МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОСТОПIЛЬСЬКИЙ ФАНЕРНИЙ ЗАВОД", приватного пiдприємства "УКРГОСПТОВАРИ", товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УНIПЛИТ", товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СТАНДАРТ-2002", виробничого кооперативу "СТАРТ" (далi - заявник) рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 22.06.2020 N АД-455/2020/4411-03 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь (далi - розслiдування). Рiшенням Комiсiї вiд 13.07.2021 N АД-496/2021/4411-03 строк проведення розслiдування було продовжено до 18 мiсяцiв.

     Рiшенням Комiсiї вiд 22.06.2020 N АД-455/2020/4411-03 об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     фанера клеєна з шаруватої деревини у листах товщиною вiд 3 мм до 30 мм з максимальними розмiрами довжини (ширини) не бiльш як 1 525 мм (далi - Товар), що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодами 4412 32 10 00; 4412 32 90 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00.

     Країною походження Товару є Республiка Бiлорусь.

     Факти щодо наявностi та величини шкоди, що заподiюється нацiональному товаровиробнику, встановлювалися за перiод дослiдження: 01.01.2017 - 30.06.2020.

     Факти щодо наявностi та величини демпiнгу при iмпортi в Україну Товару встановлювалися за перiод розслiдування: 01.07.2019 - 30.06.2020.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнекономiки) звiт та матерiали про результати розслiдування та встановила:

     заявник є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi Товару в Українi становила понад 50 %;

     Товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до Товару, що є об'єктом розслiдування;

     протягом перiоду розслiдування iмпорт в Україну Товару походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався за демпiнговими цiнами. Демпiнгову маржу визначено на рiвнi 25,71 % для ВАТ "ФанДОК", ВАТ "Мостовдрев" i ВАТ "Борисовдрев" та 42,61 % для iнших виробникiв i/або експортерiв Товару походженням з Республiки Бiлорусь. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     обсяги демпiнгового iмпорту у перiод розслiдування зросли на 13,40 % порiвняно з 2019 р. та на 348,70 % порiвняно з 2017 р.;

     частка демпiнгового iмпорту вiдносно виробництва у перiод розслiдування збiльшилась на 24,83 % порiвняно з 2019 р. та на 592,17 % порiвняно з 2017 р., а вiдносно споживання - на 39,17 % та на 458,31 % вiдповiдно;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику. За перiод дослiдження вiдбулося погiршення низки фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги виробництва на 27,87 %, рiвень використання виробничих потужностей - на 28,72 %, обсяги продажу на внутрiшнiй ринок - на 39,91 %, частка нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку - на 25,23 %, фiнансовий результат вiд продажу на внутрiшнiй ринок у доларовому еквiвалентi - на 62,34 %, у гривневому - на 63,93 %, рентабельнiсть вiд реалiзацiї - на 44,09 %, обсяги здiйснених iнвестицiй - на 33,26 %; лiквiднiсть - на 40,44 %, зайнятiсть - на 31,89 %. Маржу шкоди визначено протягом перiоду розслiдування на рiвнi 33,29 % для ВАТ "ФанДОК", ВАТ "Мостовдрев" i ВАТ "Борисовдрев" та 41,35 % для iнших виробникiв i/або експортерiв Товару походженням з Республiки Бiлорусь;

     наявнiсть в Республiцi Бiлорусь значного експортного потенцiалу, що свiдчить про ймовiрнiсть значного зростання обсягiв демпiнгового iмпорту Товару походженням з Республiки Бiлорусь;

     демпiнговий iмпорт в Україну Товару походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався за цiнами, що були нижчими за цiни продажу подiбного Товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну Товару походженням з Республiки Бiлорусь та шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну Товару, окрiм фанери товщиною 3 та 4 мм походженням з Республiки Бiлорусь.

     Основнi факти i висновки за результатами проведеного розслiдування Мiнекономiки надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     За результатом розгляду коментарiв ВАТ "Бiлоруська лiсова компанiя" на розкриття iнформацiї про методику розрахунку демпiнгової маржi Мiнекономiки щодо належного врахування транспортних витрат при визначеннi експортної цiни Товару внесенi уточнення до розрахункiв демпiнгової маржi.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi фактiв iстотної шкоди, заподiяної нацiональному товаровиробнику, та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     З метою запобiгання можливому потенцiйному обходу антидемпiнгових заходiв розширити опис Товару в частинi розмiру довжини та ширини (одночасно) до 1650 мм.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.12.2021 N АД-522/2021/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну фанери походженням з Республiки Бiлорусь", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь, що має такий опис:

     фанера клеєна з шаруватої деревини у листах товщиною вiд 5 мм до 30 мм (включно) з максимальними розмiрами довжини та ширини (одночасно) не бiльш як 1 650 мм, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодами 4412 31 90 00; 4412 33 00 00; 4412 34 00 00; 4412 39 00 00; 4412 99 40 00; 4412 99 50 00; 4412 99 85 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою:

     - для виробника-експортера ВАТ "ФанДОК" (Республiка Бiлорусь, 213802, Могилевська область, м. Бобруйськ, вул. Ленiна, 95) - 25,71 %;

     - для виробника-експортера ВАТ "Мостовдрев" (Республiка Бiлорусь, 231592, Гродненська область, Мостовський р-н, м. Мости, вул. Радянська, 38) - 25,71 %;

     - для виробника-експортера ВАТ "Борисовдрев" (Республiка Бiлорусь, 222520, м. Борисов, вул. 30 рокiв ВЛКСМ, 18) - 25,71 %;

     - для iнших виробникiв та експортерiв - 41,35 %.

     Виробник-експортер має бути одночасно виробником, експортером товару та стороною зовнiшньоекономiчного контракту, укладеного з резидентами України, на поставку товарiв в Україну.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження Товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.12.2021 N АД-522/2021/4411-03 набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.