ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi за окремi правопорушення у сферi безпеки дорожнього руху

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi другiй статтi 13 слова i цифри "частинами першою, другою i третьою статтi 130, статтею" замiнити цифрами "130";

     2) у частинi першiй статтi 142 слова "автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису) (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку або вiдеозапис та функцiонують згiдно iз законодавством про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах)" замiнити словами "автоматичному режимi (за допомогою технiчних засобiв - приладiв контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функцiями фото-, вiдеофiксацiї, якi функцiонують згiдно iз законодавством про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах), або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису) (за допомогою технiчних засобiв з функцiями запису, зберiгання, вiдтворення i передачi фото-, вiдеоiнформацiї)";

     3) частину першу статтi 21 пiсля слiв "крiм посадової особи" доповнити словами i цифрами "та особи, яка вчинила правопорушення, передбаченi частинами другою - четвертою статтi 126 та статтею 130";

     4) статтю 22 доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Положення цiєї статтi не застосовуються до правопорушень, передбачених частиною четвертою статтi 121, частиною п'ятою статтi 122, статтями 1222, 1224, частиною третьою статтi 123, частинами другою - четвертою статтi 126 та статтею 130 цього Кодексу";

     5) статтю 30 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Якщо особою, позбавленою права керування транспортним засобом, до закiнчення строку дiї такого стягнення вчинено нове адмiнiстративне правопорушення, за яке застосовано стягнення у видi позбавлення права керування транспортним засобом, до стягнення за вчинення нового адмiнiстративного правопорушення приєднується невiдбута частина стягнення. При цьому загальний строк позбавлення права керування транспортним засобом може перевищувати гранично допустимий строк, передбачений частиною другою цiєї статтi".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     6) у статтi 38:

     у частинi другiй слова "крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинах третiй - п'ятiй цiєї статтi" замiнити словами "крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинах третiй - шостiй цiєї статтi";

     пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Адмiнiстративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених статтею 130 цього Кодексу, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

     7) у статтi 121:

     в абзацi другому частини п'ятої слово "трьох" замiнити словом "тридцяти";

     в абзацi другому частини шостої слово "десяти" замiнити словом "п'ятдесяти";

     в абзацi другому частини сьомої слово "п'ятнадцяти" замiнити словом "ста";

     8) у статтi 122:

     в абзацi другому частини першої слово "п'ятнадцяти" замiнити словом "двадцяти";

     в абзацi другому частини другої слова "двадцяти п'яти" замiнити словом "тридцяти";

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "Перевищення встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на п'ятдесят кiлометрiв на годину, ненадання" замiнити словом "Ненадання";

     в абзацi другому слово "тридцяти" замiнити словом "сорока";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Перевищення встановлених обмежень швидкостi руху транспортних засобiв бiльш як на п'ятдесят кiлометрiв на годину -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     у частинi п'ятiй:

     в абзацi першому слова "першою, другою або третьою" замiнити словами "першою - четвертою";

     в абзацi другому слово "сорока" замiнити словами "вiсiмдесяти п'яти";

     у першому реченнi примiтки слово "третьою" замiнити словом "четвертою";

     9) в абзацi другому статтi 1224 слово "п'ятнадцяти" замiнити словом "двохсот", а слова "громадськi роботи на строк вiд тридцяти до сорока годин" - словами "позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд одного до двох рокiв";

     10) в абзацi другому статтi 124 слово "двадцяти" замiнити словом "п'ятдесяти";

     11) статтю 126 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 126. Керування транспортним засобом особою, яка не має вiдповiдних документiв на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевiрки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у правi керування транспортними засобами

     Керування транспортним засобом особою, яка не має при собi або не пред'явила у спосiб, який дає можливiсть полiцейському прочитати та зафiксувати данi, що мiстяться в посвiдченнi водiя вiдповiдної категорiї, реєстрацiйному документi на транспортний засiб, а також полiсi (договорi) обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страхового сертифiката "Зелена картка"), або не пред'явила електронне посвiдчення водiя та електронне свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу, чинний внутрiшнiй електронний договiр зазначеного виду обов'язкового страхування у вiзуальнiй формi страхового полiса, а також iнших документiв, передбачених законодавством, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування транспортним засобом особi, яка не має права керування таким транспортним засобом, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у правi керування транспортними засобами, -

     тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк вiд трьох до шести мiсяцiв.

     Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частинами другою - четвертою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу в розмiрi двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортним засобом на строк вiд п'яти до семи рокiв та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

     Примiтка. Положення частин першої та другої цiєї статтi не застосовуються до осiб, якi у встановленому порядку навчаються водiнню транспортного засобу";

     12) у статтi 127:

     в абзацi другому частини першої слова "попередження або" виключити, а слово "трьох" замiнити словом "п'ятнадцяти";

     в абзацi другому частини другої слово "п'яти" замiнити словом "двадцяти";

     в абзацi другому частини третьої слово "восьми" замiнити словом "сорока";

     в абзацi другому частини четвертої слово "десяти" замiнити словом "п'ятдесяти";

     13) статтю 130 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 130. Керування транспортними засобами або суднами особами, якi перебувають у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї

     Керування транспортними засобами особами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а також передача керування транспортним засобом особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а так само вiдмова особи, яка керує транспортним засобом, вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рiк i на iнших осiб - накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частиною першою цiєї статтi, -

     тягне за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмiнiстративний арешт на строк десять дiб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого i на iнших осiб - накладення штрафу у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмiнiстративний арешт на строк десять дiб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яка двiчi протягом року пiддавалася адмiнiстративному стягненню за керування транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують її увагу та швидкiсть реакцiї, за вiдмову вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять рокiв та з конфiскацiєю транспортного засобу, який є у приватнiй власностi порушника, або адмiнiстративний арешт на строк п'ятнадцять дiб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять рокiв та з конфiскацiєю транспортного засобу, який є у приватнiй власностi порушника, i на iнших осiб - накладення штрафу у розмiрi трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю транспортного засобу, який є у приватнiй власностi порушника, або адмiнiстративний арешт на строк п'ятнадцять дiб з конфiскацiєю транспортного засобу, який є у приватнiй власностi порушника.

     Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, пiсля дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як транспортний засiб був зупинений на вимогу полiцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого огляду, -

     тягне за собою накладення штрафу на водiїв у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк п'ятнадцять дiб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки i на iнших осiб - накладення штрафу у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк п'ятнадцять дiб.

     Керування рiчковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами особами в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують їх увагу та швидкiсть реакцiї, а так само передача керування судном особi, яка перебуває в станi такого сп'янiння чи пiд впливом таких лiкарських препаратiв, а також вiдмова осiб, якi керують рiчковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, вiд проходження вiдповiдно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або громадськi роботи на строк вiд сорока до шiстдесяти годин, або адмiнiстративний арешт на строк десять дiб, з позбавленням права керування всiма видами плавучих засобiв на строк вiд одного до трьох рокiв.

     Дiї, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi, вчиненi особами, якi не мають права керування рiчковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, -

     тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або адмiнiстративний арешт на строк вiд десяти до п'ятнадцяти дiб.

