ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо захисту прав iнтелектуальної власностi пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У частинi першiй статтi 4:

     1) пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17) контрафактнi товари:

     а) товари, що є предметами порушення прав iнтелектуальної власностi на торговельну марку в Українi, на яких без дозволу мiститься позначення, тотожне iз охоронюваною в Українi торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарiв, або яке є схожим настiльки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою;

     б) товари, що є предметами порушення прав iнтелектуальної власностi на географiчне зазначення в Українi й мiстять назву чи термiн або описуються за допомогою назви чи термiна, якi захищенi таким географiчним зазначенням;

     в) будь-яка упаковка, етикетка, налiпка, брошура, iнструкцiя з експлуатацiї, гарантiя чи iнший документ такого типу, навiть якщо вони представленi окремо, якi є предметами порушення прав iнтелектуальної власностi на торговельну марку або географiчне зазначення, якi мiстять позначення, назву або термiн, тотожнi iз охоронюваною в Українi торговельною маркою чи географiчним зазначенням, або якi є схожими настiльки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географiчним зазначенням, та якi можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарiв, щодо якого охороняється торговельна марка в Українi чи географiчне зазначення";

     2) доповнити пунктом 381 такого змiсту:

     "381) пiратськi товари - товари, що є предметами порушення авторського права та/або сумiжних прав або права iнтелектуальної власностi на зареєстрований промисловий зразок в Українi та якi являють собою або мiстять копiї, зробленi без згоди правовласника авторського права i сумiжних прав або права iнтелектуальної власностi на промисловий зразок чи особи, уповноваженої таким правовласником у країнi виробництва";

     3) пункт 46 викласти в такiй редакцiї:

     "46) об'єкти права iнтелектуальної власностi - об'єкти авторського права i сумiжних прав, винаходи, промисловi зразки, торговельнi марки, географiчнi зазначення, сорти рослин, компонування напiвпровiдникових виробiв";

     4) доповнити пунктом 571 такого змiсту:

     "571) товари, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi:

     а) товари з ознаками порушення авторського права i сумiжних прав, прав iнтелектуальної власностi на винаходи, промисловi зразки, торговельнi марки, географiчнi зазначення, сорти рослин, компонування напiвпровiдникових виробiв, прав, що надаються за сертифiкатами додаткової охорони на лiкарськi засоби та засоби захисту рослин;

     б) пристрої, продукти або компоненти, призначенi, виготовленi або адаптованi головним чином для забезпечення або полегшення обходу технологiї, пристрою або компонента, що у звичайному режимi функцiонування попереджують або обмежують дiї, не дозволенi правовласником авторського права i сумiжних прав;

     в) будь-яка форма або матриця, яка спецiально призначена або адаптована для виробництва товарiв, що є предметом порушення прав iнтелектуальної власностi".

     2. У статтi 238:

     1) пункт 11 частини першої виключити;

     2) у пунктi 8 частини п'ятої слово i цифри "i 400" замiнити словом i цифрами "400 i 4011".

     3. Частину шосту статтi 239 доповнити новим другим реченням такого змiсту: "Витрати органiв доходiв i зборiв на зберiгання товарiв, митне оформлення яких призупинено вiдповiдно до статей 399, 400 i 4011 цього Кодексу, вiдшкодовуються правовласником".

     4. У статтi 397:

     1) частини першу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "1. До товарiв, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, органи доходiв i зборiв застосовують такi заходи щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi:

     1) призупинення митного оформлення товарiв на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, вiдповiдно до статтi 399 цього Кодексу;

     2) призупинення митного оформлення товарiв за iнiцiативою органу доходiв i зборiв вiдповiдно до статтi 400 цього Кодексу;

     3) знищення товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, вiдповiдно до статтi 401 цього Кодексу;

     4) призупинення митного оформлення та знищення невеликих партiй товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, вiдповiдно до статтi 4011 цього Кодексу;

     5) змiна маркування на товарах та їх упаковцi вiдповiдно до статтi 402 цього Кодексу.

     За винятком випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi, такi заходи застосовуються у разi пiдозри у порушеннi прав iнтелектуальної власностi щодо:

     1) товарiв, що перемiщуються громадянами на митну територiю України або за її межi;

     2) товарiв пiд час їх ввезення на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту) або вивезення за межi митної територiї України;

     3) товарiв, що помiщуються в митнi режими iмпорту, реiмпорту, експорту, реекспорту, тимчасового ввезення, тимчасового вивезення, митного складу, вiльної митної зони, переробки на митнiй територiї, переробки за межами митної територiї.

     У разi пiдозри у порушеннi прав iнтелектуальної власностi щодо товарiв, митнi формальностi щодо яких здiйснюються без подання митної декларацiї, органами доходiв i зборiв призупиняється виконання митних формальностей щодо таких товарiв згiдно з положеннями статей 399 або 400, або 4011 цього Кодексу.

