КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 вересня 2020 р. N 780


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 вересня 2020 р. N 780

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для розвитку виноградарства, садiвництва i хмелярства, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 липня 2005 р. N 587 (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 29, ст. 1710; 2020 р., N 34, ст. 1128):

     1) абзац сьомий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Часткове вiдшкодування вартостi садивного матерiалу не може перевищувати нормативи, затвердженi Мiнекономiки.";

     2) в абзацi дванадцятому пункту 6 слова i цифру "витрат на 1 гектар" виключити;

     3) пункт 7 доповнити абзацом такого змiсту:

     "Частковому вiдшкодуванню пiдлягає вартiсть основних фондiв, якi приймаються в експлуатацiю згiдно з актами готовностi до експлуатацiї об'єкта (декларацiя/сертифiкат), пiдтверджена актами приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення) основних засобiв (N ОЗ-1, N ОЗ-2), якi були передбаченi проектно-кошторисною документацiєю.";

     4) абзац четвертий пункту 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти для часткового вiдшкодування вартостi об'єктiв, лiнiй, технiки та обладнання з рахунка, вiдкритого в Казначействi, на поточнi рахунки суб'єктiв господарювання, вiдкритi в банках, на пiдставi розподiлу бюджетних коштiв за напрямами в розрiзi кожного суб'єкта господарювання.".

     2. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для фiнансової пiдтримки заходiв в агропромисловому комплексi шляхом здешевлення кредитiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2015 р. N 300 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 40, ст. 1191; 2020 р., N 23, ст. 887, N 41, ст. 1331):

     1) у пунктi 3:

     абзац другий пiсля слiв "(крiм тваринництва)" доповнити словами "та переробки сiльськогосподарської продукцiї";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "не мають на перше число мiсяця, в якому буде прийматися рiшення щодо здiйснення виплат, прострочену бiльш як шiсть мiсяцiв заборгованiсть з платежiв, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС.";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Вiдповiднiсть позичальника вимогам абзацу третього пункту 3 цього Порядку перевiряється уповноваженим банком виходячи з iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, розмiщеного на офiцiйному веб-сайтi Мiн'юсту.";

     2) у пунктi 4:

     абзац сьомий пiсля слiв "(крiм тваринництва)" доповнити словами "та переробки сiльськогосподарської продукцiї";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Контроль за граничними обсягами компенсацiї, визначеними абзацами шостим i сьомим цього пункту, здiйснює Мiнекономiки.";

     3) в абзацi другому пункту 5 слова "контролюючими органами" замiнити словами "органами, уповноваженими здiйснювати контроль за використанням бюджетних коштiв,";

     4) в абзацi першому пункту 6 слова "одному iз уповноважених банкiв" замiнити словами "уповноваженому банку";

     5) у пунктi 8:

     абзаци третiй i четвертий замiнити абзацами такого змiсту:

     "формує щомiсяця до 15 числа перелiк позичальникiв на отримання компенсацiї та надсилає його ДПС з метою проведення перевiрки вiдповiдностi одержувачiв бюджетних коштiв вимогам абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, наданої протягом п'яти календарних днiв, з перелiку позичальникiв на отримання компенсацiї, якi не вiдповiдають вимогам абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку, i формує до 20 числа перелiк позичальникiв на отримання компенсацiї iз зазначенням їх банкiв та розмiщує його на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки;

     затверджує щомiсяця до 25 числа розподiл коштiв мiж уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорцiйно визначенiй потребi в компенсацiї та формує зведений реєстр на отримання компенсацiйних виплат (з урахуванням абзацу восьмого пункту 4 цього Порядку).

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, уповноваженим банкам на пiдставi:

     пiдписаного Мiнекономiки з уповноваженим банком Меморандуму про загальнi засади спiвробiтництва;

     розподiлу коштiв мiж уповноваженими банками;

     зведеного реєстру на отримання компенсацiйних виплат.".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами десятим - тринадцятим;

     6) пункт 10 доповнити абзацом такого змiсту:

     "При цьому погашення бюджетної кредиторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до цього Порядку у редакцiї, що дiяла на момент виникнення такої заборгованостi.".

