ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення, Кримiнального кодексу України щодо вдосконалення вiдповiдальностi за декларування недостовiрної iнформацiї та неподання суб'єктом декларування декларацiї особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) абзац перший примiтки до статтi 1726 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "Примiтка. Суб'єктами правопорушень у цiй статтi (крiм правопорушень, визначених частинами другою та третьою цiєї статтi, у частинi неповiдомлення або несвоєчасного повiдомлення про суттєвi змiни у майновому станi) є особи, якi вiдповiдно до частин першої та другої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" зобов'язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.

     Суб'єктами правопорушень, визначених частинами другою та третьою цiєї статтi, у частинi неповiдомлення або несвоєчасного повiдомлення про суттєвi змiни у майновому станi є суб'єкти декларування, якi є службовими особами, якi займають вiдповiдальне та особливо вiдповiдальне становище, а також суб'єкти декларування, якi займають посади, пов'язанi з високим рiвнем корупцiйних ризикiв, вiдповiдно до статтi 513 Закону України "Про запобiгання корупцiї".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     2) у Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) у статтi 45:

     частину першу пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "або кримiнальних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю";

     примiтку доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Кримiнальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцiєю, вiдповiдно до цього Кодексу вважаються кримiнальнi правопорушення, передбаченi статтями 3662, 3663 цього Кодексу";

     б) статтю 46, частину першу статтi 47, статтю 48 та частину четверту статтi 74 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "кримiнальних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю";

     в) частину першу статтi 69 та частину першу статтi 75 пiсля слiв "за корупцiйне кримiнальне правопорушення" доповнити словами "кримiнальне правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     г) частину першу статтi 79 пiсля слiв "за корупцiйнi кримiнальнi правопорушення" доповнити словами "кримiнальнi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю";

     ґ) у частинi третiй статтi 81:

     пункт 1 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "або кримiнальних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю";

     пункт 2 пiсля слiв "за корупцiйний нетяжкий злочин" доповнити словами "або кримiнальне правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     д) у частинi четвертiй статтi 82:

     пункт 1 пiсля слiв "крiм корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "або кримiнальних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю";

     пункт 2 пiсля слiв "за корупцiйний нетяжкий злочин" доповнити словами "або кримiнальне правопорушення, пов'язане з корупцiєю";

     е) частину четверту статтi 86 та частину третю статтi 87 пiсля слiв "корупцiйних кримiнальних правопорушень" доповнити словами "кримiнальних правопорушень, пов'язаних з корупцiєю";

     є) частину другу статтi 91 доповнити словами "або кримiнальнi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю";

     ж) у статтi 3662:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому цифри "4000" замiнити цифрами "2000";

     в абзацi другому слова "вiд двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч" замiнити словами "вiд трьох тисяч до чотирьох тисяч", а пiсля слiв "вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин" доповнити словами "або обмеженням волi на строк до двох рокiв";

     у частинi другiй:

     в абзацi першому цифри "4000" замiнити цифрами "2000";

     в абзацi другому слова "вiд трьох тисяч" замiнити словами "вiд чотирьох тисяч", а пiсля слiв "або обмеженням волi на строк до двох рокiв" доповнити словами "або позбавленням волi на той самий строк";

     примiтку викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Суб'єктами декларування у цiй статтi та статтi 3663 цього Кодексу є особи, якi вiдповiдно до частин першої та другої статтi 45 Закону України "Про запобiгання корупцiї" зобов'язанi подавати декларацiю особи, уповноваженої на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування";

     з) абзац другий статтi 3663 пiсля слiв "вiд ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин" доповнити словами "або обмеженням волi на строк до двох рокiв, або позбавленням волi строком на один рiк".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
29 червня 2021 року
N 1576-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.