ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з вiдокремлення дiяльностi з транспортування природного газу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пiдроздiл 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) доповнити пунктом 70 такого змiсту:

     "70. З метою виконання зобов'язань щодо вiдокремлення дiяльностi з транспортування природного газу та щодо забезпечення дiяльностi оператора газотранспортної системи, взятих Україною вiдповiдно до Закону України "Про ратифiкацiю Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Спiвтовариства", тимчасово:

     1) до 1 сiчня 2021 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з передачi з балансу платника податку на баланс iншої юридичної особи, 100 вiдсоткiв корпоративних прав у статутному капiталi якої безпосередньо або опосередковано належать державi, або на баланс органа державної влади майна (основних засобiв, нематерiальних активiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, iнших необоротних активiв), що перебуває у державнiй власностi у складi магiстральних газопроводiв та всiх об'єктiв i споруд, пов'язаних з ними єдиним технологiчним процесом, i використовується для забезпечення транспортування природного газу магiстральними газопроводами та дiяльностi оператора газотранспортної системи. При цьому норми пункту 198.5 статтi 198 та статтi 199 цього Кодексу не застосовуються;

     2) до 1 сiчня 2022 року, за операцiями з постачання майна юридичної особи, яке не перебуває у державнiй чи комунальнiй власностi (основних засобiв, нематерiальних активiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, iнших необоротних активiв, запасiв) i використовується для забезпечення транспортування природного газу магiстральними газопроводами та дiяльностi оператора газотранспортної системи, дата виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту визначається за касовим методом.

     Норма абзацу першого цього пiдпункту поширюється на операцiї, за якими дата виникнення першої з подiй, визначених пунктом 187.1 статтi 187 та пунктом 198.2 статтi 198 цього Кодексу, припадає на звiтнi (податковi) перiоди до 1 сiчня 2022 року;

     3) до 1 сiчня 2021 року, не вважаються постачанням товарiв (послуг) операцiї з надання (передачi) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення дiяльностi з транспортування природного газу магiстральними газопроводами.

     Перелiки майна, зазначеного у пiдпунктах 1 i 2 цього пункту, а також перелiк суб'єктiв господарювання (позикодавцiв) iз зазначенням обсягiв природного газу в цiлях застосування пiдпункту 3 цього пункту затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2019 року
N 314-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.