МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих крiплень походженням з Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) згiдно заяви ПрАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв", рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 02.12.2019 N АД-434/2019/4411-03 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну сталевих крiплень походженням з Китайської Народної Республiки (далi - розслiдування).

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     вироби з чорних металiв, з рiзьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифiкуються за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90 згiдно з УКТЗЕД походженням з Китайської Народної Республiки (далi - Товар).

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України матерiали щодо проведення розслiдування та, за результатами їх розгляду, встановила:

     ПрАТ "Дружкiвський завод металевих виробiв" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки частка в загальному виробництвi Товару в Українi становить понад 50 %;

     попереднiй позитивний висновок щодо наявностi демпiнгового iмпорту в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республiки;

     попереднiй позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було попередньо визначено демпiнгову маржу для Китайської Народної Республiки на рiвнi 19,75 %;

     попереднiй позитивний висновок щодо зростання за перiод дослiдження обсягiв демпiнгового iмпорту Товару походженням з Китайської Народної Республiки: в абсолютних показниках - на 17,4 %, вiдносно споживання Товару на внутрiшньому ринку України - на 8,6 %, вiдносно загальних обсягiв виробництва Товару в Українi - на 93,9 %;

     попереднiй позитивний висновок щодо заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi. За перiод II пiвр. 2016 р. - I пiвр. 2019 р. вiдбулося погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема: обсяги виробництва скоротилися на 39,4 %, обсяги виробничих потужностей зменшилися на 16,6 %, рiвень використання виробничих потужностей знизився на 26,8 %, обсяги продажу товару на вiтчизняному ринку скоротилися на 5,2 %, частка на внутрiшньому ринку зменшилася на 12,5 %, рiвень запасiв товару на складах збiльшився вдвiчi. Протягом II пiвр. 2018 р. - I пiвр. 2019 р. нацiональний товаровиробник мав вiд'ємнi показники рентабельностi продажу товару на внутрiшньому ринку;

     попереднiй позитивний висновок щодо впливу демпiнгового iмпорту Товару походженням з Китайської Народної Республiки на цiни подiбного Товару нацiонального товаровиробника: демпiнговий iмпорт не давав належної можливостi зростанню цiн нацiонального товаровиробника з метою досягнення позитивного рiвня рентабельностi. Середнi цiни демпiнгового iмпорту Товару походженням з Китайської Народної Республiки протягом II пiвр. 2016 р. - I пiвр. 2019 р. були нижчими за середнi цiни продажу подiбного Товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку та його собiвартiсть;

     попереднiй висновок щодо того, що iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     попереднiй позитивний висновок щодо наявностi причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну Товару походженням з Китайської Народної Республiки та заподiянням iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     висновок щодо того, що нацiональнi iнтереси України потребують застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 14 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.05.2020 N АД-447/2020/4411-03 "Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих крiплень походженням з Китайської Народної Республiки", згiдно з яким вирiшила застосувати попереднi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республiки, що має такий опис:

     вироби з чорних металiв, з рiзьбою, а саме: гвинти, болти та гайки, що класифiкуються за кодами 7318 15 69 90, 7318 15 81 90, 7318 15 89 90, 7318 15 90 90, 7318 16 91 90, 7318 16 99 90 згiдно з УКТЗЕД походженням з Китайської Народної Республiки.

     Попереднi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на чотири мiсяцi шляхом запровадження справляння попереднього антидемпiнгового мита за ставкою 19,75 вiдсотка.

     Попереднє антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата попереднього антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Попереднє антидемпiнгове мито стягується митними органами незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та у разi неможливостi визначення його походження, здiйснюється зi сплатою попереднього антидемпiнгового мита.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.