ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо лiквiдацiї корупцiйної схеми у сферi реєстрацiї iнформацiї зi звiтiв про оцiнку об'єктiв нерухомостi та прозоростi реалiзацiї майна

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункти 14.1.273, 14.1.274, 14.1.275, 14.1.276 пункту 14.1 статтi 14 виключити.

     2. У статтi 172:

     1) пункт 172.3 викласти в такiй редакцiї:

     "172.3. Дохiд вiд продажу об'єкта нерухомостi визначається виходячи з цiни, зазначеної в договорi купiвлi-продажу, але не нижче оцiночної вартостi такого об'єкта, розрахованої модулем електронного визначення оцiночної вартостi Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку, або не нижче ринкової вартостi такого об'єкта, визначеної суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) вiдповiдно до законодавства та зазначеної у звiтi про оцiнку, зареєстрованому в Єдинiй базi даних звiтiв про оцiнку.

     Єдина база даних звiтiв про оцiнку (далi - Єдина база) - державна автоматизована iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, до складу якої входять база даних, програмне забезпечення, модуль електронного визначення оцiночної вартостi, сервiс послуги електронного визначення оцiночної вартостi та автоматичного формування електронних довiдок про оцiночну вартiсть об'єкта нерухомостi.

     Єдина база забезпечує:

     1) внесення, оновлення, створення, зберiгання, передавання та автоматичне оприлюднення вiдповiдної iнформацiї про об'єкт нерухомостi та його вартiсть (крiм iнформацiї про нормативну грошову оцiнку земельної дiлянки);

     2) реєстрацiю, авторизацiю (iдентифiкацiю) суб'єктiв оцiночної дiяльностi (оцiнювачiв) та нотарiусiв;

     3) внесення суб'єктами оцiночної дiяльностi (оцiнювачами) звiтiв про оцiнку та iнформацiї з них напряму та безпосередньо до Єдиної бази;

     4) реєстрацiю i зберiгання звiтiв про оцiнку в Єдинiй базi з автоматичним присвоєнням кожному звiту унiкального реєстрацiйного номера;

     5) електронне визначення оцiночної вартостi об'єктiв нерухомостi та автоматичне формування на запит фiзичних i юридичних осiб електронних довiдок про оцiночну вартiсть об'єктiв нерухомостi з автоматичним присвоєнням кожнiй довiдцi унiкального реєстрацiйного номера;

     6) автоматичний обмiн iнформацiєю i документами, доступ до яких здiйснюється за допомогою мережi Iнтернет.

     Власником Єдиної бази, прав iнтелектуальної власностi на Єдину базу та її програмного забезпечення є держава в особi Фонду державного майна України.

     Фонд державного майна України є держателем, розпорядником та адмiнiстратором Єдиної бази, а також власником всiєї iнформацiї, що мiститься в нiй.

     Єдина база повинна забезпечувати збереження та належний захист всiєї iнформацiї щодо об'єктiв нерухомостi, оцiночна вартiсть яких визначається та перевiряється, можливiсть доступу до iнформацiї суб'єктiв оцiночної дiяльностi (оцiнювачiв), нотарiусiв та контролюючих органiв у межах повноважень.

     Iнформацiя Єдиної бази про об'єкт нерухомостi та його вартiсть, у тому числi звiти про оцiнку, автоматично оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Фонду державного майна України в режимi реального часу (крiм iнформацiї з обмеженим доступом). До такої iнформацiї забезпечується вiдкритий, прямий неавторизований доступ з можливiстю завантаження у форматi вiдкритих даних.

     Для цiлей цього пункту до iнформацiї з обмеженим доступом не належить iнформацiя про суб'єктiв оцiночної дiяльностi (оцiнювачiв).

     Порядок ведення Єдиної бази затверджується Фондом державного майна України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     З метою формування iнформацiйної основи для визначення оцiночної вартостi об'єкта нерухомостi Фонд державного майна України використовує iнформацiйнi джерела з вiдкритим доступом та данi про цiни, зазначенi в договорах купiвлi-продажу об'єктiв нерухомостi, внесенi нотарiусами до Єдиної бази, а також данi про ринкову вартiсть об'єктiв нерухомостi, внесенi до Єдиної бази на пiдставi звiтiв про оцiнку.

     Визначення оцiночної вартостi об'єкта нерухомостi здiйснюється автоматично, на пiдставi даних про об'єкт нерухомостi, внесених до Єдиної бази будь-якою особою за допомогою мережi Iнтернет, що пiдтверджуються офiцiйними документами на такий об'єкт. Перелiк даних, якi вносяться особою до Єдиної бази з метою визначення оцiночної вартостi об'єкта нерухомостi, затверджується Фондом державного майна України.

