ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо державної пiдтримки культури, туризму та креативних iндустрiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 14.1 статтi 14 доповнити пiдпунктом 14.1.2771 такого змiсту:

     "14.1.2771. бюджетний грант - цiльова допомога у виглядi коштiв або майна, що надаються на безоплатнiй i безповоротнiй основi за рахунок коштiв державного та/або мiсцевих бюджетiв, мiжнародної технiчної допомоги для реалiзацiї проекту або програми у сферах культури, туризму та у секторi креативних iндустрiй, спорту та iнших гуманiтарних сферах у порядку, встановленому законом. Перелiк надавачiв бюджетних грантiв визначає Кабiнет Мiнiстрiв України".

     2. В абзацах восьмому i дев'ятому пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134 слова "(крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв)" замiнити словами та цифрами "(крiм вiд'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звiтних) рокiв та коригувань, визначених пiдпунктом 140.4.8 пункту 140.4 та пiдпунктом 140.5.16 пункту 140.5 статтi 140 цього Кодексу)".

     3. У статтi 140:

     пункт 140.4 доповнити пiдпунктом 140.4.8 такого змiсту:

     "140.4.8. на суму бюджетних грантiв, отриманих платником податку та включених до складу доходiв звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     пункт 140.5 доповнити пiдпунктом 140.5.16 такого змiсту:

     "140.5.16. на суму витрат, пов'язаних iз виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звiтному перiодi за рахунок таких грантiв (але не бiльше суми таких грантiв) та включених до складу витрат поточного звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

     4. Пiдпункт "б" пiдпункту 164.2.17 пункту 164.2 статтi 164 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Також не вважається додатковим благом платника податку сплачена закладом культури вартiсть товарiв та послуг, а саме проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, що пов'язанi з участю такого платника податку у створеннi та показi (проведеннi) культурних, у тому числi гастрольних, заходiв, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку".

     5. Статтю 170 доповнити пунктом 170.71 такого змiсту:

     "170.71. Оподаткування бюджетного гранту.

     170.71.1. Не оподатковується та не включається до загального мiсячного або рiчного оподатковуваного доходу платника податку дохiд у виглядi бюджетного гранту пiд час його нарахування (виплати, надання) на користь платника податкiв.

     170.71.2. Податковим агентом платника податку пiд час нарахування (виплати, надання) на його користь доходу у виглядi бюджетного гранту є надавач такого гранту.

     Податковi агенти - надавачi бюджетних грантiв у податковому розрахунку, подання якого передбачено пiдпунктом "б" пункту 176.2 статтi 176 цього Кодексу, вiдображають (за звiтний квартал) суму нарахованих (виплачених) у звiтному податковому перiодi доходiв у виглядi бюджетних грантiв. При цьому у податковому розрахунку зазначаються вiдомостi про укладенi договори з надання бюджетних грантiв та їх умови, у тому числi строк виконання договору, реєстрацiйний номер облiкової картки фiзичної особи - платника податку, яка одержала бюджетний грант, або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi). Також зазначається iнформацiя про факт використання платником податку бюджетного гранту або його частини за цiльовим призначенням або порушення платником податкiв умов договору про цiльове використання бюджетного гранту, про повне або часткове повернення платником податку бюджетного гранту на користь податкового агента - надавача бюджетного гранту (у разi такого повернення).

     170.71.3. У разi невключення податковим агентом - надавачем бюджетних грантiв до податкового розрахунку iнформацiї про порушення платником податку умов договору про цiльове використання бюджетного гранту такий надавач бюджетного гранту зобов'язаний виконати всi обов'язки податкового агента щодо доходiв, визначених цим пунктом.

     170.71.4. У разi якщо платником податку допущено порушення цiльового використання цiльового гранту, платник податкiв зобов'язаний вiдобразити суму доходу, отриманого у виглядi бюджетного гранту (його частини), щодо якої допущено порушення вiдповiдних умов договору про цiльове використання гранту, у складi рiчного оподатковуваного доходу за вiдповiдний звiтний рiк та подати рiчну податкову декларацiю вiдповiдно до цього Кодексу i самостiйно сплатити податок з таких доходiв.

     170.71.5. У разi якщо платником податку повернуто повнiстю чи частково бюджетний грант на користь надавача гранту (податкового агента) у звiтному (податковому) роцi його виплати (надання), такий платник податку має право у порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, повiдомити про це контролюючий орган з наданням копiй документiв, що пiдтверджують факт такого повернення. При цьому платник податку звiльняється вiд обов'язку вiдобразити таку частину виплаченого (наданого) та повернутого гранту у складi доходiв у рiчнiй податковiй декларацiї та сплатити податок з вiдповiдних доходiв.

