КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 вересня 2020 р. N 782


Про внесення змiн до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2014 р., N 24, ст. 735; 2020 р., N 26, ст. 965), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 81

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 вересня 2020 р. N 782

ЗМIНИ,
що вносяться до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Пункт 6 § 14 виключити.

     2. Параграф 15 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5. За рiшенням Прем'єр-мiнiстра у засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв може брати участь член Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї у порядку, встановленому пунктами 4, 7 - 9 § 261 цього Регламенту.".

     3. Пункт 2 § 24 доповнити абзацом такого змiсту:

     "У разi коли за рiшенням Прем'єр-мiнiстра у засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв взяв участь член Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдна iнформацiя зазначається у протоколi засiдання.".

     4. Доповнити Регламент § 261 такого змiсту:

     "§ 261. Онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв

     1. Прем'єр-мiнiстр може прийняти рiшення про проведення засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї з використанням вiдповiдного програмного забезпечення, зокрема через Iнтернет (далi - онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв). В онлайн-засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв беруть участь члени Кабiнету Мiнiстрiв, а також iншi особи, якi визначенi Прем'єр-мiнiстром.

     2. Онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв можуть проводитися у невiдкладних випадках, пов'язаних iз запобiганням виникненню надзвичайних ситуацiй, лiквiдацiєю їх наслiдкiв, а також з питань, пов'язаних з виникненням загрози життю та/або здоров'ю населення, з невiдкладних питань щодо проведення операцiї Об'єднаних сил та обороноздатностi держави, у перiод дiї карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв з метою запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та в iнших випадках за рiшенням Прем'єр-мiнiстра.

     3. Пiдготовка та проведення онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюється з дотриманням вимог, передбачених цим роздiлом. Пiдготовка матерiалiв, включених до порядку денного онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв, здiйснюється у порядку, встановленому роздiлами 4, 6 i 7 цього Регламенту.

     4. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв забезпечує iнформування членiв Кабiнету Мiнiстрiв та iнших визначених Прем'єр-мiнiстром осiб, якi будуть брати участь в онлайн-засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв, про дату i час проведення засiдання та надсилає їм схвалений Прем'єр-мiнiстром проект порядку денного засiдання разом з матерiалами до нього у спосiб та строк, що визначенi пунктом 1 § 17 цього Регламенту. Одночасно вiдповiдна iнформацiя та матерiали надсилаються на адресу електронної пошти кожного члена Кабiнету Мiнiстрiв.

     5. Онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв проводиться на базi програмно-апаратного комплексу залу засiдань Кабiнету Мiнiстрiв (м. Київ, Будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2).

     6. Пiд час онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у залi засiдань Кабiнету Мiнiстрiв перебуває Прем'єр-мiнiстр та/або Перший вiце-прем'єр-мiнiстр чи вiце-прем'єр-мiнiстр, а також можуть перебувати iншi члени Кабiнету Мiнiстрiв, Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв та/або його заступники, Керiвник Апарату Прем'єр-мiнiстра, iншi посадовi особи, участь яких в такому засiданнi необхiдна, та працiвники Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, присутнiсть яких необхiдна для органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв.

     Перелiк осiб, якi перебуватимуть у залi засiдань Кабiнету Мiнiстрiв, та осiб, якi будуть брати участь в онлайн-засiданнi Кабiнету Мiнiстрiв у режимi вiдеоконференцiї, складається Державним секретарем Кабiнету Мiнiстрiв, який погоджує його з Прем'єр-мiнiстром.

     7. Перед вiдкриттям онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв проводить реєстрацiю членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi присутнi у залi засiдань Кабiнету Мiнiстрiв, та членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi приєдналися до участi в такому засiданнi у режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдно до зображень на екранах (монiторах).

     8. Головуючий вiдкриває онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв у разi, коли участь в ньому беруть бiльше нiж половина посадового складу Кабiнету Мiнiстрiв.

     9. Голосування пiд час онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюється шляхом пiдняття руки членом Кабiнету Мiнiстрiв на питання головуючого про те, хто "за", "проти" або "утримався". Головуючий на пiдставi результатiв обговорення та голосування оголошує про прийняте рiшення iз зазначенням у разi наявностi членiв Кабiнету Мiнiстрiв, якi проголосували "проти" або "утримався".