     За результатом визначення оцiночної вартостi об'єкта нерухомостi Єдиною базою формується довiдка про його оцiночну вартiсть з автоматичним присвоєнням кожнiй довiдцi унiкального реєстрацiйного номера.

     Якщо особа не погоджується з результатами автоматичного визначення оцiночної вартостi об'єкта нерухомостi, вона має право звернутися до суб'єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача) з метою визначення ринкової вартостi такого об'єкта.

     Внесення iнформацiї зi звiтiв про оцiнку до Єдиної бази здiйснюється суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) на пiдставi звiту про оцiнку, електронна версiя якого зберiгається в Єдинiй базi. Перелiк даних про об'єкт нерухомостi зi звiту про оцiнку, якi вносяться суб'єктом оцiночної дiяльностi (оцiнювачем) до Єдиної бази з метою реєстрацiї звiту у Єдинiй базi, затверджується Фондом державного майна України. Звiти про оцiнку реєструються в Єдинiй базi суб'єктами оцiночної дiяльностi (оцiнювачами) виключно з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису оцiнювачiв, якi безпосередньо проводили оцiнку.

     Реєстрацiя звiту про оцiнку з присвоєнням йому унiкального реєстрацiйного номера здiйснюється Єдиною базою за умови, що визначена у звiтi про оцiнку ринкова вартiсть об'єкта нерухомостi перебуває в межах допустимого 25-вiдсоткового цiнового дiапазону ринкових цiн на спiвставнi об'єкти нерухомостi, iнформацiя про якi мiститься у Єдинiй базi. Алгоритми встановлення Єдиною базою спiвставних об'єктiв нерухомостi визначаються Фондом державного майна України.

     У разi якщо визначена у звiтi про оцiнку ринкова вартiсть об'єкта нерухомостi виходить за межi допустимого 25-вiдсоткового цiнового дiапазону, Єдина база автоматично вiдмовляє в реєстрацiї такого звiту. У такому разi особа, яка використовує звiт про оцiнку, або суб'єкт оцiночної дiяльностi (оцiнювач) має право протягом п'яти робочих днiв з дня вiдмови у реєстрацiї звiту про оцiнку звернутися через Єдину базу або письмово до Фонду державного майна України iз заявою про забезпечення рецензування звiту про оцiнку вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть". Фонд державного майна України розглядає таку заяву не бiльше п'яти робочих днiв з моменту отримання та приймає вiдповiдне рiшення. Зазначене рiшення не пiзнiше наступного робочого дня пiсля його прийняття реєструється Фондом державного майна України в Єдинiй базi. Звiт про оцiнку за результатами рецензування пiдлягає реєстрацiї в Єдинiй базi iз присвоєнням йому унiкального реєстрацiйного номера, за умови прийняття такого рiшення.

     Доступ, внесення, перевiрка iнформацiї до/з Єдиної бази здiйснюються безоплатно. Формування електронних довiдок про оцiночну вартiсть об'єкта нерухомостi здiйснюється безоплатно.

     Звiт про оцiнку, не зареєстрований у Єдинiй базi, без присвоєного унiкального реєстрацiйного номера вiдповiдно до вимог цiєї статтi або з дати реєстрацiї якого минуло бiльше шести мiсяцiв, для цiлей оподаткування не застосовується. Єдина база не присвоює унiкальний реєстрацiйний номер звiту про оцiнку, якщо з дати звiту про оцiнку (або у разi здiйснення рецензування звiту про оцiнку - з дати завершення такого рецензування) минуло бiльше п'яти робочих днiв.

     Пiд час посвiдчення правочинiв з продажу (обмiну) об'єктiв нерухомостi нотарiус перевiряє змiст електронної довiдки про оцiночну вартiсть об'єкта нерухомостi на достовiрнiсть даних про об'єкт нерухомостi, унiкальний реєстрацiйний номер та дату формування цiєї довiдки або реєстрацiї звiту про оцiнку в Єдинiй базi та наявнiсть присвоєного йому унiкального реєстрацiйного номера, а також звiряє iнформацiю про суб'єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача) та ринкову вартiсть об'єкта нерухомостi, якi мiстяться у звiтi про оцiнку, з даними Єдиної бази.

     Довiдка про оцiночну вартiсть об'єкта нерухомостi за результатами електронного визначення оцiночної вартостi є чинною впродовж 30 календарних днiв з дня її формування Єдиною базою.

     Доступ нотарiуса до Єдиної бази для перевiрки факту формування Єдиною базою довiдки про оцiночну вартiсть об'єкта нерухомостi чи реєстрацiї звiту про оцiнку в Єдинiй базi та присвоєння йому унiкального реєстрацiйного номера, а також для внесення до Єдиної бази iнформацiї про цiну об'єкта нерухомостi, зазначену в договорi купiвлi-продажу, що ним посвiдчується, є безоплатним.