     У разi якщо платником податку повернуто бюджетний грант на користь надавача гранту (податкового агента) повнiстю чи частково у календарному роцi, що настає за звiтним (податковим) роком, у якому було включено вiдповiдну суму гранту до рiчного оподатковуваного доходу, платник податкiв має право подати уточнюючу податкову декларацiю та зменшити суму рiчного оподатковуваного доходу за вiдповiдний звiтний рiк на повернуту суму гранту, за умови надання копiй документiв, що пiдтверджують факт повернення вiдповiдного гранту або його частини на користь надавача гранту (податкового агента)".

     6. Пункт 177.3 статтi 177 доповнити пiдпунктом 177.3.2 такого змiсту:

     "177.3.2. Не включаються до доходу фiзичної особи - пiдприємця суми доходу у виглядi бюджетного гранту.

     Оподаткування доходiв, отриманих фiзичною особою - пiдприємцем у виглядi такого гранту, здiйснюється у порядку, визначеному пунктом 170.71 статтi 170 цього Кодексу".

     7. Пункт 178.3 статтi 178 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Не включаються до доходу особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, суми доходу у виглядi бюджетного гранту. Оподаткування доходiв, отриманих особою, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, у виглядi такого гранту, здiйснюється у порядку, визначеному пунктом 170.71 статтi 170 цього Кодексу".

     8. Пiдпункт "в" пункту 193.1 статтi 193 доповнити абзацами четвертим - сьомим такого змiсту:

     "постачання послуг iз показу (проведення) театральних, оперних, балетних, музичних, концертних, хореографiчних, лялькових, циркових, звукових, свiтлових та iнших вистав, постановок, виступiв професiйних мистецьких колективiв, артистичних груп, акторiв та артистiв (виконавцiв), кiнематографiчних прем'єр, культурно-мистецьких заходiв;

     постачання послуг iз показу оригiналiв музичних творiв, демонстрацiї виставкових проектiв, проведення екскурсiй для груп та окремих вiдвiдувачiв у музеях, зоопарках та заповiдниках, вiдвiдування їх територiй та об'єктiв вiдвiдувачами;

     постачання послуг iз розповсюдження, демонстрування, публiчного сповiщення i публiчного показу фiльмiв, адаптованих вiдповiдно до законодавства в україномовнi версiї для осiб з порушеннями зору та осiб з порушеннями слуху;

     постачання послуг iз тимчасового розмiщування (проживання), що надаються готелями i подiбними засобами тимчасового розмiщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010)".

     9. Статтю 197 доповнити пунктом 197.25 такого змiсту:

     "197.25. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, що входять до складу нацiональної кiнематографiчної спадщини".

     10. Абзац перший пункту 208.2 статтi 208 пiсля слiв "за основною ставкою податку" доповнити словами та цифрами "або за ставкою 7 вiдсоткiв для послуг, визначених абзацами четвертим - шостим пiдпункту "в" пункту 193.1 статтi 193 цього Кодексу".

     11. У статтi 292:

     пiдпункт 1 пункту 292.1 пiсля слiв "страховi виплати i вiдшкодування" доповнити словами "доходи у виглядi бюджетних грантiв";

     пункт 292.11 доповнити пiдпунктом 12 такого змiсту:

     "12) суми коштiв та вартiсть майна, отриманих платником податку - юридичною особою у виглядi бюджетного гранту, за умови його цiльового використання.

     У разi нецiльового використання наданого бюджетного гранту платник податку - юридична особа зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статтi 293 цього Кодексу".

     12. У пiдроздiлi 2 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     у пунктi 12 цифри "2023" замiнити цифрами "2025";

     пункт 131 пiсля слова "розповсюдження" доповнити словом "показу";

     доповнити пунктами 132 i 74 такого змiсту:

     "132. Тимчасово, з 1 сiчня 2023 року до 1 сiчня 2025 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та показу демонстраторами та розповсюджувачами нацiональних фiльмiв та iноземних фiльмiв, якi дубльованi, озвученi державною мовою на територiї України, за умови, що такi нацiональнi фiльми та iноземнi фiльми адаптованi вiдповiдно до законодавства в україномовнi версiї для осiб з порушеннями зору та осiб з порушеннями слуху";

     "74. Тимчасово, до 1 сiчня 2023 року, операцiї з постачання послуг iз тимчасового розмiщування (проживання), що надаються готелями i подiбними засобами тимчасового розмiщування (клас 55.10 група 55 КВЕД ДК 009:2010), оподатковуються за ставкою у розмiрi 7 вiдсоткiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пунктiв 8, 9, абзацiв третього - шостого пункту 12 роздiлу I, якi набирають чинностi з першого дня мiсяця, наступного за мiсяцем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України щорiчно, починаючи з 2021 року, iнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 листопада 2020 року
N 962-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.