МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:

     заяву "Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту" (далi - заява), подану товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАРПАТНАФТОХIМ";

     докази, наведенi в заявi, щодо зростання iмпорту в Україну соди каустичної та заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробнику внаслiдок такого iмпорту;

     iнформацiю Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України (далi - Мiнекономiки) про результати розгляду заяви.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у заявi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     у заявi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що iмпорт в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту зростав;

     у заявi наведено достатньо обґрунтованих доказiв стосовно того, що iмпорт в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту здiйснювався в таких обсягах i на таких умовах, що мiг заподiяти значну шкоду нацiональному товаровиробнику.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 9 Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 07.02.2020 N СП-436/2020/4411-03, згiдно з яким порушила спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту, що має такий опис: гiдроксид натрiю (сода каустична) у водному розчинi (рiдкий луг каустичної соди), що може класифiкуватися згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 2815 12 00 90.

     Проведення спецiального розслiдування доручено Мiнекономiки.

     У разi якщо розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономiки iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономiки, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономiки у разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономiки.

     Протягом 20 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо), прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною розслiдування наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономiки її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 07.02.2020 N СП-436/2020/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36.
     E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
     Адреса Мiнекономiки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94.
     E-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Додаток
Форма запиту щодо Реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв що¬до iмпорту в Україну" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну соди каустичної незалежно вiд країни походження та експорту (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом розслiдування, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню розслiдування}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслiдування в кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом розслiдування:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслiдування в кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покуп¬ця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом розслiдування:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.