Документ скасований: Наказ ДСЕК № 5 від 09.01.2004

Наказ Державної служби експортного контролю України

вiд 30 квiтня 1998 року N 86


Про затвердження Iнструкцiї щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на отримання iмпортних сертифiкатiв України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 червня 1998 р. за N 388/2828


     З метою визначення порядку заповнення заяви на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на отримання iмпортних сертифiкатiв України у вiдповiдностi до вимог нормативно-правових актiв в галузi експортного контролю НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Iнструкцiю щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на отримання iмпортних сертифiкатiв України (додається).

     2. Вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи, контролю вiйськово-технiчного спiвробiтництва та зв'язкiв з промисловiстю забезпечити:

     державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України;

     iнформування пiдприємств, органiзацiй, установ-суб'єктiв експортного контролю щодо порядку подання заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю у вiдповiдностi до Iнструкцiї.

     3. Загальному вiддiлу довести наказ до спiвробiтникiв Держекспортконтролю.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови служби Гришуткiна О.М.

Голова служби В. Ващiлiн

      

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби
експортного контролю України
вiд 30 квiтня 1998 р. N 86
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 червня 1998 р. за N 388/2828

IНСТРУКЦIЯ
щодо порядку заповнення заяв на отримання
дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення
експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення)
та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю,
на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням
зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на
отримання iмпортних сертифiкатiв України

1. Загальнi положення

     Iнструкцiя щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на отримання iмпортних сертифiкатiв України (далi - Iнструкцiя) розроблена на виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.03.96 N 302 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом товарiв, що стосуються ядерної дiяльностi та можуть бути використанi у створеннi ядерної зброї"; вiд 22.08.96 N 1005 "Про порядок контролю за експортом, iмпортом i транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, що можуть використовуватись для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки"; вiд 22.04.97 N 384 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом товарiв, якi можуть бути використанi у створеннi хiмiчної, бактерiологiчної (бiохiмiчної) та токсичної зброї"; вiд 27.07.95 N 563 "Про затвердження Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом виробiв ракетної технiки, а також обладнання, матерiалiв i технологiй, що використовуються у створеннi ракетної зброї"; вiд 08.12.97 N 1358 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення"; вiд 04.02.98 N 125 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" i визначає форми заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю та порядок їх заповнення i подання для розгляду.

     Ця Iнструкцiя встановлює такi форми заяв:

     форму N ДСЕК-0100 заяви на отримання разового (генерального) дозволу (висновку) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) товарiв, що пiдлягають експортному контролю;

     форму N ДСЕК-0300 заяви на отримання дозволу (висновку) Держекспортконтролю на здiйснення транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, через територiю України;

     форму N ДСЕК-0500 заяви на отримання висновку Держекспортконтролю на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв);

     форму N ДСЕК-0400 заяви на отримання iмпортного сертифiката України.

     Форми зазначених заяв наведенi у додатках 1 - 4 до цiєї Iнструкцiї.

     Заява вiдповiдної форми оформлюється заявником у трьох примiрниках на паперових носiях виключно засобами електронно-обчислювальної технiки, викладається державною мовою та разом з iншими потрiбними для експертизи документами, визначеними законодавством, подається до Держекспортконтролю. Обов'язково долучається електронна копiя заяви та додаткiв до неї.

     Зразки форм заяв в електронному виглядi заявник може отримати засобами електронної пошти або безпосередньо в Держекспортконтролi.

     Заяви, заповненi з порушенням визначеного цiєю Iнструкцiєю порядку або наданi без електронної копiї, до розгляду не приймаються.

     Будь-якi виправлення у текстi заяви або у додаткових документах є неприпустимими.

     Порядок здiйснення мiжнародних передач товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi та комплект документiв, що їх слiд долучити до заяви, визначено у зазначених вище постановах Кабiнету Мiнiстрiв України.

1.1. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100
на отримання разового дозволу на здiйснення
експорту товарiв,
що пiдлягають експортному контролю

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до зазначеного нижче порядку.

     Графа 1 "Вид дозволу"

     У пунктi 1.1 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - разовий.

     Графа 2 "Строк дiї дозволу"

     Зазначається строк дiї дозволу. У бiльшостi випадкiв вiн збiгається з термiном дiї договору (контракту).

     Графа 3 "Заявник"

     У пунктах 3 - 3.6 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника вiдповiдно до установчих документiв;

     3.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     3.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника;

     3.3 - назва країни - "Україна";

     3.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     3.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     3.6. - iнформацiя щодо наявностi у заявника вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi у галузi операцiй з товарами вiйськового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 4 "Експортер"

     У пунктах 4 - 4.6 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     4.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.3 - назва країни - "Україна".

     4.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     4.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     4.6 - iнформацiя щодо наявностi в експортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 5 "Iмпортер"

     У пунктах 5 - 5.6 зазначаються вiдповiдно:

     5 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.1 - не заповнюється;

     5.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-iмпортер;

     5.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС);

     5.5 - не заповнюється;

     5.6 - iнформацiя щодо наявностi в iмпортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 6 "Кiнцевий користувач"

     У пунктах 6 - 6.4 зазначаються вiдповiдно:

     6 - повне найменування пiдприємства (установи, органiзацiї)-кiнцевого користувача;

     6.1 - не заповнюється;

     6.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (установи, органiзацiї)-кiнцевого користувача;

     6.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (установа, органiзацiя)-кiнцевий користувач;

     6.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 7 "Посередник(и)"

     У пунктах 7 - 7.4 зазначаються вiдповiдно:

     7 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи) - посередника(кiв);

     7.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) (для пiдприємств України);

     7.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи) - посередника(кiв);

     7.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа) - посередник(ки);

     7.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     У випадку, коли у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька посередникiв, до заяви долучається додаток "Вiдомостi про посередникiв", зразок якого наводиться у додатку 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Графа 8 "Характер мiжнародної передачi"

     У пунктах 8.1, 8.3 або 8.6 ставиться позначка, що вказує на вид мiжнародної передачi, що його планується здiйснити. Пункти 8.2, 8.4 та 8.5 не заповнюються.

     Графа 9 "Характер угоди"

     У пунктi 9.1 зазначається код характеру угоди вiдповiдно до додатка 5 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 10 "Валюта платежу"

     У пунктi 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом) вiдповiдно до Класифiкатора валют, вмiщеного в Державному класифiкаторi України.

     Графа 11 "Митницi"

     У пунктах 11.1 та 11.2 вiдповiдно зазначається митниця оформлення або митниця на кордонi, яка провадитиме оформлення товару, та її код вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 12 "Загальна вартiсть"

     У пунктах 12 - 12.2 зазначається вiдповiдно:

     12 - загальна вартiсть товару за договором (контрактом);

     12.1 - вартiсть кожного найменування товарiв, якi плануються для передачi;

     12.2 - еквiвалент загальної вартостi у доларах США.

     Графа 13 "Повна назва товару"

     У цiй графi визначається повне (без скорочень) найменування товару та його характеристика.

     Графа 13 може мiстити не бiльше 20 рядкiв тексту. Кожний товар слiд позначати окремим порядковим номером.

     Якщо кiлькiсть найменувань товару (з урахуванням їхнiх повних назв) займає бiльш нiж 20 рядкiв, то оформлюються новi заяви, кожна з яких повинна мiстити не бiльше 20 найменувань товару.

     Якщо предметом передачi є сукупнiсть складових (деталей) виробу, призначених для ремонту або пiдтримування роботоздатностi цього виробу, щодо якого є вiдповiдна специфiкацiя, то у Графi 13 зазначаються назва цiєї специфiкацiї та її децимальний номер, наприклад: "Складовi частини до авiацiйної гiдросистеми АГ-27 згiдно зi специфiкацiєю N ХХХХХХХ"; при цьому є припустимим визначення кiлькостi складових частин у кiлограмах за загальною вагою.

     Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 15 "Од. вим."

     Зазначаються одиницi вимiру кожного найменування товару, зазначеного у Графi 13, за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 16 "Кiльк."

     Зазначається кiлькiсть кожного найменування товару, наведеного у Графi 13.