     Порядок застосування заходiв щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi та взаємодiї органiв доходiв i зборiв з правовласниками, декларантами та iншими заiнтересованими особами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     "3. Заходи щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi, передбаченi частиною першою цiєї статтi, не застосовуються до:

     1) оригiнальних товарiв, тобто товарiв, якi були виготовленi за згодою правовласника, або товарiв, виготовлених особою, належним чином уповноваженою правовласником на виробництво певної кiлькостi товарiв, у тому числi у кiлькостi, що перевищує обумовлену мiж цiєю особою i правовласником;

     2) особистих речей;

     3) товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi для власного використання i не призначенi для виробничої чи iншої пiдприємницької дiяльностi, сумарна фактурна вартiсть та/або вага яких не перевищує обмежень, встановлених частиною першою статтi 374 цього Кодексу";

     2) доповнити частинами п'ятою та шостою такого змiсту:

     "5. У разi якщо товари, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, перемiщувалися через митний кордон України з порушенням прав iнтелектуальної власностi та органами доходiв i зборiв не було застосовано заходiв щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi, правовласник не має права на вiдшкодування вiд органiв доходiв i зборiв будь-яких матерiальних збиткiв у зв'язку з тим, що таких заходiв не було застосовано пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України.

     6. У разi призупинення митного оформлення товарiв вiдповiдно до статей 399, 400 i 4011 цього Кодексу вiдшкодування витрат, пов'язаних iз зберiганням цих товарiв, здiйснюється за рахунок правовласника.

     Зберiгання на складi органу доходiв i зборiв товарiв, митне оформлення яких призупинено вiдповiдно до статей 399, 400 i 4011 цього Кодексу, є платним, починаючи з наступного календарного дня за днем їх розмiщення на такому складi.

     Правовласник, якому повiдомлено про призупинення митного оформлення товарiв, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, має право за запитом отримати вiд органiв доходiв i зборiв iнформацiю про розмiр очiкуваних витрат, пов'язаних зi зберiганням цих товарiв на складi органу доходiв i зборiв.

     Правовласник має право вимагати компенсацiю таких витрат вiд власника товарiв, що є предметом порушення його прав iнтелектуальної власностi, або iнших осiб вiдповiдно до законодавства України".

     5. У статтi 398:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Правовласник, який має пiдстави вважати, що пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушенi його права на об'єкт права iнтелектуальної власностi, має право безоплатно подати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi з метою реєстрацiї такого об'єкта у митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону";

     2) у частинi третiй слова "та ведення реєстру" замiнити словами "внесення iнформацiї до зазначеного реєстру та його ведення";

     3) частини четверту та п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Iнформацiя про об'єкти права iнтелектуальної власностi, зареєстрованi в митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, доводиться до органiв доходiв i зборiв через єдину автоматизовану iнформацiйну систему органiв доходiв i зборiв. Для забезпечення iдентифiкацiї товарiв, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, органи доходiв i зборiв можуть використовувати додатковi iнформацiйнi ресурси в межах, що не суперечать законодавству.

     5. Пiсля реєстрацiї об'єкта права iнтелектуальної власностi в митному реєстрi об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, органи доходiв i зборiв застосовують заходи щодо сприяння захисту прав iнтелектуальної власностi на пiдставi даних такого реєстру";

     4) у частинi шостiй слово "перелiку" замiнити словами "iнформацiї щодо", а слова "включених до митного реєстру" - словами "зареєстрованих у митному реєстрi".

     6. У статтi 399:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi якщо пiд час проведення митного контролю орган доходiв i зборiв на пiдставi даних митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону, виявляє товари, що пiдозрюються у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, їх митне оформлення призупиняється, а товари пiдлягають розмiщенню на складi цього органу.

     За зверненням декларанта органом доходiв i зборiв може бути надано дозвiл на зберiгання товарiв, митне оформлення яких призупинено, без їх розмiщення на складi органу доходiв i зборiв. При цьому зберiгання товарiв, митне оформлення яких призупинено, без їх розмiщення на складi органу доходiв i зборiв здiйснюється за рахунок власника таких товарiв.

