МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Свиспан Лiмiтед" рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 16.02.2021 N АД-480/2021/4411-03 було порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї (далi - розслiдування).

     Згiдно зазначеного рiшення Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     деревостружковi плити з деревини (ДСП), за виключенням плит ДСП, покритих декоративною шаруватою пластмасою (далi - товар), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.

     Країнами походження товару є Республiка Бiлорусь та Росiйська Федерацiя.

     Факти щодо наявностi та величини шкоди, що заподiюється нацiональному товаровиробнику, встановлювалися за перiод дослiдження: 01.01.2018 - 31.12.2020.

     Факти щодо наявностi та величини демпiнгу стосовно iмпорту в Україну товару встановлювалися за перiод розслiдування: 01.01.2020 - 31.12.2020.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) звiт та матерiали про результати проведення розслiдування i встановила наступне:

     ТОВ "Свиспан Лiмiтед" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 та статтi 11 Закону, оскiльки його частка у загальному виробництвi подiбного товару в Українi становила понад 50 %;

     товар, що виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї;

     демпiнгова маржа розраховувалася шляхом порiвняння експортної цiни та нормальної вартостi, прирiвняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     розраховано наступнi рiвнi демпiнгової маржi: для товару походженням з Росiйської Федерацiї - 19,96 % та для товару походженням з Республiки Бiлорусь - 45,14 %;

     обсяги демпiнгового iмпорту в перiод розслiдування зросли на 70,2 %, порiвняно з 2018 р., та на 30,6 %, порiвняно з 2019 р.;

     частка демпiнгового iмпорту вiдносно виробництва в перiод розслiдування збiльшилась на 29,2 % у порiвняннi з 2019 р. та на 100,9 %, порiвняно з 2018 р., а вiдносно споживання - на 21,2 % та на 67,9 % вiдповiдно;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику. За перiод дослiдження вiдбулося погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема зменшилися: обсяги товарного виробництва на 4,6 %, рiвень використання виробничих потужностей на 3,5 %, обсяги експорту на 24,7 %; фiнансовий результат вiд продажу на внутрiшнiй ринок у доларовому еквiвалентi на 47,5 %, у гривневому - на 47,1 %, рентабельнiсть реалiзацiї на 46,2 % обсяги здiйснених iнвестицiй на 58,7 %;

     маржу шкоди розраховано на наступному рiвнi: для товару походженням з Республiки Бiлорусь - 60,18 % та для товару походженням з Росiйської Федерацiї -18,19 %;

     наявнiсть в Республiцi Бiлорусь та Росiйськiй Федерацiї значного експортного потенцiалу, що свiдчить про ймовiрнiсть значного зростання обсягiв демпiнгового iмпорту товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї;

     демпiнговий iмпорт в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї здiйснювався за цiнами, що були нижчими за цiни продажу подiбного товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї та шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Основнi факти i висновки Мiнiстерства в рамках проведення розслiдування надiслано всiм заiнтересованим сторонам та надано можливiсть надати коментарi.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi фактiв демпiнгу, iстотної шкоди, заподiяної нацiональному товаровиробнику, та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Вiдповiдно до пункту 3 частини п'ятої статтi 16 Закону розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита не повинен перевищувати величину демпiнгової маржi та може бути меншим за величину цiєї маржi, якщо такий розмiр ставки є достатнiм для запобiгання шкодi, що заподiюється нацiональному товаровиробнику.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.12.2021 N АД-523/2021/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деревостружкових плит походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     деревостружковi плити з деревини (ДСП), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами 4410 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою:

     для товару походженням з Республiки Бiлорусь - 45,14 %;

     для товару походженням з Росiйської Федерацiї - 18,19 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.