ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ З НАПРЯМУ РЕАЛIЗАЦIЇ ПРАВОВИХ ПИТАНЬ

09.09.2020 N 10/555

 

Департамент митно-тарифного регулювання


     На розглядi в Держмитслужбi знаходиться ухвала Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 14.08.2020 у справi N 640/12153/20 про забезпечення адмiнiстративного позову (вх. Держмитслужби N 21906/8.19 вiд 19.08.2020), копiя якої також направлена стороною у справi ТОВ "Виробнича фiрма "Полiмер" (вх. Держмитслужби N 21668/13 вiд 17.08.2020).

     Цiєю ухвалою, зокрема: 1) зупинено дiю рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.06.2020 N СП-451/2020/4411-03, згiдно якого застосовано попереднi спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту за описом наведеним в ньому; 2) заборонено Мiжвiдомчiй комiсiї з мiжнародної торгiвлi, а також iншим особам в тому числi але не виключно Державнiй митнiй службi України вчиняти дiї, щодо реалiзацiї/виконання рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.06.2020 N СП-451/2020/4411-03 в тому числi щодо застосування спецiального мита у розмiрi 18% щодо iмпорту в Україну зазначеного в ньому товару незалежно вiд країни походження та експорту.

     Вiдповiдно до ст. 156 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (далi - КАС України) ухвала суду про забезпечення позову має вiдповiдати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала пiдлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно вiд її оскарження i вiдкриття виконавчого провадження. Примiрник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всiм особам, яких стосуються заходи забезпечення позову i яких суд може iдентифiкувати, а також, залежно вiд виду вжитих заходiв, направляється судом для негайного виконання державним та iншим органам для вжиття вiдповiдних заходiв. Особи, виннi в невиконаннi ухвали про забезпечення позову, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     Згiдно з ч. 2 ст. 372 КАС України судове рiшення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є пiдставою для його виконання.

     З огляду на вищезазначенi норми ухвала Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 14.08.2020 у справi N 640/12153/20 доведена до вiдома митниць Держмитслужби (копiя листа додається).

     Iнформуємо про наявнiсть пiдстав для вжиття заходiв спрямованих на виконання рiшення суду в межах компетенцiї Департаменту митно-тарифного регулювання.

     Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

В. о. директора Департаменту Юрiй СТУПАК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.