     Вживання особою, яка керувала рiчковим, морським, малим, спортивним судном або водним мотоциклом, пiсля аварiйної подiї за її участю алкоголю, наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв, а також лiкарських препаратiв, виготовлених на їх основi (крiм тих, що входять до офiцiйно затвердженого складу аптечки або призначенi медичним працiвником), або пiсля того, як судно було зупинено на вимогу полiцейського або iншої уповноваженої законом посадової особи до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або щодо вживання лiкарських препаратiв, що знижують його увагу та швидкiсть реакцiї, чи до прийняття рiшення про звiльнення вiд проведення такого огляду -

     тягне за собою накладення штрафу на осiб, якi мають право керування рiчковими, морськими, малими, спортивними суднами або водними мотоциклами, у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права керування всiма видами плавучих засобiв на строк три роки i на iнших осiб - накладення штрафу у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     14) у частинах першiй i третiй статтi 219 слова i цифри "шостою статтi 122" замiнити словами i цифрами "сьомою статтi 122";

     15) у статтi 221 слова i цифри "частиною четвертою статтi 122" замiнити словами i цифрами "частиною п'ятою статтi 122";

     16) у частинi першiй статтi 222 слова i цифри "п'ята i шоста статтi 122" замiнити словами i цифрами "четверта, шоста i сьома статтi 122";

     17) у частинi першiй статтi 2351 слова i цифри "i третьою статтi 122" замiнити словами i цифрами "третьою i четвертою статтi 122";

     18) у статтi 255:

     в абзацi другому пункту 1 частини першої слова "внутрiшнiх справ (Нацiональної полiцiї)" замiнити словами "Нацiональної полiцiї", а слова i цифри "частина четверта i шоста статтi 122" - словами i цифрами "частини п'ята i сьома статтi 122";

     у пунктi 11 частини другої слова i цифри "частина четверта статтi 122" замiнити словами i цифрами "частина п'ята статтi 122";

     19) у статтi 2651:

     у частинi першiй слова "працiвник уповноваженого пiдроздiлу" замiнити словом "полiцейський";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Пiсля закiнчення тримiсячного строку тимчасового вилучення посвiдчення водiя, у випадках, якщо судом не прийнято рiшення щодо позбавлення водiя права керування транспортним засобом або якщо справа про адмiнiстративне правопорушення не розглянута у встановлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа, а в разi вчинення правопорушення, передбаченого статтею 130 цього Кодексу, - за продовженням строку тимчасового дозволу на право керування транспортними засобами на новий тримiсячний строк. Пiсля закiнчення рiчного строку тимчасового вилучення посвiдчення водiя, у випадках, якщо судом не прийнято рiшення щодо позбавлення водiя права керування транспортним засобом або якщо справа про адмiнiстративне правопорушення не розглянута в установлений законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого документа. Такi звернення особи є обов'язковими для виконання незалежно вiд стадiї вирiшення справи про адмiнiстративне правопорушення";

     20) у частинi першiй статтi 2652:

     слова i цифри "четвертою, п'ятою та шостою статтi 122" замiнити словами i цифрами "п'ятою, шостою i сьомою статтi 122";

     доповнити третiм реченням такого змiсту: "У разi фiксацiї обставин тимчасового затримання транспортного засобу в режимi фотозйомки (вiдеозапису) таке затримання вiдбувається без присутностi понятих";

     21) у статтi 2654:

     частину першу доповнити третiм реченням такого змiсту: "У разi фiксацiї обставин тимчасового затримання транспортного засобу в режимi фотозйомки (вiдеозапису) таке затримання вiдбувається без присутностi понятих";

     у частинi другiй слова i цифри "шостою статтi 122" замiнити словами i цифрами "сьомою статтi 122";

     22) у статтi 266:

     назву та частину першу пiсля слова "рiчковими" доповнити словом "морськими";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Огляд водiя (судноводiя) на стан алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебування пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, проводиться полiцейським з використанням спецiальних технiчних засобiв. Пiд час проведення огляду осiб полiцейський застосовує технiчнi засоби вiдеозапису, а в разi неможливостi застосування таких засобiв огляд проводиться у присутностi двох свiдкiв. Матерiали вiдеозапису обов'язково долучаються до протоколу про адмiнiстративне правопорушення";

     23) у частинi другiй статтi 277 слова i цифри "шостою статтi 122" замiнити словами i цифрами "сьомою статтi 122";

     24) у частинi третiй статтi 2791 слова i цифри "шостою статтi 122" замiнити словами i цифрами "сьомою статтi 122";