     У разi обмiну об'єкта нерухомостi на iнший (iншi) об'єкти нерухомостi дохiд платника податку у виглядi отриманої ним грошової компенсацiї вiд вiдчуження об'єкта нерухомостi, визначеного:

     а) абзацом першим пункту 172.1 цiєї статтi, - не оподатковується;

     б) пунктом 172.2 цiєї статтi, - оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статтi 167 цього Кодексу";

     2) пункт 172.4 викласти в такiй редакцiї:

     "172.4. Пiд час проведення операцiй з продажу (обмiну) об'єктiв нерухомостi мiж фiзичними особами нотарiус посвiдчує вiдповiдний договiр за наявностi електронної довiдки про оцiночну вартiсть такого об'єкта нерухомостi або звiту про оцiнку, зареєстрованого вiдповiдно до пункту 172.3 цiєї статтi, та документа про сплату податку до бюджету стороною (сторонами) договору i вносить до Єдиної бази iнформацiю про цiну договору купiвлi-продажу.

     Нотарiус щокварталу в порядку, встановленому цим роздiлом для податкового розрахунку, подає до контролюючого органу за мiсцем розташування державної нотарiальної контори або робочого мiсця приватного нотарiуса iнформацiю про посвiдченi ним протягом звiтного кварталу договори купiвлi-продажу (мiни) мiж фiзичними особами, включаючи iнформацiю про цiну таких договорiв та розмiр сплаченого податку у розрiзi кожного договору".

     3. В абзацi третьому пункту 173.1 статтi 173 слово "оцiночної" замiнити словом "ринкової".

     4. У пунктi 174.8 статтi 174:

     в абзацах першому i другому слово "оцiночна" замiнити словом "ринкова";

     в абзацi третьому пiсля слiв "оцiночна вартiсть" доповнити словами "або ринкова вартiсть", а слова "згiдно iз законом" замiнити словами i цифрами "вiдповiдно до пункту 172.3 статтi 172 цього Кодексу".

     5. В абзацi п'ятому пункту 189.3 статтi 189 слова "не нижче оцiночної" замiнити словами "не нижче ринкової".

     6. Пункти 50 та 51 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пунктiв 2 - 5 роздiлу I, якi набирають чинностi з першого числа мiсяця, що настає за днем оприлюднення Фондом державного майна України рiшення про введення в промислову експлуатацiю програмного забезпечення Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку, але не пiзнiше 1 липня 2020 року.

     2. Для авторизованих електронних майданчикiв та для тих електронних майданчикiв, що звернулися до Фонду державного майна України з метою авторизацiї, визначених пунктом 172.3 статтi 172 Податкового кодексу України, не вимагається мати:

     пiдтвердження вiдповiдностi комплексної системи захисту iнформацiї вимогам Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах";

     пiдписанi протоколи обмiну мiж усiма авторизованими електронними майданчиками для пiдтвердження можливостi використовувати iнформацiю та документи, якi були розмiщенi на одному авторизованому електронному майданчику, з будь-якого iншого авторизованого електронного майданчика, а також вiдповiдний протокол обмiну.

     3. Не пiзнiше 1 лютого 2020 року для цiлей застосування пункту 172.3 статтi 172 Податкового кодексу України внесення, реєстрацiя звiтiв про оцiнку та iнформацiї з них, а також перевiрка реєстрацiї звiтiв про оцiнку в Єдинiй базi даних звiтiв про оцiнку здiйснюються прямо, безперешкодно та безоплатно суб'єктами оцiночної дiяльностi (оцiнювачами) та нотарiусами.

     4. Фонду державного майна України:

     з 31 сiчня 2020 року вiдключити всi авторизованi електроннi майданчики вiд Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку та забезпечити функцiонування Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку з прямим, безперешкодним та безоплатним внесенням суб'єктами оцiночної дiяльностi (оцiнювачами) до Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку та iнформацiї з них про вартiсть об'єктiв нерухомостi, а також безперешкодну та безоплатну перевiрку нотарiусами факту реєстрацiї таких звiтiв в Єдинiй базi даних звiтiв про оцiнку;

     з 1 липня 2020 року забезпечити функцiонування у складi Єдиної бази даних звiтiв про оцiнку модуля електронного визначення оцiночної вартостi, сервiсу послуги електронного визначення оцiночної вартостi та автоматичного формування електронних довiдок про оцiночну вартiсть об'єкта нерухомостi;

     до 1 липня 2020 року забезпечити набуття прав iнтелектуальної власностi на Єдину базу даних звiтiв про оцiнку (включаючи всi її складовi частини, в тому числi її програмне забезпечення) державою;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
5 грудня 2019 року
N 354-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.