     Графа 17 "Пiдстава для запиту дозволу"

     У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються вiдповiдно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер вiдповiдного рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорiв, у вiдповiдностi до яких здiйснюється мiжнародна передача товару.

     Графа 18 "Класифiкацiя товару"

     У пунктах 18.1 та 18.2 вiдповiдно встановлюється приналежнiсть товару до певної категорiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання та визначається позицiя за списком контрольованих товарiв, затвердженим вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України iз визначенням її дати та номера. Перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України подано у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     Графа 19 "Особливi умови дозволу"

     Зазначається додаткова iнформацiя щодо особливих умов здiйснення мiжнародної передачi.

     Графа 20 "Наданi гарантiї"

     Графа заповнюється тiльки у разi здiйснення реекспорту товару, ранiше iмпортованого в Україну з наданням вiдповiдних гарантiй (див. п. 8.3 Графи 8).

     У пунктах 20.1 та 20.2 вiдповiдно зазначаються дата та номер iмпортного сертифiката та сертифiката кiнцевого споживача.

     Графа 21 "Перелiк додаткiв до заяви"

     Перелiк документiв, який слiд долучити до заяви, визначено у вiдповiдних постановах Кабiнету Мiнiстрiв України, перелiк яких подано у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     У пунктах 21.1 - 21.4 вiдповiдно вмiщується перелiк додаткiв до заяви iз визначенням кiлькостi примiрникiв та аркушiв, який включає: вiдомостi про посередникiв, технiчну довiдку (анотований виклад), довiдку щодо ступеня таємностi та висновки мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади (iз зазначенням їх вихiдних номерiв та дат пiдписання).

     Графа 22 "Зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера"

     У пунктах 22.1 - 22.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв щодо експортного контролю, кiнцевого використання товару, обов'язкового повiдомлення про будь-якi змiни та iн. Обов'язковою є наявнiсть пiдпису та печатки на заявi, якi свiдчать про те, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 23 "П.I.Б. керiвника служби експортного контролю експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника служби експортного контролю експортера, його телефон, факс, ним ставиться пiдпис та проставляється дата.

     Графа 24 "П.I.Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-експортера, його посада, телефон, факс, ставиться пiдпис та засвiдчується печаткою пiдприємства, проставляється дата.

1.2. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100
на отримання разового дозволу на здiйснення iмпорту товарiв,
що пiдлягають експортному контролю

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до зазначеного нижче порядку.

     Графа 1 "Вид дозволу"

     У пунктi 1.1 ставиться позначка про вид дозволу - разовий.

     Графа 2 "Строк дiї дозволу"

     Зазначається строк дiї дозволу. У бiльшостi випадкiв вiн збiгається з термiном дiї договору (контракту).

     Графа 3 "Заявник"

     У пунктах 3 - 3.6 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника вiдповiдно до установчих документiв;

     3.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     3.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника;

     3.3 - назва країни - "Україна";

     3.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     3.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     3.6 - iнформацiя щодо наявностi у заявника вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 4 "Експортер"

     У пунктах 4 - 4.6 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.1 - не заповнюється;

     4.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-експортер;

     4.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС);

     4.5 - не заповнюється;

     4.6 - iнформацiя щодо наявностi в експортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 5 "Iмпортер"

     У пунктах 5 - 5.6 зазначаються вiдповiдно:

     5 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     5.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.3 - назва країни - "Україна";

     5.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     5.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     5.6 - iнформацiя щодо наявностi в iмпортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi iз зазначеною номенклатурою товарiв. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 6 "Кiнцевий користувач"

     У пунктах 6 - 6.4 зазначаються вiдповiдно:

     6 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     6.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-кiнцевий користувач;

     6.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 7 "Посередник(и)"

     У пунктах 7 - 7.4 зазначаються вiдповiдно:

     7 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-посередника(кiв);

     7.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) (для пiдприємств України);

     7.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-посередника(кiв);

     7.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-посередник(ки);

     7.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     У випадку, коли у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька посередникiв, до заяви долучається додаток "Вiдомостi про посередникiв", зразок якого наводиться у додатку до цiєї Iнструкцiї.

     Графа 8 "Характер мiжнародної передачi"

     У пунктi 8.2 або 8.6 ставиться позначка, що вiдповiдає планованому виду мiжнародної передачi. Пункти 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 не заповнюються.

     Графа 9. "Характер угоди"

     У пунктi 9.1 зазначається код характеру угоди вiдповiдно до додатка 5 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 10 "Валюта платежу"

     У пунктi 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом), вiдповiдно до Класифiкатора валют Державного класифiкатора України.

     Графа 11 "Митницi"

     У пунктах 11.1 та 11.2 вiдповiдно зазначається митниця оформлення або митниця на кордонi, яка провадитиме оформлення товару, та її код вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 12 "Загальна вартiсть"

     У пунктах 12 - 12.2 вiдповiдно зазначаються:

     12 - загальна вартiсть товару за договором (контрактом);

     12.1 - вартiсть кожного найменування товару, що планується для передачi;

     12.2 - еквiвалент загальної вартостi у дол. США.

     Графа 13 "Повна назва товару"

     Заповнюється вiдповiдно до вiдомостей, що внесенi до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здiйснення експорту товарiв, що пiдлягають експортному контролю.

     Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 15 "Од. вим."

     Зазначаються одиницi вимiру кожного найменування товару, зазначеного у Графi 13, за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 16 "Кiльк."

     Зазначається кiлькiсть кожного з найменувань товарiв, наведених у Графi 13.

     Графа 17 "Пiдстава для запиту дозволу"

     У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються вiдповiдно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорiв, вiдповiдно до яких провадиться мiжнародна передача товару.

     Графа 18 "Класифiкацiя товару"

     У пунктах 18.1 та 18.2 вiдповiдно встановлюється приналежнiсть товару до певної категорiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання та визначається позицiя за списком, затвердженим вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, iз визначенням її дати та номера. Перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     Графа 19 "Особливi умови дозволу"

     Зазначається додаткова iнформацiя щодо умов здiйснення мiжнародної передачi.

     Графа 20 "Наданi гарантiї"

     Не заповнюється.

     Графа 21 "Перелiк додаткiв до заяви"

     Комплект документiв, якi слiд долучити до заяви, визначено у вiдповiдних постановах Кабiнету Мiнiстрiв України, перелiк яких наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     У пунктах 21.1 - 21.4 вiдповiдно вмiщується перелiк додаткiв до заяви iз зазначенням кiлькостi примiрникiв та аркушiв, який включає: вiдомостi про посередникiв, технiчну довiдку (анотований виклад), довiдку щодо ступеня таємностi та висновки мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади (iз зазначенням їхнiх вихiдних номерiв та дат пiдписання).

     Графа 22 "Зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера"

     У пунктах 22.1 - 22.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв щодо експортного контролю, належного кiнцевого використання товару, обов'язкового повiдомлення про будь-якi змiни та iн. Обов'язковою є наявнiсть пiдпису та печатки на заявi, якi свiдчать про те, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 23 "П.I.Б. керiвника служби експортного контролю експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника служби експортного контролю iмпортера, його телефон, факс, ставиться пiдпис та проставляється дата пiдпису.

     Графа 24 "П.I.Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-iмпортера, його посада, телефон, факс, ставиться пiдпис та засвiдчується печаткою пiдприємства, проставляється дата.

1.3. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100
на отримання дозволу (висновку) на здiйснення
тимчасового вивезення товарiв,
що пiдлягають експортному контролю

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до наведеного нижче порядку.

     Графа 1 "Вид дозволу"

     У пунктi 1.1 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - разовий.

     Графа 2 "Строк дiї дозволу"

     Зазначається строк дiї дозволу.