     25) у частинi першiй статтi 317 слова i цифри "зазначеними у пунктах 2 - 4 частини другої статтi 222 цього Кодексу" виключити;

     26) доповнити статтею 3171 такого змiсту:

     "Стаття 3171. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом

     Виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом здiйснюється шляхом вилучення посвiдчення водiя на строк позбавлення права керування транспортними засобами та внесення до єдиної iнформацiйної системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiдомостей про позбавлення права керування транспортним засобом на строк, визначений постановою, та про вилучення посвiдчення водiя.

     Особа вважається позбавленою права керування транспортним засобом пiсля набрання законної сили рiшенням суду про позбавлення цього права.

     Якщо посвiдчення водiя не було тимчасово вилучено в порядку, передбаченому статтею 2651 цього Кодексу, особа, позбавлена права керування транспортним засобом, зобов'язана негайно здати посвiдчення водiя до уповноважених органiв Нацiональної полiцiї.

     У разi виявлення в особи посвiдчення водiя, яке пiдлягає здачi, його вилучення здiйснюється полiцейським.

     Пiсля закiнчення строку позбавлення права керування транспортним засобом посвiдчення водiя повертається в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 45 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     2) статтю 46 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     3) частину першу статтi 47 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     4) статтю 48 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     5) частину першу статтi 55 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Позбавлення права керувати транспортними засобами як додаткове покарання призначається на строк до десяти рокiв";

     6) частину четверту статтi 74 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     7) частину першу статтi 75 пiсля слiв "за корупцiйне кримiнальне правопорушення" доповнити словами "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     8) у частинi третiй статтi 81:

     пункт 1 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     пункт 2 пiсля слiв "корупцiйний нетяжкий злочин" доповнити словами "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     9) у частинi четвертiй статтi 82:

     пункт 1 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     пункт 2 пiсля слiв "корупцiйний нетяжкий злочин" доповнити словами "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     10) перше речення частини четвертої статтi 86 пiсля слiв "вчиненнi корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушеннi правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     11) частину третю статтi 87 пiсля слiв "вчинення корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керували транспортними засобами у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або перебували пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї";

     12) доповнити статтею 2861 такого змiсту:

     "Стаття 2861. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особами, якi керують транспортними засобами в станi сп'янiння

     1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особою, яка керує транспортним засобом у станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, що спричинило потерпiлому середньої тяжкостi тiлесне ушкодження, -

     караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк вiд трьох до п'яти рокiв.

     2. Тi самi дiяння, вчиненi в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, якщо вони заподiяли потерпiлому тяжке тiлесне ушкодження, -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк вiд п'яти до восьми рокiв.

     3. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, якщо вони спричинили смерть потерпiлого, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк вiд п'яти до десяти рокiв.

     4. Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi в станi алкогольного, наркотичного чи iншого сп'янiння або пiд впливом лiкарських препаратiв, що знижують увагу та швидкiсть реакцiї, якщо вони спричинили загибель кiлькох осiб, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк вiд семи до десяти рокiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     а) у частинi другiй статтi 16:

     абзаци другий i третiй замiнити п'ятьма абзацами такого змiсту:

     "мати при собi посвiдчення водiя, реєстрацiйний документ на транспортний засiб, а у випадках, передбачених законодавством, - полiс обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страховий сертифiкат "Зелена картка"), пред'явити у спосiб, який дає можливiсть полiцейському прочитати та зафiксувати данi, що мiстяться в посвiдченнi водiя, реєстрацiйному документi на транспортний засiб, або пред'явити електронне посвiдчення водiя та електронне свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу, чинний внутрiшнiй електронний договiр зазначеного виду обов'язкового страхування у вiзуальнiй формi страхового полiса (на електронному або паперовому носiї, або вiдображення iнформацiї про його наявнiсть в електронному свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу), а також iншi документи, передбаченi законодавством;

