МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких тросiв та канатiв походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою приватного акцiонерного товариства "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сiлур" (далi - заявник) рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 03.04.2019 N АД-408/2019/4411-03 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну деяких тросiв та канатiв походженням з Росiйської Федерацiї (далi - розслiдування).

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     сталевi дроти крученi, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 3 мм (за винятком кручених дротiв, тросiв, канатiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7312 10 61 00, 7312 10 65 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00, 7312 10 85 00, 7312 10 89 00, 7312 10 98 00 (далi - Товар).

     Країною походження Товару є Росiйська Федерацiя.

     Перiод дослiдження: 01.01.2016 - 31.12.2018

     Перiод розслiдування: 01.01.2018 - 31.12.2018

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України звiт та матерiали про результати розслiдування та встановила наступне:

     заявник є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi Товару в Українi за перiод розслiдування становила понад 50 %;

     Товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до Товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу. Демпiнгова маржа становила 50,09 % для виробникiв та/або експортерiв Товару з Росiйської Федерацiї;

     факт наявностi загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику. За перiод дослiдження вiдбулося погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема зменшилися виробничi потужностi на 10,9 %, скоротились обсяги продажу подiбного Товару на внутрiшнiй ринок України на 1,9 %, зросли залишки на 9,7 %, знизився рiвень зайнятостi на 47,7 %;

     наявнiсть у Росiйськiй Федерацiї значного експортного потенцiалу, що пiдтверджується суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, якi перевищують обсяги споживання Товару на внутрiшньому ринку України;

     демпiнговий iмпорт в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за цiнами, що були нижчими за цiни продажу подiбного Товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї та загрозою заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Основнi факти та висновки за результатами проведеного розслiдування Мiнекономiки надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi фактiв демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 21 лютого 2020 року N АД-438/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких тросiв та канатiв походженням з Росiйської Федерацiї", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     сталевi дроти крученi, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 3 мм (за винятком кручених дротiв, тросiв, канатiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7312 10 61 00, 7312 10 65 00, 7312 10 81 00, 7312 10 83 00, 7312 10 85 00, 7312 10 89 00, 7312 10 98 00 походженням з Росiйської Федерацiї.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 50,09 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.