ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

28 жовтня 1998 р. N 665


Про затвердження Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що над ходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення" вiд 25 жовтня 1993 року

Зареєстровано
в Мiнiстерствi Юстицiї України
11 листопада 1998 р. за N 719/3159

Iз змiнами, внесеними згiдно наказами ДМСУ
вiд 16 вересня 2002 року N 496,
вiд 23 сiчня 2003 року N 43


     З метою вдосконалення порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення" , наказую:

     1. Затвердити Порядок пiльгового митного формлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення", що додається .

     2. Правовому управлiнню забезпечити в установлений строк державну реєстрацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України .

     3. Управлiнню справами забезпечити тиражування та доведення цього наказу до вiдома митних установ.

     4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю.Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
28.10.98 N 665
Зареєстровано
в Мiнiстерствi Юстицiї України
11 листопада 1998 р. за N 719/3159

ПОРЯДОК
пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення" вiд 25 жовтня 1993 року

     З метою прискорення митного оформлення вантажiв, якi надходять в рамках Угоди вiд 25 жовтня 1993 року мiж Україною та США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення" (далi - Угода), встановлюється такий порядок митного оформлення:

     1. Митне оформлення вантажiв провадиться на пiдставi Довiдки (додаток 1) та Перелiку (додаток 2), якi затверджуються вiдповiдальними за реалiзацiю Угоди керiвниками Мiнiстерств або iнших органiв виконавчої влади (або їхнiми заступниками).

     Зазначенi довiдки та перелiки надсилаються вiдповiдними мiнiстерствами чи iншими органами виконавчої влади до центрального апарату Державної митної служби України.

     2. Пiдставою пiльгового митного оформлення вантажiв є письмове пiдтвердження Державною митною службою належностi цих вантажiв до таких, якi надходять в Україну в рамках Угоди. Згадане пiдтвердження та копiї довiдок i перелiкiв оперативно надсилаються на адресу митницi, в зонi дiяльностi якої здiйснюється митне оформлення.

     Матерiали для пiдготовки пiдтвердження розглядаються вiддiлом експортного контролю та узагальнюються Управлiнням митних доходiв та платежiв. Пiдтвердження належностi вантажу до товарiв, що надходять в Україну в рамках Угоди, є дiйсним за наявностi пiдпису Голови Державної митної служби або його заступника.

     3. Митниця, в зонi дiяльностi якої здiйснюється митне оформлення, звiряє данi, наведенi в товарно-транспортних документах на вантаж з даними, зазначеними у пiдтвердженнi Держмитслужби, i (за вiдсутностi розбiжностей) проводить митне оформлення вантажу в режимi "тимчасове ввезення" без нарахування митного збору за митне оформлення тимчасово ввезеного майна.

     Митне оформлення в режимi "iмпорту" (вiдповiдно до ст. 8 Угоди) здiйснюється пiсля подання до митницi звiту отримувача товару про оприбуткування (поставлення на баланс) вантажу за пiдписом керiвника органiзацiї (пiдприємства) i головного бухгалтера у двох примiрниках, при цьому, у гр. 47 вантажної митної декларацiї всi встановленi платежi нараховуються умовно в установленому порядку.

     Пред'явлений митницi звiт про оприбуткування товарiв має бути зареєстрований в окремому журналi облiку "Податковi пiльги та звiти" вiддiлу митних доходiв та платежiв митницi, вiдповiдно до вiдомчої iнструкцiї з дiловодства. Перший його примiрник має залишитись у справах митницi, другий, завiзований митницею, iз зазначенням дати здiйснення митного оформлення, передається податковiй адмiнiстрацiї за мiсцем державної реєстрацiї отримувача.

     Витратнi матерiали та запаснi частини, що надходять у складi вантажiв на адреси представництв пiдрядникiв Агентства зменшення загрози Мiнiстерства оборони США, якi виконують роботи в рамках Угоди, i оформленi в режимi тимчасового ввезення, надалi оформлюються в режимi iмпорту за умови подання Держмитслужбi України довiдки про цiльове використання майна на митнiй територiї України (додаток 3) та перелiку використаного майна (додаток 4).