     виконувати передбаченi законом вимоги полiцейського, а водiї вiйськових транспортних засобiв - полiцейського або посадових осiб вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України, що даються в межах їх компетенцiї, передбаченої чинним законодавством, Правилами дорожнього руху та iншими нормативними актами. У випадку подання сигналу про зупинку водiй зобов'язаний:

     а) зупинити транспортний засiб з дотриманням вимог Правил дорожнього руху;

     б) тримати руки в полi зору полiцейського або посадових осiб вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України i не виходити з транспортного засобу без дозволу;

     на вимогу полiцейського, а водiї вiйськових транспортних засобiв - полiцейського або посадових осiб вiйськової iнспекцiї безпеки дорожнього руху Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України пред'явити у спосiб, який дає можливiсть полiцейському прочитати та зафiксувати данi, що мiстяться в посвiдченнi водiя вiдповiдної категорiї, реєстрацiйний документ на транспортний засiб, а у випадках, передбачених законодавством, - полiс обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв (страховий сертифiкат "Зелена картка") або пред'явити електронне посвiдчення водiя та електронне свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу, чинний внутрiшнiй електронний договiр зазначеного виду обов'язкового страхування у вiзуальнiй формi страхового полiса (на паперовому чи електронному носiї або вiдображення iнформацiї про його наявнiсть в електронному свiдоцтвi про реєстрацiю транспортного засобу), iншi документи, що визначенi законодавством".

     У зв'язку з цим абзаци четвертий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - сiмнадцятим;

     б) частину першу статтi 18 доповнити абзацами шостим i сьомим такого змiсту:

     "пiд час зупинки транспортного засобу на вимогу полiцейського знаходитися на своєму мiсцi до вiдповiдного розпорядження або вимоги полiцейського;

     на вимогу полiцейського вийти з транспортного засобу";

     в) абзац четвертий частини першої статтi 523 пiсля слова "органiзацiя" доповнити словами "в установленому порядку", а пiсля слова "спецiального" - словами "та спецiалiзованого";

     2) у Законi України "Про Нацiональну полiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379):

     а) абзац перший частини першої статтi 32 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Полiцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документiв, що посвiдчують особу, та/або документiв, що пiдтверджують вiдповiдне право особи, у спосiб, який дає можливiсть полiцейському прочитати та зафiксувати данi, що мiстяться в документах, у таких випадках";

     б) у статтi 40:

     назву пiсля слiв "мають функцiї" доповнити словами "виявлення радiацiйних, хiмiчних, бiологiчних та ядерних загроз";

     абзац перший i пункт 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Полiцiя для забезпечення публiчної безпеки i порядку може закрiплювати на однострої, у/на службових транспортних засобах, у тому числi без кольорографiчних схем, розпiзнавальних знакiв та написiв, монтувати/розмiщувати по зовнiшньому периметру дорiг i будiвель фото- i вiдеотехнiку, у тому числi технiку, що працює в автоматичному режимi, технiчнi засоби з виявлення та/або фiксацiї правопорушень, радiацiйних, хiмiчних, бiологiчних та ядерних загроз, а також використовувати iнформацiю, отриману з фото- i вiдеотехнiки, що перебуває в чужому володiннi, з метою:

     1) запобiгання правопорушенню, виявлення або фiксування правопорушення, охорони та захисту публiчної безпеки, особистої безпеки осiб i власностi вiд протиправних посягань";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Iнформацiя про змонтовану/розмiщену фототехнiку i вiдеотехнiку, технiчнi засоби з виявлення та/або фiксацiї правопорушень, радiацiйних, хiмiчних, бiологiчних та ядерних загроз повинна бути розмiщена на видному мiсцi";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Строки та порядок зберiгання матерiалiв фото- i кiнозйомки, вiдеозапису встановлюються Мiнiстерством внутрiшнiх справ України".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 лютого 2021 року
N 1231-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.