ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звiтностi з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування i податку на доходи фiзичних осiб

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У статтi 46:

     абзац перший пункту 46.1 пiсля слiв "суми утриманого та/або сплаченого податку" доповнити словами "а також суми нарахованого єдиного внеску";

     в абзацi четвертому пункту 46.6 слова "декларування вiдрахувань до соцiальних фондiв та" виключити.

     2. У статтi 51:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 51. Подання звiтностi про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску";

     пункт 51.1 викласти в такiй редакцiї:

     "51.1. Платники податкiв, у тому числi податковi агенти, платники єдиного внеску, зобов'язанi подавати контролюючим органам у строки, встановленi цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по мiсяцях звiтного кварталу".

     3. У пунктi 119.2 статтi 119:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "119.2. Неподання, подання з порушенням установлених строкiв, подання не у повному обсязi, з недостовiрними вiдомостями або з помилками податкової звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, суми утриманого з них податку, суми нарахованого єдиного внеску, а також суми отриманої оплати вiд фiзичних осiб за товари (роботи, послуги), якщо такi недостовiрнi вiдомостi або помилки призвели до зменшення податкових зобов'язань платника податку, зменшення сум єдиного внеску та/або до змiни платника податку (застрахованої особи)";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Передбаченi цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, якщо недостовiрнi вiдомостi або помилки у податковiй звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, суми утриманого з них податку, суми нарахованого єдиного внеску, а також суми отриманої оплати вiд фiзичних осiб за товари (роботи, послуги) виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статтi 169 цього Кодексу та були виправленi вiдповiдно до вимог статтi 50 цього Кодексу".

     4. У статтi 176:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов'язань та зобов'язань з єдиного внеску";

     у пунктi 176.2:

     абзац перший пiсля слiв "податкових агентiв" доповнити словами "та платники єдиного внеску";

     пiдпункт "б" викласти в такiй редакцiї:

     "б) подавати у строки, встановленi цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по мiсяцях звiтного кварталу), до контролюючого органу за основним мiсцем облiку. Такий розрахунок подається лише у разi нарахування сум зазначених доходiв платнику податку - фiзичнiй особi податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звiтного перiоду. Запровадження iнших форм звiтностi iз зазначених питань не допускається.

     У разi, якщо вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати i сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий пiдроздiл подає юридична особа до контролюючого органу за основним мiсцем облiку".

     5. Абзац перший пункту 177.11 статтi 177 доповнити словами "а також вiдомостi про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи вiд пiдприємницької дiяльностi в розмiрах, визначених вiдповiдно до закону".

     6. Пункт 178.7 статтi 178 доповнити словами "в якiй поряд з доходами вiд провадження незалежної професiйної дiяльностi повиннi зазначатися iншi доходи з джерел їх походження з України та iноземнi доходи, а також вiдомостi про суми єдиного внеску, нарахованого на доходи вiд провадження незалежної професiйної дiяльностi в розмiрах, визначених вiдповiдно до закону".

     7. У статтi 296:

     абзац перший пункту 296.2 доповнити словами "а також вiдомостi про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого i сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорiї платникiв";

     пункт 296.3 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Платники єдиного податку третьої групи (фiзичнi особи) у складi податкової декларацiї платника єдиного податку за IV квартал податкового (звiтного) року подають також вiдомостi про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого i сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорiї платникiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 сiчня 2021 року привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 вересня 2019 року
N 116-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.