     Графа 3 "Заявник"

     У пунктах 3 - 3.6 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника вiдповiдно до установчих документiв;

     3.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     3.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника;

     3.3 - назва країни - "Україна";

     3.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     3.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     3.6 - iнформацiя щодо наявностi у заявника вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 4 "Експортер"

     У пунктах 4 - 4.6 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     4.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.3 - назва країни - "Україна";

     4.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     4.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     4.6 - iнформацiя щодо наявностi в експортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 5 "Iмпортер"

     У пунктах 5 - 5.6 зазначаються вiдповiдно:

     5 - повне найменування пiдприємства (установи, органiзацiї)-iмпортера;

     5.1 - не заповнюється;

     5.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (установи, органiзацiї)-iмпортера;

     5.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (установа, органiзацiя)-iмпортер;

     5.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     5.5 - не заповнюється;

     5.6 - iнформацiя щодо наявностi в iмпортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 6 "Кiнцевий користувач"

     У пунктах 6 - 6.4 зазначаються вiдповiдно:

     6 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.1 - не заповнюється;

     6.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-кiнцевий користувач;

     6.4 - код цiєї країни вiдповiдно до Загального унiфiкованого класифiкатора країн свiту (ЗУККС).

     Графа 7 "Посередник(и)"

     У пунктах 7 - 7.4 зазначаються вiдповiдно:

     7 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-посередника(кiв);

     7.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) (для пiдприємств України);

     7.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-посередника(кiв);

     7.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-посередник(ки);

     7.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Якщо у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька посередникiв, то до заяви долучається додаток "Вiдомостi про посередникiв", зразок якого наводиться у додатку до цiєї Iнструкцiї.

     Графа 8 "Характер мiжнародної передачi"

     У пунктi 8.5 ставиться позначка, що вiдповiдає виду мiжнародної передачi, яку планується здiйснити. Пункти 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 не заповнюються.

     Графа 9 "Характер угоди"

     У пунктi 9.1 зазначається код характеру угоди вiдповiдно до додатка 5 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 10 "Валюта платежу"

     У пунктi 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом), вiдповiдно до Класифiкатора валют Державного класифiкатора України.

     Графа 11 "Митницi"

     У пунктах 11.1 та 11.2 вiдповiдно зазначається митниця оформлення або митниця на кордонi, яка провадитиме оформлення товару, та її код вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 12 "Загальна вартiсть"

     У пунктах 12.1 - 12.2 зазначаються вiдповiдно:

     12 - загальна вартiсть товару за договором (контрактом);

     12.1 - вартiсть кожного найменування товару, що планується для передачi;

     12.2 - еквiвалент загальної вартостi у дол. США.

     Графа 13 "Повна назва товару"

     Заповнюється вiдповiдно до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здiйснення експорту товарiв, що пiдлягають експортному контролю.

     Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 15 "Од. вим."

     Зазначаються одиницi вимiру кожного найменування товару, зазначеного у Графi 13, за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 16 "Кiльк."

     Зазначається кiлькiсть кожного з найменувань товарiв, вказаних у Графi 13.

     Графа 17 "Пiдстава для запиту дозволу"

     У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються вiдповiдно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорiв, згiдно з якими здiйснюється мiжнародна передача товару.

     Графа 18 "Класифiкацiя товару"

     У пунктах 18.1 та 18.2 вiдповiдно зазначається приналежнiсть товару до певної категорiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання та визначається позицiя за списком, затвердженим вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, iз визначенням її дати та номера. Перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     Графа 19 "Особливi умови дозволу"

     Вноситься запис: "Тимчасове вивезення товару з обов'язковим поверненням", а також зазначається додаткова iнформацiя щодо умов здiйснення мiжнародної передачi.

     Графа 20 "Наданi гарантiї"

     Не заповнюється.

     Графа 21 "Перелiк додаткiв до заяви"

     Комплект документiв, якi долучаються до заяви, визначено у вiдповiдних постановах Кабiнету Мiнiстрiв України, перелiк яких наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     У пунктах 21.1 - 21.4 вiдповiдно зазначається перелiк додаткiв до заяви iз визначенням кiлькостi примiрникiв та аркушiв, який включає: вiдомостi про посередникiв, технiчну довiдку (анотований виклад), довiдку щодо ступеня таємностi та висновки мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади (iз зазначенням їхнiх вихiдних номерiв та дат пiдписання).

     Графа 22 "Зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера"

     У пунктах 22.1 - 22.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв щодо експортного контролю, кiнцевого використання товару, обов'язкового повiдомлення про будь-якi змiни та iн. Обов'язковою є наявнiсть пiдпису та печатки на заявi, якi свiдчать про те, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 23 "П.I.Б. керiвника служби експортного контролю експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника служби експортного контролю експортера, його телефон, факс, ставиться пiдпис та проставляється дата.

     Графа 24 "П.I.Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-експортера, його посада, телефон, факс, ставиться пiдпис та засвiдчується печаткою пiдприємства, проставляється дата.

1.4. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100
на отримання дозволу (висновку) на здiйснення
тимчасового ввезення товарiв,
що пiдлягають експортному контролю

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до наведеного нижче порядку.

     Графа 1 "Вид дозволу"

     У пунктi 1.1 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - разовий.

     Графа 2 "Строк дiї дозволу"

     Зазначається строк дiї дозволу.

     Графа 3 "Заявник"

     У пунктах 3 - 3.6 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника вiдповiдно до установчих документiв;

     3.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     3.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника;

     3.3 - назва країни - "Україна";

     3.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     3.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     3.6 - iнформацiя щодо наявностi у заявника вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 4 "Експортер"

     У пунктах 4 - 4.6 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.1 - не заповнюється;

     4.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-експортер;

     4.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС);

     4.5 - не заповнюється;

     4.6 - iнформацiя щодо наявностi в експортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 5 "Iмпортер"

     У пунктах 5 - 5.6 зазначаються вiдповiдно:

     5 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     5.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.3 - назва країни - "Україна";

     5.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     5.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     5.6 - iнформацiя щодо наявностi в iмпортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 6 "Кiнцевий користувач"

     У пунктах 6 - 6.4 зазначаються вiдповiдно:

     6 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     6.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-кiнцевий користувач;

     6.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 7 "Посередник(и)"

     У пунктах 7 - 7.4 зазначаються вiдповiдно:

     7 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-посередника(кiв);

     7.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ) (для пiдприємств України);

     7.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-посередника(кiв);

     7.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-посередник (ки);

     7.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     У випадку, коли у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька посередникiв, до заяви долучається додаток "Вiдомостi про посередникiв", зразок якого наводиться у додатку 5 до цiєї Iнструкцiї.

     Графа 8 "Характер мiжнародної передачi"

     У пунктi 8.4 ставиться позначка, що вiдповiдає виду мiжнародної передачi, яку планується здiйснити. Пункти 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 не заповнюються.

     Графа 9 "Характер угоди"

     У пунктi 9.1 зазначається код характеру угоди вiдповiдно до додатка 5 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 10 "Валюта платежу"

     У пунктi 10.1 зазначається код валюти платежу, передбаченої договором (контрактом), вiдповiдно до Класифiкатора валют Державного класифiкатора України.

     Графа 11 "Митницi"

     У пунктах 11.1 та 11.2 вiдповiдно визначається митниця оформлення або митниця на кордонi, яка провадитиме оформлення товару, та її код вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 12 "Загальна вартiсть"

     У пунктах 12 - 12.2 зазначається вiдповiдно:

     12 - загальна вартiсть товару за договором (контрактом);

     12.1 - вартiсть кожного найменування товару, що планується для передачi;

     12.2 - еквiвалент загальної вартостi у дол. США.

     Графа 13 "Повна назва товару"

     Заповнюється вiдповiдно до вiдомостей, внесених до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здiйснення експорту товарiв, що пiдлягають експортному контролю.

     Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 15 "Од. вим."

     Зазначаються одиницi вимiру кожного найменування товару, зазначеного у Графi 13, за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 16 "Кiльк."

     Зазначається кiлькiсть кожного найменування товару, наведеного у Графi 13.

     Графа 17 "Пiдстава для запиту дозволу"

     У пунктах 17.1 та 17.2 зазначаються вiдповiдно дата укладення та номер контракту (договору), дата та номер рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, номер та дата висновку Держекспортконтролю на проведення переговорiв, вiдповiдно до яких здiйснюється мiжнародна передача товару.

     Графа 18 "Класифiкацiя товару"

     У пунктах 18.1 та 18.2 вiдповiдно зазначається приналежнiсть товару до певної категорiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання та визначається позицiя за списком, затвердженим вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, iз зазначенням її дати та номера. Перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     Графа 19 "Особливi умови дозволу"

     Вноситься запис: "Тимчасове ввезення з обов'язковим поверненням" та зазначається додаткова iнформацiя щодо умов здiйснення мiжнародної передачi.