     3. У Порядку розподiлу бюджетної дотацiї для розвитку сiльськогосподарських товаровиробникiв та стимулювання виробництва сiльськогосподарської продукцiї у 2017 роцi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 лютого 2017 р. N 83 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 18, ст. 511, N 28, ст. 817, N 53, ст. 1609):

     1) у пунктi 6 слова i цифри "за балансовим рахунком групи рахункiв 375 "Iншi спецiальнi рахунки" замiнити словами i цифрами "за рахунком 38 "Рахунки, вiдкритi в системi електронного адмiнiстрування податкiв";

     2) доповнити Порядок пунктом 161 такого змiсту:

     "161. Залишок коштiв на небюджетному рахунку Мiнагрополiтики, який склався пiсля перерахування бюджетної дотацiї, перераховується Казначейством до державного бюджету на пiдставi платiжного доручення Мiнагрополiтики, оформленого в установленому порядку.

     Закриття небюджетного рахунка Мiнагрополiтики здiйснюється Казначейством на пiдставi поданої Мiнагрополiтики заяви, оформленої в установленому порядку.";

     3) у текстi Порядку слово "ДФС" замiнити словом "ДПС".

     4. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для часткової компенсацiї вартостi сiльськогосподарської технiки та обладнання вiтчизняного виробництва, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2017 р. N 130 (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 24, ст. 671, N 61, ст. 1865, N 92, ст. 2784; 2018 р., N 19, ст. 634, N 76, ст. 2539; 2019 р., N 19, ст. 646, N 96, ст. 3168; 2020 р., N 23, ст. 884):

     1) у пунктi 10:

     абзац шостий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мають право на отримання часткової компенсацiї сiльськогосподарськi товаровиробники:

     стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або якi не перебувають на стадiї лiквiдацiї;

     якi не мають на перше число мiсяця, в якому буде прийматися рiшення щодо здiйснення виплат, прострочену бiльш як шiсть мiсяцiв заборгованiсть з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС.".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

     в абзацi дев'ятому слова "контролюючими органами" замiнити словами "органами, уповноваженими здiйснювати контроль за використанням бюджетних коштiв,";

     2) у пунктi 11:

     абзац п'ятий виключити;

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Вiдповiднiсть заявника вимогам, зазначеним в абзацi сьомому пункту 10 цього Порядку, перевiряється уповноваженим банком виходячи з iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, розмiщеного на офiцiйному веб-сайтi Мiн'юсту.";

     3) абзац перший пункту 14 замiнити абзацами такого змiсту:

     "14. Мiнекономiки на пiдставi поданих уповноваженими банками реєстрiв:

     щомiсяця формує перелiк сiльськогосподарських товаровиробникiв на отримання часткової компенсацiї та надсилає його ДПС з метою проведення перевiрки вiдповiдностi сiльськогосподарських товаровиробникiв критерiям, зазначеним у пунктi 3, та вимогам абзацу восьмого пункту 10 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, отриманої протягом п'яти календарних днiв, з перелiку сiльськогосподарських товаровиробникiв, якi не вiдповiдають критерiям, зазначеним у пунктi 3, та вимогам абзацу восьмому пункту 10 цього Порядку, i формує перелiк сiльськогосподарських товаровиробникiв в розрiзi уповноважених банкiв та розмiщує його на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки;

     затверджує щомiсяця до 25 числа (у груднi до 20 числа) розподiл коштiв мiж уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорцiйно визначенiй потребi в частковiй компенсацiї та формує зведений реєстр сiльськогосподарських товаровиробникiв на отримання часткової компенсацiї.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, уповноваженим банкам на пiдставi:

     пiдписаного Мiнекономiки з уповноваженим банком Меморандуму про загальнi засади спiвробiтництва;

     розподiлу коштiв мiж уповноваженими банками;

     зведеного реєстру сiльськогосподарських товаровиробникiв на отримання часткової компенсацiї.".

     У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим;

     4) пункт 17 викласти в такiй редакцiї:

     "17. Операцiї, пов'язанi з використанням бюджетних коштiв, здiйснюються вiдповiдно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому законодавством порядку.".

