ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо упорядкування розмiру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 252.20 статтi 252 слово i цифри "бурштин 25,00" замiнити словом i цифрами "бурштин 10,00".

     2. Пiдроздiл 91 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3. Тимчасово встановити ставку рентної плати за користування надрами для видобування бурштину, визначену пунктом 252.20 статтi 252 цього Кодексу:

     до 31 грудня 2020 року включно - у розмiрi 5 вiдсоткiв;

     до 31 грудня 2021 року включно - у розмiрi 8 вiдсоткiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 лютого 2020 року
N 490-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.