     Графа 20 "Наданi гарантiї"

     Не заповнюється.

     Графа 21 "Перелiк додаткiв до заяви"

     Комплект документiв до заяви визначено у вiдповiдних постановах Кабiнету Мiнiстрiв України, перелiк яких наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     У пунктах 21.1 - 21.4 вiдповiдно зазначається перелiк додаткiв до заяви iз визначенням кiлькостi примiрникiв та аркушiв, який включає: вiдомостi про посередникiв, технiчну довiдку (анотований виклад), довiдку щодо ступеня таємностi та висновки мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади (iз зазначенням їхнiх вихiдних номерiв та дат пiдписання).

     Графа 22 "Зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера"

     У пунктах 22.1 - 22.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв щодо експортного контролю, кiнцевого використання товару, обов'язкового повiдомлення про будь-якi змiни та iн. Обов'язковою є наявнiсть пiдпису та печатки на заявi, якi свiдчать про те, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 23 "П.I.Б. керiвника служби експортного контролю експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника служби експортного контролю iмпортера, його телефон, факс, ставиться пiдпис та проставляється дата.

     Графа 24 "П.I.Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-iмпортера, його посада, телефон, факс, ставиться пiдпис та засвiдчується печаткою пiдприємства, проставляється дата.

1.5. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100
на отримання генерального дозволу на здiйснення
експорту товарiв,
що пiдлягають експортному контролю

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до наведеного нижче порядку.

     Графа 1 "Вид дозволу"

     У пунктi 1.2 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - генеральний.

     Генеральний дозвiл надається тiльки на здiйснення мiжнародних передач товарiв, список яких затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 N 1005 "Про Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, якi можуть бути використанi для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки".

     Графа 2 "Строк дiї дозволу"

     Зазначається строк дiї дозволу.

     Графа 3 "Заявник"

     У пунктах 3 - 3.6 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника вiдповiдно до установчих документiв;

     3.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     3.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника;

     3.3 - назва країни - "Україна";

     3.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     3.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     3.6 - iнформацiя щодо наявностi у заявника вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 4 "Експортер"

     У пунктах 4 - 4.6 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     4.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     4.3 - назва країни - "Україна".

     4.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     4.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     4.6 - iнформацiя щодо наявностi в експортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 5 "Iмпортер"

     У пунктах 5 - 5.6 зазначаються вiдповiдно:

     5 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера. Якщо у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька iмпортерiв, то пункт може не заповнюватись;

     5.1 - не заповнюється;

     5.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера. Якщо у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька iмпортерiв, то пункт може не заповнюватись;

     5.3 - назва(и) країни(н), пiд юрисдикцiєю якої (яких) перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-iмпортер;

     5.4 - код(и) цiєї країни(н) за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС);

     5.5 - не заповнюється;

     5.6 - iнформацiя щодо наявностi в iмпортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 6 "Кiнцевий користувач"

     У пунктах 6 - 6.4 зазначаються вiдповiдно:

     6 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.1 - не заповнюється;

     6.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-кiнцевий користувач;

     6.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Якщо у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька кiнцевих користувачiв або вони не вiдомi, то графа може не заповнюватись;

     Графа 7 "Посередник(и)"

     Може не заповнюватись.

     Графа 8 "Характер мiжнародної передачi"

     У пунктi 8.1, 8.3 або 8.6 ставиться позначка, що вiдповiдає виду мiжнародної передачi, що її планується здiйснити. Пункти 8.2, 8.4, 8.5 не заповнюються.

     Графа 9 "Характер угоди"

     У пунктi 9.1 зазначається код характеру угоди вiдповiдно до додатка 5 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 10 "Валюта платежу"

     Може не заповнюватись.

     Графа 11 "Митницi"

     У пунктах 11.1 та 11.2 вiдповiдно зазначається митниця оформлення або митниця на кордонi, яка провадитиме оформлення товару, та її код вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247. Якщо митниця не вiдома, то вноситься запис "Не визначена".

     Графа 12 "Загальна вартiсть"

     Може не заповнюватись.

     Графа 13 "Повна назва товару"

     Заповнюється вiдповiдно до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здiйснення експорту товарiв, що пiдлягають експортному контролю.

     Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 15 "Од. вим."

     Може не заповнюватись.

     Графа 16 "Кiльк."

     Може не заповнюватись.

     Графа 17 "Пiдстава для запиту дозволу"

     Може не заповнюватись.

     Графа 18 "Класифiкацiя товару"

     У пунктах 18.1 та 18.2 вiдповiдно зазначається приналежнiсть товару до певної категорiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання та визначається позицiя за списком контрольованих товарiв, затвердженим вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, iз визначенням її дати та номера. Перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     Графа 19 "Особливi умови дозволу"

     Зазначається додаткова iнформацiя щодо особливих умов здiйснення мiжнародної передачi.

     Графа 20 "Наданi гарантiї"

     Графа заповнюється тiльки у разi здiйснення реекспорту товару, ранiш iмпортованого в Україну з наданням вiдповiдних гарантiй (див. п. 8.3 графи 8).

     У пунктах 20.1 та 20.2 вiдповiдно зазначаються дата та номер iмпортного сертифiката та сертифiката кiнцевого споживача.

     Графа 21 "Перелiк додаткiв до заяви"

     Комплект документiв до заяви визначено у вiдповiдних постановах Кабiнету Мiнiстрiв України, перелiк яких наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     У пунктах 21.1 - 21.4 вiдповiдно зазначається перелiк додаткiв до заяви iз зазначенням кiлькостi примiрникiв та аркушiв, який включає: вiдомостi про посередникiв, технiчну довiдку (анотований виклад), довiдку щодо ступеня таємностi та висновки мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади (iз зазначенням їхнiх вихiдних номерiв та дат пiдписання).

     Графа 22 "Зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера"

     У пунктах 22.1 - 22.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв щодо експортного контролю, кiнцевого використання товару, обов'язкового повiдомлення про будь-якi змiни та iн. Пiдпис i печатка на заявi свiдчать, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання наведених у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 23 "П.I.Б. керiвника служби експортного контролю експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника служби експортного контролю експортера, його телефон, факс, ставиться пiдпис та проставляється дата.

     Графа 24 "П.I.Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-експортера, його посада, телефон, факс, ставиться пiдпис та засвiдчується печаткою пiдприємства, проставляється дата.

1.6. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0100
на отримання генерального дозволу на здiйснення
iмпорту товарiв, що пiдлягають експортному контролю

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до наведеного нижче порядку.

     Графа 1 "Вид дозволу"

     У пунктi 1.2 ставиться позначка, яка визначає вид дозволу - генеральний.

     Генеральний дозвiл надається тiльки на здiйснення мiжнародних передач товарiв, список яких затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 N 1005 "Про Положення про порядок контролю за експортом, iмпортом та транзитом окремих видiв виробiв, обладнання, матерiалiв, програмного забезпечення i технологiй, якi можуть бути використанi для створення озброєння, вiйськової чи спецiальної технiки".

     Графа 2 "Строк дiї дозволу"

     Зазначається строк дiї дозволу.

     Графа 3 "Заявник"

     У пунктах 3 - 3.6 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника вiдповiдно до установчих документiв;

     3.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     3.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника;

     3.3 - назва країни - "Україна";

     3.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     3.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi (для пiдприємств України);

     3.6 - iнформацiя щодо наявностi у заявника вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 4 "Експортер"

     У пунктах 4 - 4.6 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера. Якщо у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька експортерiв, пункт може не заповнюватися;

     4.1 - не заповнюється;

     4.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера. Якщо у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька експортерiв, пункт може не заповнюватися;

     4.3 - назва(и) країни(н), пiд юрисдикцiєю якої (яких) перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-експортер;

     4.4 - код(и) цiєї(их) країни(н) за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС);

     4.5 - не заповнюється;

     4.6 - iнформацiя щодо наявностi в експортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами його країни, на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi iз зазначеною номенклатурою товарiв. Пункт 4.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 5 "Iмпортер"

     У пунктах 5 - 5.6 зазначаються вiдповiдно:

     5 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     5.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     5.3 - назва країни - "Україна";

     5.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     5.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     5.6 - iнформацiя щодо наявностi в iмпортера вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 5.6 заповнюється лише у випадках мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 6 "Кiнцевий користувач"

     У пунктах 6 - 6.4 зазначаються вiдповiдно:

     6 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) (для пiдприємств України);

     6.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     6.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-кiнцевий користувач;

     6.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Якщо у здiйсненнi мiжнародної передачi беруть участь кiлька кiнцевих користувачiв або вони не вiдомi - графа може не заповнюватись;

     Графа 7 "Посередник(и)"

     Може не заповнюватися.

