил зупинки, стоянки в межах вiдповiдного населеного пункту)" замiнити словами та цифрами "частинами третьою та шостою статтi 122 (порушення правил зупинки, стоянки в межах вiдповiдного населеного пункту)", а слова та цифри "а так само у разi вчинення порушення, передбаченого частиною другою статтi 1521 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "а так само у разi вчинення порушень, передбачених частинами другою та восьмою статтi 1521 цього Кодексу";

     пункт 2 частини третьої доповнити пiдпунктом "и" такого змiсту:

     "и) розташовано на позначених вiдповiдними дорожнiми знаками та/або дорожньою розмiткою мiсцях, призначених для паркування транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома)";

     8) у частинi другiй статтi 277 слова та цифри "передбаченi частинами першою, третьою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою i другою статтi 1521 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "передбаченi частинами першою, третьою та шостою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою та восьмою статтi 1521 цього Кодексу";

     9) у частинi третiй статтi 2791 слова та цифри "передбачене частинами першою, третьою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою статтi 1521 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "передбачене частинами першою, третьою та шостою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою та восьмою статтi 1521 цього Кодексу";

     10) у пунктi 4 частини першої статтi 288 слова та цифри "(частини перша i третя статтi 122, частини перша i друга статтi 1521 цього Кодексу)" замiнити словами та цифрами "(частини перша, третя та шоста статтi 122, частини перша, друга та восьма статтi 1521 цього Кодексу)".

     2. В абзацi дванадцятому статтi 7 Закону України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами) слово "електромобiлями" замiнити словами "транспортними засобами, оснащеними електричними двигунами (одним чи декiлькома)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2020 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Мiнiстерству економiчного розвитку i торгiвлi України, Мiнiстерству регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України, Мiнiстерству охорони здоров'я України, Державнiй службi України з надзвичайних ситуацiй у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону розробити та внести змiни до:

     ДСТУ 4278:2006, якi передбачатимуть спецiальнi номернi знаки iз зеленим кольором шрифту для транспортних засобiв, якi приводяться в рух електричним двигуном i не мають двигуна внутрiшнього згоряння;

     ДСТУ 4100:2014, якi передбачатимуть запровадження нових дорожнiх знакiв "Для електромобiлiв", "Крiм електромобiлiв", "Станцiя зарядки електромобiлiв";

     Державних будiвельних норм України щодо визначення обов'язкових параметрiв, деталiзованих вимог облаштування машиномiсць та/або паркомiсць для транспортних засобiв, оснащених електричними двигунами (одним чи декiлькома).

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 липня 2019 року
N 2754-VIII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.