ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України щодо продовження надання українським авiакомпанiям перехiдного перiоду для використання лiтакiв вiтчизняного виробництва

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 44 такого змiсту:

     "44. Тимчасово, до 31 грудня 2024 року, можуть бути помiщенi у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без забезпечення виконання зобов'язань iз сплати митних платежiв, передбаченого роздiлом X цього Кодексу, лiтаки масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не бiльше 30000 кг та максимальною пасажиромiсткiстю вiд 44 до 110 мiсць, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу.

     На перiод дiї цього пункту положення частини першої статтi 105 цього Кодексу в частинi обмеження помiщення у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами лiтакiв масою порожнього обладнаного апарата понад 10000 кг, але не бiльше 30000 кг та максимальною пасажиромiсткiстю вiд 44 до 110 мiсць, якi ввозяться на митну територiю України українськими авiакомпанiями за договорами оперативного лiзингу, не застосовується".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України пiд час складання проекту Державного бюджету України на 2022 рiк передбачити фiнансування з державного бюджету Державної цiльової науково-технiчної програми розвитку авiацiйної промисловостi на 2021 - 2030 роки в обсягах, необхiдних для вiдновлення повномасштабного серiйного виробництва цивiльних лiтакiв в Українi, освоєння виробництва вертольотiв, створення умов для збереження частки ринку авiаперевезень для вiтчизняних виробникiв.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 червня 2021 року
N 1492-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.