МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки

     Вiдповiдно Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:

     скаргу Приватного акцiонерного товариства "Дiкергофф Цемент Україна", приватного акцiонерного товариства "Кривий Рiг Цемент", приватного акцiонерного товариства "Миколаївцемент", публiчного акцiонерного товариства "Подiльський Цемент", товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Цемент" (далi - заявник) за пiдтримки приватного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвськцемент" про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки (далi - скарга);

     звiт i висновки Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України про результати проведення антидемпiнгової процедури щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що iмпорт в Україну цементу походженням з Турецької Республiки мiг здiйснюватися за демпiнговими цiнами, i рiвень демпiнгової маржi не може вважатися мiнiмальним, а обсяги iмпорту - незначними вiдповiдно до положень Закону;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв стосовно того, що iмпорт в Україну цементу походженням з Турецької Республiки здiйснювався в таких обсягах i на таких умовах, що мiг заподiяти iстотну шкоду нацiональному товаровиробнику.

     Зокрема, вiдповiдно до матерiалiв скарги, за перiод дослiдження (2017 - 2019 роки та прогнозний 2020 р.):

     демпiнговий iмпорт зрiс за перiод 2017 - 2019 роки на 809% в абсолютних показниках, вiдносно споживання - на 837 %, при цьому тенденцiя росту демпiнгового iмпорту зберiгається i прогнознi показники 2020 року показують суттєве подальше зростання такого iмпорту в абсолютних показниках на 1815 %, вiдносно споживання - на 2547%;

     цiни демпiнгового iмпорту були нижче цiн заявника i, при суттєвому зростаннi обсягiв постачання демпiнгового iмпорту в Україну у перiод дослiдження, заявник був змушений знизити вiдпускнi цiни, незважаючи на зростання собiвартостi.

     Аналiз динамiки основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств заявника за перiод дослiдження свiдчить про те, що при вiдносному вiдновленнi показникiв у 2019 роцi, на початку 2020 року всi основнi показники заявника показують тенденцiю до погiршення, яка прогнозовано очiкується у 2020 роцi в цiлому.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 12 Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 02.09.2020 N АД-463/2020/4411-03, згiдно з яким порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: цемент, зокрема, клiнкери цементнi та портландцемент, що класифiкуються за такими кодами УКТЗЕД: 2523 10 00 00, 2523 21 00 00, 2523 29 00 00 походженням з Турецької Республiки.

     Проведення антидемпiнгового розслiдування доручено Мiнекономiки.

     Якщо розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономiки iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономiки, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас, iнформацiя враховується Мiнекономiки в разi подання її державною мовою України та у строки, встановленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономiки.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн антидемпiнгового розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

     У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною розслiдування наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватись українським перекладом.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономiки її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 02.09.2020 N АД-463/2020/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-36, 596-67-55;
     e-mail: tradedefence@me.gov.ua

     Для офiцiйної реєстрацiї документiв: адреса Мiнекономiки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
     е-mail: meconomy@me.gov.ua.

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Турецької Республiки пiдприємство (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо Товару, що є об'єктом розслiдування, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню розслiдування}

     Загальний обсяг виробництва Товару, що є об'єктом розслiдування (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв Товару):

     Загальний обсяг закупiвлi Товару, що є об'єктом розслiдування (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники Товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi Товару, що є об'єктом розслiдування:

     Загальний обсяг продажу Товару, що є об'єктом розслiдування (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв Товару):

     Основнi покупцi Товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї Товару, що є об'єктом розслiдування:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.