     У разi отримання органом доходiв i зборiв iнформацiї вiд правовласника про наявнiсть ознак порушення його прав iнтелектуальної власностi розмiщення i зберiгання товарiв, митне оформлення яких призупинено, на складi органу доходiв i зборiв є обов'язковим";

     2) частину четверту доповнити другим реченням такого змiсту: "Пiд швидкопсувними товарами розумiються товари, строк придатностi для споживання або використання яких у разi призупинення їх митного оформлення закiнчиться протягом 20 днiв з дня такого призупинення";

     3) частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. У разi якщо протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, правовласник подасть органу доходiв i зборiв, що призупинив митне оформлення товарiв, ухвалу суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi або iнше рiшення з цього питання, винесене (прийняте) iншими уповноваженими державними органами, орган доходiв i зборiв продовжує призупинення митного оформлення товарiв на строк, встановлений цими органами";

     4) перше речення частини одинадцятої викласти в такiй редакцiї:

     "11. У разi призупинення органом доходiв i зборiв митного оформлення товарiв, що мiстять об'єкти права iнтелектуальної власностi, правовласник протягом строкiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi, може звернутися до органу доходiв i зборiв з письмовою заявою про надання згоди на поновлення виконання митних формальностей щодо таких товарiв або поновлення їх митного оформлення";

     5) частину п'ятнадцяту виключити.

     7. У статтi 400:

     1) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. У разi пiдозри, що внаслiдок перемiщення через митний кордон України товарiв, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права iнтелектуальної власностi вiдповiдно до статтi 398 цього Кодексу, можуть бути порушенi такi права, орган доходiв i зборiв може за власною iнiцiативою призупинити митне оформлення зазначених товарiв, за винятком швидкопсувних";

     2) друге речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї: "Такий запит може мiстити виключно iнформацiю щодо фактичної або очiкуваної кiлькостi товарiв, їх характеру, походження, а також зображення таких товарiв";

     3) частину шосту виключити.

     8. Доповнити статтею 4001 такого змiсту:

     "Стаття 4001. Достроковий випуск товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi

     1. Протягом строку призупинення митного оформлення товарiв за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi власник товарiв або уповноважена ним особа може звернутися до органу доходiв i зборiв iз заявою про випуск товарiв, митне оформлення яких призупинено, до закiнчення встановленого (у тому числi продовженого) строку призупинення.

     2. Рiшення про достроковий випуск товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, приймає керiвник органу доходiв i зборiв або особа, яка виконує його обов'язки, за дотримання таких умов:

     призупинено митне оформлення товарiв, що мiстять такi об'єкти права iнтелектуальної власностi, як промисловi зразки, винаходи, сорти рослин або компонування напiвпровiдникових виробiв;

     в органах доходiв i зборiв вiдсутня iнформацiя щодо рiшень вiдповiдних державних органiв про заборону вчинення певних дiй щодо таких товарiв або застосування iнших заходiв щодо запобiгання їх використанню;

     декларантом або власником товарiв надано органу доходiв i зборiв документальне пiдтвердження досягнення згоди мiж правовласником та власником товарiв щодо їх дострокового випуску;

     виконано митнi формальностi, необхiднi для випуску таких товарiв".

     9. Статтю 401 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 401. Знищення товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi

     1. У разi призупинення за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, такi товари можуть бути знищенi пiд митним контролем без необхiдностi встановлення порушення прав iнтелектуальної власностi.

     2. Зазначена у частинi першiй цiєї статтi процедура застосовується у разi, якщо протягом 10 робочих днiв або трьох робочих днiв (у випадку швидкопсувних товарiв) пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв:

     правовласник у письмовому виглядi поiнформує орган доходiв i зборiв, який призупинив митне оформлення, про те, що наявнi ознаки порушення його права iнтелектуальної власностi, та свiй намiр застосувати процедуру знищення таких товарiв; та

     декларант у письмовому виглядi надасть органу доходiв i зборiв згоду власника товарiв на їх знищення або не надасть заперечення власника товарiв щодо їх знищення вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.

     3. У разi якщо протягом строку, зазначеного у частинi другiй цiєї статтi, декларант у письмовому виглядi не надав органу доходiв i зборiв, який призупинив митне оформлення, заперечення власника товарiв щодо їх знищення, орган доходiв i зборiв вправi вважати, що тим самим надано згоду власника товарiв на їх знищення.

     4. За рiшенням правовласника перед знищенням товарiв може здiйснюватися взяття їх проб (зразкiв), якi можуть бути використанi в навчальних цiлях. Взяття проб (зразкiв) таких товарiв здiйснюється органом доходiв i зборiв спiльно з правовласником.

     5. Знищення товарiв здiйснюється шляхом помiщення їх у митний режим знищення або руйнування вiдповiдно до цього Кодексу. Органiзацiя та оплата процедури знищення, у тому числi вартiсть зберiгання, перевезення, знищення, оформлення документiв та iншi витрати, пов'язанi з дотриманням митного режиму знищення або руйнування, здiйснюються за рахунок правовласника та пiд його вiдповiдальнiсть.

     6. Помiщення товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, у митний режим знищення або руйнування здiйснюється власником товарiв або уповноваженою ним особою у строк до 10 робочих днiв з дня надання органу доходiв i зборiв згоди власника товарiв на їх знищення або пiсля закiнчення строку для надання заперечення власника товарiв щодо їх знищення вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi.