     5. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання фiнансової пiдтримки розвитку фермерських господарств, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2018 р. N 106 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 22, ст. 728, N 89, ст. 2954; 2019 р., N 21, ст. 711, N 90, ст. 3000, N 96, ст. 3168; 2020 р., N 47, ст. 1498):

     1) у пунктi 4:

     абзац п'ятий пiсля слiв "якi мають" доповнити словами "на перше число мiсяця, в якому буде прийматися рiшення щодо здiйснення виплат, прострочену бiльш як шiсть мiсяцiв", а слова "контролюючi органи" замiнити словами "органи ДПС";

     доповнити пункт абзацом такого змiсту:

     "Наявнiсть обставин, зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, перевiряється уповноваженим банком та Укрдержфондом виходячи з iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, розмiщеного на офiцiйному веб-сайтi Мiн'юсту.";

     2) абзац дев'ятий пункту 6 виключити;

     3) у пунктi 7:

     в абзацi тринадцятому цифру i слово "1 грудня" замiнити цифрами i словом "10 листопада";

     абзац п'ятнадцятий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнекономiки на пiдставi поданих уповноваженими банками реєстрiв одержувачiв часткової компенсацiї вартостi насiння:

     формує до 15 липня та 15 листопада перелiк одержувачiв на отримання часткової компенсацiї вартостi насiння та надсилає його ДПС з метою проведення перевiрки наявностi обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, наданої протягом п'яти календарних днiв, з перелiку одержувачiв часткової компенсацiї вартостi насiння, щодо яких виявлено наявнiсть обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку, i формує до 20 липня та 20 листопада перелiк одержувачiв часткової компенсацiї вартостi насiння в розрiзi уповноважених банкiв та розмiщує його на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки;

     затверджує до 25 липня та 25 листопада розподiл коштiв мiж уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорцiйно визначенiй потребi в частковiй компенсацiї та формує зведений реєстр одержувачiв часткової компенсацiї вартостi насiння.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, уповноваженим банкам на пiдставi:

     пiдписаного Мiнекономiки з уповноваженим банком Меморандуму про загальнi засади спiвробiтництва;

     розподiлу коштiв мiж уповноваженими банками;

     зведеного реєстру одержувачiв часткової компенсацiї вартостi насiння.".

     У зв'язку з цим абзаци шiстнадцятий - вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять третiм - двадцять п'ятим;

     4) у пунктi 9:

     в абзацi сiмнадцятому цифри "10" замiнити цифрою "5";

     абзаци дев'ятнадцятий - двадцять перший замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнекономiки на пiдставi поданих уповноваженими банками реєстрiв кооперативiв:

     формує перелiк кооперативiв на отримання компенсацiї вартостi та перелiк кооперативiв на отримання компенсацiї кредиту та надсилає їх ДПС з метою проведення перевiрки наявностi обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, наданої протягом п'яти календарних днiв, з перелiкiв кооперативи, щодо яких виявлено наявнiсть обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку, i формує перелiки одержувачiв у розрiзi уповноважених банкiв та розмiщує їх на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки;

     затверджує розподiл бюджетних коштiв мiж уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорцiйно визначенiй потребi в частковiй компенсацiї i формує зведенi реєстри кооперативiв одержувачiв компенсацiї вартостi та компенсацiї кредитiв:

     - у разi компенсацiї кредиту - щомiсяця до 20 числа;

     - у разi компенсацiї вартостi - до 1 серпня та до 20 листопада.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, уповноваженим банкам на пiдставi:

     пiдписаного Мiнекономiки з уповноваженим банком Меморандуму про загальнi засади спiвробiтництва;

     розподiлу бюджетних коштiв мiж уповноваженими банками;

     зведеного реєстру кооперативiв - одержувачiв компенсацiї вартостi технiки та обладнання та/або зведеного реєстру кооперативiв - одержувачiв компенсацiї кредитiв.".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами двадцять дев'ятим - тридцять шостим;

     5) у пунктi 11:

     в абзацi дев'ятому слова i цифри "до 10 числа" замiнити словами i цифрою "до 5 числа";

     абзац одинадцятий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнекономiки на пiдставi поданих уповноваженими банками реєстрiв одержувачiв компенсацiї:

     формує щомiсяця до 10 числа перелiк одержувачiв на отримання компенсацiї та надсилає його ДПС з метою проведення перевiрки наявностi обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, наданої протягом п'яти календарних днiв, з перелiку одержувачiв, щодо яких виявлено наявнiсть обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку, i формує до 15 числа перелiк одержувачiв у розрiзi уповноважених банкiв та розмiщує його на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки;

     затверджує щомiсяця до 20 числа розподiл коштiв мiж уповноваженими банками в межах бюджетних асигнувань пропорцiйно визначенiй потребi в частковiй компенсацiї.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, уповноваженим банкам на пiдставi:

     пiдписаного Мiнекономiки з уповноваженим банком Меморандуму про загальнi засади спiвробiтництва;

     розподiлу коштiв мiж уповноваженими банками;

     зведеного реєстру одержувачiв часткової компенсацiї вiдсоткової ставки за залученими у нацiональнiй валютi кредитами, наданими уповноваженими банками.".

     У зв'язку з цим абзаци дванадцятий i тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятнадцятим i двадцятим;

     6) абзаци шостий i сьомий пункту 111 замiнити абзацами такого змiсту:

     "Укрдержфонд:

     формує двiчi на рiк до 1 липня та 10 листопада перелiк новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидiї та надсилає його ДПС з метою проведення перевiрки наявностi обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, наданої протягом п'яти календарних днiв, з перелiку новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидiї новостворенi фермерськi господарства, щодо яких виявлено наявнiсть обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку, i формує до 10 липня та 20 листопада зведений реєстр новостворених фермерських господарств на отримання бюджетної субсидiї, який подає Мiнекономiки.

     Мiнекономiки погоджує до 15 липня та 25 листопада на пiдставi наданого Укрдержфондом зведеного реєстру новостворених фермерських господарств, яким видiляється бюджетна субсидiя, розподiл бюджетних коштiв, передбачених Мiнекономiки у державному бюджетi для фiнансової пiдтримки фермерських господарств за вiдповiдним напрямом, та спрямовує протягом п'яти робочих днiв з дати погодження бюджетнi кошти до Укрдержфонду у межах бюджетних асигнувань.".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий i дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами десятим i одинадцятим;

     7) абзаци восьмий i дев'ятий пункту 112 замiнити абзацами такого змiсту:

     "Укрдержфонд:

     формує щомiсяця до 10 числа перелiк фермерських господарств на отримання бюджетної субсидiї та надсилає його ДПС з метою проведення перевiрки наявностi обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, наданої протягом п'яти календарних днiв, з перелiку фермерських господарств на отримання бюджетної субсидiї фермерськi господарства, щодо яких виявлено наявнiсть обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку, i формує до 15 числа зведений реєстр фермерських господарств на отримання бюджетної субсидiї, який подає Мiнекономiки.

     Мiнекономiки погоджує до 20 числа поточного мiсяця на пiдставi наданого Укрдержфондом зведеного реєстру фермерських господарств на отримання бюджетної субсидiї розподiл бюджетних коштiв, передбачених Мiнекономiки у державному бюджетi для фiнансової пiдтримки за вiдповiдним напрямом, та спрямовує протягом п'яти робочих днiв з дати погодження бюджетнi кошти до Укрдержфонду у межах бюджетних асигнувань.".