     10. Результати онлайн-засiдання Кабiнету Мiнiстрiв оформляються згiдно з § 24 цього Регламенту.".

     5. Параграф 283 доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71. За рiшенням голови урядового комiтету член урядового комiтету або посадова особа, яка вiдповiдно до пункту 7 цього параграфа має право вирiшального голосу, може брати участь у засiданнi урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї у порядку, встановленому пунктами 3, 6 i 7 § 287 цього Регламенту.".

     6. Пункт 13 § 286 доповнити абзацом такого змiсту:

     "У разi коли за рiшенням голови урядового комiтету член урядового комiтету або посадова особа, яка вiдповiдно до пункту 7 § 283 цього Регламенту має право вирiшального голосу, взяв участь у засiданнi урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдна iнформацiя зазначається в протоколi засiдання.".

     7. Доповнити Регламент § 287 такого змiсту:

     "§ 287. Онлайн-засiдання урядового комiтету

     1. Голова урядового комiтету може прийняти рiшення про проведення засiдання урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї з використанням вiдповiдного програмного забезпечення, зокрема через Iнтернет (далi - онлайн-засiдання урядового комiтету). У зазначеному засiданнi беруть участь члени урядового комiтету, а також iншi особи, якi визначенi головою урядового комiтету.

     2. Пiдготовка та проведення онлайн-засiдання урядового комiтету здiйснюється з дотриманням вимог, передбачених цим роздiлом. Пiдготовка матерiалiв, включених до порядку денного онлайн-засiдання урядового комiтету, здiйснюється в порядку, встановленому роздiлами 4, 6 i 7 цього Регламенту.

     3. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв забезпечує iнформування членiв урядового комiтету та iнших визначених головою урядового комiтету осiб, якi будуть брати участь в онлайн-засiданнi урядового комiтету, про дату i час проведення такого засiдання та надсилає їм схвалений головою урядового комiтету проект порядку денного засiдання урядового комiтету разом з матерiалами до нього у спосiб та строк, що визначенi пунктом 3 § 284 цього Регламенту. Одночасно вiдповiднi iнформацiя та матерiали надсилаються на адресу електронної пошти кожного члена урядового комiтету.

     4. Онлайн-засiдання урядового комiтету проводиться на базi програмно-апаратного комплексу залу, де проводиться засiдання урядового комiтету (м. Київ, Будинок Уряду, вул. Грушевського, 12/2).

     5. Пiд час онлайн-засiдання урядового комiтету в залi, де проводиться засiдання урядового комiтету, перебуває голова урядового комiтету та/або його заступник, а також можуть перебувати iншi члени урядового комiтету, Державний секретар Кабiнету Мiнiстрiв та/або його заступники, вiдповiдальний секретар урядового комiтету, iншi посадовi особи, участь яких необхiдна у засiданнi урядового комiтету, та працiвники Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв, присутнiсть яких необхiдна для органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення онлайн-засiдання урядового комiтету.

     Перелiк осiб, якi перебуватимуть у залi, де проводиться засiдання урядового комiтету, та осiб, якi будуть брати участь у онлайн-засiданнi урядового комiтету в режимi вiдеоконференцiї, складається вiдповiдальним секретарем урядового комiтету, який погоджує його з головою урядового комiтету.

     6. Перед вiдкриттям онлайн-засiдання урядового комiтету Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв проводить реєстрацiю членiв урядового комiтету, якi присутнi у залi, де проводиться засiдання, та членiв урядового комiтету, якi приєдналися до участi в такому засiданнi у режимi вiдеоконференцiї, вiдповiдно до зображень на екранах (монiторах).

     7. Головуючий на засiданнi урядового комiтету вiдкриває онлайн-засiдання урядового комiтету за умови дотримання кворуму, передбаченого пунктом 6 § 283 цього Регламенту.

     8. Обговорення питань, прийняття рiшень та оформлення результатiв онлайн-засiдання урядового комiтету здiйснюється вiдповiдно до § 286 цього Регламенту.".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.