     Графа 8 "Характер мiжнародної передачi"

     У пунктi 8.2 або 8.6 ставиться позначка, що вiдповiдає виду мiжнародної передачi, що її планується здiйснити. Пункти 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 не заповнюються.

     Графа 9 "Характер угоди"

     У пунктi 9.1 зазначається код характеру угоди вiдповiдно до додатка 5 Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247.

     Графа 10 "Валюта платежу"

     Може не заповнюватись.

     Графа 11 "Митницi"

     У пунктах 11.1 та 11.2 вiдповiдно зазначаються митниця оформлення або митниця на кордонi, яка провадитиме оформлення товару, та її код вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби вiд 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24.09.97 за N 443/2247. Якщо митниця не вiдома, то вноситься запис "Не визначена".

     Графа 12 "Загальна вартiсть"

     Може не заповнюватись.

     Графа 13 "Повна назва товару"

     Заповнюється вiдповiдно до вiдомостей, внесених до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання дозволу на здiйснення експорту товарiв, що пiдлягають експортному контролю.

     Графа 14 "Код товару за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 15 "Од. вим."

     Може не заповнюватись.

     Графа 16 "Кiльк."

     Може не заповнюватись.

     Графа 17 "Пiдстава для запиту дозволу"

     Може не заповнюватись.

     Графа 18 "Класифiкацiя товару"

     У пунктах 18.1 та 18.2 вiдповiдно зазначається приналежнiсть товару до певної категорiї товарiв вiйськового призначення або подвiйного використання та визначається позицiя за списком, затвердженим вiдповiдною постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, iз зазначенням її дати та номера. Перелiк постанов Кабiнету Мiнiстрiв України наведено у п. 1 цiєї Iнструкцiї.

     Графа 19 "Особливi умови дозволу"

     Зазначається додаткова iнформацiя щодо особливих умов здiйснення мiжнародної передачi.

     Графа 20 "Наданi гарантiї"

     Графа заповнюється тiльки у разi здiйснення реекспорту товару, ранiш iмпортованого в Україну з наданням вiдповiдних гарантiй (див. п. 8.3 графи 8).

     У пунктах 20.1 та 20.2 вiдповiдно зазначаються дата та номер iмпортного сертифiката України та сертифiката кiнцевого споживача.

     Графа 21 "Перелiк додаткiв до заяви"

     Не заповнюється.

     Графа 22 "Зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера"

     У пунктах 22.1 - 22.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв щодо експортного контролю, кiнцевого використання товару, обов'язкового повiдомлення про будь-якi змiни та iн. Пiдпис i печатка на заявi свiдчать про те, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання наведених у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 23 "П.I.Б. керiвника служби експортного контролю експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника служби експортного контролю iмпортера, його телефон, факс, ставиться пiдпис та проставляється дата.

     Графа 24 "П.I.Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-iмпортера, його посада, телефон, факс, ставиться пiдпис та засвiдчується печаткою пiдприємства, проставляється дата.

2. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0300
на отримання дозволу (висновку) щодо здiйснення
транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до наведеного нижче порядку.

     Графа 1 "Термiн, на який необхiдно надати дозвiл (висновок)"

     Зазначається конкретна дата, до якої дозвiл (висновок) буде дiйсним.

     Графа 2 "Заявник"

     У пунктах 2 - 2.3 зазначаються вiдповiдно:

     2 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника вiдповiдно до установчих документiв;

     2.1 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника;

     2.2 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-заявник;

     2.3 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 3 "Експортер"

     У пунктах 3 - 3.3 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера вiдповiдно до установчих документiв;

     3.1 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     3.2 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiї, установи)-експортер;

     3.3 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Якщо iмпортерiв бiльше нiж один, то на кожного наступного вiдомостi за Графою 3 зазначаються у додатках до заяви.

     Графа 4 "Iмпортер"

     У пунктах 4 - 4.3 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера вiдповiдно до установчих документiв;

     4.1 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     4.2 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство-iмпортер;

     4.3 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Якщо iмпортерiв бiльше нiж один, то на кожного наступного вiдомостi за Графою 4 зазначаються у додатках до заяви.

     Графа 5 "Найменування та повна характеристика товару"

     У пунктах 5 та 5.1 зазначаються вiдповiдно:

     5 - повне (без скорочень) найменування товару та його характеристика;

     графа 5 може мiстити не бiльш як 20 рядкiв тексту. Кожний окремий товар слiд зазначити окремим порядковим номером; якщо кiлькiсть найменувань товару (з урахуванням їхнiх повних назв) перевищує 20 рядкiв, то оформлюється нова заява;

     5.1 - номери позицiй товарiв, перелiчених у п. 5, що належать до категорiї небезпечних згiдно з класифiкацiєю ООН, iз визначенням вiдповiдного класу безпеки.

     Якщо iмпортерiв бiльше нiж один, то на кожного наступного вiдомостi за Графою 5 зазначаються у додатках до заяви.

     Графа 6 "Код товару за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Якщо iмпортерiв бiльше нiж один, то на кожного наступного вiдомостi за Графою 6 зазначаються у додатках до заяви.

     Графа 7 "Од. вим."

     Зазначаються одиницi вимiру кожного найменування товару, зазначеного у Графi 4, за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Якщо iмпортерiв бiльше нiж один, то на кожного наступного вiдомостi за Графою 7 зазначаються у додатках до заяви.

     Графа 8 "Кiльк."

     Зазначається кiлькiсть кожного найменування товару, зазначеного у Графi 4.

     Графа 9 "Процедура перемiщення товару через митний кордон України".

     У пунктах 9.1 - 9.4 вiдповiдно зазначається вхiдна або (та) вихiдна митниця, що здiйснюватиме оформлення товару, та її коди.

     Графа 10 "Гарантiї та зобов'язання"

     У пунктах 10.1 - 10.3 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв стосовно експортного контролю, обов'язковостi повiдомлення про будь-якi змiни та iн. Пiдпис i печатка на заявi свiдчать, що заявник повнiстю бере на себе дотримання наведених у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 11 "П.I.Б. керiвника органiзацiї заявника"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-заявника, його посада, ставиться пiдпис та скрiплюється гербовою печаткою пiдприємства, проставляється дата.

3. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0500
на отримання висновку на право проведення переговорiв,
пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних
договорiв (контрактiв)

     Графи зазначеної заяви заповнюються у вiдповiдностi до наведеного нижче порядку.

     Графа 1 "Строк, на який необхiдно надати висновок"

     Зазначається конкретна дата, до якої висновок буде дiйсний.

     Графа 2 "Заявник (експортер)"

     У пунктах 2 - 2.6 зазначаються вiдповiдно:

     2 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника (експортера) у вiдповiдностi до установчих документiв;

     2.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     2.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-заявника (експортера);

     2.3 - назва країни - "Україна";

     2.4 - код країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС) - "804";

     2.5 - дата видачi та номер свiдоцтва про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi;

     2.6 - iнформацiя щодо наявностi у заявника вiдповiдних повноважень, наданих уповноваженими органами, на право здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з товарами вiйськового призначення. Пункт 3.6 заповнюється лише у випадках експорту товарiв вiйськового призначення, список яких затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.97 N 1358.