     У зв'язку з цим абзаци десятий i одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим i тринадцятим;

     8) у пунктi 113:

     в абзацах першому, другому та шостому цифру i слово "1 липня" замiнити цифрою i словом "1 серпня";

     в абзацi десятому слова "формує реєстр фермерських господарств - одержувачiв дотацiї за утримання корiв" замiнити словами "формує перелiк фермерських господарств - одержувачiв дотацiї за утримання корiв";

     абзац одинадцятий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнекономiки:

     надсилає ДПС перелiк фермерських господарств - одержувачiв дотацiї за утримання корiв з метою проведення перевiрки наявностi обставин, зазначених в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку;

     виключає на пiдставi iнформацiї вiд ДПС, наданої протягом п'яти календарних днiв, з перелiку фермерських господарств - одержувачiв дотацiї за утримання корiв фермерськi господарства, щодо яких виявлено обставини, зазначенi в абзацi п'ятому пункту 4 цього Порядку, i формує до 10 листопада реєстр фермерських господарств - одержувачiв дотацiї за утримання корiв;

     затверджує до 15 листопада на пiдставi реєстру фермерських господарств - одержувачiв дотацiї за утримання корiв розподiл бюджетних коштiв мiж фермерськими господарствами пропорцiйно нарахованим сумам дотацiї за утримання корiв у межах бюджетних асигнувань.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, на рахунки фермерських господарств, вiдкритi у банках, на пiдставi:

     розподiлу бюджетних коштiв мiж фермерськими господарствами;

     реєстру фермерських господарств - одержувачiв дотацiї за утримання корiв.";

     9) у пунктi 13 слова "контролюючими органами" замiнити словами "органами, уповноваженими здiйснювати контроль за використанням бюджетних коштiв".

     6. У Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для державної пiдтримки розвитку тваринництва та переробки сiльськогосподарської продукцiї, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 лютого 2018 р. N 107 (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 22, ст. 729; 2020 р., N 43, ст. 1395):

     1) пункт 3 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Мають право на отримання бюджетних коштiв суб'єкти господарювання:

     стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або якi не перебувають на стадiї лiквiдацiї;

     якi не мають на перше число мiсяця, в якому буде прийматися рiшення щодо здiйснення виплат, прострочену бiльш як шiсть мiсяцiв заборгованiсть з платежiв, контроль за справленням яких покладено на ДПС.

     Вiдповiднiсть суб'єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзацi третьому цього пункту, перевiряється виходячи з iнформацiї з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, розмiщеного на офiцiйному веб-сайтi Мiн'юсту, перед формуванням реєстрiв та вiдомостей отримувачiв бюджетних коштiв.

     Вiдповiднiсть суб'єкта господарювання вимогам, зазначеним в абзацi четвертому цього пункту, перевiряється органом, що формує реєстри або вiдомостi, шляхом надсилання вiдповiдного запиту до ДПС перед формуванням реєстрiв та вiдомостей отримувачiв бюджетних коштiв.";

     2) пiдпункт 6 пункту 4 пiсля слiв "бюджетний перiод" доповнити словами "за напрямом державна пiдтримка розвитку тваринництва та переробки сiльськогосподарської продукцiї";

     3) у пунктi 7:

     абзац восьмий виключити;

     в абзацi одинадцятому цифри "10" замiнити цифрами "15";

     4) у пунктi 8:

     абзац одинадцятий виключити;

     абзац тридцять перший замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнекономiки затверджує до 15 листопада розподiл бюджетних коштiв мiж суб'єктами господарювання пропорцiйно нарахованим сумам часткового вiдшкодування вартостi племiнних тварин, бджiл, сперми та ембрiонiв у межах бюджетних асигнувань.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, на рахунки суб'єктiв господарювання, вiдкритi в банках, на пiдставi:

     розподiлу бюджетних коштiв мiж суб'єктами господарювання;

     реєстру суб'єктiв господарювання, яким нараховане часткове вiдшкодування вартостi племiнних тварин, бджiл, сперми та ембрiонiв.".