     7. Для цiлей цiєї статтi допускається знищення товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, пiдприємствами за межами зони дiяльностi органу доходiв i зборiв, який здiйснив таке призупинення.

     8. У разi фактичного знищення товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, власник таких товарiв звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої статтею 476 цього Кодексу.

     9. У разi вiдмови власника товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, вiд помiщення таких товарiв у митний режим знищення або руйнування пiсля надання органу доходiв i зборiв згоди на їх знищення або ненадання заперечення щодо їх знищення вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi, у тому числi недотримання строку, встановленого частиною шостою цiєї статтi, правовласник вважається таким, що уповноважений власником товарiв на помiщення таких товарiв у митний режим знищення або руйнування".

     10. Доповнити статтею 4011 такого змiсту:

     "Стаття 4011. Особливостi призупинення митного оформлення та знищення невеликих партiй товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях

     1. У разi призупинення митного оформлення невеликої партiї товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, такi товари можуть бути знищенi за процедурою, визначеною цiєю статтею, у разi дотримання таких умов:

     є пiдозра, що такi товари можуть бути контрафактними або пiратськими;

     товари не є швидкопсувними;

     iнформацiю про об'єкт права iнтелектуальної власностi, товари, що його мiстять, та згоду правовласника на застосування процедури знищення невеликих партiй товарiв внесено до митного реєстру об'єктiв права iнтелектуальної власностi, якi охороняються вiдповiдно до закону.

     2. Пiд невеликою партiєю товарiв, щодо яких застосовується процедура знищення, визначена цiєю статтею, розумiються товари, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях, у кiлькостi не бiльше трьох одиниць за кожною товарною пiдкатегорiєю згiдно з УКТ ЗЕД або загальною вагою брутто не бiльше двох кiлограмiв.

     3. У разi наявностi пiдстав та дотримання умов, визначених частинами першою та другою цiєї статтi, рiшення про призупинення митного оформлення та намiр застосувати процедуру знищення невеликих партiй товарiв, визначену цiєю статтею, приймає керiвник органу доходiв i зборiв або уповноважена ним особа.

     4. У день прийняття рiшення, визначеного частиною третьою цiєї статтi, орган доходiв i зборiв засобами факсимiльного та/або електронного зв'язку повiдомляє декларанта про причини такого призупинення, намiр застосувати процедуру знищення невеликих партiй товарiв, визначену цiєю статтею, та надає роз'яснення положень, зазначених у цiй статтi.

     5. У разi якщо протягом 10 робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв декларант у письмовому виглядi надасть органу доходiв i зборiв згоду власника товарiв на їх знищення, знищення таких товарiв здiйснюється у порядку, визначеному частиною десятою цiєї статтi.

     6. Якщо протягом 10 робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв декларант у письмовому виглядi не надав органу доходiв i зборiв заперечення власника товарiв щодо їх знищення, орган доходiв i зборiв вправi вважати, що тим самим надано згоду власника товарiв на їх знищення.

     7. У разi якщо протягом 10 робочих днiв пiсля отримання повiдомлення про призупинення митного оформлення товарiв декларант у письмовому виглядi надасть органу доходiв i зборiв заперечення власника товарiв щодо їх знищення, орган доходiв i зборiв у той самий день повiдомляє правовласника про вiдправника, одержувача, декларанта, власника товарiв, їхнi адреси, найменування, кiлькiсть, напрямок перемiщення, країну походження, країну вiдправлення товарiв, митне оформлення яких призупинено за пiдозрою у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, та надає зображення таких товарiв.

     8. У разi якщо протягом 10 робочих днiв пiсля отримання повiдомлення iз запереченням власника товарiв щодо їх знищення правовласником не буде подано органу доходiв i зборiв ухвалу суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дiй у справi про порушення прав iнтелектуальної власностi або iнше рiшення з цього питання, винесене (прийняте) iншими уповноваженими державними органами, то за вiдсутностi ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рiшення про призупинення митного оформлення, пiдлягають митному оформленню в установленому порядку.

     9. Датою отримання повiдомлень декларантом та/або правовласником вважається день, коли органом доходiв i зборiв такi повiдомлення надiслано засобами факсимiльного та/або електронного зв'язку.

     10. Органiзацiя та оплата процедури знищення, у тому числi вартiсть зберiгання, перевезення, знищення, оформлення документiв та iншi витрати, пов'язанi зi знищенням, здiйснюються за рахунок правовласника та пiд його вiдповiдальнiсть.

     Про проведення знищення товарiв правовласник iнформує орган доходiв i зборiв шляхом надання документiв, що пiдтверджують таке знищення".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     розробити та затвердити нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом, а також перегляд i скасування нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 жовтня 2019 року
N 202-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.