     Графа 3 "Iноземний суб'єкт господарської дiяльностi"

     У пунктах 3 - 3.3 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, що братиме участь у проведеннi переговорiв та пiдписуватиме контракт;

     3.1 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-iноземного суб'єкта господарської дiяльностi;

     3.2 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа);

     3.3 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 4 "Споживач (кiнцевий користувач)"

     У пунктах 4 - 4.4 зазначаються вiдповiдно:

     4 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-споживача (кiнцевого користувача) або вiдповiдного державного органу;

     4.1 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-споживача (кiнцевого користувача);

     4.2 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-споживач (кiнцевий користувач);

     4.3 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 5 "Виробник (власник) товару"

     У пунктах 5 - 5.4 зазначаються данi про виконавця робiт, якщо вiн не є замовником, вiдповiдно:

     5 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-виробника;

     5.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ) (для пiдприємств України);

     5.2 - мiсцезнаходження пiдприємства (органiзацiї, установи)-виробника;

     5.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-виробник (власник);

     5.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 6 "Вiдомостi щодо товарiв, якi є предметом переговорiв"

     6.1 - заповнюється вiдповiдно до вiдомостей, внесених до Графи 13 порядку заповнення заяв на отримання разового дозволу на здiйснення експорту товарiв, що пiдлягають експортному контролю.

     6.2 - зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     6.3 - можливi обсяги поставок за договором (контрактом), який планується укласти.

     6.4 - позицiя за нацiональними списками контрольованих товарiв.

     6.5 - з метою визначення ступеня секретностi товару надається довiдка про ступiнь секретностi товару або про вiдсутнiсть державної таємницi. Довiдка засвiдчується пiдписом i печаткою керiвника вiдповiдного пiдприємства (органiзацiї), керiвника режимно-секретного органу та керiвника вiйськового представництва, якщо таке представництво є на пiдприємствi (в органiзацiї);

     6.6 - iнформацiя щодо наявностi затвердженої у встановленому порядку експортної документацiї.

     Графа 7 "Зобов'язання та гарантiї заявника"

     У пунктах 7.1 - 7.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення у заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв стосовно експортного контролю та збереження державних таємниць, обов'язковостi повiдомлення про будь-якi змiни, а також щодо обов'язкового представлення пiдсумкiв проведених переговорiв. Пiдпис i печатка на заявi свiдчать, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання наведених у цих пунктах зобов'язань та гарантiй.

     Графа 8 "П.I.Б. керiвника служби експортного контролю заявника"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника служби експортного контролю заявника, його телефон, факс, ставиться пiдпис та проставляється дата.

     Графа 9 "П.I.Б. керiвника органiзацiї-заявника"

     Зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-заявника, його посада, ставиться пiдпис та засвiдчується печаткою пiдприємства, проставляється дата.

4. Порядок заповнення форми заяви N ДСЕК-0400
на отримання iмпортного сертифiката України

     Графи зазначеної заяви заповнюються вiдповiдно до наведеного нижче порядку.

     Перед заповненням граф заяви зазначається дата укладення та номер контракту (договору) та планований термiн поставки.

     Графа 1 "Експортер, його адреса"

     У пунктах 1 - 1.4. зазначаються вiдповiдно:

     1 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-експортера;

     1.1 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     1.2 - мiсцезнаходження;

     1.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-експортер;

     1.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 2 "Iмпортер, його адреса"

     У пунктах 2 - 2.4 зазначаються вiдповiдно:

     2 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-iмпортера;

     2.1 - мiсцезнаходження;

     2.2 - код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ);

     2.3 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-iмпортер;

     2.4 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 3 "Кiнцевий користувач товару, його адреса"

     У пунктах 3 - 3.3 зазначаються вiдповiдно:

     3 - повне найменування пiдприємства (органiзацiї, установи)-кiнцевого користувача;

     3.1 - мiсцезнаходження;

     3.2 - назва країни, пiд юрисдикцiєю якої перебуває пiдприємство (органiзацiя, установа)-iмпортер;

     3.3 - код цiєї країни за Загальним унiфiкованим класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     Графа 4 "Найменування та повний опис товару"

     Зазначається повне (без скорочень) найменування товару (груп товару) та його характеристика.

     У випадках, коли предметом передачi є сукупнiсть складових (деталей) виробу, призначених для ремонту або пiдтримки роботоздатностi цього виробу, щодо якого є вiдповiдна специфiкацiя, у Графi 4 зазначаються назва цiєї специфiкацiї та її децимальний номер, наприклад: "Складовi частини до авiацiйної гiдросистеми АГ-27 згiдно зi специфiкацiєю N ХХХХХХХ"; при цьому є припустимим визначення кiлькостi складових частин у кiлограмах за загальною вагою.

     Графа 5 "Код за ТН ЗЕД"

     Зазначається код товару за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 6 "Кiлькiсть товару"

     Зазначається кiлькiсть кожного з найменувань товару, зазначених у Графi 4.

     Графа 7 "Одиниця вимiру"

     Зазначаються одиницi вимiру кожного найменування товару, зазначеного у графi 4, за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Графа 8 "Вартiсть товару"

     У пунктах 8.1 - 8.3 зазначаються вiдповiдно:

     8.1 - вартiсть товару у валютi платежу (iз зазначенням валюти);

     8.2 - вартiсть товару у доларовому еквiвалентi;

     8.3 - вартiсть товару в гривнях.

     Графа 9 "Кiнцеве використання товару"

     Докладно зазначаються мета i мiсце використання товарiв, зазначених у Графi 4.

     Графа 10

     Викладаються зобов'язання iмпортера щодо доставки товару до зазначеного у Графi 9 мiсця та у визначений термiн.

     Графа 11

     Викладаються зобов'язання iмпортера щодо використання товару

     у заявлених цiлях та нереекспорту його без дозволу Держекспортконтролю.

     Графа 12

     Зазначаються додатковi зобов'язання та гарантiї щодо особливих умов конкретної поставки або iншi.

     Графа 13

     Викладаються зобов'язання iмпортера щодо своєчасного повiдомлення Держекспортконтролю про виникнення будь-яких змiн та щодо використання iмпортного сертифiката вiдповiдно до законодавства.

     Графа 14 "Iмпортер"

     Зазначаються прiзвище, посада керiвника, ставиться пiдпис, печатка та дата.

     Графа 15 "Кiнцевий користувач"

     Зазначаються прiзвище, посада керiвника, ставиться пiдпис, печатка та дата.

 

Додаток 1
до Iнструкцiї

 

ДСЕК-0100 

  

  

Форма N 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N __ до листа вих. N __ вiд "__"_____ 199__ р. 

Заява N вiд "___"____ ____

щодо надання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України
на мiжнароднi передачi товарiв (за винятком транзиту)

 

1. Вид дозволу: 1.1. Генеральний дозвiл
1.2. Разовий дозвiл

2. Строк дiї дозволу до "____"_____________ ____ р. 

3. Заявник _______________________________________________________ 3.1. Iдентифiкацiйний код ______________ 

3.2.  Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.3.  Країна __________________________________________________________ 3.4. Код країни ___________________ 

3.5. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi

N ________ вiд "___"_______________ ____ р.

3.6. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо надання повноважень N_______ вiд "___"_______________ ____ р. 

4. Експортер __________________________________________________ 4.1. Iдентифiкацiйний код _________________

4.2. Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Країна(и)  ________________________________________________________________________________________

4.4. Код(и) країни _____________________________________________________________________________________ 

4.5. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi

N _____ вiд "___"_______________ ____ р.

4.6. Рiшення державних органiв щодо надання повноважень N ______ вiд "___"_______________ ____ р. 

5. Iмпортер ________________________________________________ 5.1. Iдентифiкацiйний код __________________

5.2. Мiсцезнаходження _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Країна(и) ______________________________________________________________________________________ 

5.4. Код(и) країни __________________________________________________________________________________ 

5.5. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi

N ______ вiд "___"_______________ ____ р.

5.6. Рiшення державних органiв щодо надання повноважень N____ вiд "___"_______________ ____ р. 

6. Кiнцевий споживач __________________________________________ 6.1. Iдентифiкацiйний код _________________ 

6.2. Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

6.3. Країна _____________________________________________________________ 6.4. Код країни _________________ 

7. Посередник(и)_______________________________________________ 7.1. Iдентифiкацiйний код ________________

7.2. Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

7.3. Країна ____________________________________________________ 7.4. Код країни __________________________ 

8. Характер мiжнародної передачi: 

8.1. Експорт

8.2. Iмпорт

8.3. Реекспорт 

8.4. Тимчасовий ввiз 

8.5. Тимчасовий вивiз 

8.6. Повернення

9. Характер угоди

9.1. Код характеру угоди 

  

 

 

 

10. Валюта платежу

10.1. Код валюти 

  

 

 

 

11. Митницi: 

  

  

11.1. Оформлення 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. На кордонi  

__________________ 

12. Загальна вартiсть 

12.2. Еквiвалент загальної вартостi у дол. США 

13. Повна назва товару 

14. Код за
ТН ЗЕД 

15. Од. вим. 