     Довiдку про цiльове використання майна на митнiй територiї України пiдписує керiвник мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади, вiдповiдального за реалiзацiю Угоди.

     Пiдставою для пiльгового митного оформлення в режимi iмпорту майна, яке було попередньо оформлене в режимi тимчасового ввезення, є письмове пiдтвердження Державною митною службою України належностi цих вантажiв до таких, що надходять в Україну в рамках Угоди. Такi пiдтвердження, копiї довiдок про цiльове використання майна на митнiй територiї України та перелiки використаного майна надсилаються на адресу митницi, у зонi дiяльностi якої здiйснюється митне оформлення. При цьому в графi 47 iмпортної вантажної митної декларацiї всi визначенi умовнi платежi нараховуються в установленому порядку.

пункт 3 доповнено згiдно наказу ДМСУ вiд 16.09.02р. N 496

     4. Реекспорт товару, що надiйшов в Україну на виконання Угоди, здiйснюється за умови узгодження з Держмитслужбою.

 

Додаток 1
до Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення" вiд 25 жовтня 1993 року

ДОВIДКА

N___________ вiд________________

     Угода мiж Україною i США щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року

Звiльнення вiд ____________________________________

Програма ________________________________________
(скорочена назва)
Проект __________________________________________

Отримувач_______________________________________
(повна назва)
N контракту _____________________________________

Митниця оформлення ______________________________
(повна назва)

_________________
М.п. (пiдпис)

 

Додаток 2
до Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення" вiд 25 жовтня 1993 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

_____  ____________________
     М.п. (пiдпiс)

ПЕРЕЛIК

вантажiв для _________________ , якi надходять до
(повна назва)

__________________________________________
повна назва отримувача)

N з/п  Назва
 вантажу
 Одиниця
 вимiру
 Кiлькiсть Загальна
вартiсть
  Код товару
  за ТН ЗЕД

 

М.п. (пiдпис)

 

Додаток 3
до Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року
 

ДОВIДКА
N ___ вiд "___" ____________ 200_ р.
про цiльове використання на митнiй територiї України майна, оформленого за вантажною митною декларацiєю

N ____ вiд _______________

Угода мiж Україною i США щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення вiд 25 жовтня 1993 року.

Програма: спiльна американсько-українська програма знищення стратегiчної ядерної зброї "НАННА-ЛУГАРА".

Одержувач:  
(назва представництва та його адреса)
 
Номер i дата договору (контракту):  
Назва митницi та структурного пiдроздiлу, що здiйснює митне оформлення:
 
 
(посада керiвника мiнiстерства або iншого центрального органу виконавчої влади, вiдповiдального за реалiзацiю Угоди)
   
(пiдпис керiвника) (iнiцiали, прiзвище)

М. П.

 

Додаток 4
до Порядку пiльгового митного оформлення вантажiв, що надходять в Україну в рамках Угоди мiж Україною i США "Щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню зброї масового знищення" вiд 25 жовтня 1993 року, затвердженого наказом Держмитслужби України
вiд 28.10.98 N 665
(у редакцiї
наказу Держмитслужби України
вiд 23.01.2003 N 43)

ПЕРЕЛIК
майна, яке оформлено в режимi тимчасового ввезення за вантажною митною декларацiєю N ________ вiд _______ та використано за цiльовим призначенням у рамках спiльної американсько-української програми знищення стратегiчної ядерної зброї "НАННА-ЛУГАРА"

N з/п Назва
майна
Одиниця
вимiру
Кiлькiсть Код
товару
згiдно з
УКТЗЕД
Номер i
дата
попередньої
довiдки
Загальна
вартiсть
1 2 3 4 5 6 7
             
             

Командир вiйськової частини N ____

______________________
(вiйськове звання)
          ______________________
(iнiцiали, прiзвище)"

     М. П.

Доповнено додатками 3 та 4 згiдно наказу ДМСУ вiд 16.09.02р. N 496
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.