     У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами тридцять п'ятим - тридцять восьмим;

     5) у пунктi 9:

     в абзацах першому i другому слова "зокрема водоплавної" замiнити словами "в тому числi водоплавної";

     абзац дванадцятий виключити;

     в абзацi сiмнадцятому цифри "15" замiнити цифрами "10";

     абзац вiсiмнадцятий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнекономiки затверджує до 15 листопада розподiл бюджетних коштiв мiж суб'єктами господарювання пропорцiйно нарахованим сумам часткового вiдшкодування вартостi об'єктiв у межах бюджетних асигнувань.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, на рахунки суб'єктiв господарювання, вiдкритi в банках, на пiдставi:

     розподiлу бюджетних коштiв мiж суб'єктами господарювання, затвердженого наказом Мiнекономiки;

     сформованого Мiнекономiки реєстру суб'єктiв господарювання, яким нараховане часткове вiдшкодування вартостi тваринницьких об'єктiв.".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами двадцять другим - двадцять п'ятим;

     6) у пунктi 10:

     абзац п'ятий виключити;

     абзаци десятий - дванадцятий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Уповноваженi банки формують реєстри суб'єктiв господарювання, якi набули право на компенсацiю вартостi об'єктiв, профiнансованих за рахунок банкiвських кредитiв, i подають їх щомiсяця до 10 числа наступного перiоду та до 30 листопада поточного року, а за грудень попереднього року - до 10 липня поточного року Мiнекономiки.

     Мiнекономiки формує щомiсяця до 20 числа наступного перiоду та до 10 грудня на пiдставi наданих уповноваженими банками реєстрiв суб'єктiв господарювання зведений реєстр суб'єктiв господарювання, якi набули право на компенсацiю вартостi об'єктiв, профiнансованих за рахунок банкiвських кредитiв, зазначає в ньому суму коштiв, що пiдлягає компенсацiї, та затверджує розподiл коштiв мiж уповноваженими банками у межах бюджетних асигнувань пропорцiйно заявленим сумам.

     Мiнекономiки перераховує бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, уповноваженим банкам на пiдставi:

     пiдписаного Мiнекономiки з уповноваженим банком Меморандуму про загальнi засади спiвробiтництва;

     розподiлу коштiв мiж уповноваженими банками;

     зведеного реєстру суб'єктiв господарювання, якi набули право на компенсацiю вартостi об'єктiв, профiнансованих за рахунок банкiвських кредитiв.".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - дев'ятнадцятим;

     7) у пунктi 11:

     абзац п'ятнадцятий виключити;

     абзац двадцять другий замiнити абзацами такого змiсту:

     "Мiнекономiки затверджує до 20 листопада розподiл бюджетних коштiв мiж сiльськогосподарськими товаровиробниками пропорцiйно нарахованим сумам часткового вiдшкодування вартостi об'єктiв у межах бюджетних асигнувань.

     Мiнекономiки перераховує не пiзнiше 15 грудня поточного року бюджетнi кошти з рахунка, вiдкритого в Казначействi, на рахунки сiльськогосподарських товаровиробникiв, вiдкритi в банках, на пiдставi:

     розподiлу бюджетних коштiв мiж сiльськогосподарськими товаровиробниками;

     реєстру сiльськогосподарських товаровиробникiв, яким нараховане часткове вiдшкодування вартостi об'єктiв iз зберiгання та переробки зерна.".

     У зв'язку з цим абзаци двадцять третiй i двадцять четвертий вважати вiдповiдно абзацами двадцять шостим i двадцять сьомим.

     7. У Порядку надання сiмейним фермерським господарствам додаткової фiнансової пiдтримки через механiзм доплати на користь застрахованих осiб - членiв/голови сiмейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 травня 2019 р. N 565 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 54, ст. 1876; 2020 р., N 47, ст. 1493):

     1) абзац другий пункту 12 викласти в такiй редакцiї:

     "на пiдставi подання ДПС у межах вiдкритих асигнувань з рахунка, вiдкритого в Казначействi за програмою "Фiнансова пiдтримка сiльгосптоваровиробникiв", перераховує бюджетнi кошти на небюджетний рахунок;";

     2) доповнити Порядок пунктом 261 такого змiсту:

     "261. Залишок коштiв на небюджетному рахунку Мiнекономiки, який склався пiсля перерахування доплати на кiнець поточного року, перераховується Казначейством до державного бюджету на пiдставi платiжного доручення Мiнекономiки, оформленого в установленому порядку.

     Закриття небюджетного рахунка Мiнекономiки здiйснюється Казначейством на пiдставi поданої Мiнекономiки заяви, оформленої в установленому порядку.".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.