МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про припинення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв незалежно вiд країни походження та експорту без застосування спецiальних заходiв

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) за заявою, поданою публiчним акцiонерним товариством "Пiдприємство по виробництву медичних виробiв з полiмерних матерiалiв "Гемопласт" (далi - ПАТ "Гемопласт"), рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 02.12.2019 N СП-432/2019/4411-03 порушено спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв незалежно вiд країни походження та експорту.

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування визначено:

     шприци, призначенi для одноразового застосування, з полiмерних матерiалiв з голками або без голок, двокомпонентнi та трьохкомпонентнi, що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

     В ходi проведення розслiдування встановлено, що деякi рiзновиди товару, якi були визначенi об'єктом розслiдування у рiшеннi Комiсiї, не вироблялися ПАТ "Гемопласт" або вироблялися з iмпортних компонентiв. Таким чином, дослiдження для цiлей розслiдування проводилось щодо наступного товару:

     шприци, призначенi для одноразового застосування, з полiмерних матерiалiв з голками або без голок, двокомпонентнi та трьохкомпонентнi номiнальною ємнiстю 2 - 20 мл з приєднувальним конусом "Луер", що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 9018 31 10 00.

     Перiодом розслiдування визначено три роки: 01.07.2016 - 30.06.2019, зокрема:

     1-й перiод: II пiвр. 2016 р. - I пiвр. 2017 р.

     2-й перiод: II пiвр. 2017 р. - I пiвр. 2018 р.

     3-й перiод: II пiвр. 2018 р. - I пiвр. 2019 р.

     02.09.2020 Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України (далi - Мiнекономiки) звiт, матерiали та висновки про результати проведення спецiального розслiдування i за результатами розгляду встановила таке:

     ПАТ "Гемопласт" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi пункту 11 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi товару в Українi за перiод розслiдування становила понад 50 %;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 13 статтi 1 Закону, є подiбним до товару, щодо якого проводилось дослiдження;

     iмпорт товару на митну територiю України за перiод розслiдування зрiс на 18,73 %, у 2-му перiодi обсяги зазначеного iмпорту зросли на 20,10 %, проте у 3-му порiвняно iз 2-м зазнали спаду - на 1,14 %. Вiдносно виробництва та споживання частка загального iмпорту в Україну протягом перiоду розслiдування постiйно зростала та у третьому перiодi порiвняно з першим зросла на 41,96 % та 17,14 % вiдповiдно;

     протягом перiоду розслiдування спостерiгалося погiршення окремих показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема, скоротились обсяги виробництва - на 11,01 %, обсяги продажу на внутрiшньому ринку на 29,89 %, рентабельнiсть - на 144,05 %, зайнятiсть - на 17,21 %, лiквiднiсть - на 43,98 %, iнвестицiї - на 89,36 %, фiнансовий результат вiд реалiзацiї на внутрiшньому ринку у 3-му перiодi став вiд'ємний. Водночас, зросли обсяги продажу на експорт - на 181,31 %, частка експорту у загальному виробництвi - на 216,12 %, продуктивнiсть працi - на 7,49 %, рiвень заробiтної плати - на 72,11 % та зменшились залишки на 50,40 %;

     цiни iмпортованого товару на митну територiю України були переважно вищими вiд цiн продажу на внутрiшньому ринку та собiвартостi подiбного товару;

     вiдсутнiй причинно-наслiдковий зв'язок мiж динамiкою iмпорту та погiршенням окремих показникiв ПАТ "Гемопласт";

     вiдсутнi непередбачуванi обставини, що могли б призвести до значного збiльшення обсягiв iмпорту товару в Україну та завдати значної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України не вимагають застосування спецiальних заходiв.

     Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N СП-461/2020/4411-03 "Про припинення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв незалежно вiд країни походження та експорту без застосування спецiальних заходiв".

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.