16. Кiльк.

12.1. Вартiсть

         
         
         
         
         
         
         

17. Пiдстава для запиту дозволу:

17.1. Контракт (договiр) N _____ вiд "___" __________ р.

17.2. Рiшення КМУ N ____ вiд "___" _____________ р.

17.3. Висновок Держекспортконтролю стосовно проведення переговорiв N____ вiд "___"____________ р. 

18. Класифiкацiя товару:

18.1. Постанова КМУ вiд "___"__________ ___ р. N ____

18.2. Позицiя за списком ____________________________ 

19. Особливi умови дозволу 

20. Наданi гарантiї:

20.1. Iмпортний сертифiкат України

N ____ вiд "___"_______________ _____ р. 

 

20.2. Сертифiкат кiнцевого споживача

N ____ вiд "___"_______________ _____ р. 

(пункт заповнюється у разi реекспорту товару, ранiше iмпортованого в Україну з наданням вiдповiдних гарантiй) 

21. Перелiк додаткiв до заяви:

21.1. Вiдомостi про посередникiв, в 1 прим. на ___ арк.

21.2. Технiчна довiдка (анотований виклад), в 1 прим. на ___ арк.

21.3. Довiдка щодо ступеня таємностi, в 1 прим. на ___ арк.

21.4. Висновки мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади:

висновок ____________________ N ________ вiд "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.
висновок ____________________ N ________ вiд "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.
висновок ____________________ N ________ вiд "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.

21.5. Iншi документи ____________________________________________________________________________________ 

22. Зобов'язання (гарантiї) експортера (iмпортера):

22.1. Я пiдтверджую, що всi твердження в цiй заявi та в додатках до неї, а також у документах, що поданi одночасно з цiєю заявою або будуть поданi на вимогу Держекспортконтролю, є коректними, повнiстю i точно висвiтлюють всi потрiбнi питання.

22.2. Я пiдтверджую, що вимоги Положення про державний експортний контроль в Українi, затвердженого Указом Президента України вiд 13.02.98 N 117, Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.98 N 125, iнших нормативних документiв, що стосуються мiжнародних передач товару, зазначеного в заявi, в тому числi зобов'язань i вiдповiдальностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, менi вiдомi i повнiстю врахованi.

22.3. Я гарантую повернення товару в Україну в разi виникнення пiдстав вважати, що кiнцеве його використання суперечить змiсту виданого дозволу (висновку) та матерiалам заяви, на пiдставi яких було надано дозвiл, i якщо це пов'язано iз заподiянням шкоди державi внаслiдок порушення зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобiв доставки та обмеження передач звичайних озброєнь.

22.4. Я зобов'язуюсь письмово повiдомляти Держекспортконтроль про будь-якi змiни даних та вiдомостей, що мiстяться в цiй заявi та iнших поданих мною документах, протягом 5 днiв з моменту їх виникнення.

У разi виникнення обставин, якi змiнюють умови здiйснення даної мiжнародної передачi товарiв пiсля отримання дозволу за цiєю заявою, я зобов'язуюсь термiново подати до Держекспортконтролю вiдповiднi документи i до його рiшення не здiйснювати передачу товару за наданим дозволом.

22.5. Я пiдтверджую, що на пiдприємствi проведенi i надалi будуть виконуватись усi необхiднi заходи щодо виконання нормативних актiв з питань експортного контролю.

22.6. Зобов'язання авiаперевiзника:

22.6.1. Я гарантую, що авiаперевезення здiйснюватиметься тiльки визначеними повiтряними суднами та екiпажами, списки яких були поданi до Держекспортконтролю.

22.6.2. Я зобов'язуюсь, що авiаперевезення здiйснюватиметься тiльки за наявностi у вантажовiдправника (вантажоотримувача) вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю на мiжнароднi передачi таких товарiв.

22.6.3. Я зобов'язуюсь суворо дотримуватись вимог вiдповiдного наказу Укравiацiї "Про обмеження при наданнi дозволiв на виконання польотiв за кордоном".

22.6.4. Я зобов'язуюсь оперативно (до зльоту) повiдомляти Держекспортконтроль про намiри здiйснення кожного авiаперевезення товарiв вiйськового призначення (далi - ТВП) з визначенням номера повiтряного судна, його екiпажу, характеру вантажу, маршруту доставки, замовника авiаперевезення та отримувача вантажу, а в разi надання послуг українським експортерам (iмпортерам) - повiдомляти також про номер i дату отримання вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю на експорт (iмпорт) ТВП.

22.6.5. Я зобов'язуюсь подавати до Держекспортконтролю у триденний термiн пiсля їх надходження копiї польотних завдань повiтряних суден, якi здiйснювали мiжнароднi авiаперевезення ТВП.

22.6.6. Я зобов'язуюсь негайно сповiщати Держекспортконтроль про намiри використання повiтряних суден для доставки ТВП до держав, щодо яких установленi вiдповiднi санкцiї Ради Безпеки ООН або нацiональнi обмеження, а також на територiях цих держав усупереч таким санкцiям або обмеженням, з визначенням номера повiтряного судна, його екiпажу, характеру вантажу, передбачуваного маршруту доставки, компанiї замовника та держави отримувача вантажу.  

23. П. I. Б. вiдповiдального за експортний контроль на пiдприємствi-експортерi (iмпортерi)

Тел.

Факс

Пiдпис

Дата 

24. П. I. Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)

 

Посада

Пiдпис

М. П.

Дата 

 

Додаток 2
до Iнструкцiї

 

ДСЕК-0300 

  

  

Форма N 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N __ до листа вих. N __ вiд "__"_____199__ р. 

Заява N_______вiд___________
на отримання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України щодо транзиту товарiв через територiю України

1. Термiн, на який потрiбно надати дозвiл (висновок): до "__" ____________ 199 __ року
2. Заявник:______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

2.1. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
                                                        (адреса, номер телефону)
________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Країна____________________________________________________________ 2.3. Код країни______________________________
3. Експортер____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

3.1. Мiсцезнаходження ___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Країна____________________________________________________________ 3.3. Код країни______________________________
4. Iмпортер _____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

4.1. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Країна____________________________________________________________ 4.3. Код країни _____________________________
5. Найменування та повна характеристика товару 6. Код за ТН ЗЕД 7. Одиниця вимiру 8. Кiлькiсть
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1. Товари, що належать до категорiї небезпечних згiдно з класифiкацiєю ООН_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
9. Процедура перемiщення товару через митний кордон України

9.1. Митниця вхiдна__________________________________________________ 9.2. Код_____________________________________

9.3. Митниця вихiдна_________________________________________________ 9.4. Код ____________________________________
10. Гарантiї та зобов'язання.

10.1. Я пiдтверджую, що усi твердження у цiй заявi, включаючи характеристики товару, а також усi документи, що поданi на
    пiдтримку цiєї заяви, є коректними, повнiстю i точно розкривають усi умови транзиту.

10.2. Я зобов'язуюсь чiтко дотримуватись вимог законодавства України щодо правил транзиту товарiв через територiю
    України, в тому числi надати вiдповiдним державним органам України документи, передбаченi статтями 36, 37 та 38
    "Положення про державний експортний контроль в Українi", затвердженого Указом Президента України вiд 13 лютого 1998
    року N 117.

10.3. Я зобов'язуюсь своєчасно повiдомити Держекспортконтроль про будь-якi змiни пунктiв цiєї заяви та документiв, що
    додаються, а також про iншi змiни умов або намiрiв, незалежно вiд того, розглянуто заяву, чи вона буде розглянута, а в
    разi отримання висновку нести вiдповiдальнiсть за його збереження та використання у вiдповiдностi до законодавства
    України.
11. П.I.Б. керiвника органiзацiї-заявника

Посада__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Пiдпис та гербова
    печатка "__" ____________ 199__ року

 

     Примiтка: 1. До пункту 5.1 заносяться номери позицiй, перелiчених у п. 4, якi згiдно з класифiкацiєю ООН є небезпечними, з визначенням класу небезпеки.

 

Додаток 3
до Iнструкцiї

 

ДСЕК-0300 

  

  

Форма N 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N __ до листа вих. N __ вiд "__"_____199__ р. 

Заявка N вiд "___"____ ____
щодо надання висновку Державної служби експортного контролю України на право проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

1. Строк, на який потрiбно дати висновок до "__" ____________ 199 __ р.
2. Заявник (експортер)_________________________________________________ 2.1. Iдентифiкацiйний код____________________

2.2. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Країна____________________________________________________________ 2.4. Код країни______________________________

2.5. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi

      N _________________ вiд "________" __________________ 199 _ р.

2.6. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо надання повноважень N________________ вiд "___" ____ 199__ р.
3. Iноземний суб'єкт господарської дiяльностi____________________________________________________________________________
                                                                          (повна назва фiрми, яка буде брати участь в переговорах
                                                                                                  та пiдписувати контракт)
3.1. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Країна____________________________________________________________ 3.3. Код країни______________________________
4. Споживач (кiнцевий користувач)________________________________________________________________________________________
                                                                                    (повна назва)
4.1. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Країна____________________________________________________________ 4.3. Код країни______________________________
5. Виробник товару_____________________________________________________ 5.1. Iдентифiкацiйний код____________________

5.2. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

5.3. Країна____________________________________________________________ 5.4. Код країни______________________________
6. Вiдомостi щодо товарiв, якi є предметом переговорiв:
6.1. Повна назва товару 6.2. Код ТН ЗЕД 6.3. Можливi обсяги поставок 6.4. Позицiя за нацiональними списками
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6.5. Вiдомостi щодо ступеня секретностi товарiв:
6.6. Наявнiсть затвердженої у встановленому порядку експортної документацiї:_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
7. Зобов'язання та гарантiї заявника

7.1. Я пiдтверджую, що усi твердження у цiй заявi, а також у всiх документах, що поданi на її пiдтвердження є
    коректними, повнiстю i точно розкривають суть майбутнiх переговорiв.

7.2. Я пiдтверджую, що вимоги Положення про державний експортний контроль в Українi (Указ Президента України вiд 13.02.98
    р. N 117), Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням
    зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та
    подвiйного використання (постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.98 р. N 125), Положення про порядок оформлення
    дозволiв за розпорядженнями Президента України на передачу iншiй державi iнформацiї, що становить державну таємницю,
    та матерiальних носiїв такої iнформацiї (Указ Президента України вiд 13.05.97 р. N 423) та iнших нормативних
    документiв щодо обов'язкiв та вiдповiдальностi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi змiсту зовнiшньоекономiчного
    контракту (договору), iноземних партнерiв та їх повноважень менi вiдомi i будуть врахованi при проведеннi переговорiв
    та укладеннi (пiдписаннi) контракту (договору).

7.3. Я зобов'язуюсь своєчасно повiдомляти Державну службу експортного контролю про будь-якi змiни пунктiв в цiй заявi чи
    про iншi змiни умов або намiрiв, що можуть виникати у ходi переговорiв, незалежно вiд того, розглянуто заяву, чи вона
    буде розглянута, а в разi отримання позитивного висновку нести вiдповiдальнiсть за його використання у вiдповiдностi
    до законодавства України.

7.4. Я зобов'язуюсь проводити переговори з iноземним суб' єктом господарської дiяльностi, який має на це вiдповiднi
    повноваження держави реєстрацiї суб'єкта та країни призначення товару.


7.5. Я зобов'язуюсь проведення переговорiв здiйснювати вiдповiдно до законодавства з питань охорони державної таємницi.

7.6. Я зобов'язуюсь у триденний термiн з початку переговорiв письмово повiдомити про це Держекспортконтроль, а також у
    15-денний термiн вiд дня закiнчення переговорiв чи укладання контракту (договору), подати до Держекспортконтролю звiт
    про пiдсумки переговорiв та копiю укладеного договору (контракту).
8. П.I.Б. керiвника служби експортного контролю заявника

Тел.

Факс.

Пiдпис

                                                            Дата
  9. П.I.Б. керiвника органiзацiї-заявника  Посада

  Пiдпис

                  М.П. Дата

 

Додаток 4
до Iнструкцiї

 

ДСЕК-0400 

  

  

Форма N 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N __ до листа вих. N __ вiд "__"_____199_р. 

Заява N_______вiд___________
на отримання iмпортного сертифiката України

Просимо видати iмпортний сертифiкат України для здiйснення iмпорту за контрактом (договором) вiд "___" ____________199__р. N__________
з термiном поставки "___" ____________199__р.

1. Експортер_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 1.1. Iдентифiкацiйний код____________________

1.2. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Країна(и)___________________________________________________________________________________________________________


1.4. Код(и) країни(н)____________________________________________________________________________________________________
2. Iмпортер______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 2.1. Iдентифiкацiйний код____________________

2.2. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Країна(и)___________________________________________________________________________________________________________

2.4. Код(и) країни(н)____________________________________________________________________________________________________
3. Кiнцевий користувач товару____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.1. Мiсцезнаходження____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

3.2. Країна______________________________________________________________________________________________________________

3.3. Код країни _________________________________________________________________________________________________________
4. Найменування та повний опис товару
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
      5. Код за ТН ЗЕД
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
 ________________________
        6. Кiлькiсть товару       7. Одиниця вимiру                          8. Вартiсть товару


 8.1. У валютi платежу
    (зазначити валюту)
8.2. У доларовому
  (США) еквiвалентi
 8.3. У гривнях9. Кiнцеве використання товару


10. Iмпортер прийняв на себе зобов'язання iмпортувати в Україну товар, зазначений у пунктi 4, доставити його користувачу на адресу, зазначену в пунктi 9 у визначений термiн, а у випадку, якщо товар не буде iмпортовано в Україну, не направляти його в iнше мiсце призначення без дозволу Державної служби експортного контролю України.

11. Користувач прийняв на себе зобов'язання використовувати товар тiльки у заявлених цiлях, визначених в пунктi 9, не передавати його iншим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi на територiї України i не реекспортовувати його без дозволу Державної служби експортного контролю України.

12. Додатковi зобов'язання та гарантiї:__________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

13. Iмпортер зобов'язується своєчасно повiдомляти Держекспортконтроль про будь-якi змiни в цiй заявi чи про iншi змiни умов або намiрiв, що витiкають з контракту, незалежно вiд того, розглянуто заяву, чи вона буде розглянута, а в разi отримання iмпортного сертифiкату, гарантiй чи пiдтвердження зобов'язань по гарантiях нести вiдповiдальнiсть за використання у вiдповiдностi до законодавства України.

14. Iмпортер
_______________________________
  (посада, прiзвище, пiдпис
            керiвника)


                      М.П.

                                  дата
 15. Кiнцевий користувач
 ____________________________
    (посада, прiзвище, пiдпис
              керiвника)


                      М.П.

                                 дата


Додаток 5
до Iнструкцiї

 

ДСЕК-0500 

  

  

Форма N 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N __ до листа вих. N __ вiд "__"_____199_р. 


Вiдомостi про посередникiв

1. Посередник__________________________________________________
                                     (повна назва)
_______________________________________________________________

1.1. Мiсцезнаходження__________________________________________
                                 (адреса, номери телефонiв та факси)
_______________________________________________________________
1.2. Країна__________________ 1.3. Код країни_________________

2. Посередник__________________________________________________
                                            (повна назва)
_______________________________________________________________

2.1. Мiсцезнаходження__________________________________________
                                 (адреса, номери телефонiв та факси)
_______________________________________________________________

2.2. Країна__________________ 2.3. Код країни________________
3. Посередник__________________________________________________
                                            (повна назва)
_______________________________________________________________

3.1. Мiсцезнаходження__________________________________________
                                (адреса, номери телефонiв та факси)
_______________________________________________________________

3.2. Країна__________________ 3.3. Код країни________________
4. П.I.Б. керiвника органiзацiї

Посада_______________________________

Пiдпис_______________________________


                     М.П.

                                              дата


Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.